Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 883 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vnímání privátních značek spotřebiteli
Žemličková, Iveta
Žemličková, I. Vnímání privátních značek spotřebiteli. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce pojednává o tom, jak jsou privátní značky vnímány konzumenty. Zaměřuje se na chování spotřebitelů na trhu privátních značek v oblasti potravin, přesněji zkoumá faktory, které motivují zákazníky k nákupu. V práci se čtenář seznámí se základními pojmy a shrnutím, co bylo o tomto problému doposud zkoumáno. Následně je pomocí dotazníkového šetření zkoumán pohled spotřebitelů na privátní značky. Výsledky ukazují, že dochází ke změně jejich vnímání, protože jsou privátní značky považovány jako kvalitnější, než tomu tak bylo dříve. Spotřebitelé si také relativně uvědomují přítomnost privátních značek v obchodě, které mají spojené s nízkou cenou. Výsledky slouží k určení doporučení pro prodejce s cílem zvýšit povědomí o privátních značkách.
Antioxidanty ve vybraných odrůdách hrušní
Havlíčková, Barbora
Tématem této diplomové práce byly především antioxidanty ve vybraných odrůdách hrušní. Mezi vybranými odrůdami hrušní byly evropské odrůdy ('Williamsova', 'Erika', 'Elektra', 'Beta', 'Konference'), asijské odrůdy ('Kumoi', 'Ju Li', 'Nijiseiki', 'Shinko') a asijsko-evropský hybrid odrůdy 'Benita'. Obsah jednotlivých antioxidantů v odrůdách byl zjištěn pomocí metody HPLC-MS/MS. Výsledné hodnoty byly zpracované do grafů v programu Excel a statisticky vyhodnocené pomocí programu Statistica. V rámci shlukové analýzy byly vzorky rozděleny do dvou skupin na základě analýzy obsahu antioxidantů. Taktéž byla zjištěna podobnost hybridu odrůdy 'Benita' více k evropským odrůdám. Pomocí metody PCA byla data rozdělena do čtyř skupin. Největší množství celkových antioxidantů bylo stanoveno v kříženci 'Benita' (2175,11 μg/g) naopak nejmenší bylo u evropské odrůdy 'Williamsova' (277,73 μg/g). Některé asijské odrůdy obsahovaly antioxidantů více než evropské, některé naopak méně. Bylo zjištěno, že analyzované odrůdy obsahovaly nejvíce prokyanidinu b1/b2, zatímco prokyanidin c1 nebyl detekován u žádné z odrůd. V další části závěrečné práce byl sledován vývoj odvětví hrušní v ČR, kde byl sledován vývoj cenové hladiny, sklizně a průměrný výnos, spotřeba hrušek na jednoho obyvatele ČR, zahraniční obchod a porovnání produkce EU+VB. Podle získaných dat se v ČR nejvíce pěstovala odrůda 'Konference' a odrůda 'Lucasova'. Roční spotřeba na jednoho člověka se pohybovala mezi 2,5-3 kg. Oproti většině ostatních členů EU a Velké Británii byla produkce hrušek v ČR nízká (4000-10000 tun/rok).
Porovnání finančních nákladů jednotlivých systémů dřevostaveb na příkladu vybraného pasivního rodinného domu
Samek, Ivo
V bakalářské práci jsou porovnávány čtyři konstrukční systémy rodinných domů na bázi dřeva, z hlediska pořizovací ceny svislé nosné konstrukce, z hlediska tepelně izolačních vlastností, nákladů na vytápění, ukazatele vzduchové neprůzvučnosti a požární odolnosti. První část se zabývá vysvětlením použitých pojmů a seznámení se s jednotlivými typy konstrukcí a způsobech montáže. V další části práce jsou uvedeny skladby jednotlivých variant, nákresy řezu obvodového pláště a popis jejich kladů a záporů. Nakonec jsou jednotlivé konstrukce mezi sebou porovnány.
Analýza rozpočtu stavebního objektu
Koukolová, Denisa ; Mrňová, Zuzana (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je analýza vývoje ceny přístavby mateřské školky Újezd a vybraných položek z rozpočtu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z teorie cen, kalkulace, rozpočtu stavby a nákladů. Praktická část zkoumá vývoj vybraných položek a materiálů z rozpočtu a celkové ceny stavby od roku 2016 do roku 2023. Výstupem této práce je popis a grafické znázornění vývoje cen prací a materiálů.
Návrh na zlepšení marketingového mixu společnosti
Borovcová, Aneta ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Havíř, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem na zdokonalení marketingového mixu společnosti, která prodává zahradní techniku, nářadí a ostatní produkty potřebné k údržbě zahrady. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového mixu a marketingového prostředí. Druhá, analytická část, obsahuje vyhodnocení současného stavu společnosti pomocí jednotlivých analýz. Poslední část prezentuje návrhy a doporučení pro zdokonalení marketingového mixu.
Stanovení výše pojistného plnění u stavby poškozené tornádem
Souček, Martin ; Klika, Pavel (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice stanovení výše pojistného plnění u poškozeného objektu rodinného domu v obci Hrušky na Břeclavsku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s pojišťovnictvím a oceňováním nemovitostí. Praktická část je věnována vlastnímu řešení problému, kdy je objekt oceněn nákladovým způsobem ve třech časových obdobích. V závěru práce jsou položkovým rozpočtem stanoveny náklady na opravu poškozeného objektu do původního stavu a je posouzena adekvátnost výše pojistného plnění
Marketingový mix hotelu
Vychodilová, Iveta ; Schüller, David (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix hotelu Valáškův Grunt. Práce je rozdělena do tří částí, na teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část obsahuje definice základních pojmů marketingu a marketingového mixu. Analytická část je zaměřena na představení podniku, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a analýzu současného marketingového mixu. Poslední část diplomové práce představuje případné návrhy na zlepšení marketingového mixu podniku.
Využití cenové diskriminace produktu na mezinárodních trzích
Tempír, Stanislav ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkrétních doporučení v oblasti cenové diskriminace pro společnost působící na mezinárodních trzích. Tato doporučení jsou podložena výpočty parity kupní síly, cenové elasticity poptávky a analýzami primárních i sekundárních dat z prostředí evropských trhů. Práce je strukturovaná do třech hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými východisky, druhá společností a vybranými trhy a poslední část je věnována samotným doporučením.
Vývoj ceny nájemného ve vybrané lokalitě
Elisová, Martina ; Dřínovský, Lukáš (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato práce sleduje vdaném období (tj. 07/22-03/23), jak se vyvíjí trh nájemného bydlení, tak i pořizovací ceny nemovitostí vsegmentu bytů vJihomoravském kraji. Cílem této práce je odpovědět na otázku, které dispozice jsou pro investory aktuálně nejzajímavější. Tato práce se zabývá pouze popisem a interpretaci získaných dat. Nezabývá se možnou predikcí a neuvažuje možný potenciál růstu tržní ceny bytů.
Stanovení ceny vedlejších rozpočtových nákladů výstavby rodinného domu
Hrdá, Gabriela ; Trtílek, Petr (oponent) ; Tuscher, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice stanovení výše ceny vedlejších rozpočtových nákladů výstavby rodinného domu. V teoretické části jsou rozpočtové náklady rozděleny na základní a vedlejší a jsou blíže popsány. Větší důraz je kladen právě na vedlejší náklady, o kterých potom pojednává praktická část. Jejím výstupem je seznam položek vedlejších nákladů, které by se měly zohlednit u výstavby rodinného domu, a jejich ocenění. Sečtením vznikne přibližná celková částka, která je následně srovnána s vedlejšími náklady vybraných realizovaných projektů a též s procentními sazbami, jež v souvislosti s vedlejšími náklady uvádí společnosti ÚRS a RTS. Na závěr je stanoven ukazatel ceny vedlejších nákladů na měrnou a účelovou jednotku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 883 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.