Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj zobrazení ideálu krásy v médiích pro dospívající od roku 2005 po současnost
Lůžková, Daniela ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Reifová, Irena (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat vývoj zobrazení ideálu krásy českých médiích určených dospívajícímu publiku od roku 2005 po současnost. Teoretická část práce mapuje historické proměny ideálu krásy a jeho současný význam pro jedince i společnost, a dále závěry existujících studií o pojetí ideálu krásy v médiích, a to jak tištěných, tak síťových. Zdrojem dat pro analýzu byly náhodně vybrané výtisky časopisů pro dospívající (Bravo Girl, Dívka, Top Dívky, JJ), a dále YouTube videa a instagramové příspěvky známých českých influencerů. Jako metoda zpracování dat je užita kvalitativní analýza, konkrétně zakotvená teorie. Z výzkumu vyplynulo, že v tištěných časopisech bylo pojetí ideálu krásy vymezeno úzce a příliš nepřipouštělo výjimky, a to po celé zkoumané období. Vše, co se tomuto úzkému pojetí vymykalo, bylo v tištěných médiích rámováno jako problém, který je třeba řešit. Od nástupu síťových médií je dosavadní definice standardu krásy postupně nabourávána mimo jiné i tzv. body positivity hnutím. V současném diskurzu se téma krásy diverzifikovalo, připouští se různorodost, a dřívější nedostatky jsou rámovány jako běžné projevy lidského těla. Současný mediální prostor však vedle toho stále opakuje historicky zažité vzorce ideálního vzhledu. Důležitým aspektem fungování síťových médií je role uživatelů,...
Možnosti využití arteterapie při práci se vztahem k vlastnímu tělu
KŘÍHOVÁ, Johana
Tématem této práce je prozkoumání možností využití arteterapie při práci se vztahem k vlastnímu tělu. V teoretické části práce je popsán konstrukt vztah k vlastnímu tělu (body image) a výsledky dosavadních výzkumů, které propojují body image s arteterapií. Za účelem zkoumání možností využití arteterapie při práci se vztahem k vlastnímu tělu byl veden výtvarný kurz se zaměřením na vztah k vlastnímu tělu, jehož průběh je v práci detailně přiblížen. Součástí popisu průběhu kurzu je i odůvodnění výběru výtvarných technik a témat. S každým z účastníků byl po skončení kurzu veden individuální rozhovor. Artefakty 2 účastníků byly zpracovány kazuistickou formou s cílem přiblížit možné proměny ve vztahu k vlastnímu tělu, ke kterým došlo v průběhu kurzu. V práci je diskutována vhodnost jednotlivých technik a témat pro práci se vztahem k vlastnímu tělu.
Výživové zvyklosti, sebepojetí a poruchy příjmu potravy u aktivně sportujících dívek
BZONKOVÁ, Aneta
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání výživových zvyklostí a sebepojetím u aktivně sportujících dívek. Teoretická část se zabývá výživou, teorií specifických výživových potřeb u sportovců a popisuje vybrané faktory, které mají vliv na vnímání vlastního těla u těchto dívek. Mezi tyto faktory jsou zahrnuty výživové návyky, rodinné zázemí, aktivita dívek na sociálních médiích a sebehodnotící jídelní psychopatologie. Diplomová práce má za cíl zjistit potencionální výskyt poruch příjmu potravy v souvislosti s výše zmíněnými faktory. Praktická část je koncipována jako kvantitativní dotazníková studie.
Obrazy ženství v artefaktech žen
NOVOTNÁ, Silvie
Bakalářská práce se zabývá ztvárněním obrazů ženství v jeho různých aspektech ve výtvarných artefaktech žen. Teoretická část se zaměřuje na teoretická východiska a opírá se především o feministické přístupy v psychoterapii a arteterapii. Teoretická část stanovuje témata, která jsou sledována ve výzkumné části ve výtvarných pracích respondentek. Analýza artefaktů je provedena v souladu s postupy projektivně-intervenčního přístupu v arteterapii s podstatným zapojením feministické perspektivy do interpretačních postupů.
Body dissatisfaction v adolescenci
Pauschková, Nikola
Následující text se věnuje poměrně znepokojivému a masivně rozšířenému feno-ménu nespokojenosti s vlastním tělem, který se nejčastěji vyskytuje u dívek a v období adolescence, avšak není cizí ani ženám a v poslední době ani mužům téměř všech věkových kategorií. Autorka se pomocí kvalitativního výzkumu na vzorku tří devatenáctiletých studentek střední školy snaží odhalit příčiny tohoto jevu, stejně jako popsat jeho potenciální negativní důsledky, které mohou nezříd-ka vyústit až v závažné zdravotní potíže.
Vliv sociálních médií na poruchy příjmu potravy u současné mládeže
SLUNEČKOVÁ, Martina
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký mohou mít sociální média vliv na vznik poruch příjmu potravy u současné mládeže. Práce je teoreticko-praktická. Teoretická část se zabývá skupinou, na kterou je práce zaměřena, a to konkrétně mladými dospělými. Dále je součástí teoretického pojetí vymezení pojmů jako jsou sociální média, poruchy příjmu potravy a v poslední řadě také jejich možný vzájemný vztah, neboli vliv sociálních médií na tyto poruchy. V praktické části je popsán výzkum, který probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů. Cílem praktické části bylo popsat vliv sociálních médií na vznik a vývoj poruch příjmů potravy u žen ve věku od 20 do 25 let.
Jak tvorba fitness influencerů na Instagramu ovlivňuje vysokoškolské studenty a jejich vztah k tělesnému vzhledu
Machová, Eliška ; Ortová, Nina (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se věnuje složité problematice body image v souvislosti s fenoménem fitness. Autorka v rámci výzkumu zkoumá vliv populárních fitness influencerů působících na sociální síti Instagram na vysokoškolské studenty v kontextu vnímání vlastního tělesného vzhledu i svých vrstevníků. Teoretická část se zabývá Instagramem a jeho specifiky, dále problematikou body image v nejrůznějších souvislostech a neopomíjí ani samotný fenomén fitness a jeho propagaci vybranou skupinou influencerů. Empirická část práce je realizována prostřednictvím kvalitativního výzkumu s využitím ohniskové metody focus groups. Výzkum se soustředí především na předpokládanou souvztažnost mezi konzumací obsahu vybraných tvůrců a vnímáním významnosti tělesného vzhledu či vlastní sebehodnoty, ale i motivací ke zdravému životnímu stylu a ke sportu. Autorka se v práci snaží stanovit, jakým způsobem mohou být studenti ovlivňováni obsahem, jenž je tvořen fitness influencery na sociálních médiích, a dále vyhodnotit, zda se dotazovaní respondenti domnívají, že tento typ tvorby má pozitivní či negativní důsledky na ně samotné a další mladé lidi. Cílem není dosáhnout jednoznačných výsledků, ale spíše zmapovat převažující názory a různé způsoby smýšlení ve sféře vlivu fitness influencerů na body image vysokoškolských studentů.
Pojetí vlastního těla u influencerek se zkušeností s poruchou příjmu potravy na Instagramu
Vobořilová, Tereza ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Diplomová práce s názvem Pojetí vlastního těla u influencerek se zkušeností s poruchou příjmu potravy na Instagramu pojednává o influencerkách, které se prezentují na sociální síti Instagram a mají zkušenost s poruchou příjmu potravy. Cílem práce je zjistit, jak se vnímají influencerky, které si prošly poruchou příjmu potravy a zda se porucha příjmu potravy promítá do toho, jak se prezentují na sociální síti Instagram. K tomu bylo osloveno 6 influencerek splňující výše uvedená kritéria. Pro hlubší nahlédnutí do tématu byla zvolena obrazová analýza profilů jednotlivých influencerek navazující na polostrukturované rozhovory s každou z nich. Po sběru dat byla data analyzována pomocí tematické analýzy. Práce si klade za cíl zjistit, zda u influencerek přišla změna po tom, co si prošly poruchou příjmu potravy a zda se změnil obsah, který v dnešní době na svých profilech sdílí. K tomu byla zkoumána témata jako jsou vznik poruchy příjmu potravy, obsah sdílený během poruch příjmu potravy, ale také změna obsahu a vnímání vlastního těla dnes.
Specifika baletního prostředí jako potenciálně rizikové faktory pro rozvoj poruch příjmu potravy: Kvalitativní analýza
Šimčáková, Markéta ; Vanek, Marián (vedoucí práce) ; Taušová, Jitka (oponent)
Balet je rizikovým prostředím pro rozvoj poruch příjmu potravy a současně existují specifické rizikové faktory, které se vyskytují pouze v tomto prostředí. Pro tyto faktory byla prokázána statisticky významná souvislost s rizikovým jídelním chováním. U nadpoloviční většiny baletek tyto faktory vyvolávají nespokojenost s tělem. Cílem práce bylo rozšířit poznatky o těchto faktorech s důrazem na to, jakým způsobem mohou na baletky působit, a jak baletky mohou tyto faktory vnímat, prožívat a reagovat na ně. Data byla získána formou polostrukturovaných rozhovorů a dvou dotazníků a zpracována metodou tematické analýzy. Výsledkem je popis a interpretace 14 faktorů skrze zkušenosti baletek, hierarchická kategorizace specifických rizikových faktorů dle toho, jak na baletky působí a tematická mapa, integrující vynořená témata na vyšší úrovni abstrakce. Na základě analýzy dat byl identifikován nadřazený "superfaktor" Baletní ideál, který dává význam všem ostatním faktorům. Baletky, které nenaplňují Baletní ideál, mohou být zranitelnější a náchylnější k rozvoji poruch příjmu potravy. Vliv rizikového faktoru na baletky, které tento ideál naplňují, může být výrazně oslaben či eliminován. KLÍČOVÁ SLOVA balet, poruchy příjmu potravy, rizikové faktory, baletní ideál, body image, kvalitativní výzkum, tematická analýza

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.