Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 202 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Design průmyslového planetového mixéru
Škodová, Nina ; Rajlich, Jan (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na design průmyslového planetového mixéru o objemu díže 40 litrů. Cílem je vytvoření designu zohledňující ergonomii a konstrukční a technologické požadavky.
Řízení jakosti v oblasti gastronomie
Groulíková, Petra ; Šimara, Jan (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením kvality služeb v oblasti gastronomie ve vybraných zařízeních ve městě Brně. V rámci práce je provedena analýza současného stavu v rámci podniků i odvětví. Na základě analýzy je vybrána metoda SERVQUAL pro hodnocení úrovně kvality ve stravovacích zařízeních. Po aplikaci této metody jsou vyjádřena doporučení a navrženy systémy řízení kvality pro podnik.
Administrativní objekt
Smejkal, Petr ; Spáčilová, Jitka (oponent) ; Sedláková, Markéta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace administrativní budovy v jiho-východní části Brna. Objekt má sedm nadzemních podlaží z toho pět nadzemních podlaží bude využíváno jako kancelářské prostory, jedno nadzemní podlaží bude sloužit pro komerční využití a gastronomii. V posledním nadzemním podlaží bude dojezd výtahu a technické zázemí pro vzduchotechniku. Nosný systém je navržen jako železobetonový skelet založený na železobetonové desce a pilotech. Fasáda je navržena jako lehká provětrávaná s obložením z lícových cihel. Pro tento objekt je zvolena jednoplášťová plochá střecha.
Návrh na rozšíření gastronomických služeb firmy Imperial Catering
Sichler, Radim ; Malý, Milan (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu na rozšíření gastronomických služeb firmy IMPERIAL CATERING, s.r.o. Práce popisuje a analyzuje oblasti gastronomie a tržního oboru podnikání, ve kterém se firma pohybuje. Snaží se najít možnosti zlepšení poskytovaných služeb a tím docílit zlepšení současné pozice firmy na trhu.
Podnikatelský záměr – cateringové služby
Stržinek, Daniel ; Vilímová, Monika (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro založení nového podniku v oblasti gastronomických služeb na bázi cateringu. Teoretická část se zabývá strukturou podnikatelského plánu, potřebnými analýzami, zdroji financování a možnostmi právní formy podniku. Praktická část je založena na poznatcích z odborné literatury a zkušenostech z oboru. Závěr je tvořen uceleným výběrem jedné nejvhodnější varianty, která je sestavena na základě širokých možností v jednotlivých kapitolách.
Podnikatelský záměr na založení nové firmy
Slouková, Hana ; Svobodová, Andrea (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na vytvoření zcela nového podnikatelského subjektu působícího v oblasti gastronomie. Základem návrhu je analýza a vymezení podmínek pro založení tohoto podniku, přičemž důraz je kladen zejména na vymezení trhu a identifikaci cílové skupiny zákazníků. Výstupem práce je ucelený postup pro otevření podniku tohoto typu, včetně návrhu marketingové a finanční strategie, a vyhodnocení předpokladů úspěchu podnikání.
Podnikatelský plán pro založení malého podniku v oblasti gastronomie
Vavrisová, Lenka ; Píšová, Marta (oponent) ; Bayerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na vytvoření zcela nového podnikatelského subjektu působícího v oblasti rychlého občerstvení (gastronomie). Práce vychází z předpokladu tržní mezery v této oblasti podnikání. Základem návrhu je analýza a vymezení podmínek pro založení tohoto podnikání. Důraz je kladen zejména na vymezení trhu a identifikaci cílové skupiny zákazníků. Výstupem práce je ucelený postup pro otevření podniku tohoto typu, včetně návrhu marketingové a finanční strategie, a vyhodnocení předpokladů úspěchu podnikání.
Návrh marketingového mixu nově otevřené restaurace
Štěrbová, Kristýna ; Obasi, Larry (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Bakalářská práce má sloužit jako podklad pro rozhodování majitele firmy při tvorbě podnikatelského záměru. Cílem bakalářské práce bylo navrhnutí marketingového mixu pro nově otevíranou restauraci s názvem NIPPON SAKURA, specializovanou především na japonskou kuchyni.
Rozvoj konkurenceschopnosti podniku
Vyorálková, Petra ; Hubová, Marie (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Bakalářská práce má za cíl představit návrhy, které povedou k posílení konkurenceschopnosti farmářského řeznictví a bistra Mikrofarma. Podnik je analyzován pomocí komunikačního mixu, hodnotového řetězce a hodnotové nabídky. Hodnotový řetězec analyzuje činnosti podniku, které tvoří výslednou hodnotu pro zákazníka. Hodnotová nabídka je sestavena na základě sekundárních zdrojů a zkoumá hodnotu vnímanou zákazníkem. Z výše zmíněných analýz vyplynou případné slabé stránky a prostor pro implementaci. Výsledná návrhová část uvádí návrhy, které mají posílit konkurenceschopnost společnosti Mikrofarma.
Podnikatelský plán založení nového podniku
Pavlíčková, Petra ; Bližňáková, Monika (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení cateringové společnosti v městě Náměšti nad Oslavou. Teoretická část je zaměřena na strukturu podnikatelského plánu, potřebné analýzy, zdroje financování a možnosti právní formy podniku. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní situaci tak, aby byl vytvořen realizovatelný podnikatelský plán.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 202 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.