Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Galerie moderního umění
Husárová, Anette ; Kipila, Lubomír (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Koncepční návrh Galerie moderního umění je zpracován s cílem vybudování nadčasového společensko-kulturního centra zasazeného do městské památkové rezervace v návaznosti na kulturní osu stávající okružní třídy města Brna. Navržený objekt je situován v lokalitě Moravského náměstí, a to v prostoru stávajícího parku. Jedná se o novotvar v historickém prostředí, který svým pojetím dodává danému prostředí jedinečnost. Navržený objekt bude zrcadlit nejmodernější architektonické, stavební a konstrukční prvky.
Kronika Domu umění
Mažárová, Monika
Kronika Domu Umění slouží jako pracovní sešit pro návštěvníky muzea, zejména pro děti a teenagery. Plněním úkolů, které jsou vázány na muzejní truhlice umístěné v jednotlivých expozicích, se návštěvník seznámí s muzejními sbírkami a konkrétními sbírkovými předměty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Deník Antona Vrbky: Průvodce znojemským muzeem pro malé i větší návštěvníky
Zárubová, Eliška
Deník Antona Vrbky slouží jako pracovní sešit pro návštěvníky muzea, zejména pro děti a teenagery. Plněním úkolů, které jsou vázány na muzejní kufříky umístěné v jednotlivých expozicích, se návštěvník seznámí s muzejními sbírkami a konkrétními sbírkovými předměty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Minoritský klášter
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem minoritského kláštera, jeho historií a současnými muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu
Mertl, Jan
Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti rozlišující tři základní komponenty zranitelnosti – expozici, citlivost a adaptační kapacitu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vstup ftalátov do živého organizmu
Vaculčiaková, Silvia
Tato bakalářská práce se zabývá ftaláty a jejích vstupů do živého organizmu. Ftaláty jsou diestery kyseliny ftalové, organické sloučeniny vyskytujúcí se všude kolem nás. Ftaláty jsou už delší dobu negativním objektem zájmu různých výzkumů a studií. Jsou to kontaminanty životního prostředí, které mají toxické účinky na živý organismus. Používají se zejména jako změkčovadla plastů, zlepšují mechanické vlastnosti plastových hmot, ale negativním aspektem ftalátů je to, že nejsou v polymerech chemicky vázané a dochází k jejich uvolňování do materiálů se kterým je plast v kontaktu. Ftaláty se takto dostávají do všech složek životního prostředí, čímž jsme vystaveni různým expozicím příjmu. Na základě různých studijí byly poukázány jejich nepříznivé účinky na reprodukční systém, poškození ledvin a jater. Mají teratogenní a karcinogenní účinky na živý organizmus. Nejvíce ohroženými skupinami jsou lidé pracující ve výrobě ftalátů, těhotné ženy, hemofilici a malé děti.
Zoologické zahrady a krajinářská architektura
Smékalová, Andrea
Smyslem bakalářské práce Zoologické zahrady a krajinářská architektura je zhodnocení přístupů současných trendů navrhování v zoologických zahradách. A představení několika příkladů, aby veřejnost pochopila, že to nejsou místa, kde se setkají se zvířaty v zajetí, ale jsou to místa klidu a ploch zeleně ve městech. V této práci je cílem ukázat, že každá zoologická zahrada má svoji koncepci řešení a vlastní způsob vegetačních úprav v rámci venkovních expozic i odpočinkových míst pro návštěvníky. Rovněž je cílem ukázat, že každá zoologická zahrada je zaměřena na určitou druhovou skladbu chovaných zvířat a má své odborné poslání. V architektonické části byla navržena venkovní expozice pro pandy velké.
Expozice dětí aerosolovými částicemi v přívěsných vozících za jízdním kolem
Nechvátalová, Karolína ; Bendl, Jan (vedoucí práce) ; Mašková, Ludmila (oponent)
Přívěsné vozíky za jízdním kolem představují oblíbený způsob přepravy dětí při cyklistice, nicméně zvýšené expozice aerosolovými částicemi vzniklé z důvodu umístění vozíku těsně nad vozovkou a do bezprostřední blízkosti cyklistického kola mohou představovat zdravotní riziko. Některé aerosolové částice mohou způsobovat respirační, ale i závažnější onemocnění, protože povrch cest může obsahovat i toxické látky vzniklé například automobilovou dopravou. Děti jsou přitom oproti dospělým náchylnější ke vzniku respiračních a dalších onemocnění, a proto je potřeba věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Cílem práce je zjistit, kolikrát větší koncentrace aerosolových částic velikostních frakcí PM10, PM4, PM2,5 a PM1 a početních koncentrací dýchá dítě v přívěsném vozíku oproti cyklistovi před ním při různých rychlostech jízdy na prašných stezkách a potvrdit tak hypotézu, že dochází k resuspenzi částic povrchu vozovky a jejich pronikání do vozíku, což doposud nebylo kvantifikováno. V práci jsou diskutovány i možné zdravotní důsledky. Experimentální část byla provedena formou tří terénních měření na dvou zhruba 200 m dlouhých prašných úsecích cyklostezek v Praze (lesopark Stromovka, cyklostezka A22 v Braníku). Pro měření byl upraven přívěsný vozík (Chariot Cougar 2, Thule) a zhotoven box na řídítka. V...
Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu
Velická, Helena ; Štípek, Stanislav (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Rychlíková, Eva (oponent)
Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu MUDr. Helena Velická ABSTRAKT Disertační práce byla zaměřena na otázku, jaký vliv mají krátkodobé změny koncentrací znečišťujících látek venkovního ovzduší na zhoršení zdravotního stavu astmatických pacientů. Respirační příznaky a další obtíže 147 dětí (věk 6 - 18 let) a 304 dospělých (věk 19 - 62 let) s potvrzenou diagnosou astmatu byly sledovány deníkovou formou po dobu čtyř měsíců topné sezóny (listopad 2013 až únor 2014) v Ostravě, průmyslovém městě zatíženém značným znečištěním ovzduší. Adresy bydliště a školy/pracoviště všech respondentů byly digitalizovány a propojeny s částečně zhlazenými mapami 24-hodinových koncentrací PM10, NO2 a SO2. Expozice respondentů jednotlivým škodlivinám byly vypočítány za den individuálně, s přihlédnutím k režimu dne. Pro statistické analýzy byly použity generalizované aditivní modely (GAM), síla asociace byla vyjádřena jako poměr šancí (OR) nárůstu respiračních obtíží při zvýšení průměrné 24-hodinové expozice dané škodlivině o 10 µg/m3 , v den expozice (lag 0), a dále byl hodnocen oddálený efekt expozice v předchozích dnech, a to jak jednotlivě (lag 1-5), tak pomocí klouzavých průměrů expozice za 1-5 dní. Byly zjištěny významné asociace mezi zvýšením denní i několikadenní expozice škodlivinám ve venkovním ovzduší a výskytem...
Kraví hora - rodinné stříbro VUT
Davčíková, Gabriela ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Předmětem zadání diplomové práce je řešení studie areálu VUT na Kraví hoře a navázání na práci předchozího semestru. Cílem bylo propojit zájmy města Brna a VUT. Vytvořit jednotné území, do něhož by byly vneseny zajímavé parkové plochy pro širokou veřejnost a reprezentační prostory pro propagaci VUT a další aktivity, které VUT prozatím postrádá. V současné době vytváří zahrádkářská kolonie jistou bariéru, která není průchozí pro veřejnost. Proto bylo hlavním cílem návrhu otevřít území. Celý areál VUT je proto propojen s okolím a vytváří množství veřejných prostor pro relaxaci. Nové objekty budou VUT sloužit k představení jeho historie, současnosti i budoucího směřování; další fakultní objekty k prezentaci studentských prací jako náborové středisko. V návaznosti na nynější zástavbu zde budou prostory pro absolventy kreativních oborů, kteří si zde budou moci pronajmout své první ateliéry. Nové budovy jsou zasazeny do terénu tak, aby nenarušovaly přírodní charakter parku a aby s lehkostí zapadly do krajiny. Jako další zajímavost je zde navržena rozhledna, která využije potenciál místa a nabídne návštěvníkům výhledy do širokého okolí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.