Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 860 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv zdražení jízdného na studenty brněnských universit
Mladonický, Kryštof
Cílem práce bylo prozkoumat dopady rozhodnutí vlády o změně studentské slevy na MHD pro studenty brněnských vysokých škol. Zároveň zjistit, kolik studentů do Brna dojíždí a jak se jich tato změna dotkne. Případně navrhnout opatření na podporu těchto studentů. V průběhu výzkumu, byli studenti dotazováni prostřednictvím anonymních dotazníků (103 studentů) nebo prostřednictvím osobních rozhovorů (32 studentů). Také zjistit, zda tato změna ovlivní studenty v jejich osobním životě na jejich finanční stránce nebo jejich rozhodování o používání veřejné dopravy. Pro některé studenty to znamenalo omezení výdajů na dopravu. Byl navržen bodový systém pro možnost finanční podpory dojíždějících studentů, který by mohl být využit v regionálním rozvoji k přilákání talentovaných studentů, kteří si kvůli snazší a levnější dostupnosti vybírají jiné vysoké školy.
Vliv organizování dopravy na nehodovost v obcích
Kozdas, Tomáš
Diplomová práce řeší problematiku organizování dopravy v intravilánu a její vliv na nehodovost v obci. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů, aplikací prvků zklidňující dopravu a vytváření bezpečného i přátelského prostoru pro zranitelné účastníky dopravního provozu. Díky použití těchto prvků se usnadňuje pohyb chodců, snižuje se rychlost motorové dopravy a potlačuje se její nadřazenost. Praktická část využívá shlukovou analýzu pro lokalizaci míst častých do-pravních nehod. Kritická místa jsou analyzována a vyhodnocována podle vymeze-né metodiky. Následně je navrženo řešení pro snížení celospolečenských ztrát z dopravních nehod v lokalizovaných kritických místech.
Competitiveness of the Indian economy
Goyal, Ishaan
Tato práce si klade za cíl prozkoumat determinanty konkurenceschopnosti indické ekonomiky a jak přispívají k její výkonnosti v globální ekonomice. Studie bude analyzovat pět klíčových faktorů: právní systém, investice do lidského kapitálu, technická zlepšení, dobře zavedené dopravní sítě a obchodní vazby. Výzkum bude využívat metriky, jako je index konektivity liniové dopravy, aktivní pracující populace, výdaje na výzkum a vývoj a obchod. Primárním cílem studie je identifikovat, posoudit a diskutovat o významných faktorech, které ovlivňují konkurenceschopnost indické ekonomiky a jak dobře si vede v globální ekonomice. Mezi konkrétní cíle tohoto výzkumu patří vyhodnocení rámce a vývoje indické ekonomiky v historii, pohled na různé aspekty konkurence související s indickou ekonomikou, zdůraznění a vyhodnocení důležitých faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost Indie, pohled na to, jak se tyto faktory vzájemně ovlivňují a ovlivňují konkurenceschopnost Indie. a poskytování politických doporučení, která mohou zvýšit konkurenceschopnost indické ekonomiky a postavení na globálním trhu.
Dopravní kriminalita a její prevence
Němec, Lukáš ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Dopravní kriminalita je jevem, se kterým se v každodenním životě může setkat každý člo- věk. Jedná se o závažný celospolečenský problém, který nelze přehlížet. Tato práce zkoumá různé aspekty dopravní kriminality se zaměřením na silniční dopravu, a to především z kriminologic- kého a částečně trestněprávního hlediska. Je rozdělena na čtyři části. První část této práce je zaměřena na dopravní kriminalitu jako takovou, na její definici, závažnost a vymezení jejího vývoje v posledních letech. Dále zkoumá způsoby, jakými je v trest- ních věcech v této oblasti orgány činnými v trestním řízení rozhodováno a porovnává vývoj do- pravní kriminality s vývojem hustoty provozu na pozemních komunikacích. V druhé části je podrobněji rozebrána struktura trestných činů typicky páchaných v do- pravě. Tato část rovněž charakterizuje pachatele dopravní kriminality a uvádí některé příčiny, které vedou k jejímu páchání. Za nejvýznamnější příčinu je označen nedostatek společenského odsou- zení porušování dopravních předpisů. Následující část zkoumá nejčastěji páchané trestné činy v dopravě a některé podmínky na- plnění jejich skutkových podstat. Zvláštní důraz je kladen na trestný čin ohrožení pod vlivem ná- vykové látky, neboť se jedná o nejčastěji v dopravě páchaný trestný čin. Především se v této části práce zabývá...
Časoprostorová mobilita obyvatel Prahy: Hodnocení prostřednictvím dat o využití carsharingu
Janeš, Jan ; Marada, Miroslav (vedoucí práce) ; Kraft, Stanislav (oponent)
Práce se zaměřuje na tématiku carsharingové dopravy, která představuje dosud málo prozkoumaný, avšak dynamicky se rozvíjející segment městské mobility. Mezi úvodní cíle patří zmapování současného carsharingového trhu v Praze a nastínění základních mechanismů fungování tohoto typu dopravy v porovnání s osobním automobilem. Následná geografická analýza se opírá o důležitost časoprostorových souvislostí, které spoluutváří hlavní faktory determinující rozmístění a míru koncentrace carsharingových vozidel. Nalezení hlavních územních diferenciací je zásadní pro objasnění příčin shlukových míst, důraz je kladen zejména na rozbor rozsáhlých dat za účelem nalezení a vysvětlení pravidelností. Analýza je uskutečněna na základě poskytnutých dat soukromou carsharingovou společností, které obsahují údaje o více než 17 000 pronájmech sdílených vozidel. Část práce se také zaměřuje na potenciální optimalizaci současného nastavení carsharingové společnosti pro nalezení maximální efektivity. Klíčová slova: carsharing, doprava, městská mobilita, udržitelná doprava
Mobilita obyvatelstva v aspektu cirkulární ekonomiky
TESAŘOVÁ, Marie
Cílem diplomové práce je zhodnocení stavu mobility obyvatelstva v každodenní periodě dojížďky do zaměstnání a do škol na úrovni krajů České republiky v aspektu cirkulární ekonomiky. Pro zkoumání byla použita sekundární data hlavně z ročenek MDČR, z ČSÚ, z ČHMÚ atd. Odborný předpoklad cirkulární ekonomiky v problematice dopravy byl čerpán z dokumentů Evropské unie potažmo Ministerstva životního prostředí České republiky. Právě na základě dokumentů EU byl pro potřeby analýzy sestaven "ideální kraj", který splňuje požadavky EU na cirkularitu v dopravě. Z výše uvedených zdrojů byla data analyzována statistickými metodami a pro účely této práce byl sestaven "ukazatel stupně cirkularity v mobilitě". Ukazatel popisuje a zhodnocuje úroveň mobility v jednotlivých krajích ČR a jeho výsledek je vyhodnocen. Závěrem na zjištěnou situaci navazují návrhy opatření pro udržení či případné zlepšení stavu mobility v krajích.
Významné průmyslové havárie v ČR - analýza havárií s LPG
Maťa, Jakub ; MBA, Petr Bulíček, (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy havárií s LPG v ČR. První část se zaměřuje na charakteristiku havárií, jejich prevenci, hodnocení a projevy, jejíchž pochopení je stěžejním předpokladem pro analýzu havárií a následné statistické vyhodnocení. Dále je věnována pozornost charakteristice LPG, kterou doplňuje bezpečnost a identifikace látky a rešerše skladování LPG spolu s ochrannými a bezpečnostními pásmy. Hlavní část diplomové práce popisuje jednotlivé havárie s LPG v České republice v letech 2003 až 2022, které jsou hodnoceny metodou ESIA a kauzálním modelem ISAAC. V závěru práce je provedeno statistické vyhodnocení a návrh nápravného opatření společně s jeho ekonomickým zhodnocení.
Konstrukce přívěsného vozíku k velomobilu Pony 4
Hrdina, Petr ; Šebela, Kamil (oponent) ; Janoušek, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá představením alternativních způsobů přepravy osob a zásilek v souvislosti s rostoucím povědomím o vlivu dopravy na životní prostředí a zhoršujícími se dopravními podmínkami ve velkých městech. Hlavním cílem práce je představit dostupné konstrukce nákladních kol a velomobilů, jejich příslušenství na trhu a navrhnout koncepční řešení pro výrobu přípojného zařízení pro nákladní kolo Pony 4. Toto přípojné zařízení umožní snadné a rychlé navýšení přepravní kapacity nákladního kola. Součástí práce je také konstrukce a výroba prototypu přípojného vozíku.
Návrh deskového mostu
Stehlík, Ondrej ; Tomečka, Petr (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na návrh doskového jedno-polového mostu. Hlavná nosná konštrukcia je tvorená dodatočne predpätou betónovou doskou. Most prevádza cestu kategórie S7,5 ponad rieku medzi dvoma križovatkami. Pre návrh boli spracované tri varianty. Z variant návrhu bola vybratá doska s rovným spodným lícom. Analýza konštrukcie bola zaistená pomocou softvéru Scia Engineer 21.1. Návrh a posúdenie prebiehalo ručným výpočtom.
Technologická etapa hrubé vrchní stavby sportovní haly ZŠ Hlinsko
Soukup, Jan ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Obsahem bakalářské práce „Technologická etapa hrubé vrchní stavby sportovní haly ZŠ Hlinsko“ je všeobecné stavebně-technologické řešení stavby. Tato práce obsahuje technologický předpis, technickou zprávu, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časové plánování, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 860 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.