National Repository of Grey Literature 152 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Self-development, social and manager abilities training for lectors of adult education: key competences and personal conditions
Pytlíčková, Blanka ; Šnýdrová, Ivana (advisor) ; Beneš, Milan (referee)
This diploma thesis aims at the self-development of a lector of adult education as a worker whose concern could be, from one point of view, considered as a helping proffession. The diploma thesis will first introduce the possibly theoretical recources that characterize the proffession of adult education, the roles that lectors of adult education can find themselves in and it will bring closer the preparation for this proffession. In the following, it pays attention to the key competences, not only on the general level but in particular to those competences that prove to be necessary for a lector of adult education and for the most effecient performance of his proffession, also on the manager level. It will introduce the possibilities of the development of these competences by an interactive system and that is mainly because certain abilities have to be developed not only by a theoretical preparation and a classical study programme but above all by a person's own activity. These competeces develop mainly in groups and the ways of development are defined in particular with the help of a socially-psychological training, manager training and the methods that spring from the principles of experience pedagogy. The final part of the thesis describes the particular activities that lead to the development of the...
Realization of andragogic profession in the area of psychosocial services
Jahodová, Jitka ; Šnýdrová, Ivana (advisor) ; Beneš, Milan (referee)
The thesis concerns the possibilities for the use of andragogues in the area of provision of psychosocial services. The starting point is the characteristics of andragogy and psychosocial work, which are contained in the first and second chapters. Attention is given especially to delineating the area of psychosocial assistance and defining the profession of andragogue and andragogic competences. On the basis of the description of the two discussed specialisations, the third chapter creates, by means of individual categories, an overview of their mutual connections and common areas of issues. The structure of this overview offers a complex view of the issue. In the fourth and fifth chapter, the theoretic scope of the work is expanded to include a comparison of the viewpoints of andragogy and the sciences which create the theoretic basis of psychosocial care regarding the adult, his needs in various life situations and support for him in the context of specialist andragogic and psychosocial work. In the sixth and seventh chapters, conclusions are drawn from the knowledge acquired regarding the possibilities of collaboration in the fields of andragogic and psychosocial work. Emphasis is placed on the identification of needs in the area of psychosocial work that could be satisfied by the use of andragogic...
Personal diagnostics-measurement methods of current and perspective staffs
Rýdlová, Michaela ; Šnýdrová, Ivana (advisor) ; Eger, Ludvík (referee)
The dissertation is focused on personnel diagnostics. It understands it as an instrument, which helps the company to choose the best employees, to compare an actual profile of personality of a candidate or an employee with an ideal profile of position, which is needed to fill, and to assess the potential of employees. It concentrates on methods of personnel diagnostics. It uses the classification of psychodiagnostic methods after Mojmír Svoboda. It describes two of three groups of diagnostic methods, which can be used in human resources management. They are clinical methods and testing. There are characteristics of all subsets of this classification. There are described other methods, which are used in HR management most frequently. The intention of the dissertation is to find and describe the diagnostic methods, which can be used in practice by personnel clerks without university degree in psychology or without practice. For these purposes there are described methods like interview, Thematic Apperception Cards after Evangelu, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and technique of Pack of Personnel Cards after Evangelu. Besides from description of these methods there are recommendations for using them in practice. In the end the author thinks about current situation of using of personnel diagnostics...
Development of creative skills of managers
Corvinová, Klára ; Šnýdrová, Ivana (advisor) ; Tureckiová, Michaela (referee)
Development of creative skills of managers This graduation thesis deals with the creativity of managers as an essential condition to increase the productivity of a business. The first part of my thesis looks at the concept of creativity, including the concept of creativity as a process and complex of abilities. Apart from the above-stated, it contains a description of a biological-psychosocial model of creativity. The first part concludes that creativity development is possible. The second part of my thesis focuses on the issues of manager creativity and its importance. Attention is paid to internal and external barriers of creativity which can be removed to some degree by using the training methods of a lecturer and individual techniques of a manager. The end of my thesis shows a list of basic conditions of creativity development in an organisation. This knowledge can be used by lecturers training adults, managers or HR staff members.
Stress in the workplace
Fuchsová, Jaroslava ; Šnýdrová, Ivana (advisor) ; Štěpánek, Zdeněk (referee)
This BA thesis deals with the issue of stress and work-process-induced stress in particular. The introduction provides definitions of the conceptions of stress, stress reaction, and stressors. Further, an overview is presented of working load, where stress plays the above-limits role. The thesis focuses on stressors specific for the field of work and their manifestation according to certain professions, form of management of stress situation with the help of coping, the influence of personality characteristics for stress management, as well as definitions of the burn-out syndrome. The concluding part introduces some evaluation methods of workload and connection of work stress with the state of health.
Burnout syndrome
Baudyš, Jiří ; Šnýdrová, Ivana (advisor) ; Štěpánek, Zdeněk (referee)
Syndrom vyhoření sdružuje řadu příznaků, které doprovázejí ztrátu původního nadšení a motivace. Podmínkou konečného vyhoření je počáteční entuziasmus. Postižený jedinec nejprve pro nějakou myšlenku, obrazně řečeno, vzplane, zahoří. Když po určité době usilovného snažení pocítí, že mu ani největší zanícení nepomůže dosáhnout cíle, začne pozvolna doutnat… Je emocionálně vyčerpaný, méně výkonný a straní se lidí, ke kterým si vytváří odosobněný vztah. Syndrom vyhoření bývá definován situačně specificky, tedy ve vazbě na povolání postiženého. Společným jmenovatelem profesí, které působí zvýšeným rizikem syndromu vyhoření, bývá kontakt s lidmi. Typicky se vyskytuje mezi příslušníky pomáhajících profesí: lékaři, zdravotními sestrami, psychology, učiteli, manažery. Ti se setkávají s překážkami, které někdy pociťují jako nepřekonatelné. Toužili kdysi léčit, učit, vést zaměstnance či prodávat, ale postupem času získali nepříjemné zkušenosti o tom, že všechny nelze úspěšně vyléčit, naučit, vést či motivovat ke koupi. Ztrácejí vůli ke smyslu.
Career counselling
Příhodová, Alena ; Tureckiová, Michaela (advisor) ; Šnýdrová, Ivana (referee)
méno a příjmení autora: Alena Příhodová Název diplomové práce: Kariérní poradenství Název práce v angličtině: Career counselling Katedra: Andragogiky a personálního řízení Vedoucí diplomové práce: PhDr. Michaela Tureckiová, Csc. Rok obhajoby: 2012 Anotace: V diplomové práci se autorka shrnuje dostupné poznatky o moderním kariérním poradenství, na nějž autorka nahlíží jako na dynamicky se vyvíjející poradenskou disciplínu. Kariérní poradenství hledá nejen optimální spojení jedinec-práce, ale také pomáhá jedinci prozkoumat a sledovat jeho profesní a osobní zájmy, stejně jako ho učí být manažerem vlastní profesní kariéry. Praxe kariérního poradenství nabízí pomocnou ruku jedinci v jeho potřebě hledání optimálního pracovního uplatnění v průběhu celého jeho života. Neméně významná je funkce kariérního poradenství v rukou státu, jakožto nástroje snižování dopadů nejistot trhu práce na nejohroženější skupiny jedinců. Dalšího významu kariérní poradenství nabývá v práci personalistů, pracovníků outplacementu a poradců pracujících se specifickými skupinami. Práce nastínila problematiku žen, jakožto specifické skupiny klientů kariérního poradenství. Klíčová slova: práce, poradenství, kariérní poradenství, kariérové poradenství, občanské poradenství, poradenství pro volbu povolání, kariéra, trh práce, ženská kariéra...
Motivation programs of organizations
Rezková, Hana ; Kocianová, Renata (advisor) ; Šnýdrová, Ivana (referee)
This paper gives an overview from the field of motivation and shows the necessity of motivation theories knowledge for later planning and designing of motivation programs. In the beginning this paper introduces the most basic terminology of motivation and stimulation as well as other important terminology. It describes sources of motivation, gives an overview of the most famous theories of work motivation and their strenghts and weaknesses. In the field of work motivation, it describes how to stimulate employees effectively. Later on there is a description of satissfaction surveys, how to create them and how the satissfaction vary at the czech labor market. In the end chapters there is a description of motivation programs issue, there is a recommendation for creation of motivation programs, there is also a motivation program of existing company.
Mediation
Zimmerová, Tereza ; Šnýdrová, Ivana (advisor) ; Tureckiová, Michaela (referee)
Mediation is one of the methods of solving problems by a third, independent party - mediator - who is responsible for the solving process itself, not for the type of a chosen solution. Its aim is an agreement (mostly written, could be also verbal), which is acceptable to all parties of the conflict and which is not contrary to law. Mediators mostly are persons educated in law, psychology, sociology or social work, who have completed a special training, where they have learned how to deal with different types of people and how to conduct an effective communication process. In this thesis I am introducing the history of mediation, its basic principles and methods. I am presenting requirements for the person of a mediator and his/her role in the whole mediation process. At the end of the paper I am comparing the use of mediation abroad with the Czech Republic and putting forward a list of requirements, whose achievement would be a presumption for further expansion of this technique.
Conflicts at work and ways how to solve them
Brychnáčová, Tereza ; Kocianová, Renata (advisor) ; Šnýdrová, Ivana (referee)
Dissertation Conflicts at work and ways how to solve tlum deals with the theme of conflicts at workplace and various options how to solve them. Starting with explanation the term 'conflicť and listing its types carries on to the gist of the work relationships and workplace conflicts. The dissertation deals with reasons for conflicts at workplace and describes its types, their process and consequences on human health, analyses the implications of conflicts for the indi vidual as well as for the firm and also speaks about the most common ways of solving problems through negotiation, mediation and facilitation. AIso, the dissertation brings up the conflict management as an important managerial skill and describes the role of manager lil problem sol ving and conflict management, especially as a mediator, and tries to appeal on line managers not to underestimate conflicts and pay attention to them properly in order to be able to sol ve them effectively and in time.

National Repository of Grey Literature : 152 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.