Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 92 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Iberian Peninsula's role on the European energy networks as a gateway to the global market
Mineiro Gonçalves, João Pedro ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Bibliographic note GONÇALVES, João P. M. (2023). The Iberian Peninsula's Role in the European Energy Networks as a Gateway to the Global Market. 98 p. Master thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies, Supervisor Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. Abstract This thesis examines the role that the Iberian Peninsula might play within the European Union's efforts for energy integration, while also analysing the potential of this region to produce and export energy from renewable sources and renewable gases through the development of renewable industrial capacities. The research looked at official documents and legislation from the EU, as well as reports from expert groups and international institutions to collect and analyse data regarding energy consumption, production capacity and interconnectivity in Iberia and its neighbouring region. The research showed promising data for a largely untapped renewable potential across Portugal and Spain, accompanied by optimal conditions for a large-scale production of green hydrogen, which allowed us to conclude that the Iberian Peninsula can become one of the main hydrogen corridors in the world in the near future, contributing to the clean energy transition in Europe and the European neighborhood. Keywords: Energy, Renewables,...
Short-term Electric Load Forecasting Using Czech Data
Řanda, Martin ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Přesná předpověď elektrického zatížení je zásadním předpokladem spolehlivého provozu elektrické rozvodné soustavy. Je proto v nejlepším zájmu odpovědných institucí vyvíjet a udržovat výkonné modely pro předpovědi zatížení. V této práci analyzujeme data o zatížení elektrizační soustavy České republiky a provádíme tři pseudo-out-of-sample forecasting cvičení. Používáme standardní ekonometrické modely i metody strojového učení a výsledky porovnáváme s referenčními hodnotami, včetně předpovědí zveřejňovaných provozovatelem české přenosové soustavy. Výsledky první úlohy zkoumající předvídatelnost minutového zatížení na základě 11 let dat ukazují, že vysokofrekvenční časové řady zatížení jsou předvídatelné. Ve druhé a třetí úloze využíváme hodinovou zátěž s dalšími vysvětlujícími proměnnými. Vytváříme předpovědi na jeden krok a na 48 hodin dopředu na out-of-sample vzorku roku 2021 a vyhodnocujeme výkonnost několika metod. V obou cvičeních byly nejpřesnější výsledky získány zprůměrováním předpovědí námi specifikované rekurentní neuronové sítě a sezónního autoregresního integrovaného klouzavého průměru, které dosáhly průměrné absolutní procentní chyby menší než 0.5% na out-of-sample vzorku v analýze na jeden krok dopředu a 2.3% v úloze na 48 hodin dopředu, čímž překonávají předpovědi operátora.
Dlouhodobá udržitelnost kombinované výroby tepelné a elektrické energie v malých a středně velkých teplárenských soustavách
EIGNER, Josef
Hlavním cílem této práce je na základě nástrojů finanční a technicko-hospodářské analýzy zjistit, jaké faktory mají významný dopad na dlouhodobou udržitelnost malých a středně velkých teplárenských soustav. Teplárenské soustavy jsou charakteriszovány jako síťové monopoly, ve finanční analýze jsou tedy jednotlivé ukazatele hodnoceny s ohledem na specifika energetického sektoru. Technicko-hospodářská analýza je zaměřena především na hodnocení způsobu výroby tepla a elektřiny s cílem zjistit trendy ziskovosti obou obchodních aktivit. Rovněž je zkoumán způsob využití emisních povolenek systému EU ETS a dopad na hospodaření společností. Posouzení dlouhodobé udržitelnosti teplárenských soustav je založeno na schopnosti generovat zisk a zároveň dosahovat konkurenceschopné ceny tepelné energie. Cenová konkurenceschopnost je hodnocena porovnáním s průměrnými cenami v teplárenství vydanými národním regulátorem trhu.
Koncepční návrh přestavby motocyklu na elektrický pohon
Roman, David ; Zeizinger, Lukáš (oponent) ; Böhm, Michael (vedoucí práce)
Práce se zabývá studií aktuální nabídky elektromotocyklů, jednotlivých konstrukčních prvků a koncepcí použití elektromotoru a baterie. Dále se v práci srovnávají provozní náklady konvenčních spalovacích motorů a elektromotorů. Stěžejní částí práce je návrh kapacity baterie motocyklu, který se přestavuje z konvenčního spalovacího motoru na motor elektrický, a zvolení vhodné koncepce uložení motoru a baterie, aby nebyla výrazně ovlivněna dynamika motocyklu.
Ekonometrický model poptávky po elektrické energii - komparativní studie vztahu maloobchodních a velkoobchodních cen v EU
Franěk, Martin ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je vytvoření ekonometrických modelů vysvětlující tvorbu cen elektřiny se zaměřením na srovnání prostředí maloobchodních a velkoobchodních cen za období let 2010 až 2020. Model bude vytvořen pro prostředí České republiky a vybrané členské země EU. Dílčími cíli práce je rešerše odborné literatury, vytvoření databáze pro výpočtovou část, vytvoření modelu v příslušném statistickém softwaru (GRETL a IBM SPSS Statistics 25), testování stability modelu a diskuse a hodnocení výsledků.
Řešené úlohy z elektromagnetismu pro elektronickou sbírku
Pošta, Petr ; Koupilová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Ledvinka, Tomáš (oponent)
Práce volně navazuje na jiné bakalářské a diplomové práce, které se věnovaly tvorbě úloh pro Elektronickou sbírku řešených úloh z elektřiny a magnetismu. Jedním z cílů této diplomové práce bylo zmapovat internetové zdroje úloh z této oblasti. Druhým cílem bylo vytvořit soubor náročnějších úloh z tohoto tématu, které by vhodně doplnily ta témata ve sbírce, která zatím měla malé zastoupení. Úlohy budou součástí této elektronické sbírky úloh dostupné na webovém serveru Katedry didaktiky fyziky MFF UK. V rámci této práce vytvořeno celkem 30 řešených úloh včetně strukturovaných nápověd, komentovaného řešení a vhodných obrázků. Úlohy jsou doplněny o metodické poznámky.
The Perspectives and Risks of Electricity Supply in the Czech Republic by 2030
Vinklerová, Tereza ; Průša, Jan (vedoucí práce) ; Kracík, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou výhledů a rizik českého energetického systému, zejména problematikou poptávky - nabídky a výrobní dostatečnosti elektrické energie. Výchozím bodem této práce bude zaměření na současnou situaci na trhu elektřinou, která bude sloužit jako zdroj pro příslušné analýzy, i pro stanovení projekcí navržených scénářů a vizí. Tyto scénáře a vize nahlíží na možné překážky a příležitosti způsobu rozvoje odvětví, které bude nutné podniknout v příštích letech. Jednotlivé problémy a potenciální příležitosti by měly být zohledněny jak v střednědobém tak dlouhodobém horizontu, aby odpovídaly schopnosti zajistit efektivní fungování poptávky a nabídky pro trh s elektřinou v České republice. Nárůst spotřeby elektřiny obnovitelných zdrojů a následná ztráta flexibility konvenčních energetických zdrojů jde ruku v ruce s nepříznivými ekonomickými podmínkami a zvětšujícími se riziky, které působí na trh s elektřinou. Současně je nutné zahrnout do analýzy i vliv změn evropských energetických politik a vliv těchto politik i na členské státy EU. Zároveň je také nutné zohlednit příslušné harmonizační metody, které jsou použity k vyhodnocení adekvátnosti a zajištění efektivního výrobního portfolia, tedy výrobní dostatečnost, za předpokladu zajištění rozvoje technologií nutných pro fungování...
Společná energetická politika EU: perspektivy a limity spolupráce
Kupka, Jiří ; Jireš, Jan (vedoucí práce) ; Polášek, Martin (oponent)
Společná energetická politika EU: Perspektivy a limity spolupráce ABSTRAKT (Jiří Kupka) Cílem práce je zhodnotit perspektivy a limity spolupráce v oblasti energetické politiky EU a to primárně z pohledu členských států. Za tím účelem je zkoumán dosavadní vývoj integrace v oblasti energetiky (se zdůrazněním soudobého vývoje - tzn. zhruba posledních dvanácti let), přístup Evropské komise a zejména přístupy a energetické politiky dvou vybraných členských států EU - Francie a Německa. Dokument je členěn do dvou hlavních částí - teoretické a empiricko-analytické. V první části se autor snaží teoreticky vymezit pojmy "energetická bezpečnost" a "energetická politika" z pohledu několika autorů. Následně je přikročeno k empirickému zkoumání vývoje energetické politiky EU - zejména přijatých iniciativ Evropské komise. Zkoumán je mj. současný stav faktické implementace zmíněných unijních opatření do jednotlivých systémů energetických trhů výše uvedených států a popis energetických sektorů výše zmíněných zemí. Bádány a hodnoceny (z hlediska cílů EU v energetické oblasti) jsou energetické politiky Francie a Německa a "míra" jejich kompatibility s přijatými unijními opatření v oblasti energetiky (zejména se jedná o tři oblasti: environmentální, oblast vytváření jednotného energetického trhu EU a oblast vnější energetické...
"Budiž světlo!" Veřejné osvětlení v českých městech v 19. a na počátku 20. století
Jelínek, David ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Pokludová, Andrea (oponent)
Fenomén zavádění veřejného osvětlení se v českých městech pojí především s nárůstem obyvatelstva v regionálně významných centrech průmyslu, obchodu, řemesla, nebo správy. Tato práce si na rozdíl od klasických historiografických monografií klade za cíl zkoumat, jakým způsobem k zavádění veřejného osvětlení docházelo, kdo se na něm podílel a co všechno se s tím pojilo. Za pomoci analýzy literárních pramenů, zejména pak novinových (jak celozemských, tak lokálních) článků a archivních záznamů se práce snaží poukázat na atributy světla nejen jako čistě praktického městského prvku, ale také jako nositele symbolických rovin bezpečnosti a pokroku. Ukázalo se, že světlo hrálo důležitou roli jako udržovatel bezpečnosti a svou přítomností předcházelo kriminálnímu jednání. Dále vyšlo najevo, že světlo chápáno jako projev civilizace, vzdělanosti a pokroku. Mít na ulicích veřejné osvětlení tedy nebylo otázkou pouze praktickou, ale mělo i svou rovinu symbolickou. To se také odráželo ve volebních programech místních politických stran. Nebyly to však obce, kdo vynaložil značné náklady na modernizaci světlené infrastruktury (založení plynáren, elektráren, položení potrubí), byly to soukromé subjekty, které s obcemi uzavíraly smlouvy na desetiletí. Poměrně záhy se však ukázalo, že se jedná o velmi výnosný podnik,...
Dodávka energie pro skleníkovou produkci
Najbrtová, Zuzana ; Poláčik, Ján (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Dovoz zeleniny do České republiky dlouhodobě převažuje nad vlastní produkcí. Tato skutečnost vede, společně s požadavky obyvatel na kvalitnější potraviny, k výstavbě produkčních skleníku. S výstavbou a provozem těchto objektů se pojí potřeba zajištění tepla, chladu a elektřiny pro celoroční provoz. Teoretická část práce představuje možné způsoby pokrytí spotřeby energií pro zvolený modelový skleník v Kožichovicích na Třebíčsku. Pro zvolený model byly následně stanoveny tepelné ztráty a roční spotřeba tepla. Ta byla porovnána se zaslanými hodnotami z Kožichovic. Na základě vypočtené spotřeby byly zvoleny následující způsoby dodávky energie, a to samostatná kogenerační jednotka, spolupráce více kogeneračních jednotek, bioplynová stanice, tepelné čerpadlo a odběr tepla z CZT. Tyto způsoby dodávky energií byly následně podrobeny technickému a ekonomickému porovnání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 92 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: