Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rough Sets on State Spaces of Automata
Staněk, David
This paper discussed a subclass of finite automata, which have ordering on the state sets created by a transition (or next-state) function. Hence, there do not exist cycles of more than one element. We discuss a relation of equality of upper closure on the systems of all subsets of state systems of quasi-automata, which creates an equivalence.
Commented Translation – New Trends in Air Transportation as Presented in Media
Sultanmuratov, Alibek ; Langerová, Petra (oponent) ; Smutný, Milan (vedoucí práce)
The purpose of the semestral thesis is to translate a text or more texts related to new trends in air transportation as presented in media from Czech into English and analyze the differences between both languages in translation. The work presented is divided into three main parts: theoretical introduction, translation of the technical text and translation analysis. The theoretical introduction deals with the types of translation and classifications. In the last part, the language phenomena and characteristic features of the English and Czech languages are analyzed on the examples of the translated texts.
Redukce nedeterministických konečných automatů
Procházka, Lukáš ; Kořenek, Jan (oponent) ; Kaštil, Jan (vedoucí práce)
Nedeterministický konečný automat je důležitým nástrojem, který se používá pro zpracování řetězců v mnoha různých oblastech programování. V rámci zvýšení efektivity programů je důležité snažit se o zmenšování jeho velikosti. Tento problém je však velmi výpočetně náročný, proto je potřeba hledat nové postupy. V této práci jsou uvedeny základy konečných automatů a poté jsou představeny různé metody zabývající se jejich redukcí. Použitelné redukční algoritmy jsou v práci podrobněji popsány, dále implementovány a otestovány. Nakonec jsou výsledky zhodnoceny.
E-tivities: effective activities to learn languages?
Davydenko, Valeriy ; Jašková, Jana (oponent) ; Langerová, Petra (vedoucí práce)
The purpose of semestral work is to understand what does “E-learning” means and where it comes from, to describe the history of electronic learning and research advantages and disadvantages of this kind of education. And finally get an answer for the question if E-learning is effective activity to learn languages? The work is devided into seven parts: defenitions, forms of e-learning, history of e-learning, advantages/benefits of e-learning, disadvantages of electronic electronic learning, an influence of modern technologies on the teaching process. The bachelor thesis is aimed at analyzing the work of representatives of e-learning. Description of the process of learning a language and the effectiveness of learning English through e-learning. Is it possible to learn a language with the help of electronic media and the Internet? This paper describes the process of learning English with the help of two electronic platforms. The first is a paid online school, the largest company studying English in Eastern Europe. The second part of the work is a free mobile application aimed at developing and learning English. The most popular application in the world in the online training section. information about companies, the history of creation and the principles of work used in the applications are presented in the form of a review of companies. Effectiveness of those companies and e-learning at all.
Detekce odpovídajících si bodů ve dvou fotografiích
Ptašek, Martin ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá metodami detekce shodných bodů ve dvou digitálních obrazech. Shrnuje a popisuje metody, které jsou pro téma detekce významných bodů v obraze základní nebo nové a moderní. Popisuje také metody používané k určování korespondencí částí obrazů. Práce je zaměřena na návrh a popis implementace detektoru shodných bodů s důrazem na segmentaci obrazu metodou MSER. Aplikace je vytvořena v jazyce C s využitím grafické knihovny OpenCV v operačním systému Windows XP. Výsledky, které shrnují vlastnosti detektoru, jsou ukázkou možného potenciálu vybraných metod.
Commented translation
Akbulatov, Yerbolsyn ; Mihai, Hana (oponent) ; Smutný, Milan (vedoucí práce)
The purpose of the bachelor thesis is to translate a technical text from Czech into English and analyze the differences between both languages in translation. The work presented is divided into three main parts: theoretical introduction, translation of the technical text and translation analysis. The theoretical introduction deals with the types of translation and characteristic features of the technical texts and their translation. The translated text deals with computer networks. In the last part, the language phenomena and characteristic features of the English and Czech languages are analyzed on the examples of the translated technical text.
Phraseologisms in fairy tales of brothers Grimm and their reproduction in Czech translation
VODIČKOVÁ, Alžběta
Práce se zabývá frazeologismy v pohádkách bratří Grimmů a jejich reprodukcí v českém překladu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy frazeologie. Dále je charakterizován význam frazeologických jednotek v jazyce a jsou vysvětleny jejich jednotlivé znaky. Poté jsou vymezeny základní pojmy kontrastivní frazeologie a stanoveny frazeologické a nefrazeologické typy ekvivalence. V praktické části je shromážděn korpus frazeologismů z dvanácti vybraných pohádek Grimmů (Locika, Brémští muzikanti, Paní Zima, Červená karkulka, Kocour v botách, Šest služebníků, Popelka, Sněhurka, Šípková Růženka, Žabí král aneb Železný Jindřich, Rumpelníček, Zlatá husa). K těmto německým frazeologismům jsou přiřazeny jejich české frazeologické a nefrazeologické ekvivalenty. Získané párové jednotky představují popsané typy ekvivalence. Tyto typy ekvivalence jsou analyzovány na názorných příkladech. Práce se zajímá také o český překlad německých frazeologismů a obsahuje kvantitativní výsledky.
Winged words in German, Czech and English and their usage in the text.
MIKSA, Tomáš
Tato bakalářská práce pojednává o tématu Okřídlená slova v němčině, češtině a angličtině a jejich užití v textu. Teoretická část pojednává o základních pojmech z oblasti frazeologie, vlastnostech frazeologismů a o klasifikaci frazeologismů. V praktické části jsou shromážděna německá okřídlená slova spolu s jejich českými a anglickými ekvivalenty. Následně jsou okřídlená slova rozdělena do různých skupin, a to dle míry ekvivalence mezi jejich německým zněním a jejich českým a/nebo anglickým zněním, čemuž coby základ posloužilo vymezení stupňů ekvivalence Helgundou Henschelovou (1993). Dále je v praktické části pozornost věnována vybraným německým okřídleným slovům, přesněji řečeno tomu, v čem přesně tkví rozdíl mezi německým zněním a zněním českým a/nebo anglickým, dále také jejich významu a tomu, jak jsou ona i jejich anglické a české ekvivalenty užívány v textu.
Italské frazeologismy obsahující názvy částí těla a jejich české ekvivalenty
NOVOTNÝ, Ondřej
Cílem této bakalářské diplomové práce je představit italské somatické idiomy, tedy ty, které obsahují název části těla. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, představuje základní terminologii, zejména definicí termínů "frazém" a "idiom", představuje jejich vlastnosti, jejich vnitřní strukturu a funkce. Dále je proveden stručný historicky-kulturní vhled do daného tématu a v neposlední řadě je provedeno srovnání českého a italského pojetí dané problematiky. Ve druhé část je provedena analýza vybraného vzorku italských somatických idiomů, je vybraný vzorek je rozebrán po stránce formální, tzn. dle vnitřní struktury. Hlavním úkolem práce je však naznačit možnosti v překladu vybraných spojení a představit případné ekvivalenty v českém jazyce a to včetně představení různých překladatelských strategií. Dále jsou taktéž představeny možnosti syntaktické manipulace a vnitřní transformace idiomů.
Vybrané lexikální jednotky v právních textech a strategie jejich překladu (španělština - čeština)
BUREŠOVÁ, Nikola
Předložená diplomová práce se zabývá analýzou matričních dokladů pocházející z pěti různých španělsky mluvících zemí. Práce obsahuje teoretické kapitoly související s právním jazykem, jeho slovní zásobou a strategií překladu lexikálních jednotek v právních textech. Teorii aplikujeme v části praktické, ve které přibližujeme makrostrukturu daných dokumentů, rozčleňujeme jejich právní terminologii do tematických okruhů. U termínů navrhujeme jejich vhodná překladatelská řešení do češtiny na základě právních definic, určujeme typ ekvivalence vzhledem k českému termínu a tyto termíny porovnáváme i z hlediska jejich obsahu. Následně terminologii vyhledáváme ve dvou slovnících a v terminologické databázi. Práce je psána česky, obsahuje závěr v češtině a španělské resumé.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.