National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Evaluation of the Financial Situation of the Selected Kindergarten
Lefnerová, Miroslava ; Havelka, Josef (referee) ; Pernica, Martin (advisor)
The bachelor thesis deals with the evaluation of finance situation of the selected kindergarten. The aim of this work is to evaluate finance situation of organization through cost-benefit analysis and propose a recommendation that would lead to improvement. The first part is focused on the theoretical knowledge in the nonprofit sector. In the practical part, when is presented the organization itself is solves the budget of kindergarten. The conclusion includes assessment of the financial situation of the organization and subsequent recommendations to improve the use of financial resources.
Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií
Havelka, Josef ; Štědrý, Roman
Cílem publikace je navrhnout jednoduchý systém sebeobrany pro strážníky. Jeho základy by bylo možné si osvojit v relativně krátkém čase. Dále shrnuje základy bezpečné manipulace se zbraní. Publikace se skládá ze dvou kapitol: 1 Donucovací prostředky 2 Bezpečná manipulace se služební zbraní
Fulltext: Download fulltextPDF
Pracovnělékařské služby
Dostál, Filip ; Havelka, Josef ; Scheu, Lenka ; Štefko, Martin
Jednou z povinností zaměstnavatele je komplexně řídit rizika. Současně k jeho povinnostem podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) náleží i nepřipustit, aby zaměstnanci vykonávali zakázané práce, stejně jako práce, ve kterých by náročnost nebyla adekvátní jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti. Ke splnění těchto povinností by měl být výrazně nápomocný poskytovatel pracovnělékařských služeb. Ten je obeznámen s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v takové míře, že by se měl podílet na snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání, což se týká především méně rizikových prací. S účinností od 1. dubna 2012 jsou pracovnělékařské služby definovány v ustanovení § 53 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o specifických zdravotních službách“). V této souvislosti je možné poznamenat, že podle Úmluvy ILO č. 161 o závodních zdravotních službách pojem závodní zdravotní služba přesahuje pouhé provádění pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců. Závodní zdravotní služba je důležitá hlavně z pohledu prevence vzniku onemocnění. K tomu je nezbytná důkladná znalost pracovního prostředí. Ačkoliv pod pracovnělékařské služby spadá preventivní, diagnostická a konzultační péče, stěžejní je zvláště služba posudkové péče. V jejím rámci poskytovatel pracovnělékařské péče zjišťuje, je-li zaměstnanec schopen vykonávat dosavadní práci.
První pomoc při šikaně v práci: praktický manuál pro zaměstnance ohrožené některou z forem šikany v zaměstnání – mobbingem, bossingem nebo staffingem
Spurný, Joža ; Scheu, Lenka ; Havelka, Josef ; Ranglová, Jana
Na pracovištích bývá poměrně často opomíjena kvalita interpersonálních vztahů. Ze strany managementu takových organizací je věnována pozornost především měřitelným ekonomickým a jiným ukazatelům, aniž by si jeho příslušníci uvědomovali, že se kvalita interpersonálních vztahů významně podepisuje na těch ukazatelích, na které se především zaměřují. Na jedné straně si tak jsou ve shodě s manažerskou literaturou vědomi skutečnosti, že lidé představují největší bohatství jejich organizace, na straně druhé se však o toto bohatství nestarají adekvátním způsobem, což platí i o oblasti mezilidských vztahů. Přitom poznatky ze sociometrických výzkumů, které byly provedené v 60. letech minulého století mezi posádkami amerických bombardérů během války ve Vietnamu, poukázaly na to, že osádky tvořené průměrnými členy s dobrými vztahy mezi sebou dosahují lepších výsledků v porovnání s osádkami, které sice byly tvořené špičkovými vojáky, avšak mezi nimiž nepanovaly právě nejlepší mezilidské vztahy.1 Špatná kvalita interpersonálních vztahů na pracovišti může mít variabilní intenzitu a různou délku trvání. K nejzávažnějším jevům v této oblasti náleží mobbing, bossing a staffing, jimž je věnovaná pozornost v této stati. Jejím cílem je poskytnou základní orientaci v této problematice, na kterou je možno nahlížet z různých pohledů (např. z pohledu psychologického, sociologického, právního aj.).
Project of Educational cycle trail in the PLA in Žďarské hills
Dvořák, Martin ; Šafránek, Jiří (advisor) ; Havelka, Josef (referee)
Title Project of Educational cycle trail in the protected landscape area in Žďárské hills. Objective The aim of this work is to create a project of Educational cycle trail in the protected landscape area in Žďárské hills. Processing of the information brochure, which could be distributed to Tourist Information Centres in this region. Methods Classification and verification of data based on the discussion with employees of PLA Žďárské hills and collection of information on existing bicycle trails, bicycle tracks, educational trails, natural and cultural assets in the area. Subsequent utilisation of knowledge for creation of Educationl cycle trail. Summing up into the information brochure. Minimal verify of results through the inquiry. Results The result of this work is a proposal of Educational cycle trail with its potential options in the protected landscape of Žďárské hills, which is processed in the form of information brochure. Brochure includes texts, photos and also maps, which are possible to be used for navigation during the ride. Information brochure is possible to be offered to Turist Information Centres in this area or to be offered in electronic form on the websites of these centres. Keywords Educational trail, bicycle trail, bicycle track, Žďárské hills, protected landscape area, biking.
Evaluation of the Financial Situation of the Selected Kindergarten
Lefnerová, Miroslava ; Havelka, Josef (referee) ; Pernica, Martin (advisor)
The bachelor thesis deals with the evaluation of finance situation of the selected kindergarten. The aim of this work is to evaluate finance situation of organization through cost-benefit analysis and propose a recommendation that would lead to improvement. The first part is focused on the theoretical knowledge in the nonprofit sector. In the practical part, when is presented the organization itself is solves the budget of kindergarten. The conclusion includes assessment of the financial situation of the organization and subsequent recommendations to improve the use of financial resources.
Marketing Strategy of a Restaurant
Čiháková, Lucie ; Havelka, Josef (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
This diploma thesis analyzes the current state of the company and creating a marketing strategy, which aim is to make Tisuvka restaurant and guesthouse popular and visible and increase attendance. The work includes a thorough analysis of the microenvironment, branches environment and microenvironment enterprise together with SWOT analysis. In conclusion, there are presented recommendations for all components of the marketing mix , which should lead to an improvement of the current situation , including an economic assessment of the company.
The entry of JAF HOLZ Co. the Czech market
Němec, Tomáš ; Halík, Jaroslav (advisor) ; Havelka, Josef (referee)
The first chapter introduces the most important forestry business organization in our country. The second chapter talks about the company itself entering the Czech market. The third chapter provides a disassembly of customer service company. In the fourth chapter I compare two major while competing products of the company.

See also: similar author names
24 HAVELKA, Jan
6 Havelka, Jakub
24 Havelka, Jan
5 Havelka, Jaroslav
2 Havelka, Jindřich
10 Havelka, Jiří
2 Havelka, Jonáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.