Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Post-Socialist Diaspora and Memory: The Case of Serbs in Prague
Hakobyan, Tatev ; Roginer Hofmeister, Karin (vedoucí práce) ; Žíla, Ondřej (oponent)
This master thesis aims to reveal the perceptions of the Yugoslav socialist period and the key factors influencing those perceptions among the second-generation Serb migrants in Prague, Czech Republic. The in-depth narrative interviews of two participants with dual heritage, who belong to the post-migrant generation of Serbs residing in Prague, conducted in the course of the study imply that the perceptions of the Yugoslav socialist era are predominantly positive, influenced by the family transmission of memories and the factor of dual heritage, Yugoslav cultural products, and the dominant narratives of the Czech society.
Diaspora and Media: Pakistani Shia Muslims in Norway
Hashir, Angelina Duaa ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Numerato, Dino (oponent)
Studie se zaměřuje na pákistánskou šíitskou muslimskou diasporu žijící v Oslu. Studie bude zkoumat, jak život v technologicky vyspělé době internetu spolu s identitou diaspory ovlivňuje kulturní a náboženské zvyklosti postmigrační generace. Dále bude zkoumat, jak to ovlivňuje jejich asociace a vnímání jejich vlasti a náboženství a poskytuje jim pocit sounáležitosti žijící v multikulturní společnosti. Studie využívá kvalitativní přístup, který je prováděn prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se sedmi členy, čtyřmi z postmigrační generace a třemi z generace migrační. Tematická analýza odhaluje, jak internet spojil komunitu diaspory s jejich náboženskými a kulturními kořeny, tj. s Pákistánem. Ukázala, jak se jejich vnímání kultury a náboženství vyvíjelo a měnilo díky vystavení internetu, který jim pomohl dozvědět se více o jejich kultuře a náboženství a učinil je kulturně uvědomělejšími. Zjištění poukazují na složitou souhru mezi médii, náboženskou identitou, utvářením kulturní identity a zkušenostmi s diasporou mezi pákistánskými šíitskými muslimy v Oslu. Dále zkoumá rozdíly v náboženské a kulturní identitě mezi dvěma generacemi a to, jakou roli v tom mohou hrát technologie. Tento výzkum je přínosem pro kulturní, mediální a diasporální studia a nabízí pohled na vývoj dynamiky náboženské a...
Migrace a rozvoj: Vliv a dopady remitencí z Evropy a Ruska do Arménie.
Strnadová, Marie ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Brisku, Adrian (oponent)
- Český jazyk Migrace, transnacionalismus a remitence jsou jevy, kterým je v sociálních vědách věnováno mnoho pozornosti. V rámci remitencí je tato pozornost umocňována jejich ekonomickými dopady na hospodářství celých zemí. Má práce se věnuje sociálním vlivům a dopadům finančních remitencí na rodiny a celá společenství. Práce řeší, jak jsou jednotlivci, rodiny či celá společenství ovlivňovány finanční pomocí, kterou zasílá jeden či eventuálně více příslušníků rodiny. Práce zkoumá pomocí polostrukturovaných hloubkových rozhovorů vlivy remitencí a "syndrom závislosti" na nich. Práce ve své první, teoretické, části vysvětluje klíčové pojmy, se kterými bude pracovat - migrace, transnacionalismus, remitence, diaspora - jejichž vlivy bude následně v analytické části založené na polostrukturovaných rozhovorech zkoumat. Data jsou zpracována na základě kvalitativního přístupu, který umožňuje dostatečnou analýzu a vhled do dané problematiky. Závěr práce reflektuje poznatky získané z rozhovorů a vnímání migrantů a jejich rodinných příslušníků o vlivu remitencí a následně i "syndromu závislosti" na nich.
Bosenská diaspora v očích Sarajevanů - emigrační percepce a stereotypy
Čajić, Sanina ; Šístek, František (vedoucí práce) ; Žíla, Ondřej (oponent)
Diplomová práce pod názvem "Bosenská diaspora v očích Sarajevanů - emigrační percepce a stereotypy" přibližuje obraz bosenské diaspory a veřejné mínění o ní z perspektivy Sarajevanů. Jedná se o sociopsychologický kvalitativní výzkum na základě analýzy 18 polostrukturovaných rozhovorů s obyvateli Sarajeva. Za využití existujících teoretických konceptů je primárním cílem prozkoumat a vyjmenovat nejrozšířenější stereotypy o bosenské diaspoře, bez ohledu na to, zda se jedná o válečné uprchlíky nebo o ekonomické emigranty. Práce též představuje pokus o identifikaci hlavních důvodů jejich existence, udržení a hledá možné návrhy na jejich odstranění. Zda je odchod v očích Sarajevanů legitimní, zda diaspora žije lépe, jak ji ovlivnil život na "Západě" a nakolik jsou si Sarajevané vědomi potenciálu a přínosů, který představuje diaspora pro Bosnu a Hercegovinu jsou některými z otázek na které tato práce hledá odpověď. Politický a etnický rozměr diaspory nejsou předmětem výzkumu, jelikož kulturní stereotypy o bosenské diaspoře nerozlišují mezi různými etnicitami. Pro dotvoření celkového kontextu jsou zahrnuty i emigrační trendy Bosny a Hercegoviny a pojem bosenské diaspory je definován pomocí stanovených kritérií. Kriticky jsou identifikovány způsoby, jak ekonomické, politické a kulturní podmínky, zaznívající...
Dvě Jugoslávie: jedna ztracená, druhá vysněná. Válečný konflikt a rozpad Jugoslávské federace z perspektivy jugoslávské emigrantské komunity v České republice
Hamoudová, Barbora ; Houda, Přemysl (vedoucí práce) ; Mücke, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá reflexí válečného konfliktu a následného rozpadu Jugoslávie v první polovině 90. let 20. století z perspektivy zástupců různých etnických a náboženských skupin, pocházejících ze zemí této bývalé federace, kteří nalezli nový domov v České republice. Cílem práce je zachycení jejich vzpomínání a vnímání příčin a důsledků této dějinné události prostřednictvím orální historie, a to v souladu s post-pozitivistickým paradigmatem po kulturním obratu v 80. letech 20. století. Na základě analýzy a interpretace orálně historických rozhovorů se pokusím o interpretativní průnik do historické subjektivity těchto narátorů. Bude mě zajímat také otázka jejich postkonfliktní identity a jejich postoj k rozpadu Jugoslávie a k poválečnému transnacionalismu. Mými narátory jsou ex-Jugoslávci, kteří se narodili v 60. a 70. letech v bývalé Jugoslávii na území Bosny a Hercegoviny, v době občanské války (1992- 1995) byli již dospělí lidé a emigrovali během války či bezprostředně po ní. Klíčová slova: Jugoslávie, občanská válka, orální historie, emigrace, nacionalismus, náboženství, post- konfliktní identita, subjektivita, transnacionalismus, diaspora
Komunikační portál (Souhrnná výzkumná zpráva)
Janská, E. ; Čermák, Z. ; Drbohlav, D. ; Janurová, K. ; Beranská, Veronika ; Uherek, Zdeněk ; Doležalová, M. ; Löblová, O. ; Zachová, K.
Návrh komunikačního portálu pro krajany posloužil zároveň jako výzkumný nástroj. Zpráva pojednává o formě, designu, struktuře, funkcionalitách a obsahu komunikačního kanálu pro krajany.
Výzkum potřeb krajanských komunit ve vybraných zemích z hlediska udržení jejich vazeb na ČR: Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, USA a Německo
Janská, E. ; Čermák, Z. ; Drbohlav, D. ; Janurová, K. ; Beranská, Veronika ; Uherek, Zdeněk ; Doležalová, M. ; Löblová, O. ; Zachová, K.
Za kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu byly zmapovány jednotlivé oblasti krajanské problematiky, klíčové potřeby a problémy krajanů a návrhy na jejich řešení v následujících zemích: Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, USA a Německo. Byly zformulovány závěry a doporučení pro tvorbu krajanské politiky v těchto zemích.
Výzkum potřeb krajanských komunit v jednotlivých zemích z hlediska udržení jejich vazeb na ČR (Souhrnná výzkumná zpráva)
Janská, E. ; Čermák, Z. ; Drbohlav, D. ; Janurová, K. ; Beranská, Veronika ; Uherek, Zdeněk ; Doležalová, M. ; Löblová, O. ; Zachová, K.
Za kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu byly zmapovány jednotlivé oblasti krajanské problematiky, klíčové problémy a návrhy jejich řešení. Byly zformulovány závěry a doporučení pro tvorbu krajanské politiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.