Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání konceptu Smart cities ve vybraných evropských metropolích
Fiebich, David
Diplomová práce se zaměřuje na implementaci konceptu Smart City ve třech vybraných evropských městech – Vídni, Praze a Berlíně. Práce analyzuje a srovnává strategie a plány těchto měst pro zavedení chytrých řešení, hodnocení jejich dopadu a motivace pro jejich zavedení. Na základě této analýzy byly identifikovány silné a slabé stránky každého města a byly navrženy doporučení pro další rozvoj. Výsledky ukazují, že i přes určité rozdíly v přístupu a zaměření každého města existují společné motivace a cíle, které odrážejí globální trendy v oblasti urbanismu a technologií.
Implementace koncepce Smart City ve vybraném regionu/obci
Vespalcová, Denisa
Bakalářská práce se zabývá implementací koncepce Smart City v Moravském Krumlově. Cílem práce je analyzovat úroveň implementace koncepce chytrých měst v Moravském Krumlově a na základě této analýzy navrhnout možnosti dalšího rozvoje. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé oblasti koncepce, pojmy, které k inteligentním městům neodmyslitelně patří, a téma implementace chytrých měst v České republice. Ve vlastní práci byla provedena analýza současné úrovně implementace projektů koncepce v Moravském Krumlově. Na základě výsledků byly navrženy možnosti dalšího rozvoje s ohledem na strategii rozvoje města.
Vytvoření metodiky pro tvorbu digitální lektorské platformy
Šišková, Vanda ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Práce je věnována zmapování a analýze současné situace digitální lektorské platformy v České republice a pravidel pro lektory jež u nás vzdělávají dospělé. Nabízí stručný vhled do oblasti vzdělávání dospělých, zmiňuje aktuální legislativní situaci oblasti vzdělávání dospělých v České republice, nabízí stručný příklad zakotvení vzdělávání dospělých do celého vzdělávacího procesu v Norsku, věnuje se postavení a využití informačních a komunikačních technologiích ve vzdělávání, a především osobnosti vzdělavatele dospělých. V úvodních částech práce poskytuje přehled, věcí, které se vzděláváním dospělých souvisí a nějak jej ovlivňují, čímž vede k uvědomění si složitosti a celkové náročnosti přípravy, realizace i evaluace takovéto akce. Metodika definuje místo, kde si zadavatel má možnost vybrat lektora na vzdělávací akci. Platforma nabízí místo pro vyhledávání vzdělávacích kurzů, hodnocení kvality, zadání poptávky po vzdělávací akci či žádost o rozvojový plán. Hlavním výsledkem práce je navržení metodiky pro tvorbu digitální platformy v České republice, která bude nabízet určitou míru záruky za lektory v ní vedené a tím nabízet určitou kvalitu ve vzdělávání dospělých. Metodika obsahuje požadavky na lektora, principy pro fungování digitální platformy a podklady pro digitální zpracování. Přínosem vytvoření...
Role asistenta pedagoga při distanční výuce
REISINGEROVÁ, Alena
Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké role zastávali asistenti pedagoga v průběhu distanční výuky. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je zpracována na základě aktuální literatury a zabývá se dvěma pro ni stěžejními pojmy - asistent pedagoga a distanční výuka. První kapitola se věnuje tématu asistenta pedagoga a zaměřuje se na historický vývoj této profese v ČR, asistenta pedagoga v rámci inkluzivního vzdělávání, předpoklady asistenta pedagoga a jeho náplň práce. Závěr první kapitoly je věnován spolupráci a komunikaci asistenta pedagoga s pedagogy a zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá kapitola teoretické části je zaměřena na distanční výuku, její historický vývoj, specifika a e-learning. Závěr této kapitoly i celé teoretické části se zabývá distanční výukou jako fenoménem koronavirové doby. Praktická část je zpracována na základě kvantitativního výzkumného šetření, v rámci nějž je použita metoda dotazování. Cílem praktické části je plošné zjištění rozdílných rolí a činností asistentů pedagoga při distanční výuce.
Digitální propasti z hlediska pohlaví
Rohlíková, Pavla ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Tato diplomová práce Digitální propasti z hlediska pohlaví zpracovává problematiku digitální propasti v souvislosti s jedním z aspektů, který ji může ovlivňovat. Práce nastiňuje koncept digitální propasti jako problém moderní globalizované společnosti a představuje základní pojmy k porozumění problematiky. Digitální propasti souvisí s několika společenskými faktory, které jsou v práci představeny, hlavní pozornost je ale věnována aspektu pohlaví. Ani v moderním světě se prozatím nedaří propast v této souvislosti zcela uzavřít. Jsou tak nastíněny charakteristiky problému v souvislosti s tímto faktorem. Dnes už spíše než problém s primární digitální propastí přetrvává ve společnosti problém spojený s nerovnými dovednostmi a způsobem využívání informačních a komunikačních technologií. Po definici základních pojmů a kontextu tohoto fenoménu je v práci představeno několik zahraničních studií pro utvoření celkového pohledu na problematiku a také data z Českého statistického úřadu. Druhou částí práce je metodologická část, která byla inspirována zahraniční studií z roku 2014, která sleduje digitální gramotnost respondentů. Pro své účely jsem zvolila kvantitativní metodologickou strategii. Práce zahrnuje faktorovou analýzu dotazníkového šetření, které proběhlo v obci s rozšířenou působností (zkráceně ORP)...
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Suchomel, Pavel ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením informačních systému ve zvoleném podniku. Náhled do problematiky je dán pomocí charakteristiky klíčových pojmů a teoretického pozadí. Práce zahrnuje analýzu současného stavu podniku. Nedostatky vyplývající z analytické části jsou řešeny v poslední části práce jako návrh změn, které povedou ke zlepšení stávající situace.
Možnosti interaktivní tabule ve výuce
Kalousová, Petra ; Lustig, František (vedoucí práce) ; Procházka, Josef (oponent)
NÁZEV: Možnosti interaktivní tabule ve výuce ABSTRAKT: Diplomová práce je zaměřena na využití didaktické techniky, konkrétně interaktivní tabule, ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ. Teoretická část práce je věnována jednotlivými typům tabulí a softwarů různých firem. Seznamuje se základy práce na této tabuli a možnostmi jejího využití při výuce matematiky. Práce také obsahuje zpracované a v praxi odzkoušené výukové hodiny, vytvořené v softwaru ACTIV Studio, pro vybrané téma z učiva matematiky - Množiny. Tento materiál by měl být inspirací pro pedagogy při počáteční práci s interaktivní tabulí. KLÍČOVÁ SLOVA: informační a komunikační technologie, interaktivní tabule, ACTIV Studio, matematika, moderní způsob výuky
Podmínky rozvoje digitální gramotnosti dětí předškolního věku
Fenclová, Karolína ; Fialová, Irena (vedoucí práce) ; Novák, Jaroslav (oponent)
NÁZEV: Podmínky rozvoje digitální gramotnosti dětí předškolního věku AUTOR: Karolína Fenclová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra informačních technologií a technické výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Irena Fialová, CSc. ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá analýzou možností a směrů rozvoje digitální gramotnosti dětí předškolního věku a způsoby zakládání a výstavby jejich informačně technologických kompetencí v rámci přípravy na první stupeň základní školy. Teoretická část vymezuje některé základní pojmy, jako jsou digitální gramotnost, ICT gramotnost a další, zabývá se vývojovými specifiky dítěte předškolního věku a uvádí možnosti využití digitálních technologií v mateřské škole. Praktická část práce zjišťuje, jak jsou digitální technologie začleňovány do výchovy a vzdělávání dětí v mateřské škole. Poté na menším vzorku dětí předškolní věku prakticky ověřuje formou práce na počítači a formou rozhovoru s dětmi a jejich rodiči, stupeň rozvoje informačně technologických kompetencí těchto dětí. Na základě zjištěných skutečností jsou vytyčeny směry pro rozvoj informačně technologických kompetencí předškolních dětí. KLÍČOVÁ SLOVA Digitální gramotnost, ICT gramotnost, informačně technologické kompetence, informační a komunikační technologie, předškolní věk, předškolní vzdělávání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.