National Repository of Grey Literature 65 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Advanced Static Analysis of Atomicity in Concurrent Programs through Facebook Infer
Harmim, Dominik ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
Nástroj Atomer je statický analyzátor založený na myšlence, že pokud jsou některé sekvence funkcí vícevláknového programu prováděny v některých bězích pod zámky, je pravděpodobně zamýšleno, že mají být vždy provedeny atomicky. Analyzátor Atomer se tudíž snaží takové sekvence hledat a poté zjišťovat, pro které z nich může být v některých jiných bězích programu porušena atomicita. Autor této diplomové práce ve své bakalářské práci navrhl a implementoval první verzi nástroje Atomer jako zásuvný modul aplikačního rámce Facebook Infer. V této diplomové práci je navržena nová a výrazně vylepšená verze analyzátoru Atomer. Cílem vylepšení je zvýšení jak škálovatelnosti, tak přesnosti. Kromě toho byla přidána podpora pro několik původně nepodporovaných programovacích vlastností (včetně např. možnosti analyzovat programy napsané v jazycích C++ a Java nebo podpory pro reentrantní zámky nebo stráže zámků, tzv. "lock guards"). Prostřednictvím řady experimentů (včetně experimentů s reálnými programy a reálnými chybami) se ukázalo, že nová verze nástroje Atomer je skutečně mnohem obecnější, přesnější a lépe škáluje.
Chart Builder Ansible Automation Analytics
Berky, Levente ; Smrčka, Aleš (referee) ; Rogalewicz, Adam (advisor)
Tato práce se zaměřuje na vytvoření webové komponenty k vykreslení grafů ze strukturovanýho datovýho formátu (dále jen schéma) a vytvoření uživatelského rozhraní pro editaci schématu pro Ansible Automation Analytics. Práce zkoumá aktuální implementaci Ansible Automation Analytics a odpovídající API. Dále zkoumá vhodné knihovny pro vykreslování grafů a popisuje základy použitých technologií. Praktická část popisuje požadavky na komponentu a popisuje vývoj a implementaci pluginu. Dále práce popisuje proces testování a~plány budoucího vývoje pluginu.
Middleware for Testos Framework
Červinka, Radim ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Cílem této práce je vytvořit komunikační sběrnici pro platformu Testos, což umožní nástrojům platformy spolu komunikovat a využívat navzájem svoje služby. V textu jsou prozkoum8na současná řešení a protokoly založené na modelu Publish-Subscribe. Dále také práce specifikuje požadavky na komunikační sběrnici vyhovující potřebám platformy Testos a také navrhuje řešení pro splnění daných požadavků.   V rámci výzkumu byly prozkoumány tři řešení - MQTT, DDS a AMQP. Průzkum každého řešení byl zaměřen na způsob komunikace a hlavní funkční prvky. Jako startovací bod implementace sběrnice byl vybrán protokol MQTT. Tato práce také specifikuje jak tento protokol rozšířit, aby byly splněny požadavky na sběrnici. Mezi stěžejní rozšíření navrhnuté v rámci této práce patří management životního cyklu požadavků rozšiřující způsob doručování zpráv a mechanismus zasílání požadavků standardu MQTT. Protokol byl také rozšířen o možnost shlukování zpráv do BULK paketu za účelem snížení množství potřebných síťových zdrojů. Výsledkem je Testos Bus, který je postavený na upraveném a rozšířeném protokolu MQTT, který zahrunuje implementaci brokeru a klientských knihoven pro Python a C++. Testos Bus naplňuje všechny povinné požadavky platformy, což ověřují automatické testy.
Extension of the Eclipse Che Editor for UI Testing Module
Lorinc, Marián ; Lengál, Ondřej (referee) ; Rogalewicz, Adam (advisor)
The goal of this thesis is to design and implement module for testing graphical user interfaces of integrated development environment Eclipse Che. The biggest priority of this thesis is to make the module compatible with module for testing graphical user interfaces of editor Visual Studio Code. In order to ensure compatibility between both editors, new module was created to define common application programming interface for graphical components. Created solution enables Visual Studio Code extension developers to use existing user interface tests in Eclipse Che IDE with minimal effort. As result source code can be shared which reduces maintenance costs.
Tool Supporting Generation of Automatic Test Set
Studený, Martin ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
The goal of this bachelor's thesis is to create a Suiter tool that partially automates the process of creating test scripts in a wide range of programming languages . The focus is given to a testing of application programming interface ( API ) by combining input values in a specific state of a web application . Suiter generates an executable set of tests that satisfy the required combination criteria .
Nástroj pro podporu manuálních GUI testů
Bednářová, Marie ; Smrčka, Aleš (referee) ; Rogalewicz, Adam (advisor)
Manual testing of application is very effective, but at the same time very time consuming process. This thesis will deal with methods and technologies, which would allow computers to not only record and rerun the process without the human assistance or intervention but also make an outcome of this process, which will be in form of report with results of the task run. In the final solution the method of testing was chosen based on the knowledge of application. Within this thesis the design of framework was created with the help of the WinAppDriver technology, which is able to execute the recorded methods as test runs during which the informations about the process itself are being collected. The final report is made, based on the collected information. The outcome of this thesis is a pair of tools, which can automatically execute specifically designed GUI application tests. There were simultaneously included actions, which are necessary to perform before executing the tests. Therefore the program will be able to operate without the need of human assistance.
Agile Model Editor
Korec, Tomáš ; Pavela, Jiří (referee) ; Rogalewicz, Adam (advisor)
Cieľom práce je minimalizovať čas strávený modelovaním softvérovej architektúry a poskyt- núť praktický nástroj na vytváranie, zoraďovanie a vizualizáciu systémových modelov. Súčasné prístupy k modelovaniu zaberajú príliš veľa času, pričom vytvorenie a úpravy modelu často stoja viac času ako ich implementácia. Práca sa zameriava predovšetkým na efektívne zobrazenie zložitých modelov, nájdenie najlepšieho modelovacieho jazyka na vykonávanie tejto úlohy a vytvorenie agilného editora.
Symbolic Automata for Analysing String Manipulating Programs
Kotoun, Michal ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
Mnoho aplikací přijímá, odesílá a zpracovává data v textové podobě. Správné a bezpečné zpracování těchto dat je typicky zajištěno tzv. ošetřením řetězců (string sanitization). Pomocí metod formální verifikace je možné analyzovat takovéto operace s řetězci a prověřit, zda jsou správně navržené či implementované.  Naším cílem je vytvořit obecný nástroj pro analýzu systémů jejichž konfigurace lze kódovat pomocí slov z vhodné abecedy, a také jeho specializaci pro analýzu programů pracujících s řetězci. Nejprve jsou popsaný konečné automaty a převodníky a poté různé třídy a podtřídy symbolických převodníků, zejména pak jejich omezení. Na základě těchto informací je pak pro použití v analýze programů navržen nový typ symbolických převodníků. Dále je popsán regulární model checking, speciálně pak jeho variantu založenou na abstrakci automatů, tzv. ARMC, u kterého je známo že dokáže velmi úspěšně překonat problém stavové exploze u automatů a umožňuje nám tzv. dosáhnout pevného bodu v analýze. Poté je navržena vlastní analýza programů psaných v imperativním paradigmatu, a to zejména programů manipulujících s řetězci, založená na principech ARMC. Následuje popis vlastní implementace nástroje s důrazem na jeho praktické vlastnosti. Rovněž jsou popsaný důležité části knihovny AutomataDotNet, na které nástroj staví. Práci je uzavřena diskuzí experimentů s nástrojem provedených na příkladech z knihovny LibStranger. 
Fuzz Testing of REST API
Segedy, Patrik ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Malík, Viktor (advisor)
Táto práca sa zaoberá fuzz testovaním REST API. Po prezentovaní prehľadu techník používaných pri fuzz testovaní a posúdení aktuálnych nástrojov a výskumu zameraného na REST API fuzz testovanie, sme pristúpili k návrhu a implementácii nášho REST API fuzzeru. Základom nášho riešenia je odvodzovanie závislostí z OpenAPI formátu popisu REST API, umožňujúce stavové testovanie aplikácie. Náš fuzzer minimalizuje počet po sebe nasledujúcich 404 odpovedí od aplikácie a testuje aplikáciu viac do hĺbky. Problém prehľadávania dostupných stavov aplikácie je riešený pomocou usporiadania závislostí tak, aby sa maximalizovala pravdepodobnosť získania potrebných vstupných dát pre povinné parametre, v kombinácii s rozhodovaním, ktoré povinné parametre môžu využívať aj náhodne generované hodnoty. Implementácia je rozšírením Schemathesis projektu, ktorý generuje vstupy za pomoci Hypothesis knižnice. Implementovaný fuzzer je použitý na testovanie Red Hat Insights aplikácie, kde našiel 32 chýb, z čoho jednu chybu je možné reprodukovať len za pomoci stavového testovania.
Support of Run-time Monitoring of Processes in ANaConDA Framework
Mužikovská, Monika ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Tato práce rozšiřuje nástroj ANaConDA pro dynamickou analýzu vícevláknových programů o možnost analyzovat také programy víceprocesové. Část práce se soustředí na popis nástroje ANaConDA a mechanismů, které pro monitorování využívá, a na jejich nutné úpravy vzhledem k rozdílům procesů a vláken. Tyto zahrnují nutnost složitějších mechanismů pro meziprocesovou komunikaci, nutnost překládat logické adresy na jiný jednoznačný identifikátor a monitorování obecných semaforů. Rozšíření pro monitorování procesů tyto problémy řeší za vývojáře analyzátorů, čímž velmi zjednodušuje jejich vývoj. Užitečnost rozšíření je ukázána na implementaci dvou analyzátorů pro detekci souběhu (AtomRace a FastTrack), které bylo dosud možné využít pouze na vícevláknové programy. Implementace algoritmu FastTrack využívá happens-before relaci pro obecné semafory, která byla také definována jako součást této práce. Experimenty s analyzátory na studentských projektech ukázaly, že nástroj ANaConDA je nyní schopen detekovat paralelní chyby i ve víceprocesových programech a může tak pomoci při vývoji další skupiny paralelních programů.

National Repository of Grey Literature : 65 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.