National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
One about the other one: What Čapek brothers published about each other
Hrdlička, Jan ; Slomek, Jaromír (advisor) ; Osvaldová, Barbora (referee)
This thesis is focused on a topic which, up to this point, has been mostly marginal. It pays attention to the mutual presentation of the Čapek brothers during the so-called First Republic. It aims to reveal the means they used to write about each other in the press then and what were the features and circumstances of those references. It also deals with the self- presentation of the Čapek brothers as a duo. I intend to present the relationship between Karel Čapek and Josef Čapek to the current recipient just like it could have been seen by people in former Czechoslovakia. The theoretical part explains primarily the life of both authors and their position in a world back then, but also the situation of media during the First Republic. The practical part then analyzes the mutual references and it deduces the relationship brothers had in a Czechoslovakian press.
Prices of Construction Works in Reconstructions of Existing Construction Objects
Hrdlička, Jan ; Vítková, Eva (referee) ; Puchýř, Bohumil (advisor)
In the teoretical part of the thesis, i would like to explain the recontructions of historical building problém, the issues of valuation and calculation formulas. I will briefly outline the general provision of law no 134/2016. The public procurement act and the selection procedure of the tenderer In the practical part i will compar the differences between the two valution products, the general part and the valution part. At the selected tender, i will show how the selection proces is taking place in our company. In the end, the there will be a comparison between the variant reconstruction solution and selection of a suitable solution for the recontruction.
Pseudo-differential frequency filters
Hrdlička, Jan ; Herencsár, Norbert (referee) ; Koton, Jaroslav (advisor)
This Bachelor thesis deals with the pseudo differential frequency filters. Introduction The thesis describes the characteristics and frequency filters. The following describes the active elements, especially the differential current conveyors. The main objective is to design pseudodiferentialfrequency filters using the transformation nondifferential structures using differential structure differential current conveyors.
Biomechanical study of the proximal part of the femoral intermedullary nail
Hrdlička, Jan ; Valášek, Jiří (referee) ; Florian, Zdeněk (advisor)
The presented Master Thesis is focused on the structural analysis of the proximal femur on which the Proximal Femoral Nail (PFN) and Proximal Femoral Tele-Screw (PFT) systems are applied. These systems are used for a treatment of the intertrochanteric and femoral neck fractures. However, in some cases a loss of stability of the systems may be expected. The presented thesis describes a development of numerical models in which stress distribution of implants and strain distribution of bone tissue are compared. Numerical models were created from real objects. The model of femur geometry was created by using the Computed Tomography (CT). Boundary conditions of the model were estimated from the force equilibrium of the lower limb. All numerical models were processed in the commercial package ANSYS Workbench v15.0. It is shown that the hip screws of the PFN system result in lower equivalent stresses than the screws of the PFT system. Maximal strains of the bone tissue, when using the PFN system, are situated near the fracture, close the hip screw thread. For the PFT system, the maximal strains are only near the area of fracture.
Biomechanics of fixation of proximal femur
Hrdlička, Jan ; Marcián, Petr (referee) ; Florian, Zdeněk (advisor)
In this bachelor thesis, issues of treating fractures of femur are solved, especially fractures of proximal parts of femur. Several ways of treatment, for example plates, intramedullary nails, fixing cable and external fixation are described here.Basic anatomical terms, including construction of long bones are also presented. There is a calculation of a strength load of femur. According to the calculated strength load, a computional model of final elements with a program called Ansys was completed. The model is created with a short reconstruction nail.
Srovnání stability evropských bank
Hrdlička, Jan
Hrdlička, J. Comparison of stability of European banks. Bachelor thesis. Brno: MENDELU, 2014. In this bachelor thesis, we are observing influences on the capital adequacy using the other indicators. Based on the hypothesis, we create the model, into which we will subsequently fill in other suitable variables.The aim is to get a sta-tistically significant model that meets the classical assumptions.
Emise ze spalování biopaliv
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší ; Státní zkušební ústav, Brno ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; Onderek, R. ; Paulas, Viktor ; Hrdlička, Jan ; Koutský, Jiří ; Havránek, Josef ; Jedlička, Milan ; Polášek, Pavel ; Dlouhý, Tomáš ; Hrdlička, František
V r. 2004 byly provedeny všechny plánované organizační a výzkumné práce: 1. V tepelné laboratoři řešitele pro provádění krátkých zkoušek s peletizovanými biopalivy byl instalován nový kotel Verner na spalování pelet; 2. na tomto kotli byla zopakována série zkoušek s peletizovanými palivy, která již proběhla na kotli VIADRUS; 3. byl proveden základní rozbor podmínek vzniku perzistentních organických látek při spalování biomasy a mechanismy možného vzniku těchto látek při spalování produktů, které primárně tyto látky neobsahují (biomasa); 4. v rámci krátkých spalovacích zkoušek byl proveden prvkový rozbor vstupního materiálu; 5. v rámci krátkých spalovacích zkoušek byl proveden odběr pevných zbytků po spalování a byl proveden prvkový rozbor těchto zbytků, a to včetně stopových prvků; 6. pro objasnění vlivnosti typu biomasy na možný obsah stopových prvků byly použity pelety ze šťovíku získaného od producentů z lokálně velmi vzdálených pěstebních míst s vysokou pravděpodobností rozdílného složení půdy v těchto lokalitách.
Emise ze spalování biopaliv
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší ; Státní zkušební ústav Brno, s.p. ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; Onderek, R. ; Paulas, Viktor ; Hejdová, Jitka ; Hrdlička, Jan ; Koutský, Jiří ; Havránek, Josef ; Dlouhý, Tomáš ; Hrdlička, František
Výsledky prezentované v závěrečné zprávě lze shrnout: 1. Přirozený dřevní odpad je možno charakterizovat jako standard, se kterým je nezbytné jiné rostlinné projekty použité jako energetickou biomasu srovnávat. 2. Energetické rostliny pěstované na polích obdělávaných běžnými pěstebními postupy jsou těmito postupy a půdním biotopem velmi výrazně ovlivněny z hlediska složení inertní složky sušiny biomasy. 3: Většina druhů energetických rostlin jsou charakteristické zvýšenou schopností čerpat z půdy významná množství těžkých kovů, pokud jsou v půdě obsaženy. 4. Emisní charakteristiky CO, THC a persistentních látek lze ovlivnit konstrukčním řešením spalovacího zařízení. 5. další významnou podmínkou nízkých emisí je standardní příprava paliva. 6. Absolutních emisí persistentních látek typu PCDD/F a PAH lze pro standardizovaná paliva a na kotlích umožňujících zaručit vhodné podmínky dosáhnout takových, že splňují požadavky na tyto látky stanovené pro velká spalovenská zařízení dle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. 7. Absolutní emise látek typu PCB jsou u biopaliv řádově nižší než požaduje nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Cábová, Renáta ; Šourek, Bořivoj ; Ševčík, Radek ; Matuška, Tomáš ; Bravenec, Petr ; Chmielová, Lucie ; Hofman, Tomáš ; Můčková, Milena ; Bařinka, Radim ; Řehák, Jaromír ; Kukuczka, Tomáš ; Hrdlička, Jan ; Brož, Karel ; Majchrák, Ondrej ; Hirš, Jiří ; Klouda, Jaromír ; Jirka, Vladimír ; Klimek, Petr ; Sedlák, Jiří
V rámci řešení projektu byly výzkumné práce soustředěny na tři dílčí úkoly projektu. V prvním dílčím úkolu byly práce zaměřeny na hodnocení současné technické legislativy v rámci zemí EU a v ČR související s legislativními barierami a možnostmi navrhování a provádění instalací obnovitelných zdrojů energie v budovách, které zpravidla zahrnují nové prvky a technologie, které nebyly dosud běžně využívány. Součástí tohoto dílčího úkolu bylo dále hodnotit potenciál technických možností využití OZE v budovách v podmínkách ČR. Ve druhém dílčím úkolu byly práce zaměřeny na případové studie a standardizaci prvků a soustav v jednotlivých OZE. Práce byly více soustředěny na solární systémy a na využití energie prostředí budov, které lze bezprostředně integrovat při komplexním řešení energetického konceptu budovy a urbanisticko-architektonickém řešení stavebního díla v dané lokalitě. Druhá etapa projektu představuje rozsáhlý komplex technických řešení a možností, které lze provést postupně v rámci omezeného počtu spolupracovníků. Práce byly proto soustředěny na řešení prioritních úkolů v rámci tohoto dílčího úkolu projektu. Ve třetím dílčím úkolu a etapě řešení projektu byl proveden návrh pilotních projektů, které mohou podstatnou měrou přispět k vzorovým řešením a realizaci navrhovaných variantních řešení v oblasti solárních systémů v kombinaci s dalšími obnovitelnými a alternativním zdroji energie. Předmětem řešení je využití solárních systémů v sídlištní zástavbě zejména na panelových objektech v současnosti pro ohřev teplé vody a dotápění bytových domů. Další možností se jeví uplatnění solárních systémů pro centrální ohřev vody v rámci sídlištních celků a veřejných na příklad sportovních a jiných zařízení. V rámci pilotního projektu pro vysoké školy provedeného pro budovu MFF UK v Praze se jedná o soubor mimořádných velmi efektivních energetických opatření navrhujícího energeticky a ekonomicky úsporný projekt rekonstrukce budovy s využitím všech dostupných možností v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Hrdlička, Jakub
3 Hrdlička, Jaroslav
3 Hrdlička, Jiří
1 Hrdlička, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.