Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza prezentace muzeí a expozic českého literárního kánonu v online prostředí
Garbová, Denisa ; Vachková, Iva (vedoucí práce) ; Činátlová, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá prezentací literárního kánonu na webových stránkách literárních muzeí. Nejprve bylo nutné stanovit kánon autorů pro tuto práci - jako metodu jsme zvolili analýzu školních seznamů četby k maturitě z českého jazyka a literatury pražských veřejných gymnázií. Následně jsme zkoumali, zda je danému autorovi dedikováno muzeum a pokud ano, tak zda má toto muzeum vlastní webové stránky. Tímto způsobem jsme stanovili 16 literárních muzeí pro následnou analýzu. Webové stránky byly analyzovány dle čtyř kritérií: Uspořádání webových stránek, komunikace s návštěvníkem, vizuálního stylu a edukačních programů a edukačního potenciálu. Toto poslední kritérium bylo klíčové pro další část výzkumu v této diplomové práci. Navazovalo na něj dvojí dotazníkové šetření, jedno s respondenty z řad učitelů českého jazyka a literatury na pražských gymnáziích, druhé s respondenty z řad reprezentantů literárních muzeí. Do této části výzkumu se zapojilo 7 muzeí a 7 učitelů. Dotazník pro muzea doplnil zjištění z předchozí analýzy webových stránek muzeí a vyplynulo z něj, že školní skupiny jsou pro muzea významnou návštěvnickou skupinou. Cílem dotazníkového šetření s učiteli jakožto respondenty bylo zjistit, zda učitelé se svými žáky literární muzea navštěvují a jaké jsou jejich motivace pro tyto...
Edukační programy pro expozici Archevita ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy
Jindrová, Lucie ; Jareš, Jakub (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na edukaci v muzejním prostředí. Jejím cílem je vytvořit a vyzkoušet vlastní návrhy edukačních programů ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje charakteristice muzejního prostředí a zkoumá komponenty muzejní edukace jako jsou výukové metody a organizační formy výuky. Dále se zabývá vybranými prvky edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví a popisuje edukaci ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy. Praktická část se zaměřuje na tvorbu dvou edukačních programů, které navazují na vymezené teoretické principy první části práce. Edukační programy jsou určeny žákům 6. třídy 2. stupně základních škol a realizují se v expozici Archevita - Stopami věků zaměřené na období pravěku. Práce popisuje tvorbu obou programů, vymezení cílové skupiny, popis jednotlivých aktivit, a rovněž zaznamenává a hodnotí jejich průběh. K hodnocení každého programu je použita zpětná vazba od žáků, jejich učitelů a edukátorky muzea Roztoky. Práce na závěr předkládá návrhy na zlepšení programů a jejích jednotlivých aktivit, které si muzeum v rámci své edukace ponechá. KLÍČOVÁ SLOVA muzejní edukace, dějepis, pravěk, Archevita, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Kulturně výchovná činnost Muzea středního Pootaví ve Strakonicích v 80. letech 20. století.
SUCHÁ, Milena
Práce se zabývá kulturně výchovnou činností Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, představuje zajímavou historii strakonického muzea, jeho počátek vzniku a otevření muzea. Zároveň informuje o době, kdy se muzejní společnost rozpadla, až po budování muzea nového a představuje prostředky muzejní pedagogiky. Cílem této práce je zhodnocení a zmapování kulturně výchovné činnosti v osmdesátých letech 20. století, představení tehdejších výstav a expozic. Je zde nastíněno, jakým způsobem se muzeum prezentovalo veřejnosti. Práce dále představuje současné edukační programy, které jsou zmíněny v závěru práce.
Klášterem křížem krážem. Edukační programy pro děti předškolního a mladšího školního věku v Anežském klášteře.
Krulichová, Barbora ; Sládková, Kateřina (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Diplomová práce se věnuje edukaci a edukačním programům určeným nejmladším návštěvníkům kláštera sv. Anežky České tj. dětem předškolního a mladšího školního věku. Práce bude rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. část stručně představí osobnost Anežky České, její život, skutky a legendy Anežského kláštera a jeho využití jakožto útočiště klarisek, dominikánů a minoritů, pohřebiště významných Přemyslovců a v neposlední řadě jako je bjektů pak tato část práce seznámí s potenciálem edukačních p amů jakožto pomocníků s historických osobností, památkových objektů a uměleckých děl, stručně představí historii Národní galerie a nastíní edukační programy, Anežském klášteře praktické části diplomové práce bude vytvořit edukační program Klášterem křížem krážem a popsat proces tvorby od samotného nápadu přes lizaci až po závěrečnou reflexi Klíčová slova: atá Anežka Česká, Anežský klášter, Národní galerie v Praze, galerijní edukace, edukační , děti, předškolní věk, mladší školní věk,historie, umění, kulturní dědictví
Galerijní a muzejní edukace na prvním stupni ZŠ
Lišmanová, Aneta ; Kitzbergerová, Leonora (vedoucí práce) ; Novotná, Magdalena (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na aktuální pozici oboru galerijní a muzejní edukace, který je ovlivněn vědními disciplínami pedagogikou a muzeologií. Teoretická část na základě odborné literatury definuje pojmy spojené s tématem práce (galerijní/muzejní pedagogika a pedagog, pozice galerijního/muzejního pedagoga v rámci instituce, Rámcový vzdělávací program atd.). Hledá možnosti a meze spolupráce základní školy s galerií/muzeem jako institucí, která má vzdělávací potenciál. Didaktická práce je založena na kvalitativním výzkumu, jenž využívá především metod otevřeného kódování videonahrávek ze zrealizovaných programů. Cílem práce je porovnat rozdíly a shody při realizaci edukačních programů mezi 1. a 5. ročníkem. Na základě stanovených cílů hodnotí jejich naplnění v souladu se školními vzdělávacími programy, neboť jsou klíčové pro spolupráci galerie/muzea a školy. Diplomová práce je zaměřena především na koncepci, realizaci a reflexi třífázového edukačního programu. Didaktická část dále odhaluje možnou návaznost na mezipředmětové vztahy. Ve výtvarné části je zpracováno téma autorské knihy na motivy výstavy Květy Pacovské: Maximum Contrast.
Vliv školního stravování a rodiny na vznik nadváhy, obezity dítěte
Skřivanová, Eliška ; Kytnarová, Jitka (vedoucí práce) ; Weidenthalerová, Edita (oponent)
V současné době dětská obezita dosáhla epidemiologické úrovně a lze ji považovat za jeden z celosvětových problémů. Pravděpodobnost že obézní dítě se stane obézním dospělým je vysoká. U těchto dětí je rovněž vyšší pravděpodobnost rozvoje zdravotních rizik. Mechanismus vývoje obezity je podmíněn řadou faktorů. Nejčastěji se jedná o faktory genetické s faktory vnějšího prostředí. V tomto případě může hrát roli vliv rodiny a preferovaný životní styl, který se nemalou měrou na rozvoji obezity podlí. Aby došlo k časnému odhalení, zabránění rozvoje obezity či zdravotních rizik je důležitá její včasná léčba a prevence. Aby ale mohla být obezita léčena, je nutné ji nejprve diagnostikovat, k tomu slouží tzv. diagnostika dětské obezity. Školní stravování je v České republice považováno za jedno z nejvyspělejších. Nejen že dítěti poskytuje dostatečný přísun stravy, rovněž dbá na pestrost, vyváženost pokrmů a kulturu stolování. Školní stravování musí dodržovat danou legislativu, dodržovat finanční limity a řídit se výživovými normami, resp. spotřebním košem, který stanovuje doporučené množství deseti komodit potravin na žáka a den, které je třeba dodržovat v horizontu jednoho měsíce. Prostřednictvím preventivních programů, které se zabývají zdravým stravováním ve školách, lze do jisté míry podpořit prevenci...
Mediální gramotnost a mediální výchova seniorů v kontextu dnešní doby
Richterová, Karolína ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Römer, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá pojmy mediální gramotnost a mediální výchova seniorů, jejich specifikami, důležitostí, ale i celkovým opomíjením této problematiky v nynějším světě. Blíže definuje již zmíněnou věkovou kategorii - seniory a s nimi spojená specifika v rámci dalšího vzdělávání, každodenního života, i jejich celkového postavení ve společnosti. Snaží se o zmapování potřeb těchto jedinců ve světě prostoupeném médii a vymezuje rizika, která mohou při používání médií vzniknout (např. v rámci sledování televize, teleshoppingu, atd.). Samotná kapitola je věnována seniorům pohybujícím se v prostředí internetu, ale i rizikům které toto médium pro rizikové jedince představuje. Analyzuje snahy o mediální vzdělávání na našem území, ale i jednotlivé vzdělávací programy určené pro tuto věkovou kategorii. V praktické části bylo využito dotazníkové šetření, které mělo za cíl analyzovat potřeby skupiny seniorů v rámci mediálního vzdělávání, vymezení témat a zájmů jednotlivých seniorů, ale i snaha o sebehodnocení v rámci mediální gramotnosti. Osloveni byli senioři z určité Akademie třetího věku, kteří měli možnost zúčastnit se internetového dotazování a na základě kterého vznikla koncepce vzdělávací akce a vzdělávání jako takového pro tuto skupinu seniorů.
Podpora zájmu dětí o historii jejich regionu v doprovodných programech Husitského muzea v Táboře
NIMRICHTROVÁ, Kateřina
Předmětem bakalářské práce jsou možnosti muzejní edukace při utváření pozitivního vztahu dětí a mládeže k historii místa, ve kterém žijí, potažmo k dějinám jako takovým. Cílem je popsat vybrané aktivity Husitského muzea s ohledem na jejich možnosti podpořit zájem dětí o historii svého regionu a budovat vztah ke kulturnímu dědictví. Úvodní kapitola je věnována seznámení s edukačním potenciálem muzeí a galerií a vymezení pojmu kulturně historické dědictví. Ve druhé části je zhodnocen současný stav muzejní edukace v Husitském muzeu. Třetí část se zabývá popisem jednotlivých doprovodných programů Husitského muzea s důrazem na jejich cíle, metody a obsahy, kterými lze podpořit a rozvinout zájem účastníků těchto programů o historii regionu, ve kterém žijí
Řetězové provázení jako prostředek výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví
RAMDANOVÁ, Jitka
Předmětem diplomové práce je problematika muzejní edukace v autentickém prostředí, konkrétně možný způsob využití techniky řetězového provázení při zprostředkování kulturně historického dědictví určitého místa širší veřejnosti. Cílem práce je v teoretické části vymezit pojem řetězového provázení v kontextu výchovy ke vztahu ke kulturnímu dědictví a k muzejní edukaci. Praktická část obsahuje charakteristiku a analýzu příkladů praktických realizací řetězového provázení po čtyřech historických objektech i vlastního tvůrčího projektu řetězového provázení po Ateliéru Zdenky Braunerové, který byl připravován a realizován ve spolupráci muzea a základní školy. Praktická část také obsahuje návrh možného východiska pro další spolupráci Středočeského muzea a Základní školy v Roztokách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.