Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,105 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Picka, Václav ; Vaníček, Jiří (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.. Problematika časových řad, regresní analýzy a vybraných ekonomických ukazatelů je objasněna v teoretické části. V praktické části budou analyzovány jednotlivé ukazatele za pomoci časových řad a regresní analýzy spojené s jejich predikcí do budoucna. Poslední část práce obsahuje doporučení pro možné stanovení strategií a cílů podniku
Analýza změn ukazatelů Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o. pomocí časových řad
Junková, Eliška ; Junek,, Lubomír (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou vybraných ukazatelů, konkrétně se zaměřuje na analýzu změn ukazatelů v účetních výkazech a některých poměrových ukazatelů pomocí časových řad. V práci jsou popsána teoretická východiska potřebná k vykonání analýzy. Obsahuje také analýzu vybraných ukazatelů společnosti a prognózu pro další vývoj.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Slezák, Ondřej ; Kotulan, Tomáš (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení celkovou finanční situaci společnosti TOPMODEL CZ s.r.o. pomocí ukazatelů finanční analýzy. K vyhodnocení budou použity účetní závěrky podniku z let 2011-2015. Nezbytnou součástí bude také srovnání s konkurencí. Z těchto poznatků a výpočtů se poté bude vycházet při sestavování návrhů, které by měly vést ke zlepšení ekonomických výsledků. Analýzou konkurence se najdou konkurenční výhody a poté navrhnou kroky, které by společnosti mohly právě v boji s konkurencí pomoci.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Brzobohatý, Tomáš ; Petřinová, Dana (oponent) ; Hreus, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce podrobně hodnotí ekonomickou situaci a její vývoj za pomoci finanční analýzy ve firmě Camp Counselors and Work experience USA s.r.o. za rok 2006, 2007 a 2008. Zpracované hodnoty jednotlivých ukazatelů pak slouží ke zjištění finančního zdraví firmy a poskytnutí návrhů a doporučení na zlepšení jejího ekonomického stavu.
Návrh podnikového finančního plánu
Sedlák, Marek ; Smažil, Radek (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zhotovení finančního plánu vybrané společnosti na následující 4 období. První část práce se zabývá teoretickými poznatky z oblasti finančního plánování, které budou důležité pro seznámení se s danou problematikou. V další části je vyhotovena strategická a finanční analýza podniku, díky které je nadále možné sestavit návrh finančního plánu včetně implementace zamýšlených investic. Samotný závěr práce obsahuje souhrnné zhodnocení vypracovaného finančního plánu.
Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení
Bartuněk, Roman ; Bogner, Josef (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace společnosti Retex a.s. v období 2009 - 2012. Ke zhodnocení finanční situace využívá vybraných metod finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků poskytuje možné řešení pro odstranění nedostatků.
Měření výkonnosti podniku
Pazdera, Lukáš ; Škopková, Lucie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu výkonnosti firmy. Analyzuje finanční situací firmy Kofola a.s. v letech 2012 – 2014 pomocí základních metod finanční analýzy. V první části jsou popsané principy finanční analýzy, v druhé části je provedena samotná finanční analýza a v třetí části jsou návrhy na zlepšení současného stavu.
Finanční analýza stavebního podniku
Juřička, Adam ; Hort, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vyhotovit finanční analýzu společnosti MSO Trade a.s. v období 2012-2016. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je teoreticky definována finanční analýza, její záměr, uživatelé, dále byly definovány zdroje dat a metody použité pro posouzení finanční situace. V bakalářské práci byly použity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. V druhé části byla sestavena případová studie vybraného podniku., pomocí metod popsaných v teoretické části. Na základě výstupů z finanční analýzy byla sestavena celková shrnutí, ze kterých vychází doporučení pro další směřování podniku.
Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad
Zachovalová, Pavla ; Perníčková, Šárka (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Toto diplomová práce se zabývá finanční situací společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. V teoretické části jsou vysvětleny časové řady, regresní analýza a finanční analýza. Praktická část je zaměřena vývoj ekonomických ukazatelů společnosti, na jehož základě je předpovězen budoucí vývoj. Také je zhodnoceno postavení vůči konkurenci. V závěrečné části jsou podány návrhy pro zlepšení situace v podniku.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
Pernicová, Aneta ; Luňáčková, Klára (oponent) ; Sághy Estélyi, Kristína (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASD-ML, s.r.o. v rozmezí let 2009 – 2012. Cílem této práce je zhodnotit současný stav společnosti a navrhnou potřebné kroky ke zlepšení tohoto stavu. Teoretická část bude zaměřena na teoretické poznatky, kde budou vysvětleny základní pojmy a metody finanční analýzy. Praktická část obsahuje informace o vybraném podniku. Na závěr je provedeno celkové finanční zhodnocení firmy, na jehož základě jsou doporučeny postupy pro zlepšení finanční situace v podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,105 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.