Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Důvěra ve vlastní pedagogické kompetence učitelů na Písecku při integraci žáků se zdravotním postižením do TV
Pletková, Kateřina ; Pavlová, Ilona (vedoucí práce) ; Kotlík, Kamil (oponent)
Název diplomové práce: Důvěra ve vlastní pedagogické kompetence učitelů na Písecku při začleňování žáků se zdravotním postižením do TV Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo zkoumání sebeúčinnosti učitelů na Písecku při začleňování žáků s vybranými druhy zdravotního postižení (mentální, tělesné a zrakové) do školní tělesné výchovy. Dílčími cíly bylo také porovnání míry sebeúčinnosti u vybraných skupin učitelů. Metodika: V rámci exploračního výzkumu byl využit dotazník SE-PETE-D s upravenou 4. demografickou částí. Výzkum proběhl v rozmezí leden - duben 2022 a zúčastnilo se ho 32 učitelů TV ze základních škol na Písecku. Respondenti byli v zastoupení 19 žen a 13 mužů ve věkovém rozpětí 24 - 72 let. Pro zpracování výsledků byla použita deskriptivní statistika. Výsledky: U zkoumaného vzorku učitelů ukázal výzkum na stupnici 1-5 průměrnou míru sebeúčinnosti 3,39. Nejvyšší sebeúčinnost učitelů byla prokázána u postižení mentálního, méně u postižení tělesného a vůbec nejméně věřili naši učitelé svým kompetencím při integraci žáka zrakově postiženého. Muži ve svou sebeúčinnost věřili vice než ženy, učitelé se zkušenostmi z praxe se cítili sebeúčinněji než učitelé bez praxe. Zkušenosti z odborného kurzu APA se v souvislosti se sebeúčinností učitelů při integraci žáka se zdravotním postižením do TV v našem...
Volnočasové aktivity pro mentálně a tělesně postižené v Domově pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
PETERKOVÁ, Kateřina
Práce se zabývá volnočasovými aktivitami v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Zběšičkách. Text je rozdělen na praktickou a teoretickou část. Teoretická část se zabývá konkrétním domovem DOZP Zběšičky. Zabývá se historií, klienty a možností využití volného času v zařízení. Dále teoretická část zkoumá definice a rozdíly mentálního a tělesného postižení, volný čase a možnosti volnočasových aktivit pro osoby zdravotním postižením. Praktická část se pomocí kvalitativního výzkum a rozhovorů zabývá klienty a jejich klíčovými pracovníky. Praktická část popisuje možnosti využití volného času a přibližuje životy lidí, kteří žijí v tomto zařízení.
Volnočasová pedagogika v centru Arpida se zaměřením na dospělé osoby s kombinovaným postižením
COUFALOVÁ, Petra
Tato práce se zabývá tématem, zda může dojít na základě vícedenního tábora pro dospělé osoby s kombinovaným postižením, k posunu v uvědomění si jejich vlastní dospělosti. Zda je možné, aby tento proces ovlivnili externí asistenti a případně mohlo dojít ke vzájemnému přínosu. Teoretická část práce je věnována pojmu pedagogika volného času, vymezuje zdravotní postižení, představuje dospělé osoby se zdravotním postižením, Centrum Arpida a organizaci letního tábora po osoby s kombinovaným postižením. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem, kdy jsou zhodnocovány získaná data, která vznikla na základě rozhovorů s vybranými respondenty.
Přínos sociálně terapeutické dílny - spolek Slunečnice - pro život osob s postižením
LEBEDOVÁ, Zdeňka
Bakalářská práce se zabývá popisem a problematikou sociálně terapeutické dílny ? spolek Slunečnice. Jejím hlavním cílem je popsat fungování sociálně terapeutické dílny a její přínos pro život osob s postižením. Teoretickými východisky práce je problematika práce s osobami s postižením, druhy postižení, možnosti aktivizace a začleňování osob s postižením v rámci sociálně terapeutické dílny. Pro výzkumné šetření byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, polostrukturovaný rozhovor s pracovníky spolku Slunečnice. Otázky byly zaměřeny na to, jaký přínos má sociálně terapeutická dílna pro život osob s postižením, na zkušenosti pracovníků či získané dovednosti klientů. Dále pak na to, co bylo důvodem pracovníků pro jejich volbu práce v tomto zařízení či jaký je důvod klientů docházení do spolku. Výzkumný soubor tvořilo sedm odborných pracovníků. Klíčová slova
Možnosti studia osob s postižením na vybraných vysokých školách
Voženílková, Pavlína ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Tato práce se zabývá možnostmi studia osob s postižením na vybraných vysokých školách v České republice a s tím souvisejícími problémy a tématy. První část práce je zaměřena na vhled do výše zmíněné problematiky. Čtenář se seznámí s terminologií a charakteristikou jednotlivých zdravotních postižení studentů, kteří studují na vysokých školách. Jedná se zejména o tato zdravotní postižení: zrakové postižení, sluchové postižení, tělesné postižení a specifické poruchy učení. Další částí této práce je věnována legislativě, která se zabývá touto oblastí nejen v České republice, ale i na mezinárodní úrovni. Stěžejní část popisuje činnost nejen organizací zřízených při vysokých školách na pomoc studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Uvedené organizace nabízejí své služby nejen studentům daných vysokých škol, ale i ostatním lidem se zdravotním postižením. Poslední část je věnována jednotlivým příběhům studentů, kteří mají osobní zkušenost se studiem na některých vysokých školách.
Postoje žáků základních škol k osobám se zdravotním postižením
Lansdorf, Marek ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Diplomová práce pojednává o postojích žáků 4. a 5. ročníků k osobám se zdravotním postižením. Konkrétně se zabývá vlivem manifestní jinakosti na kultivaci žákovských postojů k problematice. V práci jsou vymezeny projevy a jinakost u vybraných typů zdravotního postižení. V souvislosti s utvářením žákovských postojů jsou shrnuty poznatky z psychosociálního vývoje žáků v období pozdního středního dětství. Práce také prezentuje osobnost třídního učitele z pohledu profesních kompetencí učitele. Záměrem práce bylo zjistit, jaké jsou postoje žáků 4. a 5. ročníků základních škol k lidem se zdravotním postižením a zda může vyučovací proces postoje modifikovat. Pomocí výzkumného šetření, kterého se účastnilo 455 žáků z náhodně vybraných základních škol v Praze, bylo zjištěno, že polovina z nich má potíže s přijímáním jinakosti osob se zdravotním postižením. Nejméně přijímanou skupinou jsou lidé s mentálním postižením. Zároveň práce prezentuje zjištěné vztahy mezi pozitivními postoji žáků a sociální blízkostí lidí se zdravotním postižením, dále vztahem mezi neznalostí žáků problematiky, nízkou informovaností a současně nižší sociální blízkostí, a následně vztahem mezi manifestní jinakostí, vyvolávanými pocity a obavami z dané osoby. Práce v závěru představuje návrh edukačního programu pro žáky 4. a 5. ročníků...
Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením zabezpečována Úřadem práce ČR v praxi
VODÁKOVÁ, Karolína
Bakalářská práce se zabývá pracovní rehabilitací zabezpečovanou Úřadem práce ČR. Zkoumá, jakými způsoby je v současné době realizována, jaký je její průběh a přínos. Zaznamenává výsledky jednotlivých individuálních plánů a identifikuje možné problémy a bariéry, které znesnadňují zařazení osoby se zdravotním postižením na trh práce. Text práce je rozdělen na dvě části. První teoretická část se zabývá charakteristikou samotného zdravotního postižení a jeho klasifikací. Popisuje význam práce pro osoby se zdravotním postižením a jejich práva. Zaměřuje se na činnost Úřadu práce v oblasti zaměstnanosti, s největším zaměřením na pracovní rehabilitaci. Část druhá zaznamenává průběh a výsledky výzkumu. Na sběr potřebných informací byla jako metoda výzkumu použita kvalitativní strategie, konkrétně polostrukturovaný rozhovor. Ten byl uskutečněn na dvou vybraných krajských pobočkách Úřadu práce v Jihočeském kraji. Další rozhovory byly provedeny s jednotlivými účastníky pracovní rehabilitace. Výzkumný soubor představovalo celkem 9 osob, z toho 3 pracovníci Úřadu práce a 6 lidí, kterým byla pracovní rehabilitace poskytnuta. Odpovědi všech komunikačních partnerů byly důkladně prostudovány, zpracovány a následně systematicky vyhodnoceny. Předpokládaným přínosem práce by mohla být zpětná vazba úřadům práce. Mohla by přispět k rozšíření povědomí široké veřejnosti a v neposlední řadě posloužit jako materiál a zdroj informací pro lidi zajímající se o pracovní rehabilitaci.
Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním
Doskočilová, Renata ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Prouzová-Květoňová, Regina (oponent)
Diplomová práce s názvem Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním, zkoumá vliv zdravotního znevýhodnění na sourozenecké konstelace. Vliv zdravotního znevýhodnění je zkoumán v oblasti pracovního zaměření, trávení volného času a pozice intaktního sourozence v sourozenecké konstelaci. Data získaná polostrukturovanými rozhovory jsou uspořádána podle obsažených informací a souvislostí do těchto třech kategorií. Cílem práce je zjistit, zda jsou ve stanovených oblastech sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním ovlivňovány. Souhrnem informací čerpaných z rozhovorů podle požadovaných kategorií jsou získána data s kódy. Tato data se následně porovnávají s teoretickými základy a formují se v odpovědi na výzkumné otázky. Závěry výzkumného šetření potvrzují, že ve zkoumaných oblastech jsou sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním ovlivňovány. Míra ovlivnění vychází z individuálních dispozic každého z respondentů. Na základně výsledků šetření jsou v závěru práce navrženy další postupy pro zpracování souvisejících výzkumů. Ideou diplomové práce je také vyjádření a poskytnutí podpory osobám v podobných životních situacích. KLÍČOVÁ SLOVA zdravotní znevýhodnění, sourozenecké konstelace, rodiče a děti, pracovní zaměření, volný čas

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.