Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,245 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Role asistovaného kontaktu v procesu pěstounské péče
MOULÍKOVÁ, Dita
Bakalářská práce je zaměřená na službu asistovaný kontakt v procesu pěstounské péče. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak je služba asistovaný kontakt využívána v organizacích doprovázející pěstounské rodiny v Jihočeském kraji. Na základě studia teoretických podkladů byla stanovena výzkumná otázka: "Jak vnímají službu asistovaný kontakt sociální pracovníci v Jihočeském kraji?" Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou neboli výzkumnou, přičemž teoretická část zahrnuje popis forem náhradní rodinné péče, vysvětlení tématiky kontaktu dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou a vydefinování služby asistovaného kontaktu. Praktická část je zpracována na základě kvalitativního výzkumu. Pro zpracování byla využita metoda dotazování, technika polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovorů bylo provedeno celkem pět. Rozhovory se mohly uskutečnit díky sociálním pracovníkům zabývajících se doprovázením pěstounů, kteří byli vybráni jako výzkumný soubor na základě metody záměrného výběru. Výsledky byly vyhodnocovány pomocí otevřeného kódování. Z výsledků z provedených rozhovorů vyplývá, že sociální pracovníci poskytující službu asistovaný kontakt v Jihočeském kraji mají převážně pozitivní postoj ke službě asistovaný kontakt a vnímají ho tím pádem jako přínosný. Výsledky této bakalářská práce mohou být použity jako studijní materiál pro studenty nebo instituce zabývající se tématikou doprovázení pěstounských rodin, nebo také pro budoucí zájemce pro výkon pěstounské péče.
Edukace rodičů dítěte s epilepsií
MIKEŠOVÁ, Barbora
Epilepsie je chronický neurologický stav charakteristický závažným onemocněním mozku, který způsobuje nevyprovokované, opakující se záchvaty. Záchvat je charakterizován jako náhlý příval abnormální elektrické aktivity v mozku jedince. Epilepsie bývá způsobena různými faktory, mezi které se řadí například genetické faktory, porodní komplikace, trauma hlavy, operace, prožívaný stres, infekce či další jiná onemocnění. Projevit se může ve kterémkoliv věku. Projevy záchvatů mohou být různorodé svým typem, průběhem, příčinou i léčbou. Vhodně nastavená léčba a adekvátně edukovaní rodiče o problematice epilepsie a režimových opatřeních jsou podstatou pro optimální zapojení dítěte do běžného kolektivu bez výrazných omezení. Cílem této práce bylo zjistit, v jaké míře se zdravotnický personál věnuje edukaci rodičů a dítěte s diagnózou epilepsie, a zároveň zjistit, jaká je informovanost rodičů o vhodných léčebných a režimových opatřeních související s touto diagnózou. Pro uskutečnění výzkumu jsme zvolili kvalitativní výzkumné šetření, kdy jsme použili techniku polostrukturovaného rozhovoru, konkrétně metodu dotazování. Vrámci kvalitnějšího zpracování výsledků byly rozhovory nahrávány na diktafon a následně doslovně přepsány a analyzovány. Výsledky jsme podrobili analýze pomocí metody tužka a papír, jež využívá kódování. Kategorizovali jsme 5 oblastí: Obsah edukace ze strany zdravotnického personálu, Realizace edukace ze strany zdravotnického personálu, Informovanost rodičů ohledně režimových opatření v oblasti epilepsie, Zdroje získávání informací o režimových opatřeních ze strany rodičů dítěte s epilepsií a Edukační činnost z pohledu dětských sester ohledně režimových opatření. Jednotlivé kategorie jsou tvořeny dalšími podkategoriemi, ve kterých jsou systematicky znázorněna data výsledků. Výsledky jsou přehledně uvedeny v jednotlivých tabulkách a schématech praktické části této práce. Z výzkumu vyplynulo, že zdravotnický personál se dostatečně věnuje edukaci rodičů a jejich dětí s epilepsií v oblasti diagnostické, léčebné, režimové a první pomoci. Zajímavým zjištěním však bylo, že edukaci poskytuje hlavně lékař, a to i o režimových opatřeních, přičemž sestra v této oblasti poskytuje pouze edukaci doplňkovou. Z výsledků také vyplynulo, že se zdravotnický personál snaží volit vhodné edukační prostředí a časové intervaly dle potřeb dětských pacientů a jejich rodin. Rodiče mají také všeobecné informace o problematice epilepsie a režimových opatřeních. Ukázalo se, že rodiče mají i dostatek vědomostí ohledně medikamentózní první pomoci a způsobu podání daných léčiv, avšak jsme narazili na neznalost časové hranice podání této medikace. Neznalost rodičů jsme také objevili v obecných zásadách první pomoci. Z výzkumu také vyplynulo, že informace o běžných věcech v oblasti režimových opatřeních rodiče nejčastěji vyhledávají mimo nemocniční prostředí, a to ve svém okolí a internetu. Na základě výsledků jsme se rozhodli vytvořit edukační plán, jenž může sloužit jako vzorový podklad pro využití v praxi ošetřovatelským personálem. Edukační plán se týká edukace o režimových opatřeních a první pomoci.
Právní povědomí romských dětí
DOLANSKÁ, Pavla
Tato práce se věnuje právnímu povědomí romských dětí z Českého Krumlova a Českých Budějovic. Teoretická část práce se zabývá pojmem dítě, a to z několika pohledů, dětskými právy a také právním povědomím. Bakalářská práce se také zaměřuje na Úmluvu o právech dítěte a další důležité dokumenty z hlediska dětských práv. V několika kapitolách se zaměřuji na romskou minoritu, na její historii, kulturu a na výchovu romského dítěte jako takového. Další důležitou součástí teoretické části jsou Metody a techniky sociální práce s romskou menšinou, sociálně právní ochrana dětí a projekty zaměřené na právní povědomí. Cílem práce bylo zjistit situaci právního povědomí romských dětí v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích. Metodou byla zvolena kvantitativní výzkumná strategie s použitím techniky částečně standardizovaného nástroje prof. G. Meltona - dotazníku, zjišťujícího právní povědomí. Dotazník obsahuje obecné otázky, modelové situace a práva a povinnosti dětí a dospělých z pohledu dětí. Výzkumu se zúčastnilo 93 respondentů z Českých Budějovic a Českého Krumlova. Výsledky byly zpracovány v programu SPSS 26.0. Výzkumem bylo zjištěno, že právní povědomí se s rostoucím věkem zvyšuje. Výsledky mohou posloužit jako informační materiál pro veřejnost, pro organizace spolupracující s romskou menšinou či sociální pracovníky.
Doučování v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
VÁVROVÁ, Rozálie
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou doučování v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v Jihočeském kraji. Cílem práce je zjistit, jak pracovníci, popř. dobrovolníci vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihočeském kraji hodnotí doučování, které v rámci svých služeb poskytují. Dílčím cílem je na základě výsledků vytvořit doporučení pro další rozvoj doučování v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Pro účely dosažení cíle byl zvolen kvalitativní výzkum, metoda dotazování, technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor byl vybrán záměrným výběrem. Kritériem pro začlenění komunikačních partnerů do výzkumu byla alespoň roční osobní zkušenost s doučováním v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Získaná data byla vyhodnocena pomocí otevřeného kódování a uspořádána do jednotlivých kategorií. Z výsledků výzkumu vyplývá, že doučování je nedílnou součástí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a ze strany klientů je o něj velký zájem. Největšími slabými stránkami v doučování jsou podle komunikačních partnerů nedostatečná spolupráce s rodinou klienta, jeho nedostatečná motivace k učení, nedostatečná znalost pedagogiky pracovníků a dobrovolníků, kteří doučování provádějí, a zhoršený přístup nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež k finančnímu zabezpečení doučování, které má za následek nedostatek doučujících, času a vhodných prostor. S těmito aspekty pak souvisí změny, které by komunikační partneři rádi uvítali, a sice větší spolupráci s rodinou klienta, příp. dalšími institucemi, větší finanční podporu a také možnost účastnit se kurzů zaměřených na práci s dětmi a pedagogiku.
Celoroční projekt pro děti předškolního věku - Proměny vody
KODÝTEK, Miroslav
Bakalářská práce se zabývá tvorbou a realizací celoročního projektu pro děti předškolního věku. Projekt se zaměřuje na proměnu vody během roku. Voda se do povědomí dětí dostává prostřednictvím environmentální výuky. Teoretická část vysvětluje termín environmentální výchovy v kontextu předškolního vzdělávání. Vymezením příkladů vztahů mezi složkami živé a neživé přírody se práce podrobně věnuje informacím, k tématu vody, její různé formy, proměny a využití. Praktická část obsahuje návrhy vhodných činností a aktivit sloužících k pochopení vztahu k přírodě, hlavně k vodě v průběhu deseti tematických týdnů, kdy každý měsíc v daném školním roce děti probírají jeden z tematických týdnů (pevné skupenství vody, kapalné skupenství vody, plynné skupenství vody, voda užitková, odpadní, původ vody, koloběh vody). U dětí byly získány v průběhu základní poznatky o přírodě, hlavně o vodě, byl prohlouben jejich pozitivní vztah k přírodě ve svém okolí. Děti pochopily, že bez vody by nebyl život.
Adaptace dítěte v mateřské škole
ŠTOLOVÁ, Šárka
Bakalářská práce seznamuje s pojmem adaptace, tedy postupným vývojem dítěte během nástupu do mateřské školy. Poukazuje i na průběh adaptace a její následky. Faktory ovlivňující proces adaptace, řešení problémů. Prozmat rodičů.
Spolupráce učitele mateřské školy s dalšími odborníky
BAKALÁŘOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zaměřuje na specifika spolupráce učitele mateřské školy s dalšími pedagogickými pracovníky či odborníky. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak obě strany vnímají svoji vzájemnou spolupráci, jaké faktory mohou tuto spolupráci ovlivňovat, ať už zásadním způsobem či nepatrně, a jaká jsou identifikovaná pozitiva a negativa jejich spolupráce. Teoretická část se zabývá poznatky o profesi učitele mateřské školy a o dalších pedagogických pracovnících a odbornících, kteří s ním mohou spolupracovat. Vymezuje kompetence, náplň práce a hlavní požadavky na všechny tyto pozice. Empirická část přibližuje spolupráci učitele mateřské školy a dalších pedagogických pracovníků či odborníků prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Rozhovory poukazují na zkušenosti učitelek mateřských škol a dalších pedagogických pracovníků či odborníků se vzájemnou spoluprací a v neposlední řadě to, jak tuto spolupráci obě strany vnímají.
Enkopréza u dětí jako ošetřovatelský problém
TILLEROVÁ, Zuzana
Enkopréza je poruchou, při které dochází k svévolnému či mimovolnému odchodu stolice na nevhodných místech či neustálým špinění stolicí. U každého dítěte dochází k individuálnímu vývoji kontroly vyměšování a proto svévolný odchod stolice není označován za zdravotní problém do 4 let věku dítěte. Samovolný odchod stolice nebo fekální znečištění má obvykle mimovolní charakter. Enkopréza se často vyskytuje současně s enurézou. Může být také součástí dalších organických či psychických poruch, včetně poruch chování. Poprvé přichází dětský pacient s enkoprézou a jeho rodiče do kontaktu se zdravotníky obvykle v ordinacích praktického lékaře pro děti a dorost. Ostatní případy jsou diagnostikovány při přijetí na lůžkové oddělení převážně psychiatrické péče. Výsledky výzkumného šetření ukazují na nedostatečné teoretické znalosti sester při rozeznání enkoprézy u dětí. Současně však sestry ošetřovatelský proces těchto dětí zvládají díky dlouhodobé praxi. Z výzkumného šetření a případových studií vyplývá, že nejzásadnějšími specifiky ošetřování dětí s enkoprézou je pomoc dítěti s enkoprézou při hygieně, pomoc při psychickém zvládání nemoci a sociálním začleňování dítěte s enkoprézou. Sestra také významně přispívá k edukaci dítěte, jeho rodičů a blízkých, zvláště v oblastech nastavení režimu dítěte v oblastech hygieny a stravování.
Problematika kojení u žen zneužívajících tabákové výrobky
KUBÍNOVÁ, Magda
Současný stav Kojení je nejoptimálnější a nejpřirozenější způsob výživy všech novorozenců a kojenců. Přináší mnoho výhod matce i dítěti. V mateřském mléce je ideální poměr cukrů, tuků i bílkovin, ale i vitamínů, minerálů a stopových prvků. Užívání tabákových výrobků by v období laktace mělo být tabu. Nikotin spolu s dalšími škodlivými látkami přechází do mateřského mléka a ovlivňuje tak jeho složení i chuť a negativně působí především na zdraví kojeného dítěte. Cíle práce Pro danou práci byly stanoveny čtyři cíle. C1: "Zjistit informovanost matek o rizicích spojených s užíváním tabákových výrobků v době kojení." C2: "Odhalit, jaké problémy se pojí s kouřením v době kojení." C3: "Zjistit, jaká je motivace matek pro pokračování v kouření během kojení." C4: "Vytvořit edukační materiál pro matky o rizicích kouření v době kojení." Metodologie Při realizaci výzkumného šetření bylo využito kvalitativního výzkumného šetření formou hloubkových rozhovorů s matkami, které mají zkušenost s kouřením tabákových výrobků v období kojení. Odpovědi matek byly písemně zaznamenávány a poté přepsány do programu Microsoft Word. Následné kódování a vytváření schémat bylo provedeno prostřednictvím programu Atlas.ti. Výzkumný soubor byl tvořen osmi matkami. Byla použita metoda sněhové koule. Výsledky Z výzkumného šetření vyplývá, že znalosti matek kuřaček o rizicích a problémech spojených s užíváním tabákových výrobků v období kojení jsou nedostačující. Některé matky nedokázaly uvést ani jedno riziko Jako nejčastější problémy v důsledku kouření v době kojení matky uváděly neklid, nespavost a častý pláč dítěte. Důvodem pro pokračování v kouření je pro matky lepší zvládání stresu, pocity uklidnění a uvolnění, touha mít chvíli pro sebe a s tím spojený i únik od reality, závislost a zlozvyk. Závěr Z výzkumného šetření vyplývá, že kojící matky kuřačky mají nedostatek informací týkajících se problémů spojených s užíváním tabákových výrobků v období kojení. Tyto nedostačující informace a znalosti svědčí o nutnosti osvěty. V této oblasti je úloha dětské sestry a porodní asistentky nezastupitelná. Mezi nejčastější problémy spojené s kouřením v době kojení můžeme zařadit nespavost, neklid a častý pláč dítěte. Mezi nejčastější důvody pro pokračování v kouření v době kojení patří lepší zvládání stresu, pocity uklidnění a uvolnění, touha mít chvíli pro sebe, relaxace, závislost, zlozvyk a různé psychické či rodinné problémy.
Proměna sociálního postavení dítěte ve společnosti od novověku do současnosti
BEZAČINSKÁ, Lucie
V bakalářské práci se zabývám proměnou sociálního postavení dítěte ve společnosti od novověku do současnosti. Důležitými dílčími tématy jsou rodina, výchova, školní docházka a vzdělávání, sociální práce s dítětem a práva dítěte. Práce si klade otázku po vlivu dobových podmínek na postavení dítěte a sleduje, jak během několika posledních staletí narůstá systémový zájem o záležitosti spojené s dětmi a dětstvím jako svébytným obdobím lidského života. Dějinné hledisko umožňuje zachytit nejen postupnou proměnu postavení dítěte ve společnosti, ale i zmapovat její příčinné okolnosti, na nichž se podílí například role náboženství, vliv vědy a dobových autorit či síla lidové tradice a zvyklostí. V tomto kontextu je pak tematizována sociální práce s dětmi i problematika dětských práv.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,245 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.