Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 775 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proces a míra invalidizace seniorů
Malá, Marcela ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy je stárnutí populace. Cílem diplomové práce "Proces a míra invalidizace seniorů" bylo především zjistit, do jaké míry zasahuje invalidita do života seniorů a zmapovat vývoj, průběh a podmínky důchodového systému. Po úvodním přehledu základních pojmů, je část práce věnována teoretickému rozboru evropského rámce společenského zabezpečení seniorů a reformě invalidních důchodů v České republice. Pozornost je dále zaměřena na formy péče právě o invalidní starobní důchodce. Poslední kapitola teoretické části se zabývá deinstitucionalizací. Výzkumná část analyzuje oblasti týkající se vývoje struktury obyvatelstva, agendy žádostí, přehledu důchodů dle skupin diagnóz WHO, celkového přehledu vyplácených invalidních důchodů, vývoje struktury důchodců, financování důchodové agendy, průměrné délky a věku důchodců. Zařazena je ekonomická stránka, kde jsou porovnávány důchody s průměrnou mzdou a sledována je též pracovní aktivita seniorů, bydlení, zdravotní a sociální služby. Výzkum je kvantitativní a potvrzuje současný globální jev stárnutí populace jako jeden z nejvýznamnějších aktuálních problémů vyspělých zemí. S tím samozřejmě nárůst starobních důchodců a zvyšování nákladů na financování důchodové agendy. Co se týče...
Legal aspects of university funding
Krásna, Slávka ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Miroslav, Štrkolec (oponent)
Témou dizertačnej práce sú právne aspekty financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách Európy, najmä však krajín Európskej únie. Výber témy dizertačnej práce vyplynul z môjho záujmu o túto špecifickú problematiku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou finančného práva a finančnej vedy ako významného odvetvia práva ako vednej disciplíny. Ciele dizertačnej práce som stanovila v súlade s teoreticko-empiricko-aplikačným charakterom dizertačnej práce. Hlavným cieľom dizertačnej práce je podrobne analyzovať právne aspekty financovania vysokých škôl v krajinách Európskej únie a ďalších krajinách Európy, pričom budem uvádzať aj nevyhnutné súvislosti v kontexte témy, ktoré sa týkajú aj súkromných vysokých škôl. Problematiku právnych aspektov financovania vysokých škôl budem podrobne rozpracovávať najmä v Českej republike, v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike, samozrejme tému rozpracujeme z hľadiska špecifík aj v ďalších krajinách Európy práve s dôrazom na oblasť financovania vysokých škôl zo všetkých existujúcich, možných i potenciálnych zdrojov. V empirických častiach dizertačnej práce budem hľadať odpoveď na otázky, aký je rozsah ďalších možností právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl primárne v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky, aká je existujúca právna...
Zhodnocení investičního záměru ve Starém Městě
Horáková, Tereza ; Vránová, Ludmila (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Požadovaným cílem diplomové práce je vyhodnocení veřejného investičního projektu ve Starém Městě a návrh jeho možných variant. Bude provedena analýza jednotlivých variant a závěrečné vyhodnocení, zda je zkoumaný projekt parkovacího domu na ul. Nádražní ve Starém Městě efektivní a realizovatelný.
Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora
Vomočil, Filip ; Májek, František (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce je poskytnout čtenáři informace týkající se problematiky přípravy a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Úkolem diplomové práce je popsat průběh jednotlivých fází životního cyklu konkrétní zakázky z pohledu investora a zanalyzovat problematiku ochrany životního prostředí a jejího vlivu na přípravu staveb. Požadovaným výstupem této práce je vytvoření příslušné dokumentace pro řízení zakázky.
Změny ve financování pěstounské péče v ČR
Šťastná, Monika
Šťastná M. Změny ve financování pěstounské péče. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zabývá pěstounskou péčí. Především změnami, které v této oblasti proběhly v roce 2013, díky novele zákona o sociálně právní ochraně dětí. Teoretická část se zabývá pěstounskou péčí, jejím financováním a novelou zákona o sociální právní ochraně dětí. Praktická část práce poté uvádí statistiky z oblasti pěstounství a také vlastní výzkum provádění polostrukturovanými rozhovory, jehož výsledky porovnávají dva odlišné typy pěstounské péče. V oblasti financování srovnává, pro který typ péče byla novelizace ekonomicky výhodnější.
Zhodnocení forem financování klastrů
Kloudová, Michaela
Práce hodnotí jednotlivé formy financování klastrů, které se rozlišují na zdroje z veřejného a soukromého sektoru. Teoretický základ je následně aplikován na Network Security Monitoring Cluster, který v práci slouží jako příklad klastru. Prv-ní část práce je formulována jako literární rešerše s využitím deskriptivní metody. Druhá část obsahuje zejména analýzu jednotlivých finančních zdrojů klastru Ne-twork Security Monitoring Cluster. Závěrem práce je porovnání teoretických předpokladů v oblasti financování a doporučení pro klastry.
Ekonomické a právne aspekty fungovania štátnych a súkromných ústavov starostlivosti o deti v SR
Hrebendová, Katarína
Bakalářská práce je zaměřená na sociální politiku, konkrétně ústavú péče na Slovensku. Porovnává a hodnotí dva typy dětských domovů, soukromý a veřejný a na základě analýzy konkrétních dětských domovů doporučuje zlepšení finanční i organizační. Údaje pro práci byly získané kvalitativním výzkumem, konkrétně analýzou finančních výkazů a výročních zpráv.
Rozvojová spolupráca a možnosti jej financovania
Tóthová, Nikola
Cílem diplomové práce je zhodnotit možností pro rozvojovou spolupráci v kontextu vybraného rozvojového projektu. K dosažení cíle je třeba vybrat rozvojovou zemi a na základě rozvojového projektu k vybrané zemi vypracovat zhodnocení možností financování aktivit rozvojové pomoci. Vypracováním teoretické části poukážeme na základě teoretického východiska řešené problematiky doma a v zahraničí a zároveň bude teoretická sloužit jako podklad pro vypracování praktické části diplomové práce. Pro účely vypracování praktické části byla vybrána rozvojová země Etiopie s projektem realizovaným Českou republikou, jehož cílem bylo zajistit přístup k pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii. Rozvojový projekt bude v rámci praktické části diplomové práce použit jako podkladový materiál na praktické vypracování a poukázání možnosti financování pomoci a podpory vybrané rozvojové země. Zároveň poskytneme organismem dárce zemím a vyspělým podnikem k dispozici současné trendy financování rozvojových aktivit, jejichž hlavním cílem je vytváření stavu snižování rozdílů mezi zeměmi, zapojení rozvojových zemí do ekonomického společenství, růstu zemědělství a upevnění demokracie v zemi. Poskytnuté formy financování budou vycházet z podmínek České republiky a její možností, které jsou dostupné na finančním a podnikatelském trhu.
Analýza hospodaření obce Moravský Žižkov
Dvořáková, Denisa
Cílem práce je zhodnotit hospodaření obce Moravský Žižkov v letech 2011 až 2015. Bakalářská práce se skládá celkem ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány pojmy související s obcí, rozpočtem a jejím hospodařením. Praktická část se věnuje popisu obce Moravský Žižkov a byla zde provedena analýza příjmů a výdajů této obce za období posledních pěti let. Důležitou částí bakalářské práce je zhodnocení hospodaření obce a následné doporučení pro zlepšení hospodaření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 775 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.