Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh informačního centra na webu Bio-nails
Moravcová, Viktorie
Bakalářská práce se zabývá návrhem informačního centra na e-shopu firmy prodávající nehtovou kosmetiku. Firma Bio-nails se specializuje na prodej hypo-alergenní kosmetiky na nehty i pleť. Informační architektura centra je navrhnuta pomocí internetového nástroje pro tvorbu myšlenkových map. Literární část vy-světluje témata z oblasti marketingu a informační architektury. Analytická část obsahuje analýzu konkurence a jejího poradenství, analýzu vybrané firmy, jejího USP a cílové skupiny a obsahu vybraných stránek webu. Spojením poznatků z analýz firmy, jejího obsahu a ostatních analýz je vytvořen návrh. Součástí návr-hové části je návrh informační architektury nového informačního centra a doporu-čení na chatbot, založené na něm. V závěru obsahuje práce přibližnou kalkulaci nákladů na realizaci návrhu.
Výroční zpráva za rok 2022 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva za rok 2021 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Purposeful updating of a set of historical objects
Pill, Tomáš ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
The topic of the diploma thesis is the design for the renovation of the Porta Coeli monastery complex in the village of Předklášteří. It is a unique, valuable place with a rich history and spiritual character. Monastic life is a historical and, to some extent, today's purpose. However, it is currently in decline and can be expected to disappear completely in some time. Large parts of the area, including historic buildings, are thus in a dilapidated state without use. The monastery provides the visitor with only a minimum of possibilities - a visit to the museum, guided tours, Sunday service. However, the place has a huge recreational, rehabilitation and spiritual potential, which the proposal seeks to develop. Based on the analyzes of the current state and utilization, buildings and areas for further design were selected. These are mainly objects: sýpka, ovčín, probožštví, kočárovna, stará fortna, II.kvadratura, opatství and added new building. Of these, the new building and the stará fortna are further elaborated. The design respects the currently implemented and prepared plans with the monastery. The designed objects are of different typology and functional content, they are connected thematically with the effort to create a comprehensive complex focused on wedding ceremonies, rehabilitation, cultural activities and other social events.
Obecní úřad s mateřskou školou
Müller, David ; Kacálková, Lenka (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je novostavba obecního úřadu s mateřskou školou v Oboře u Boskovic. Objekty jsou staticky i provozně nezávislé, avšak tvoří jeden celek. Stavba je umístěna na nároží obce v rovinatém terénu a tvoří tak dominantu obce a orientační bod. Cílem návrhu bylo vytvoření stavby, která bude harmonicky navazovat na okolní zástavbu, veřejné prostranství a školskou zahradu. Obecní úřad je obdélníkového půdorysu, dvoupodlažní, podsklepený, zastřešený sedlovou střechou, v objektu je navržený výtah. V suterénu jsou sklepy místních spolků, v přízemí jsou informace, obecní knihovna a v patře je obecní úřad s matrikou a obřadní síní. Půda může být v budoucnu využita pro obecní byty k pronájmu. U obecního úřadu je navržena úřední deska s veřejným prostorem. Na střeše obecního úřadu bude umístěna fotovoltaická elektrárna. Mateřská škola je lichoběžníkového půdorysu, přízemní, nepodsklepená, zastřešená vegetační plochou střechou. V mateřské škole se nachází denní místnost dětí s lehárnou, sklad matrací, učebních pomůcek, přípravna jídla, technické a hygienické zázemí. Konstrukční systém obou objektů je podélný, stěnový. Podzemní část obecního úřadu je navržena v systému bílé vany. Svislé nosné konstrukce jsou z broušených keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce v obecním úřadě jsou monolitické železobetonové a v mateřské škole prefabrikované železobetonové. Projekt byl zpracován v programu AutoCad, 3D model v programu SketchUp.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Navrátil, Zdeněk ; Nytra, Milan (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Náplní práce je návrh na nové využití tří bývalých podzemních vodojemů a jejich území na Žlutém kopci v Brně. Hlavním cílem předdiplomového projektu bylo určení využití vodojemů, z něhož vychází urbanistický návrh na tento provoz. V urbanistické části jsou řešeny návaznosti, vstupy do území, využití stávajících objektů a celkové využití území. V samotném návrhu je řešen objekt informačního a návštěvnického centra, který umožňuje přístup do nejstaršího a nejmladšího vodojemu. Návrh objektu využívá různé výškové úrovně v území a propojuje úroveň ulice s úrovní parku.
Vize pro Krnov
Kuklová, Tereza ; Všetečková, Alena (oponent) ; Galeová, Nicol (vedoucí práce)
Krnov je příhraniční sídlo na severu Moravy, v podhůří Jeseníků. Živé město s bohatou historií, známé mísením několika etnických kultur a dopadem sociálně politických i ekonomických změn. Zejména v posledních letech také město s významnou aktivitou různorodých komunit, ambicí samosprávy i obyvatel samotných využít potenciálu kvalitního života společenského, kulturního, rodinného, zdravého, a v blízkosti přírody. Přesto, že se v samotné struktuře sídla vrství mnohdy komplikovaně architektura s funkcí obytnou, kulturní, církevní i architektura opuštěných brownfieldů bývalého průmyslu pro historii Krnova tak typického ještě v nedávné době.
Výroční zpráva za rok 2020 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Přestavba domu
Mironiuková, Iveta ; Vlček, Ing Karel (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zpracována na úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby. Tématem je projekt přestavby domu bývalé školy z roku 1890 v obci Třešť, který je momentálně nevyužíván. V budově se nově sloučí prostory knihovny, infocentra, multifunkčního sálu, ZUŠ a výstavní prostory. Projekt řeší přestavbu stávajícího objektu včetně sanace vlhkosti zdiva chemickou injektáží a novou přístavbu hygienického zázemí a únikové cesty.
Marketingový mix prodejny suvenýrů
Holečková, Anna ; Mráček, Pavel (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je formulace návrhů a doporučení v oblasti marketingového mixu se zaměřením na suvenýry pro informační centrum „TO JE Brno“. Celá práce je rozdělena do tří částí. První část vymezuje základní teoretické pojmy z hlediska marketingu. Druhá část se zabývá analýzou samotného marketingového mixu, zákazníků a konkurence, výstupem je SWOT analýza. Poslední část práce obsahuje vlastní návrhy a doporučení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.