Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7,534 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Picka, Václav ; Vaníček, Jiří (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.. Problematika časových řad, regresní analýzy a vybraných ekonomických ukazatelů je objasněna v teoretické části. V praktické části budou analyzovány jednotlivé ukazatele za pomoci časových řad a regresní analýzy spojené s jejich predikcí do budoucna. Poslední část práce obsahuje doporučení pro možné stanovení strategií a cílů podniku
Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu
Šilarová, Gabriela ; Prodělal,, František (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá investičním projektem, jehož předmětem je výstavba nové výrobní haly a nákup nových výrobních technologií. Práce se zaměřuje na charakteristiku jednotlivých částí studie proveditelnosti a detailní rozbor některých jejích částí. Diplomová práce se dále věnuje hodnocení ekonomické efektivnosti investice formou výpočtu ekonomických ukazatelů, na základě kterých je možné vyhodnotit investiční záměr jako vhodný či nevhodný k realizaci. Na výpočet ekonomických ukazatelů navazuje pravděpodobnostní analýza, která formou komplexního hodnocení rizik umožní předem stanovit velikost rizika a usnadnit tak investiční rozhodování.
Marketingová strategie hotelu Bítov
Růžičková, Žaneta ; Kočí, Alena (oponent) ; Kočí, Alena (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace a následně výběrem vhodné marketingové strategie pro Hotel Bítov v rekreační oblasti Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá problematikou využití marketingových nástrojů v oblasti poskytování hotelových služeb. Praktická část zahrnuje vnitřní a vnější analýzu prostředí hotelu. Výsledky jsou shrnuty v rámci SWOT analýz, ze které vychází stanovení marketingová strategie.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Vaverka, Daniel ; Dobiášková, Veronika (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy FPO s.r.o. v letech 2013-2017 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Data pro ukazatele budou vycházet z účetních výkazů vybrané firmy. Výsledky jednotlivých ukazatelů budou následně porovnány s konkurencí a oborovým průměrem. Výstupem budou návrhy řešení, které by mohly finanční situaci zlepšit.
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace
Smejkal, Eduard ; Ráček, Daniel (oponent) ; Zemánková, Lenka (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je doporučit opatření pro zlepšení stávající finanční situace pomocí celkové finanční analýzy společnosti Stavebniny Libor Smejkal, která se zabývá prodejem a nákupem stavebního materiálu. Dále zhodnocení současného ekonomického stavu včetně návrhů řešení zjištěných nedostatků. Bakalářská práce je rozdělena na tři části a to část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část popisuje samotný význam finanční analýzy a metodické postupy pro její zpracování. V analytické části práce bude stručné představení společnosti a dále je prováděna samotná finanční analýza na základě teoretických poznatků. V poslední návrhové části budou navrženy, na základě výsledků z analytické části, možnosti pro zlepšení ekonomické situace společnosti. Analýza společnosti bude zpracována za období 2010-2014.
Stanovení hodnoty podniku
Hálová, Kristína ; Bartošková, Andrea (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Pekárna XYZ s.r.o. za použití výnosové metody. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou vymezena teoretická východiska práce. V druhé části je nejprve představena firma, poté následuje strategická a finanční analýza včetně jejího zhodnocení. Ve třetí části je vybrána nejvhodnější metoda ocenění a následně je stanovena hodnota vybraného podniku k datu 1. ledna 2017.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Riznerová, Anna ; Vykoukal, Marek (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti CERGOMONT s. r. o. v letech 2014 až 2019. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska, druhá část je analytická a ve třetí části jsou uvedeny návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Matematické metody v ekonomii
Koudelová, Tereza ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti POEX Velké Meziříčí a.s. Teoretická část bude sloužit k přiblížení ukazatelů finanční analýzy a statistických metod. V praktické části budou na základě teoretických poznatků provedeny výpočty vybraných ekonomických ukazatelů a následně pomocí aplikace časových řad a regresní analýzy určen trend vývoje těchto ukazatelů. V poslední návrhové části bakalářské práce bude shrnuta finanční situace společnosti a uvedeny návrhy na zlepšení problémů společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Matyášová, Miroslava ; Bureš, Václav (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Předmět diplomové práce je zaměřen na posouzení finanční situace konkrétní společnosti v letech 2005 až 2009 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní úsek se zabývá formulováním teoretických poznatků. Druhá část využívá těchto poznatků pro výpočet jednotlivých finančních ukazatelů. Nedílnou součástí práce jsou i návrhy na možná zlepšení současné hospodářské situace společnosti v budoucích letech.
Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod
Nossková, Barbora ; Kvapilová, Pavla (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Goldpress s.r.o., která provádí polygrafickou výrobu. První část práce se zabývá teoretickými východisky, dále jsou provedeny jednotlivé analýzy – PESTEL analýza, Porterova analýza, analýza 7S a vybrané metody finanční analýzy. Výsledky dílčích analýz jsou shrnuty do SWOT analýzy. V závěru práce jsou na základě výsledků provedených analýz navržena doporučení na zlepšení současného stavu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 7,534 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.