Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,015 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ohrožované dítě. Ohrožování dětí a jeho vztahový rámec u jedinců umisťovaných do diagnostického ústavu
Víravová, Jiřina
NÁZEV: Ohrožované dítě: Ohrožování dětí a jeho vztahový rámec u jedinců umisťovaných do diagnostického ústavu AUTOR: Jiřina Víravová KATEDRA: Katedra speciální pedagoigky ŠKOLITEL: Doc. Boris Titzl, Ph.D. ABSTRAKT: V předložené práci je zkoumán fenomén ohrožování dětí týráním a zanedbáváním. Východiska pro získání vhledu do této problematiky bylo nutno hledat v těch vědních disciplínách, které k objasnění podstaty a projevů týrání a zanedbávání dětí až dosud přispěly. Medicína (zejména traumatologie) objasňuje mechanismus tělesného týrání, psychiatricko- psychologický pohled téma nejenže rozšiřuje o týrání psychické a zanedbávání, ale poskytuje oporu k nemoralizujícímu vysvětlení, proč se tak týrající osoby chovají. Sociologický a etologický přístup přispívá k hlubšímu pochopení těch vlivů prostředí, které mohou vznik a trvání ohrožování dětí podněcovat. Hledisko sociální práce je uplatněno v uvedení do systému péče o ohrožené děti. Speciálněpedagogická část nahlíží situaci a výchovu ohrožených dětí především z etopedického hlediska a reflektuje specifické otázky ústavní výchovy. Tato část práce je navíc ilustrována reálnými příběhy týraných a zanedbávaných dětí z ústavní výchovy. Ve výzkumné části jsou zevrubně rozebrány podstatné okolnosti, které byly charakteristické pro děti ohrožené týráním a...
Mentální reprezentace rodiče u dětí umístěných v ústavní výchově
Myšková, Lucie
MENTÁLNÍ REPREZENTACE RODIČE U DĚTÍ UMÍSTĚNÝCHV ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ Abstrakt disertační práce Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie Školitelka: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Autorka: Mgr. Lucie Myšková Většina dětí v ústavní výchově má své rodiny, se kterými je v kontaktu, ale z různých důvodů tyto děti v rodinném prostředí vyrůstat nemohou. Z odborných prací víme, že se jedná zpravidla o rodiny, kde je atmosféra chladu, nezájem o děti, násilí. Praxe ale ukazuje, že děti v dětských domovech se o svých rodičích vyjadřují většinou s pozitivní konotací a i v literatuře nacházíme poznatky o tom, že děti, které s rodiči nežijí, si je idealizují. Do studie byly proto záměrně vybrány děti ve vývojovém období staršího školního věku, což je charakterizováno mimo jiné kritickým pohledem na dospělé. Práce vychází z výše uvedených ambivalencí a je zaměřena na mentální reprezentaci rodičů u dětí staršího školního věku umístěných v ústavní výchově.Téma je sledováno použitím několika metod (dotazník, kresba, rozhovor, určování polarit) a kvantitativně- kvalitativním zpracováním získaných dat, která jsou porovnávána s daty od skupiny dětí vyrůstajících v rodinném prostředí. Bylo shledáno, že představy rodiče u dětí staršího školního věku žijících v ústavní výchově se liší od představ stejně...
Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnoózou
Vilímová, Zuzana ; Kucharská, Anna (vedoucí práce)
NÁZEV: Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnózou ABSTRAKT Text se zaměřuje na rozpoznání dopadů specifických poruch učení na každodenní život, jak je vnímají samy děti s touto diagnózou, a strategií, které tyto děti užívají pro vyrovnání se s nimi. Teoretická část práce shrnuje potřebné poznatky o vývojovém stádiu mladší školní věk, fungování dítěte v rodině a krátce o zátěži a jejím zvládání. Dále jsou prezentovány výsledky předešlého výzkumu s matkami dětí s SPU. Empirická část je založena na semistrukturovaných rozhovorech se šesti dětmi s SPU navštěvujícími čtvrtou nebo pátou třídu běžných základních škol. Na základě jejich kvalitativní analýzy se práce pokouší objasnit, jak děti vnímají a prožívají dopady SPU a jak se s nimi vyrovnávají. KLÍČOVÁ SLOVA specifické poruchy učení (SPU), dítě, rodina, škola, neúspěchy, strategie zvládání (coping)
Faktory ovlivňující postoj českých rodičů k vybraným, očkováním preventabilním, infekčním onemocněním
Michálková, Eliška ; Fabiánová, Kateřina (vedoucí práce) ; Dáňová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou přístupu českých rodičů k vybraným infekčním onemocněním, proti kterým je v České republice možné či dokonce povinné očkovat. Pozornost je zaměřena na názory rodičů na očkování proti invazivním onemocněním způsobeným meningokoky, hemofily a pneumokoky. Teoretická část práce diskutuje problematiku očkování, jeho význam a organizační strukturu; dále popisuje vybrané patogeny, jimi způsobené choroby a epidemiologickou situaci. Zamýšlí se rovněž nad faktory, které vedou mnohé rodiče k nedůvěře a kritickému postoji k očkování. Hlavním cílem praktické části je pomocí vlastního online dotazníku zjistit, jaké sociální, geo-demografické, ekonomické a další faktory mají vliv na volbu rodičů nechat či naopak nenechat své děti očkovat proti zmíněným bakteriím. Pro zhodnocení dat získaných z dotazníku byly použity statistické metody χ2 -testu nezávislosti a binární logistické regrese, které byly provedeny pomocí nástroje SPSS. Z výsledků vyplývá, že vyšší pravděpodobnost očkovat mají rodiče s nižším vzděláním a nižším počtem dětí; dále rodiče, v jejichž okolí se dané onemocnění vyskytlo či takoví, kteří obdrží dostatek informací od pediatra a tyto informace považují za svůj hlavní informační zdroj. Pracovníci ve zdravotnictví mají vyšší šanci, že nechají dítě očkovat...
Faktory ovlivňující neúspěené zařazení dětí z dětských domovů do samostatného života
Miklíková, Lucie ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu Faktory ovlivňující neúspěšné zařazení dětí z dětských domovů do samostatného života. V teoretické rovině práce shrnuje dosavadní poznatky, které se týkají ústavní výchovy a faktorů ovlivňujících proces zařazování dětí z dětských domovů do samostatného života. Práce si klade za cíl nalézt a pojmenovat faktory, které podle samotných dětí z dětských domovů způsobily, že při vstupu do samostatného života nebyly úspěšné. Dalším cílem práce je zjistit, zda lze navrhnout opatření, která by tyto faktory mohla eliminovat. Cílů práce bylo dosaženo prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření, v rámci kterého svůj životní příběh vyprávělo sedm dětí. Ty opustily Dětský domov dolní Počernice před více než jedním rokem. Jejich vstup do samostatného života přitom bylo možné podle zvolených kritérií kvalifikovat jako neúspěšný. Bylo zjištěno, že mezi faktory ovlivňující neúspěšné zařazení dětí z dětských domovů do samostatného života patří podle dětí samotných návrat k jejich původním rodinám, nedostatek finančních prostředků, absence zaměstnání a bydlení a chybějící personální podpora. Na základě těchto zjištění jsou v práci pro každou oblast zvlášť uvedena konkrétní doporučení. KLÍČOVÁ SLOVA Dětský domov, dítě, osamostatnění, podpora, neúspěch, doporučení.
Vliv tréninku na úroveň motorických dovedností hráčů florbalu v dětském věku
Čermáková, Eliška ; Urbářová, Eliška (vedoucí práce) ; Levínská, Kateřina (oponent)
Popularita florbalu v Česku stoupá a jeho členská základna se neustále rozrůstá. Jako každý sport si s sebou však nese svá rizika. Nejde pouze o vznik akutních zranění, ale je nutno tuto problematiku chápat i z dlouhodobého hlediska. Existuje totiž vysoké riziko vzniku svalových dysbalancí, mikrotraumat a chronických přetížení, které mohou ovlivnit motorický vývoj jedince. Diplomová práce tak zkoumá vliv kompenzačních cvičení na motorické dovednosti mladých hráčů florbalu. Metodika: Výzkumu se zúčastnily 2 týmy kategorie mladších žáků z předních českých florbalových klubů. Pozorovaná skupina byla tvořena celkem 79 hráči (40 skupina A, 39 skupina B) ve věku 11 až 12 let (průměrný věk 12,1 let ± 0,6 SD). Pomocí krátké verze motorického testu BOT-2 byli hráči vyšetřeni a měření bylo doplněno o zisk anamnestických údajů, které se následně využily k podrobné analýze faktorů ovlivňujících výsledky testů. Výsledky: Hráči Tatranu Střešovice zaznamenali průměrný percentil 63,45 ± 26,1 SD a hráči FbŠ Bohemians 65,5 ± 27,8 SD, což naznačuje, že kompenzační cvičení nezlepšuje výsledky motorického testu (p = 0,74). Na co však kompenzační cvičení mají vliv je snížení rizika vzniku zranění (p = 0,0183). Hráči, kteří v daném klubu působí déle než 3 roky, vykazují statisticky významně lepší výsledky motorického...
Ochrana osobnosti dítěte v tradičních médiích
Henzlová, Sandra ; Benda, Josef (vedoucí práce) ; Connelly Kohutová, Radka (oponent)
Práce pojednává o ochraně osobnostních práv v tradičních médiích. Ochranu osobnosti zakotvuje Listina základních práv a svobod, podstatnou částí této práce je však popis, jak ochranu osobnosti chápe občanský zákoník, neboť je základním pramenem, ze kterého ochrana osobnosti v českém právním řádu vychází. Další podstatná část práce se týká i jiných předpisů, především trestního zákoníku, který také pamatuje na ochranu osobnosti. V souvislosti s ochranou osobnosti se práce zaměřuje na judikaturu, která se zaměřuje především na děti. Na základě judikatury pak přináší pohled na novinářskou práci, co se týče informování o nezletilých, z pohledu soudů, které neustále upozorňují, že jedním z hlavních úkolů společnosti je chránit nezletilé děti při jejich vývoji. V případech, kdy veřejný zájem převyšuje zájem dítěte, je zásah do osobnostního práva oprávněný. Je však nutné, aby novinář v takovýchto situacích přemýšlel, do jaké míry je zásah opodstatněný. Práce také uvozuje základní pojmy, které se ochrany osobnosti dítěte, médií a sociálních sítí týkají. K zásahům do osobnostních práv nedochází pouze v tradičních médiích, ale také na sociálních sítích, kde platí obdobná pravidla jako v tradičních médiích. Je proto nutné myslet na to, že i v prostoru internetu musíme myslet na stejná pravidla, kterými se máme...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,015 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.