Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kulturní centrum Brno
Pitáková, Martina ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Z dříve vypracované studie v předmětu AG33, vznikla následující bakalářská práce, která tuto studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Téma práce má název Kulturní centrum Brno. Navrhovaná stavba se nachází v městské části Brno-střed, území je vymezeno svahem a úpatím hradu Špilberk při ulici Údolní v kontextu s přiléhajícím parkem Obilního trhu. Stavba je koncipována jako polyfunkční kulturní centrum se zaměřením na různorodé volnočasové aktivity lidí každého věku zahrnující uměleckou tvorbu, vzdělání, pohyb a celkový rozvoj osobnosti. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření prostoru pro lidi, kde by se mohli volně sdružovat, kulturně se vzdělávat, vykonávat rekreační i pohybové aktivity a zároveň si mohli odpočinout od rychlého tempa života. Jednopodlažní objekt má tvar písmene U a díky svému uspořádání jednotlivých částí přirozeně vytváří předprostor pro veřejnost. Pochozí vegetační střecha navrhované stavby rozšiřuje pobytovou plochu kulturního života.
Kořeny moravské urbanistické struktury
Mohelník, Ladislav ; Löw, Jiří (oponent) ; Prokeš, Oldřich (oponent) ; Hrabec, Josef (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Studium architektonických a urbanistických konceptů i jejich aplikaci v praxi, s ohledem na jejich historický kontext, je předmětem dalšího zájmu. Jde přitom především o odvěkou snahu člověka dosáhnout harmonického stavu v uspořádání světa okolo sebe, promítající se bezděčně do jeho díla. Cestami směřujícími k dosažení harmonie se v širším rámci teorie architektury a urbanismu zabývá architektonická kompozice, hledající vyváženost ve vztahu mezi formou, strukturou a prostorem jedinečného díla. Dílo založené na takovýchto hodnotách má zcela specifickou a současně přirozenou schopnost vypovídat o společenských podmínkách, jež provázely jeho vznik. Není v lidských sílách uchopit problematiku urbanistické struktury Moravy v celé její složitosti. Práce se proto soustřeďuje na dva klíčové sídelní prvky moravské urbanistické struktury, s ústřední rolí. Obec Ostravice je dnes poměrně malým sídlem v Moravskoslezských Beskydech, ale relikty její starobylosti vypovídají o významné minulosti, kdy se například v její plužině uchovaly kompoziční vztahy středověkého Civitas Dei převrstvující dokonce ještě starší sídelní jádro velkomoravského Děvína a Vogastisburgu. Listinně doložené děje a události vzdálené minulosti jsou ověřitelné pro danou lokalitu jejich prostorovou interpretaci v souvislostech širšího okolí Beskyd. Zánik sídla známého v poslední fázi jako tzv. Bruneswerde, neboli Brněnský hrad je ve 13. stol. provázen přenosem tradice do nového Brna, i s některými aspekty kompozičního uspořádání hlavních městských dominant. V urbanistické struktuře Moravy představuje toto bývalé hlavní město země logické pokračování role jejího dávného ústředí. Civitas Dei - boží Jeruzalém v opisu Augustinovy knihy De Civitate Dei, není jen oslavou Boha a náboženskou fantazií. Je také jedním z důležitých klíčů k poznání historické architektury. Vyobrazení "neznámého" sídla z knihy "neznámého" původu je skutečným skvostem vypovídajícím i o zaniklých architektonických dílech, dodnes zobrazených také ve vlastnických vztazích katastrálních map. Brněnský hrad, pramenný zdroj vznešenosti a síly, chránil, jak vyplývá z vyobrazení, ve svých zdech i sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, sv. Václava a sv. Ludmilu. Vzhledem k bezprostřednímu lennímu vztahu k městu jsou tito BOE_MIENSES, bojovníci_půlměsíce, zasvěcenci Panny Marie a řádu sv. Jana Jeruzalémského, vyobrazeni v panenském městě bez aury. Tři hlavní chrámy, tři kompoziční osy symbolizované trojvěžím, jsou v analogickém vztahu k Brněnskému trojúhelníku čtyř svatých, Svaté rodině brněnského kostela. Staleté mocenské ambice představitelů města Brna a jeho duchovních řádů jsou vepsány do urbanistické struktury v podobě kompozičních vztahů srozumitelných jen těm, kdo jsou do tajemství jeho harmonie zasvěceni. Geometrický řád Brna je určen řadou zásad a kompozičních vztahů mezi prvky proměňujícími se v čase. Renesance nejenže potvrdila kvalitu středověkého založení města, ale současně ji vysoce sofistikovaným způsobem rozvinula a umožnila i relativně bezkolizní rozvoj za jeho hradbami až do poloviny 20. století. Naše současnost bohužel tyto kvality zcela přehlíží. Studium okolností, jež vedly ke vzniku rozsáhlých a složitých kompozic a vztahů, dává logiku jejich existenci skrze identifikaci a poznání osudů jejich tvůrců, uživatelů i majitelů. V souvislosti s Ostravicí i Brnem se tímto postupem lze nově dobrat mimořádně zajímavých osobností, umožňujících vnímat i starší poznatky v jiném světle.
Typologie slovenských sídelních tkání
Závracká, Andreja ; Komrska, Jan ; Moučka, Jan
Výzkumný projekt 1995 – 1996 byl zpracován s podporou RSS - Research Support Scheme, HESP - Higher Education Support Programme grant RS/HESP/1074/693/1995. Byla zpracována typologie "sídelních tkání" - t.j. středně velkých částí sídel, homogenních z hlediska hlavních kvanitatívních charakteristik - COS, CES, a výšky zástavby, definované jako průměrná výška budov VyHL (výšková hladina). Typologie byla zpracována pro soubor několika desítek tkání identifikovaných na Slovensku v průzkumech Fakulty architektury v Bratislavě a pro obdobný soubor západoevropských tkání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 4 - Problematika, cíle a nástroje správy území okresů
Moučka, Jan
Čtvrtá kapitola textu Zoning v USA popisuje významné nástroje pro dosažení územního řádu na úrovni okresu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 3 - Zoning ve městech USA
Moučka, Jan
Kapitola 3 textu Zoning v USA popisuje zoning v několika vybraných amerických měst – v New Yorku, Chicagu, Nashvillu, Ogdenu a Belmontu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 2 - Zoning na přelomu 20 - 21. století
Moučka, Jan
Kapitola 2 popisuje vývoj zoningu v územním řádu USA. Reflektuje změny způsobené v USA hypoteční a měnovou krizí r. 2006 a jejich možné důsledky pro územní řád a zoning v USA. Popúisuje se podrobně konvenční zoning a jeho některé novinky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 1 - Územní řád USA
Moučka, Jan
Kapitola 1 uvádí celou Knihu "Zoning v USA", založenou na informacích z internetu. Kapitola 1 je pokusem o souhrn všech poznatků o zoningu, jako metodě správy území USA. Kniha byla dokončována v průběhu tzv. hypotékové krize v USA, která později přešla do celkové globální krize a globální recese. Již první fáze - hypotéková krize - hluboce zasáhla do bydlení, tím i hospodaření s bytovým fondem samozřejmě i do správy území. Celkový obraz řádu v území USA se tím pravděpodobně změní. Co se nezmění, je závažnost tématu správy území, a zájem obyvatel ISA i institucí na všech úrovních, tak jako tomu bylo dosud. Zainteresovaným čtenářům - odborníkům autor proto doporučuje se po seznámení s Kapitolami 2, 3 a 4 ke Kapitol 1 vrátit a případně diskutovat některé její závěry.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nové formáty pro architekturu
Moučka, Jan
Konference ECAADE Munich 1991 "Research results and architect practice", svolaná do Mnichova, byla zaměřena na výuku CAAD. Jednání konference se od začátku ocitlo v časové tísni, vzniklé pozdním příjezdem hlavních protagonistů. Příspěvek J. Moučky, který musel stejný den odjet do Prahy, nebyl přednesen a nebyl tudíž ani publikován. Příspěvek J. Moučky byl zaměřen na problém osvojení a internalizace výsledků výzkumu CAAD architekty - praktiky. Uváděl jako příklad "osvojeného" nástroje knihu Bauentwurfslehre E. Neuferta, vydanou poprvé ve 30tých letech 20.stol., velmi úspěšnou i ve 21. století. Kniha obsahuje diagram OBYDLÍ a jeho "větvení" (diferenciace místností spolu s růstem standardu obydlí), od jednoprostorové chýše a končí velkou residencí. Diagram slouží i jako nástroj komunikace mezi klientem a architektem. Pro konferenci byl připraven popis autorova programu pro osobní počítač "REKREA", který produkuje inspirativní architektonické grafické výstupy, osvojitelné architekty i klienty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textJPG; Stáhnout plný textJPG; Stáhnout plný textJPG
Stav CAAD v České republice: Stav východoevropské architektury a urbanismu
Moučka, Jan
Na jaro roku 1990 bylo do Budapešti připraveno mezinárodní "CAAD Forum", na které autor připravil sdělení o stavu východoevropské architektury, urbanismu i CAAD po 40 letech komunistické totality. V Budapešti však vypukla stávka veřejné dopravy. Fórum se proto neuskutečnilo a po prohlídce výstavy se účastníci rozjeli, aniž své referáty mohli přednést a aniž by připravené příspěvky byly publikovány. Autor text sestavil ze své iniciativy, v anglickém znění text využíval pro vstupní informování cizích odborníků, s nimiž se setkal a konsultoval po "sametové revoluci" v Praze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.