Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nové tváře
Pokorná, Barbora ; Brožka, Petr (oponent) ; Kvíčala, Petr (vedoucí práce)
Projekt Nové tváře představuje cyklus portrétů zabývajících se tématem identity a její ztráty, individualitou člověka a fenoménem ideálu krásy. Jednotlivé malby, které znázorňují různé pohledy na tutéž tvář, vycházejí z osobních výpovědí portrétovaného a jeho přátel. Máme tak možnost pozorovat konfrontaci „subjektivního“ a „objektivního“, přičemž tato „objektivita“ nabývá v rámci ostatních obrazů relativní hodnoty. Projekt poukazuje na problematiku vnímání sebe sama a zkoumá, jakým způsobem lidská percepce zkresluje realitu, zvláště pokud na člověka působí více faktorů, než jen vizuální obraz.
Vývoj zobrazení ideálu krásy v médiích pro dospívající od roku 2005 po současnost
Lůžková, Daniela ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Reifová, Irena (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat vývoj zobrazení ideálu krásy českých médiích určených dospívajícímu publiku od roku 2005 po současnost. Teoretická část práce mapuje historické proměny ideálu krásy a jeho současný význam pro jedince i společnost, a dále závěry existujících studií o pojetí ideálu krásy v médiích, a to jak tištěných, tak síťových. Zdrojem dat pro analýzu byly náhodně vybrané výtisky časopisů pro dospívající (Bravo Girl, Dívka, Top Dívky, JJ), a dále YouTube videa a instagramové příspěvky známých českých influencerů. Jako metoda zpracování dat je užita kvalitativní analýza, konkrétně zakotvená teorie. Z výzkumu vyplynulo, že v tištěných časopisech bylo pojetí ideálu krásy vymezeno úzce a příliš nepřipouštělo výjimky, a to po celé zkoumané období. Vše, co se tomuto úzkému pojetí vymykalo, bylo v tištěných médiích rámováno jako problém, který je třeba řešit. Od nástupu síťových médií je dosavadní definice standardu krásy postupně nabourávána mimo jiné i tzv. body positivity hnutím. V současném diskurzu se téma krásy diverzifikovalo, připouští se různorodost, a dřívější nedostatky jsou rámovány jako běžné projevy lidského těla. Současný mediální prostor však vedle toho stále opakuje historicky zažité vzorce ideálního vzhledu. Důležitým aspektem fungování síťových médií je role uživatelů,...
Body dissatisfaction v adolescenci
Pauschková, Nikola
Následující text se věnuje poměrně znepokojivému a masivně rozšířenému feno-ménu nespokojenosti s vlastním tělem, který se nejčastěji vyskytuje u dívek a v období adolescence, avšak není cizí ani ženám a v poslední době ani mužům téměř všech věkových kategorií. Autorka se pomocí kvalitativního výzkumu na vzorku tří devatenáctiletých studentek střední školy snaží odhalit příčiny tohoto jevu, stejně jako popsat jeho potenciální negativní důsledky, které mohou nezříd-ka vyústit až v závažné zdravotní potíže.
Vliv sociálních médií na poruchy příjmu potravy u současné mládeže
SLUNEČKOVÁ, Martina
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký mohou mít sociální média vliv na vznik poruch příjmu potravy u současné mládeže. Práce je teoreticko-praktická. Teoretická část se zabývá skupinou, na kterou je práce zaměřena, a to konkrétně mladými dospělými. Dále je součástí teoretického pojetí vymezení pojmů jako jsou sociální média, poruchy příjmu potravy a v poslední řadě také jejich možný vzájemný vztah, neboli vliv sociálních médií na tyto poruchy. V praktické části je popsán výzkum, který probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů. Cílem praktické části bylo popsat vliv sociálních médií na vznik a vývoj poruch příjmů potravy u žen ve věku od 20 do 25 let.
Vliv sociální sítě TikTok na body image dospívajících v České republice
Chrastilová, Aneta ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
V dnešní digitální éře nabývají sociální média stále většího vlivu. Popularita sociální sítě TikTok vzrůstá zejména mezi adolescenty a zasahuje tak do různých oblastí jejich života. Jednou z těchto oblastí je také body image, neboli vnímání vlastního těla. Právě dospívající člověk připisuje vzhledu velkou důležitost. Tématem této bakalářské práce je vliv sociální sítě TikTok na body image dospívajících v České republice. Teoretická část práce popisuje sociální síť TikTok, poskytuje náhled do problematiky body image a ideálu krásy, a také představuje dosavadní výzkumy týkající se vlivu médií na body image. Praktická část je realizována formou kvalitativního výzkumu, konkrétně pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Respondenty jsou muži i ženy ve věku 17-22 let, kteří jsou uživateli TikToku. Cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem dospívající v České republice vnímají vliv TikToku na body image. Výzkum se snaží zachytit jejich osobní zkušenosti, pohledy a postoje pro hlubší porozumění této problematiky. Dále se soustředí také na subjektivní vnímání body image u dospívajících uživatelů TikToku, na obsah, který tito uživatelé na TikToku konzumují a na ideál krásy, který dle jejich zkušeností obsah zobrazuje.
Sexistické zobrazení žen v marketingové komunikaci: rozdíly ve vnímání sexistické reklamy mezi ženami a muži generace Z
Brázdilová, Eva ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá sexistickým zobrazením žen v marketingové komunikaci se zaměřením na to, jestli sexismus v reklamě vnímají ženy a muži generace Z rozdílně. Navzdory významnému vlivu reklamy na společenské postoje k genderu existuje poměrně malé množství akademických textů zaměřených na způsob, jak lidé vnímají sexistickou reklamu a jak na ni reagují. Práce se skládá ze tří částí - teoretické, metodologické a výzkumné, které poskytují přehled teorie sexismu, různých forem sexistického zobrazování žen v reklamě, způsobů boje proti sexismu a jeho regulace, metodologie výzkumu a analýzy výsledků výzkumu. Výzkum byl proveden prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s respondenty z generace Z s cílem získat kvalitativní údaje o jejich názorech na sexismus v reklamě. Diskuse o výsledcích výzkumu poskytuje vhled do postojů a vnímání generace Z vůči sexistickému zobrazování žen v reklamě a nabízí důležité důsledky pro reklamní průmysl a společnost jako celek. Ze získaných dat vyplývá, že obě pohlaví vnímají sexistické zobrazení žen v reklamě podobně, a to negativně. Jediným významnějším rozdílem byla nižší schopnost mužů sexismus rozpoznat.
Vzorce užívání sociálních sítí u mladých dospělých osob s poruchou příjmu potravy v Centru Anabell
Sloviaková, Kateřina ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Pavelcová, Zuzana (oponent)
Východiska: Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby. Současné vědecké zkoumání se věnuje možným dopadům užívání sociálních sítí. Jeden z vážných dopadů je vliv na vnímání sebe sama a negativní důsledky z toho plynoucí, jako úzkost ze vzhledu, srovnávání se, nespokojenost se svým tělem. To se může stát jedním z faktorů vzniku poruch příjmu potravy, případně negativně ovlivňovat jejich průběh. Cíle: Cílem výzkumu bylo popsat vzorce užívání sociálních sítí u mladých dospělých s poruchou příjmu potravy, kteří docházeli do Centra Anabell. Dalším cílem výzkumu bylo zaměřit se na možné nadměrné užívání sociálních sítí a závislost na nich. Cílem výzkumu bylo také prozkoumat interakce mezi užíváním sociálních sítí a poruchou příjmu potravy. Soubor: Výběr souboru proběhl formou záměrného účelového výběru přes instituce. Klienti z Centra Anabell ve věku 20-35 let byli osloveni na jaře 2022 formou e-mailové žádosti. Reagovalo 19 zájemkyň a všechny byly zařazeny do výzkumu. Metody: Byl zvolen kvalitativní typ výzkumu. Ke sběru dat byly zvoleny dvě metody. Dotazník obsahoval údaje o poruchách příjmu potravy a zdravotním stavu, diagnostický nástroj Social Media Addiction Scale a sociodemografické údaje. Druhou metodou byl polostrukturovaný rozhovor. Data z rozhovoru byla analyzována využitím zakotvené teorie....
Západní ideál krásy vyobrazený v módních časopisech a jeho vliv na vnímání krásy vietnamských žen
Tranová, Thi Viet Chinh ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Ivanišová, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá působením západního ideálu krásy vyobrazeného v módních časopisech na vietnamské ženy. Teoretická část nabízí vhled do samotné problematiky fenoménu krásy, kterou následně autorka zasazuje do kontextu mediálního vyobrazení idealizovaných obrazů. V teoretické části se autorka zaměřuje na nejčastěji se opakované negativní dopady médií na jednotlivce, již byli těmto obrazům vystavěni. Cílem této práce pak bylo zjistit, jaké dopady má západní ideál krásy na vietnamské ženy, které se od těchto standardů liší svými genetickými a fyziologickými predispozicemi. V praktické části byla k získání těchto poznatků provedena kvalitativní metoda výzkumu a byly uskutečněny hloubkové polostrukturované rozhovory. Tyto rozhovory autorka provedla se třinácti vietnamskými ženami ve věkovém rozmezí osmnáct až třicet sedm let. Z výsledků analyzovaných dat bylo zjištěno, že zúčastněné ženy pokládají módním časopisům velmi nízkou váhu v utváření svého vnímání krásy a sebepojetí. Ve výzkumu tak byly rozkryty dvě oblasti témat. První rovina se zabývala konkrétními situacemi, kdy vyobrazený ideál krásy skutečně ovlivnil vnímání krásy zúčastněných vietnamských žen. Druhá rovina dále zkoumala důvody, proč tyto ženy přikládají tak nízkou váhu těmto časopisům. V rámci analýzy tak bylo rozkryto...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.