Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Engineering Courses at Brno University of Technology
Denysenko, Valeriia ; Langerová, Petra (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
The bachelor’s thesis aims to frame the content and language integrated learning (CLIL) concept and analyse some factors influencing the successful implementation of CLIL in engineering courses at Brno University of Technology. The theoretical part of the thesis discusses the advantages of CLIL, explains Coyle, Hood and Marsh’s CLIL framework, and describes different pedagogical models and strategies used to integrate CLIL into a curriculum. It also provides a survey of selected CLIL research studies which has shown that the use of CLIL at universities has a significant influence on learning a content-based subject through the medium of a foreign language. The practical part of the thesis deals with research focusing on the current situation of CLIL in engineering courses in the study programme English in Electrical Engineering and Informatics at Brno University of Technology. The results of the questionnaire survey among teachers and students are discussed, and possible improvements in CLIL lessons are considered.
Program pro výuku cizích jazyků pro mobilní zařízení
Janča, David ; Samek, Jan (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem výukové aplikace cizích jazyků pro mobilní zařízení, která vyučuje fráze a slova pomocí účinného adaptivního algoritmu. Výukový algoritmus se přizpůsobuje uživateli využitím informací z průběhu učení za účelem maximalizace efektivity výuky. V práci jsou představeny výukové algoritmy a programování v XCode pro iOS. Tvorba výukové aplikace je složena z mnoha disciplín, a proto se práce zabývá i tématy jako teorie výuky, výběr cílové mobilní platformy, přehled populárních výukových aplikací a uživatelské testování.
Podpora výuky litevštiny
Kunetka, Martin ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Grulich, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce analyzuje požadavky na program pro podporu výuky cizího jazyka. Dále rozebírá jednotlivé aspekty litevštiny a snaží se v návaznosti na poznatky z obou částí navrhnout strukturu a funkcionalitu programu pro podporu výuky litevštiny. Návrh je následně implementován a je zkoumáno vyhovění původním záměrům.
Význam cizích jazyků pro přijetí na pracovní pozici
Křenek, Lukáš ; Konečná,, Zdeňka (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce poukazuje na skutečnost, jak důležitá může být znalost cizích jazyků pro přijetí na pracovní pozici, o kterou usilujeme již studováním vysoké školy. Popsána je paměť, učení, zapomínání a rovněž metody, podle kterých lze hlavní tezi potvrdit. Jednou z nich je podání dotazníků firmám, aby byly zjištěny požadavky zaměstnavatelů a dalšími jsou jazykové testy, které budou skládat studenti prvních a třetích ročníků. Testy poslouží ke zjištění jazykové úrovně studentů. Posledním objektem práce je zaměření se na možnosti udržování cizojazyčné gramotnosti.
E-learningový systém založený na moderních technologiích v jazyce JAVA
Sechovec, Petr ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Rogalewicz, Adam (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou komunitných systémů, současných systémů na podporu výuky cizích jazyků, a na základě získaných poznatků navrhnout a implementovat komplexní výukový systém, umožňující nejen výuku s využitím efektivních metod učení se, ale i rozvoj systému komunitou uživatel. Při implementaci byli využity moderní technologie J2EE: Apache Wicket a Hibernate. Výsledný systém je přenosný a jednoduše nasaditeľný na aplikační server Apache Tomcat, v případě využití větší komunitou je možné použít placený Sun Java Aplication Server. Testování implementovaného systému na veřejně dostupném serveru FIT VUT proběhlo na vzorce 60 studentů a jeho výsledky jsou uvedeny v závěru práce.
Motivation Methods for Students in Russian Language Textbooks
Šiffner, Natalia ; Rozboudová, Lenka (vedoucí práce) ; Konečný, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace k učení ruského jazyka jako druhého cizího jazyka v českých základních školách. Hlavním cílem práce je určit úroveň motivace učebních pomůcek pro ruský jazyk pro žáky základních škol v České republice. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace, motivace k učení a učební pomůcky pro cizí jazyk a jejich role v motivaci. V praktické části jsou analyzovány tři učební soubory pro výuku ruského jazyka: Классные друзья, Времена a Поехали. Analýza je založena na kritériích, které byly vypracovány autorem práce. Provedený výzkum ukazuje, že výše zmíněné učební soubory jsou motivující pro výuku ruského jazyka, ale mají některé slabiny ve struktuře, motivační stránce, jasnosti úkolů a obsahu. Na základě analýzy jsou navrženy doporučení pro motivaci žáků při použití těchto učebních pomůcek. Práce má praktický význam pro učitele cizích jazyků, autory učebnic a nakladatele. KLÍČOVÁ SLOVA cizí jazyk, základní škola, učebnice, analýza, doporučení
Teaching Advanced English Vocabulary: Collocations
PIEGLOVÁ, Monika
Tato diplomová práce zkoumá význam kolokací ve výuce anglického jazyka odpovídající úrovni středních škol, tj. úrovním B1 a B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Práce se v teoretické části zabývá lingvistickou stránkou kolokací a opírá se o metodické postupy výuky slovní zásoby. Práce analyzuje vybrané učebnice anglického jazyka: English File, Headway, New Success, High Note a Maturita Solutions, aby získala vhled do metodického uchopení rozvoje kolokační kompetence a rozmanitosti cvičení spojených s kolokacemi. Výzkum nabízí cenné zdroje a aktivity navržené k podpoře hlubšího porozumění a praktické aplikace kolokační kompetence mezi studenty jazyků.
The pedagogy of Maria Montessori in the teaching of French as a foreign language in the Czech Republic
Polášková, Adina ; Suková Vychopňová, Kateřina (vedoucí práce) ; Klinka, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá životem Marie Montessori, její pedagogikou, a především výukou francouzštiny jakožto druhého cizího jazyka na Montessori školách v České republice. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část seznamuje čtenáře se základní terminologií v oblasti alternativní pedagogiky, jaké byly impulzy a důvody pro vznik alternativní pedagogiky jako takové a popisuje vývoj alternativního vzdělávání v České republice a ve Francii. Dále se zaměřuje na život a osobnost Marie Montessori a její pedagogiku, zejména na její principy a metody. Práce také popisuje pojetí pedagogiky v Montessori školách, včetně role učitele ve vzdělávání a specifik Montessori pedagogiky na základních školách druhého stupně. Teoretickou část uzavírá kapitola, která seznamuje čtenáře s odkazem Marie Montessori a tím, jak je její pedagogika rozšířená. Zahrnuje tak zmapování školních zařízení Montessori ve třech největších městech České publiky. Praktická část se skládá z případové studie dvou Montessori základních škol. Jedná se o ŽŠ Montessori v Kladně a o ŽŠ Montessori Five Star v Brně. Cílem praktické části je zjistit, jakou podobu má výuka francouzského cizího jazyka v Montessori školách, jak se liší od výuky v tradičních školách, jaké principy Montessori pedagogiky jsou ve výuce uplatňovány a...
Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Engineering Courses at Brno University of Technology
Denysenko, Valeriia ; Langerová, Petra (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
The bachelor’s thesis aims to frame the content and language integrated learning (CLIL) concept and analyse some factors influencing the successful implementation of CLIL in engineering courses at Brno University of Technology. The theoretical part of the thesis discusses the advantages of CLIL, explains Coyle, Hood and Marsh’s CLIL framework, and describes different pedagogical models and strategies used to integrate CLIL into a curriculum. It also provides a survey of selected CLIL research studies which has shown that the use of CLIL at universities has a significant influence on learning a content-based subject through the medium of a foreign language. The practical part of the thesis deals with research focusing on the current situation of CLIL in engineering courses in the study programme English in Electrical Engineering and Informatics at Brno University of Technology. The results of the questionnaire survey among teachers and students are discussed, and possible improvements in CLIL lessons are considered.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.