Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 872 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Požár, Tomáš
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití materiálních výukových prostředků v oboru Mechanik Elektrotechnik – Informační technologie. Cílem práce je poskytnout přehled o dostupných didaktických učebních pomůckách a materiálních prostředcích pro výuku v odborném výcviku a popsat možnosti financování výukových prostředků pro školy. Práce se skládá ze čtyř kapitol, které se zaměřují na seznámení s oborem, didaktické učební pomůcky, materiální prostředky a financování. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky rámci výuky v oboru Mechanik Elektrotechnik – Informační technologie.
Financování sportovních klubů z veřejných zdrojů ve statutárním městě Teplice
Veselý, Daniel ; Opelík, Daniel (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Financování sportovních klubů z veřejných zdrojů ve statutárním městě Teplice. Cíle: Hlavním cílem této práce je navrhnout zlepšení v současné dotační politice města Teplice v oblasti sportu a to na základě poznatků sportovních klubů působících ve městě, které tyto veřejné zdroje čerpají. K tomuto zlepšení se autor dostane primárně pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se zástupci vybraných sportovních klubů. Následně pak rozhovory se zástupci vedení města a analýzou sekundárních dat. Metody: Data, pro návrh tohoto zlepšení byla získávána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s představiteli sportovních klubů ve městě Teplice, které čerpají veřejné zdroje. Tyto rozhovory soužily především k odhalení možných problémů v současném nastavení dotační politiky. Následně došlo i k realizaci polostrukturovaných rozhovorů se zástupci vedení města Teplice. V tomto rozhovoru byly výsledky výzkumu mezi kluby reflektovány představitelům města Teplice. Ti tak dostali možnost obhájit odhalené problémy i ze strany poskytovatele veřejných zdrojů. V rámci tohoto rozhovoru byly také diskutovány možnosti a limity, se kterými město pracuje při poskytování dotací do sportu. Další metodou pak byla analýza sekundárních dat. Výsledky: Obecně je podpora sportu ve statutárním městě Teplice vnímaná poměrně...
Předpoklady úspěšnosti moderní gymnastiky v České republice
Šlosarová, Michaela ; Slepičková, Irena (vedoucí práce) ; Novotná, Viléma (oponent)
3 Abstrakt Autor: Bc. Michaela Šlosarová Název: Předpoklady úspěšnosti moderní gymnastiky v České republice Cíl: Cílem této diplomové práce je posouzení vybraných kritických faktorů úspěšnosti moderní gymnastiky v České republice dle výzkumu SPLISS 2.0 v rámci aktuálního systému fungování a vývoje úspěšnosti na mezinárodních závodech v předchozích letech. Metody: Pro praktickou část byl zvolen smíšený výzkum a byla využita kvalitativní i kvantitativní metoda výzkumu. Kvalitativní výzkum je založen na polostrukturovaných rozhovorech se třemi odborníky z prostředí moderní gymnastiky. Jedná se o zástupce z řad bývalého předsednictva Českého svazu moderní gymnastiky a současné trenéry/trenérky. Dále byly analyzovány potřebné dokumenty. V kvantitativním výzkumu byly seniorské gymnastky podrobeny elektronickému dotazování. Výsledky: Výsledky této diplomové práce ukázaly, že moderní gymnastika v České republice má stále potenciál stát se znovu úspěšným sportem a naše gymnastky se mohou měřit se světovou špičkou. Financování bezpochyby není ideální, ale mnohem vážnější je oblast identifikace talentů a zajištění a rozvoj trenérů. Tyto pilíře nepodléhají téměř žádné systematičnosti a vše se odehrává nahodile, což dokládají především odpovědi respondentů v polostrukturovaných rozhovorech a dotazníkovém šetření. Závěr:...
Ekonomické aspekty inovace v podniku
Suhareva, Elizaveta ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce “ Ekonomické aspekty inovace v podniku” je popsat procesní inovace a zavedení nových služeb v podniku. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy o podniku, inovace a její efektivnost, a základní ukazatele finanční analýzy. Analytická část práce popisuje inovace vybrané společnosti a možnosti jejího financovaní. Výhody a nevýhody zavádění inovací v podnicích.
Možnosti financování inovací
Grubhofferová, Nikola ; Bočková, Nina (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na inovaci business modelu ve společnosti Áčkofit, s. r. o., která se specializuje na EMS tréninky a zároveň nabízí doplňky stravy a suplementy pro sportovce. Teoretická část vymezuje významy klíčových pojmů týkající se obsahu práce a vysvětluje její problematiku. Praktická část zahrnuje základní informace o podniku, porovnává její skutečný stav majetku vlastního s majetkem cizím a hodnotí možnosti financování inovace a změnu business modelu.
Financování podnikatelských aktivit
Vojta, Petr ; Ptáček, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá financováním podnikatelských aktivit, konkrétně financováním stroje, který bude následně použit ve výrobě vybrané společnosti. V první, teoretické části se zabývá možnostmi financování a metodami finanční analýzy stavu podniku. V druhé, praktické části jsou využity poznatky z teoretické části k provedení jednotlivých analýz. Následně je vybrána nejvhodnější možnost financování.
Financování podnikatelských aktivit
Mitáček, Jiří ; MBA, Miroslava Koníčková, (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena do tří částí a zaměřena na formy možného financování dlouhodobého hmotného majetku společnosti. V první části je popsáno teoretické zázemí celé práce. V další, analytické části je provedeno představení a analýza vybrané společnosti. Návrhová část je zaměřena na výběr nejvhodnější možnosti financovaní investice.
Financování podnikatelských aktivit
Vaněrková, Michaela ; Brauner, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na téma vhodné volby financování podnikatelských aktivit ve vybraném podniku. Hlavní cíl bakalářské práce je výběr varianty financí pro rekonstrukci popisované kavárny. Dílčí cíle jsou rekonstrukce objektu, renovace vnitřních prostorů a změna provozních informací. V teoretické části jsou popsány potřebné informace o financování a různých situací pro analýzu v podniku. V praktické části použiji znalosti z teoretické části, kde popisuji nejlepší způsoby provedení analýz v podniku.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2021
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a je předkládána ke schválení vládě ČR a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní dokument, který hodnotí stav a vývoj životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení. Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním pověřena CENIA. V roce 2018 došlo k úpravě konceptu Zprávy, na jehož základě je Zpráva v jejím podrobném znění zpracovávána jednou za dva roky a v mezidobí se zpracovává shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji životního prostředí. Zpráva za rok 2021 je předkládána ve stručném znění. Počínaje Zprávou 2020 došlo ke změně obsahového konceptu a struktury Zprávy, vycházející ze Státní politiky životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050, za účelem průběžného hodnocení jejích indikátorů a plnění stanovených cílů a priorit. Hlavní oblasti vycházejí ze SPŽP 2030 (1. Životní prostředí a zdraví, 2. Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, 3. Příroda a krajina) a jsou zarámovány dalšími tématy, která jsou stěžejní pro stav a vývoj životního prostředí (Planetární meze, Projevy změny klimatu na území Česka, Financování ochrany životního prostředí, Názory a postoje české veřejnosti). Zpráva 2021 byla vládou projednána a schválena 21. 12. 2022 a poté předložena k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky. Z důvodu metodiky vykazování a zpracování nebyly některé datové sady pro rok 2021 v době přípravy Zprávy k dispozici, nebo byla data pouze předběžná. Informace k datovým sadám (zdůvodnění jejich nedostupnosti a budoucí aktualizace), pro které nejsou data za rok 2021 v době uzávěrky publikace k dispozici, jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Zpráva 2021 je současně zveřejněna v elektronické podobě (https://www.cenia.cz, https://www.mzp.cz) spolu se Statistickou ročenkou životního prostředí České republiky 2021 a zprávami o životním prostředí v krajích České republiky 2021. Podrobné zdroje dat jsou k dispozici na portále Envirometr (https://www.envirometr.cz).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 872 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.