Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Automaticky aktualizovaná bibliografie
Valo, Boris ; Škoda, Petr (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro automaticky aktualizovanou bibliografii. V dnešní době spousty uživatelů internetu potřebují vyhledávat informace, obzvláště je toto důležité v souborech vědeckých publikací a článků. Cílem práce je vytvoření pohodlného nástroje pro uživatele při tvorbě svého vlastního portálu. Je toho dosaženo uložením dokumentů a jejich následným vyhledáváním pomocí nástroje ElasticSearch. Vyhledávání je formou booleovských dotazů a dodatečné vyhledávání pomocí podobnostního vyhledávání nástrojem MoreLikeThis. Na konci práce je popsán způsob testování s konečným vyhodnocením úspěšnosti vyhledávání.
Ladislav Smoljak, redaktor časopisu Mladý svět
Hrdlička, Jan ; Slomek, Jaromír (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Tato práce se věnuje nepříliš známému tématu - analyzuje žurnalistickou a publicistickou práci Ladislava Smoljaka v tištěných médiích, především v časopise Mladý svět. Klade si za cíl odhalit to, jak Smoljak k práci novináře přistupoval, jaké byly konkrétní rysy jeho práce, jakými tématy se zabýval, nebo do jaké míry se podílel na obrazu časopisu. K práci přikládám i článkovou bibliografii Ladislava Smoljaka za dobu jeho působení v redakci Mladého světa. V teoretické části předkládám Smoljakův životopis společně s nástinem historického kontextu a popisem československé mediální scény dané doby. Praktická část pak analyzuje Smoljakovy texty a hodnotí jeho úlohu v časopise.
České umění a literatura v díle Angela Marii Ripellina. Komentovaná bibliografie
SKALOVÁ, Pavla
Bakalářská práce České umění a literatura v díle Angela Marii Ripellina. Komentovaná bibliografie si klade za cíl zmapovat tvorbu významného italského spisovatele a filologa Angela Marii Ripellina, která se dotýká témat z české, respektive československé kultury. Cílem práce je představit Ripellinovu osobnost a její význam pro italsko-české vztahy, shrnout jeho dílo a zpracovat komplexní přehled dotyčných publikací, který by v budoucnu mohl sloužit dalším romanistickým nebo bohemistickým výzkumům věnovaným konkrétním Ripellinovým dílům.
Retrospektivní bibliografie: Využívání zdrojů otevřených dat
Horčáková, Václava ; Kubíček, Jaromír
Východiskem pro zpracování této metodiky se stal kritický rozbor bibliografické produkce z oborů společenských věd za posledních deset let, v němž jsou posouzeny samostatně vydané soupisy nebo práce publikované v časopisech a ve sbornících a také monografie, v nichž bibliografie tvoří samostatnou část k biografické studii. Metodika retrospektivní bibliografie je předkládána ve třetím roce plnění projektu NAKI II Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989–2020, v rámci něhož již byla využita ve zpracování bibliografické části. Rozborem současného bibliografického zpracování domácích a zahraničních databází i tištěných výstupů byla zjištěna jejich zřejmá neúplnost. Až využíváním národních a mezinárodních zdrojů otevřených dat je možné dosáhnout potřebné úplnosti i relevance dat. K tomu napomáhají jak přehledy světových a národních databází, tak i pokyny ke zpracování záznamů jednotlivých typů dokumentů, jak jsou uvedeny v této metodice.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Publicistika Jakuba Demla
Davidová, Eliška ; Iwashita, Daniela (vedoucí práce) ; Binar, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se věnuje souboru textů Jakuba Demla, které autor publikoval v novinách, časopisech a periodických sbornících. Přináší chronologický přehled této části Demlovy tvorby a pokus o základní periodizaci vzhledem k jeho proměnám, s přihlédnutím k jeho knižnímu dílu a životním osudům. Zabývá se též otázkou funkce a žánrů těchto textů, zejména ve vztahu k pojmu publicistika. Mapuje také některé kauzy s Demlem spojené, které lze zaznamenat v dobovém tisku. Základní součástí diplomové práce je bibliografický soupis dostupných textů, který zaznamenává i jejich pozdější život a odkazy na související díla a osoby. Klíčová slova: Jakub Deml, publicistika, bibliografie.
Zpracování časopiseckých článků pro digitální knihovnu.
Šlapáková, Ivana ; Jansová, Linda (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
(česky): Cílem této diplomové práce je navrhnout optimalizaci procesu zpracování časopiseckých článků v Digitální knihovně Akademie věd České republiky. Pro tento účel je nejprve popsán současný stav zpracování článků a zhodnoceny jeho slabé stránky. Poté je v práci navrhnuta optimalizace procesu zpracování článků ve dvou krocích. Prvním je výběr jednoho knihovního systému pro zpracování článků a druhým je využití záznamů článků ze tří externích zdrojů. Hlavní přínos této práce spočívá ve vyhodnocení využitelnosti těchto zdrojů a možnosti stahování záznamů článků z jednotlivých časopisů. Z patnácti časopisů, navržených na stahování jejich článků, bylo pět vyhodnoceno jako vyhovující.
Bibliografie časopisu Proměny v letech 1964-1979.
Valtrová, Martina ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Merhaut, Luboš (oponent)
Práce se zabývá časopisem Proměny, čtvrtletníkem Společnosti pro vědy a umění. Mapuje prvních sedm let (1964-1970) jeho existence, tedy dobu, kdy jej redigoval Ladislav Radimský. Původním plánem bylo vytvořit anotovanou bibliografii pro prvních patnáct ročníků, během zpracovávání materiálu se ovšem ukázalo, že jeho množství několikanásobně přesahuje rozsah bakalářské práce. Komentář se primárně věnuje rovněž letům 1964-1970, ve zkratce je ale zmíněna celá doba, po kterou byly Proměny vydávány, a také celé období trvání činnosti Společnosti pro vědy a umění. Práce zařazuje Proměny do historického a kulturního kontextu po bok dalších exilových časopisů a porovnává je. Hlavní částí práce je anotovaná bibliografie doplněná autorským a předmětovým rejstříkem.
Biografie profesora Jana Bouzka
Havelková, Miroslava ; Pinc, Zdeněk (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
Diplomová práce popisuje životní a profesní osudy profesora Jana Bouzka na pozadí historických situací. Tento český intelektuál se díky svému hlubokému vzdělání a své životní filosofii dokázal prosadit na vědeckém poli a přitom čelit peripetiím osudu ve složitém období druhé poloviny 20. století v Československu. Jde o sociálně-historicky koncipovanou komentovanou biografii. Druhou kapitolu tvoří filosofické úvahy nad lidským jednáním a sociologická perspektiva. Ve třetí kapitole popisuji zvolenou metodu, tedy orální historii a prameny biografie. Obsahem nejrozsáhlejší, čtvrté kapitoly, je podrobný životopis Jana Bouzka s historickými a faktografickými vstupy. Zahrnuje celý jeho osobní i profesní život, od dětství, přes studia, počátky vědecké činnosti až po dosažení vědeckých titulů. Historické vstupy se týkají zlomových období v Československu, která Jan Bouzek prožil, padesátá léta, "Pražské jaro", rok 1968 a následnou normalizaci, podmínky pro cestování do zahraničí v době komunistické totality a zlom v roce 1989, "Sametovou revoluci. V závěru kapitoly je podrobnější vhled do jeho obšírného díla. Pátou, závěrečnou kapitolu, tvoří několik jeho zamyšlení a postřehů a výsledek, k němuž jsem dospěla. Na konci práce je úplný seznam jeho knih, článků a dalšího díla.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.