Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,313 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Porodní asistentka v roli laktační poradkyně žen
ŽIROVNICKÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá tématem porodní asistentky v roli laktační poradkyně žen. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno období šestinedělí, tvorba mateřského mléka, fyziologie laktace, včetně složení mateřského mléka, a výhod které kojení přináší ženě i dítěti. Dále jsou v práci popsány komplikace spojené s kojením, jejich řešení a role porodní asistentky v laktačním poradenství. V bakalářské práci je dále věnován prostor laktačnímu poradenství v předporodní přípravě a vzdělání laktačních poradkyň. V neposlední řadě je v teoretické části zmíněna technika kojení, polohy při kojení a nejčastěji využívané pomůcky. V praktické části bakalářské práce bylo cílem zjistit, zda ženy, které mají problém s kojením, vyhledávají péči porodní asistentky zabývající se laktačním poradenstvím. Druhým cílem bylo zjistit, jakým způsobem poskytují porodní asistentky ženám laktační poradenství. Kvalitativní výzkum byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumné šetření bylo prováděno od února do března roku 2024 prostřednictvím hovorů, videohovorů či osobního setkání. Výzkumné soubory byly dva. První výzkumný soubor tvořily porodní asistentky zabývající se laktačním poradenstvím a druhý výzkumný soubor tvořily ženy, které kojily. Rozhovory s informantkami byly vedeny na základě jejich souhlasu a data získaná během rozhovorů jsou zcela anonymní. Získaná data byla přepsána a poté analyzována pomocí barvení textu. Pro vyhodnocení dat byly stanoveny hlavní kategorie a podkategorie, jež jsou popsány v praktické části bakalářské práce. U porodních asistentek byly na základě získaných odpovědí vytvořeny hlavní kategorie (Profese laktační poradkyně, Laktační poradenství), které obsahují podkategorie (Vzdělávání v oblasti laktačního poradenství, Propagace služeb, Nejčastěji řešené problémy s kojením, Forma poskytované péče, Přístup k laktačnímu poradenství a Řešení akutních problémů). U kojících žen byly stanoveny hlavní kategorie (Informace o kojení, Začátek kojení a Komplikace při kojení), dělící se do podkategorií (Informovanost žen o kojení před porodem, Zájem o kojení, První přiložení, Edukace na stanici šestinedělí, Podpora laktace, Problémy při laktaci, Využití péče laktační poradkyně, Ukončení kojení). První výzkumná otázka se zabývala nejčastějšími problémy, které vedou ženy k vyhledání péče porodní asistentky zabývající se laktačním poradenstvím. Dle odpovědí bývá nejčastějším důvodem ke kontaktování porodní asistentky dokrmování dítěte umělým mlékem a problémy s prsy, například bolestivost, ragády a potíže s přisátím dítěte k prsu. Informantky také sdělily, že ženy laktační poradkyně kontaktují, protože potřebují při kojení ujistit a zkontrolovat techniku kojení. Druhá výzkumná otázka zjišťovala, jakým způsobem poskytují porodní asistentky laktační poradenství. Všechny informantky navštěvují ženy v domácím prostředí, kde jim pomáhají s kojením, kontrolují správnou techniku kojení a pomáhají s případnými komplikacemi. Většina informantek poznamenala, že otázky ohledně kojení se ženami probírají i v rámci předporodního kurzu či kurzu o kojení, kde se porodní asistentky snaží ženy na kojení připravit.
Rodič a autorita: Výchova a respekt vůči rodičům
ŠŤASTNÁ, Monika
Hlavním cílem práce je vysvětlit pojmy autorita v rodině, výchova u rodin a její styly. Snažím se naznačit, jak autorita a výchova dítěte může pomoci, či ublížit dítěti v jeho samotném vývoji a jak se může odrazit v jeho samotném chování. Práce je složena z teoretické a praktické části, přičemž teoretická část se dělí na dvě hlavní kapitoly, a to Autorita, Výchovné styly rodičů. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkum realizovaný metodou dotazníkového šetření. V dotazníku se zabývám tématem Rodič a autorita, kdy se snažím pomocí otázek přicházet na to, jak v dnešní době respondenti přemýšlí o autoritě a chování svých rodičů (těch, kteří je vychovali).
"Tygří svět" v mateřské škole
KUBÍČKOVÁ, Šárka
Bakalářská práce představuje metodu komunikace Tygří svět a její využití v prostředí mateřských škol. Teoretická část představuje nejprve kognitivní, emoční, sociální vývoj a vývoj komunikace a kresby dítěte v předškolním věku. Dále je představen koncept komunikačních typů a metoda komunikace Tygří svět od autorů Kamily a Petra Kopsových. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jakým způsobem lze využít metodu Tygří svět v prostředí mateřské školy. Pro naplnění cíle byly vedeny rozhovory se čtyřmi lektorkami metody Tygřího světa. Lektorky představovaly metodu, její přínos i rizika, také vlastní zkušenosti s dětmi předškolního věku. Rozhovory jsou doplněny stručným záznamem autorčiných dvou výstupů v mateřské škole.
Dítě a ztráta
KOVÁCSOVÁ, Karolína
Bakalářská práce se zabývá problematikou ztráty v životě dětí předškolního věku. Teoretická část se věnuje především dětským porozuměním ztrátě v rámci kognitivního a emočního vývoje v předškolním období. V souvislosti s tím jsou v teoretické části rozebírány nejčastější ztráty v životě dětí v kontextu rodiny a mateřských škol. Dále jsou zde představeny i další významné ztráty, se kterými se děti v předškolním období mohou setkat. Cílem výzkumné části bylo zmapovat postoje a zkušenosti rodičů a pedagogů v mateřské škole vztahující se ke ztrátám, se kterými se děti v tomto období vyrovnávají. Proto byly realizovány rozhovory s 2 rodiči a 2 pedagogy. Součástí výzkumné části jsou i navržené aktivity, které mohou pomoci dětem rozpoznávat své emoce a pracovat s nimi, což jim může pomoci při vyrovnávání se se ztrátami, se kterými se setkají nejen v předškolním období.
Analýza rychlosti cyklistů ve věkové kategorii 10 až 15 let
Valentová, Hana ; Semela, Marek (oponent) ; Bradáč, Albert (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou rychlosti cyklistů ve věkové kategorii 10 až 15 let. Zhodnocuje rozdíly v konstrukci dětských kol, popisuje vztah dítěte a jízdního kola, druhy a velikosti dětských jízdních kol. Charakterizuje postup při analýze nehod jízdních kol. Nedílnou součástí jsou statistická data z oblasti nehodovosti cyklistů a zhodnocení současných poznatků dané problematiky v této věkové kategorii. Hlavním záměrem této práce je zpracovat analýzu rychlosti cyklistů pro jednotlivé věkové kategorie a vyhodnotit tento soubor. Získané měření bude doplněno o měření dosažitelného brzdného zpomalení cyklistů ve věku 10 až 15 let. Smyslem této závěrečné práce je rozšíření materiálů pro soudní znalectví v oblasti dopravy.
Porodnice
Kolář, Vojtěch ; Stehlík, Ondřej (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Porodnice jako místo, kde se žena cítí svobodná, nic ji nesvírá. Místo, kde je porod chápán jako přirozená událost a dbá se na bezpečný a zároveň přirozený porod. Kompromis mezi klasickým nemocničním prostředím a porodem doma. Obě krajní možnosti přinášejí určitá rizika, která se tento koncept snaží minimalizovat. Idea čerpá z praktik porodních domů v Německu a vytváří novou typologii porodního zařízení, co možná nejvíce v souladu s legislativním řádem v České Republice. Při návrhu porodních zařízení nemá jít pouze o splnění technických požadavků, ale v prvé řadě o vytvoření místa, kde se matky budou cítit jako doma.
Konstrukční návrh multifunkčního opěrného boxu
Schmidtová, Markéta ; Košťál, David (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem multifunkčního boxu do automobilu pro zvýšení komfortu dětí v autosedačkách. V první části budou popsány požadavky na ergonomicky správné sezení a vývoj dítěte. Z těchto dat budou definovány polohy nášlapné plochy a následně provedeno konstrukční řešení. Na závěr budou navrženy zátěžné stavy a optimalizované dané řešení.
Design kombinovaného dětského kočárku
Smrčková, Milada ; Bukvald, Jiří (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je návrh designu dětského kombinovaného kočárku akceptující požadavky a potřeby uživatelů nejen dětských, ale i dospělých. Mimo dodržení obecných technických, konstrukčních a ergonomických parametrů by měla být základním stavebním kamenem designu jednoduchost, originalita a nápaditost, která by se měla promítnout nejen do všech tvarových částí kočárku, ale i do řešení funkčních a konstrukčních prvků. Cílem je tedy také posunout design a funkci dětských kombinovaných kočárků o další úroveň výš.
Problematika financování péče o postižené děti a návrhy na její zlepšení
Šálková, Petra ; Putnová, Anna (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na velmi málo popularizovanou, avšak velmi závažnou problematiku financování péče o postižené děti. V teoretické části vysvětluje obecně pojem postižení, jeho druhy a důsledky. V praktické části je provedena SLEPT analýza, která definuje začlenění těchto dětí a jejich rodin do společnosti, jejich fyzické i finanční nároky, možnosti intervence a pomoci státního sociálního systému a právní podklad těchto nároků. Následně jsou podrobně popsány příklady z praxe, a to z pohledu příjmů rodin a institucí v protikladu s jejich finančními potřebami.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,313 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.