Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nekalé praktiky v multilevel marketingu
Tomková, Karolína
Tomková, K. Nekalé praktiky multilevel marketingu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá problematikou systému multilevel marketingu a podvody, ke kterým zde může docházet. Cílem této práce je na základě dílčích cílů formulovat doporučení, jak těmto nekalým praktikám při užití MLM systému předejít. Práce se skládá ze dvou částí, a to lite-rární rešerše a analytické části. Literární rešerše vysvětluje pojem multilevel marketing, jeho strukturu a firmy, které využívají MLM systém v České republice. Zároveň jsou zde zmíněny právní předpisy, jež MLM systém z právního hlediska ovlivňují. Analytická část se věnuje analýze zkušeností a případů názorových sku-pin za pomocí klasifikačních stromů. V diskusi jsou následně získaná data vyhod-nocena a navrhnuta doporučení, jak nekalým praktikám přecházet a jakým způ-sobem se s nimi vyrovnávat. Také jsou zde vyhodnoceny ekonomické důsledky při použití nekalých praktik v MLM systému.
Time management u finančních poradců
SAMCOVÁ, Linda
Tato bakalářská práce se zaměřuje na time management finančních poradců. Hlavním cílem práce je charakterizovat současný přístup k řízení času u vybraných finančních poradců. Díl-čím cílem je navrhnout vlastní návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení řízení času. Práce seznamuje se základním principem time managementu, efektivitou využití času a dalšími body jako je např. využití nástrojů a pomůcek. Práce provádí analýzu současného stavu finančních poradců pomocí dotazníkového šetření. Také porovnává teoretické poznatky s in-formacemi získanými z průzkumu. Bakalářská práce navrhuje možná zlepšení v oblasti efektivity a time managementu. Tyto návrhy jsou užitečné zejména pro finanční poradce.
Stres a jeho zvládání ve finančním podnikání
CHROMČÁK, Marek
Bakalářská diplomová práce se zabývá stresem a jeho zvládáním ve finančním podnikání. V první oddíle teoretické části se zaměřím na problematiku stresu a jeho zvládání, kde postupně rozeberu definici, pojmy, příčiny vzniku stresu, reakce na ně a celkové zvládání. V další části teoretické části je rozebráno podnikání a problematika profese finančního poradce jako podnikatele. V praktické části zkoumáme stres a jeho zvládání ve finančním podnikání formou kvalitativního výzkumu prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Výzkum je proveden na 6 respondentech ze stejné firmy. Práce odhaluje postavení finančních poradců ke stresovým situacím. Ukazuje problematiku stresorů, které na finanční poradce působí, a jakým způsobem na stresory reagují. Výsledky popisují kategorie vytvořené z rozboru textu formou kódů.
Tvorba strategie pro online marketingovou komunikaci ve vybraném podniku
Krbec, Michal ; Havíř, David (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Náplní níže sepsané diplomové práce je návrh marketingové strategie v online prostředí pro pobočku společnosti OK For You a.s. ve Svitavách, která se věnuje oblasti finančního poradenství pro fyzické osoby. Práce je svou strukturou dělena na tři hlavní části. První část poskytuje nezbytný teoretický základ spojený s problematikou této práce spolu s nezbytnými pojmy a metodami, které jsou dále v práci použity. Druhou částí je analýza samotné pobočky společnosti spolu s její klientelou. Třetí část vycházejíc z části analytické předkládá konkrétní podobu online marketingové strategie spolu s návrhy na její úspěšné naplnění. Součástí této třetí části práce je také ekonomické zhodnocení, plán pro realizaci návrhů i analýza rizik spolu s návrhem pro minimalizaci dopadů z nich plynoucích.
Právní regulace činnosti finančního poradce
Stupka, Martin ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Diplomová práce Právní regulace činnosti finančního poradce vysvětluje pojem finančního poradenství v České republice, a pojmy s ním související, z pohledu člověka s reálnými zkušenostmi z tohoto oboru. Cílem práce je definovat pojmy finančního poradenství a finančního poradce a dále analyzovat jednotlivé oblasti finančního trhu z hlediska právní regulace. Nejpodrobněji popsaná oblast v práci je oblast pojištění.
Pomoc při finančním hospodaření a využití finančně poradenských služeb v azylovém domě pro matky s dětmi
Vondráčková, Alice ; Lejsal, Matěj (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Téma mé diplomové práce je Pomoc při finančním hospodaření a využití finančně poradenských služeb v azylovém domě pro matky s dětmi. Cílem této práce je zjistit, zda je možné pomoci matkám v azylových domech ve finančním hospodaření. Finanční gramotnost a dovednost hospodařit s penězi těchto uživatelek bývá na velice nízké úrovni, kterou pak předávají svým dětem. Sociální pracovníci v azylových domech se snaží pomáhat a podporovat uživatelky v různých oblastech jejich života. Peníze jsou však oblast, do které si ne každá uživatelka nechá zasahovat. Ve své práci se zabývám pohledy jednotlivých účastníků na problematiku finančního hospodaření a dále s pomocí různých nástrojů spolupracuji s uživatelkami na zlepšení jejich dovednosti finančního hospodaření a na závěr zhodnocuji, jak se spolupráce na tomto úkolu podařila.
Obchodní procesy ve vybraném podniku
Michálek, Lukáš ; Hlaváček, Jan (oponent) ; Ulč, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá optimalizací obchodních procesů ve vybraném podniku. V první části jsou popsána teoretická východiska k metodě analýzy, modelovacího jazyka a obchodního jednání. V druhé části, analytické, je metodou MMABP provedena analýza procesu a kvalitativní výzkum pro získání podkladů na optimalizaci procesů. V třetí části, návrhové, dochází k tvorbě nového procesu a doporučení řešení pro společnost.
Marketingový plán společnosti
Kratochvíla, Jakub ; Šalena, Radek (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu a návrh tvorby marketingového plánu společnosti OMAP Finanční skupina, a. s. se zaměřením na marketingovou komunikaci společnosti. Návrh dílčích marketingových aktivit pro druhou polovinu roku 2021 a rok 2022 stojí na teoretických podkladech zmíněných v první kapitole práce, dále na souhrnné marketingové analýze podložené dotazníkovým šetřením.
Současná podoba finančního poradenství
Šafařík, Pavel
Šafařík, P., Současná podoba finančního poradenství. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. V této bakalářské práci se věnuji současné podobě finančního poradenství. V první části se zaměřuji na teoretické poznatky dané oblasti. Uvádím základní pojmy, popisuji současnou situaci a zmiňuji problémové oblasti. V praktické části provádím kvalitativní metodu výzkumu ve formě mystery shoppingu. Na základě realizovaných schůzek klienta s finančními poradci provádím analýzu poskytovaných služeb a vyhodnocuji výsledky.
Atraktivita odvětví finančního poradenství v ČR
Habáňová, Markéta
HABÁŇOVÁ, M. Atraktivita odvětví finančního poradenství v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato diplomová práce se zaměřuje na atraktivitu odvětví finančního poradenství v České republice. Cílem práce je zhodnocení atraktivity odvětví finančního poradenství v ČR z pohledu firem uvažujících o vstupu do odvětví a návrh strategie pro investory, kteří vstup do tohoto odvětví zvažují. Splnění cíle je dosaženo pomocí PESTE analýzy a Porterova modelu pěti hybných sil. Výsledky těchto metod definují atraktivitu odvětví. Odvětví finančního poradenství v České republice je spíše atraktivní dle výsledků diplomové práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: