Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Šikana na pracovišti v bankovnictví
TROJÁKOVÁ, Denisa
Bakalářská práce se zabývá Šikanou na pracovišti v bankovnictví, kde se šikana vymezuje jako dlouhodobý psychický teror na pracovišti. Práce obsahuje vysvětlení těchto pojmů, které se se šikanou pojí, těmi jsou mobbing, kdy je šikana ze strany kolegů, bossing je šikana ze strany nadřízeného a posledním důležitým termínem je staffing, kdy šikanujícími jsou podřízení. Hlavním cílem je popsat a charakterizovat šikanu na pracovišti, fáze šikany, účastníky šikany, zhodnotit na kolik se setkávají zaměstnanci v bankovnictví s projevy šikany, negativní dopady na zaměstnance a organizaci. Práce je rozdělena do dvou celků - teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problémem šikany na pracovišti, mobbingem - jeho definicí, historií, účastníky, sociodemografickými aspekty, fázemi a v neposlední řadě formami a cíli. Následně rozebírá tato část bossing a staffing. Praktická část rozebírá bankovnictví z pohledu legislativy, tedy zákony, které se týkají bankovního sektoru. Následně se zabývá výzkumem v podobě dotazníkového šetření, kdy se zjišťovala četnost šikany v bankovním sektoru, formy šikany, kdo se nejčastěji stává účastníkem šikany. Praktická část obsahuje zhodnocení úrovně šikany v bankovnictví a návrh preventivních opatření eliminujících šikanu v bankovnictví.
Manažerské přístupy k prevenci šikany na pracovišti v bankovním sektoru
PUDIVÍTR, Tomáš
Bakalářská práce se zabývá přístupy manažerů k prevenci šikany na pracovišti v bankovním sektoru. Zaměřuje se na znalosti a zkušenosti jednotlivých manažerů s pojmy mobbing, bossing, staffing a na současnou situaci na pobočkách různých bankovních společností. Prozkoumává také přístup samotných bank k této problematice a jejich vliv na vzdělání manažerů. Dotazníkové šetření zjišťuje, zda manažeři podnikají kroky pro prevenci šikany na pracovišti a jakými způsoby se vypořádávají s případnými konfliktními situacemi. Z výzkumu vyplývá, že manažeři kroky pro prevenci šikany na pracovišti provádí a bankovní společnosti jim poskytují patřičná školení. I přesto je ale znalost odborných termínů z této problematiky poměrně nízká a manažeři spíše neví, jak se správně vypořádat s případnou šikanou na pracovišti. Součástí práce je také seznam návrhů pro zlepšení znalostí manažerů a pro udržení dobrých vztahů na pracovišti.
Mobbing a bossing - negativní fenomén na pracovišti
KREJČÍ, Lenka
Předmětem bakalářské práce je negativní fenomén mobbing a bossing. Mobbing je systematická šikana zaměstnance na pracovišti ze strany kolegů, o bossing se jedná v případě šikany ze strany nadřízeného pracovníka. Cílem této práce je zmapovat výskyt, četnost, znaky a strategie mobbingu a bossingu na pracovištích státních institucí a soukromého sektoru; porovnat přítomnost bossingu na pracovištích Jihočeského kraje a hlavního města Prahy. Bakalářská práce je členěna na dvě části. Teoretická část definuje mobbing a bossing; popisuje jejich znaky, příčiny, cíle, strategie, agresory a oběti, následky, obranu a prevenci. Praktická část je zaměřena na kvantitativní šetření formou anonymního elektronického dotazníku. Dále jsou zde zodpovězeny a analyzovány výsledky dotazníkového šetření a vyhodnoceny stanovené hypotézy.
Analýza vybraných forem emocionálního násilí ve firmě
Kaderová, Mária ; Putnová, Anna (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných forem emocionálního násili ve vybrané firmě. Konkrétně se věnuje mobbingu, bossingu a sexuálnímu obtěžování. Teoretická část vymezuje základní terminologii. Praktická část zjišťuje a analyzuje současný stav mobbingu, bossingu a sexuálního obtěžování, vyhodnocuje výsledky šetření a formuluje návrhy na zlepšení aktuálního stavu.
Mechanizmy právní obrany zaměstnance v případě mobbingu, bossingu a staffingu
Ranglová, Jana ; Vančurová, Kateřina ; Scheu, Lenka
Cílem a současně ambicí této publikace je seznámit čtenáře s komplexními informacemi ohledně postupů účinné ochrany a zároveň obrany proti šikaně na pracovišti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Problematika diskriminace v pracovním prostředí
Kriegerová, Hana ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Resumé Tato diplomová práce se zabývá aktuálním tématem problematiky diskriminace v pracovním prostředí, zejména se zaměřuje na diskriminaci na základě věku a pohlaví, sexuální obtěžování a šikanu na pracovišti, legislativu, která upravuje oblast diskriminace v pracovněprávních vztazích. Teoretická část zahrnuje vysvětlení pojmů a souvislostí k danému zaměření a praktická část obsahuje sondu do pěti velkých firem, která zkoumá, zda se jevy uvedené v teoretické části skutečně vyskytují v praxi, případně jak jsou tyto problémy řešeny. Tato sonda proběhla formou polostrukturovaného rozhovoru na pracovištích respondentů. Výsledky potvrdily tvrzení, že jednou z nejohroženějších skupin jsou ženy. Větší firmy se ale snaží vycházet jim vstříc formou různých flexibilních úvazků apod. Některé firmy potvrdily, že mezi kolektivem proběhla šikana nebo sexuální obtěžování, ale tyto jevy nebyly řešeny jinak, než výpovědí jednoho ze zúčastněných. Naopak výskyt věkové diskriminace se navzdory teoretickým tvrzením i osobním zkušenostem v dotazovaných firmách nepotvrdil. Také se ukázalo, že ani dotazovaní personalisté ve velkých firmách se příliš neorientují v možných řešeních těchto situací a institucích, na které by se oběti šikany či diskriminace mohly obrátit. Klíčová slova: antidiskriminační zákon, bossing, diverzita,...
Mobbing na pracovištích intenzivní péče
Samcová, Olga ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Hladíková, Lenka (oponent)
Úkolem práce je přiblížit problematiku, zvanou mobbing. Cílem je především zjistit, do jaké míry je šikana rozšířená na pracovištích intenzivní péče v jižních Čechách, zejména v Prachaticích a Strakonicích. Zjistit kolik procent zdravotníků se již s šikanou setkalo na odděleních intenzivní péče. Informace jsme získávali formou dotazníků. Dotazníky jsou anonymní a obsahují 23 otázek uzavřených i otevřených. V teoretické části se zabývám současným stavem, pojmy jako je mobbing, bossing, příčinami šikany, charakteristikou aktérů a šikanou ve zdravotnictví v Čechách. Na závěr uvádím prevenci a odolnost mobbingu a bossingu. V praktické části se zaměřuji na stanovení hypotéz a vyhodnocení cílů diplomové práce. Předpokládám, že se šikana objevuje v malé míře na pracovištích intenzivní péče. Dále se domnívám, že na pracovištích se setkávají s šikanou většinou ženy. V této části se zmiňuji o metodice výzkumu, charakteristice souboru a výsledky výzkumu. Na závěr se vracím k výsledkům výzkumné práce a zahajuji diskusi. Klíčová slova: mobbing, šikana, bossing, konflikt, násilí, vztahy na pracovišti, týrání, zaměstnání, agresivita
První pomoc při šikaně v práci: praktický manuál pro zaměstnance ohrožené některou z forem šikany v zaměstnání – mobbingem, bossingem nebo staffingem
Spurný, Joža ; Scheu, Lenka ; Havelka, Josef ; Ranglová, Jana
Na pracovištích bývá poměrně často opomíjena kvalita interpersonálních vztahů. Ze strany managementu takových organizací je věnována pozornost především měřitelným ekonomickým a jiným ukazatelům, aniž by si jeho příslušníci uvědomovali, že se kvalita interpersonálních vztahů významně podepisuje na těch ukazatelích, na které se především zaměřují. Na jedné straně si tak jsou ve shodě s manažerskou literaturou vědomi skutečnosti, že lidé představují největší bohatství jejich organizace, na straně druhé se však o toto bohatství nestarají adekvátním způsobem, což platí i o oblasti mezilidských vztahů. Přitom poznatky ze sociometrických výzkumů, které byly provedené v 60. letech minulého století mezi posádkami amerických bombardérů během války ve Vietnamu, poukázaly na to, že osádky tvořené průměrnými členy s dobrými vztahy mezi sebou dosahují lepších výsledků v porovnání s osádkami, které sice byly tvořené špičkovými vojáky, avšak mezi nimiž nepanovaly právě nejlepší mezilidské vztahy.1 Špatná kvalita interpersonálních vztahů na pracovišti může mít variabilní intenzitu a různou délku trvání. K nejzávažnějším jevům v této oblasti náleží mobbing, bossing a staffing, jimž je věnovaná pozornost v této stati. Jejím cílem je poskytnou základní orientaci v této problematice, na kterou je možno nahlížet z různých pohledů (např. z pohledu psychologického, sociologického, právního aj.).
Konflikty v organizaci
Ferenčáková, Barbora
Bakalářská práce se zabývá zjištěním existence rozdílů ve vnímání konfliktů v pracovním procesu různými národnostmi. Samotnému zjištění předchází teoretický přehled o konfliktech. Zjištění bylo provedeno prostřednictvím analýz konfliktů a dále prostřednictvím provedení primárního průzkumu, pro který je zvolena technika dotazníkového šetření. Následně jsou zjištěné výsledky zpracovány a popsány v závěru práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: