Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 948 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Specifics of nursing care for a paediatric patient after hip surgery
Husárová, Katarína ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Klokočková, Šárka (oponent)
Východiská: Bakalárska práca sa zaoberá špecifikami ošetrovateľskej starostlivosti o detského pacienta po operácií bedrového kĺbu. Ciele: Cieľom výskumu bolo zmapovať problematiku ošetrovateľskej starostlivosti o detského pacienta po operácií bedrového kĺbu a zistiť špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o daného pacienta na ortopedických oddeleniach či klinikách na Slovensku a v Českej republike, následne tieto zistenia zhodnotiť a porovnať. Metodika: V empirickej časti bolo využité kvantitatívne výskumné šetrenie prostredníctvom dotazníku v papierovej podobe. Výskumného prieskumu sa zúčastnilo celkom 37 sestier pracujúcich na ortopedických oddeleniach/klinikách v 2 nemocniciach v rámci Slovenska a v 2 v rámci Českej republiky. Pre bakalársku prácu bol zhotovený anonymný neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. Na štatistickú analýzu, vzhľadom na stanovené hypotézy a povahu dát, sme použili test zhody dvoch podielov, Chí-kvadrátový asociácie s Yatesovou korekciou, Cohranov test rovnosti združených podielov a sériu McNemarových testov s Bonferroniho korekciou pre viacnásobné porovnania. Výsledky: Sestry pracujúce na ortopedickom oddelení s detskými pacientami v SR a ČR pripravujú svojich pacientov na operáciu aj na to čo ich čaká po nej. Taktiež sa sústredia aj na uspokojovanie potrieb...
Zmapování role dítěte v mezigeneračních vztazích
Hrdličková, Michaela ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Richterová, Magdalena (oponent)
V mé bakalářské práci s názvem Zmapování role dítěte v mezigeneračních vztazích na kazuistikách jsem se věnovala tomu, jak důležitou roli v životě dítěte a jeho vztahu k prarodiči hraje výchova v rodině. Pomocí kvalitativního výzkumu jsem hledala odlišnosti ve výchově. V mém malém výzkumném vzorku jsem se setkala s dětmi, které zájem o své prarodiče projevily. Ve své práci jsem se zabývala jak lidmi, kteří pečují nebo pečovali o někoho blízkého a jejich důvody, tak seniory, o které pečováno je. Zajímalo mě, jak jsou s péčí o svou osobu spokojeni, zda je rozdíl mezi seniory, o které intenzivně pečují jejich blízcí, nebo jsou odkázáni na péči cizích lidí v nějakém zařízení. Z dotazníků jsem zjistila, že lidé, kteří o někoho pečují pravidelně, jsou nesmírně psychicky a fyzicky vyčerpaní, ale dělají to rádi a s láskou. Někteří to cítí jako povinnost, ale pokud jsou schopni péči zabezpečit sami, o blízkého člověka se vždy chtějí postarat. Senioři, ať už bydlící doma nebo v nějakém zařízení, jsou rádi, pokud jim s péčí někdo pomáhá a nejsou sami. Jak se každý vyrovnává se stářím, je velmi individuální, záleží na spokojenosti s prožitým životem. Vztahy s rodinou mají na spokojenost také obrovský vliv. Do velké míry toto vše ovlivňuje výchova v rodině a chování rodičů ke svým rodičům. Sama se ztotožňuji s...
Edukační materiál pro děti před kardiochirurgickou operací
Hoštičková, Kateřina ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Nikodemová, Hana (oponent)
Kvalitní edukace dětí před hospitalizací je důležitým faktorem pro snížení jejich stresu z hospitalizace a nemocničního prostředí. Tato bakalářská práce na téma "Edukační materiál pro děti před kardiochirurgickou operací" pojednává v teoretické části podrobněji o vrozených srdečních vadách a vlivem hospitalizace na dítě. V empirické části jsou zapsány výsledky kvantitativního výzkumu, jejich vyhodnocení a grafické zpracování v programu Microsoft Excel včetně statistických hypotéz. Metodou výzkumu bylo zvoleno dotazníkové šetření na lůžkovém oddělení Dětského Kardiocentra 2.LF a FN Motol. Cílem práce bylo zjistit kvalitu edukace dětí před hospitalizací rodiči a na základě vlastního výzkumu a zjištěných preferencí vytvořit návrh edukačního materiálu pro danou věkovou skupinu, který by bylo možné využít pro praxi. Jako výsledek vzešel návrh ve formě knížky s příběhem. Tento preferovaný edukační materiál si zvolila více jak polovina rodičů. Závěrem se tato práce zabývá vyhodnocením zjištěných poznatků a poukazuje na domněnku většiny rodičů, že kvalita edukace jejich dětí je dostačující, ale edukační materiál vhodný k věku dítěte by uvítali.
Lůžkový nábytek pro děti
Štěpánková, Lucie
Diplomová práce se zabývá návrhem dětského lůžkového nábytku, a to konkrétně dětské postýlky. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá ergonomií, typologií, použitými materiály a v neposlední řadě bezpečnostními požadavky a normami při navrhování dětského nábytku. Druhá, praktická, část se zaměřuje na celkový proces navrhování a výroby dětské postýlky s ohledem na funkčnost, bezpečnost a design výrobku. V této části je zdokumentován celkový proces od prvotních skic, přes vizualizace, až po vybranou variantu, její výkresovou dokumentaci a proces výroby. Výstupem práce je funkční model v M 1:1 společně s kalkulací materiálových nákladů a korekcí technického řešení.
Návrh dětského nábytkového prvku
Hasilová, Natálie
Abstrakt Jméno studenta: Bc. Natálie Hasilová Název práce: Návrh dětského nábytkového prvku Diplomová práce se zabývá návrhem multifunkčního dětského stolku se sezením, který je určený pro děti předškolního věku. V první, teoretické části, se autorka zabývá historickým přehledem dětského sedacího a stolového nábytku, vývojem dítěte v předškolním věku, ergonomií, bezpečností nábytku, rešerší českého a zahraničního trhu a použitými materiály v navrhovaném produktu. Praktická část se věnuje vývoji návrhu od počátečních skic, obsahuje vizualizace výsledného výrobku.
Možná rizika střídavé péče u předškolního dítěte
Bortlíková, Kristina ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šírová, Eva (oponent)
Bakalářská práce pojednává o možných rizicích střídavé péče v souvislosti s dítětem předškolního věku. Na úvod je zde zmínka o rodině a faktorech, které mohou vést k jejímu rozvratu. Následně jsou vymezeny a popsány tři typy porozvodového uspořádání, které v České republice umožňuje současná právní úprava. Jádro práce tvoří kapitola věnována střídavé péči, jejím nejčastěji uváděným výhodám a nedostatkům a rovněž výzkumům, které na dané téma byly realizovány. Další kapitola pokračuje vybranými oblastmi předškolního období, které jsou dávány do souvislostí s rozvodem rodičů a s klady a zápory střídavé péče. Důraz je kladen na rizika tohoto porozvodového uspořádání, která by měla být brána v potaz jak rodiči, tak samotnými soudy. Součástí práce je rovněž návrh výzkumného projektu na dané téma.
Problémové chování u dětí s poruchou autistického spektra
Kubásková, Monika ; Niederlová, Markéta (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu problémového chování u dětí s poruchou autistického spektra. Vymezuje pojem poruch autistického spektra, základní charakteristiku a prevalenci výskytu. Dále se věnuje problémovému chování, jeho definici a konkrétním příkladům. Pozornost je věnována také příčině vzniku a funkci, kterou toto chování pro děti představuje. Podrobněji popisuje nejčastěji se vyskytující nevhodné chování a intervence, které s ním pracují. Teoretickou část uzavírá kapitola věnující se aplikované behaviorální analýze, která je v práci s problémovým chováním velmi úspěšná. Stručně je nastíněna historie tohoto terapeutického přístupu, jeho základní principy při práci s problémovým chováním a možná negativa. Empirická část obsahuje návrh výzkumu, který tematicky navazuje na předchozí poznatky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 948 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.