Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Jáma smrti a řeřavá bažina : Prolnutí
Smutný, Jan ; Marek, Petr (oponent) ; Cenek, Filip (vedoucí práce)
Práce spojuje symboly všeobecně známé z různých esoterických a alchymistických tradic, dává jim vizuální a příběhovou podobu. Dekonstrukce s tím spojeného typu filozofického myšlení probíhá zároveň s jeho oslavou. Hrdinové příběhu symbolizují germánský a slovanský archetyp. Jejich pouť z jámy smrti do řeřavé bažiny a naopak zastupuje nikdy nekončící příběh života a smrti, tvorby a destrukce, těla a duše, světla a tmy. Všechny symboly jsou zároveň užívány ironickým i vážným způsobem.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
O vztahu pokory a pýchy
Smetana, Pavel ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Tato práce se zabývá zkoumáním pokory z pohledu její nepostižitelnosti - nedefinuje pokoru a ani se o to nesnaží. Naopak obchází okolo fenoménu pokory a porůznu na něj ukazuje. Využívá k tomu příkladů zejména z díla Komenského, na než navazuje prostřednictvím paralel například viděných u Junga, Foucaulta, Berďajeva, Jüngera, Drewermanna a dalších autorů. Vymezuje pokoru oproti pýše na příkladu odlišnosti "epoché" u Descarta a Komenského, pýcha je v podstatě spatřována tam, kde člověk neponechává žádnou nesamozřejmost a zcela pohltí svět svým úsudkem; je zde též využita Husserlova kritika Descartova pojetí epoché; z tohoto pohledu je zmiňována také kritika Machiavelliho u Komenského. Odtud práce princip pokory spatřuje v blízkosti principu víry, nebo alespoň obecného vědomí vyšší instance než jakou je člověku jeho vlastní vědomí. Princip pokory je blízký také principu milosti - pro taková zpříkladnění práce pojednává také o Simone Weil a jejím náhledem tíže a milosti; milost je z tohoto pohledu nesamozřejmý krok mimo výkonovou stránku lidského světa. Práce se zmiňovanými jevy zabývá jednak na úrovni pojímání světa, později na úrovni náhledu na lidství (člověk se člověkem teprve stává, je-li lidský) a nakonec naznačuje vazbu pokory k přesahu prostého lidského životního horizontu, ke smrti - coby...
Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství
Nezmar, Daniel ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Biernot, David (oponent)
Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství Abstrakt Předkládaná práce se zaměřuje na studium a shromáždění pramenů z dějin esoterismu převážně v období judaismu Druhého chámu a raného křesťanství, které ukazují na kulturní průniky magických a náboženských společenství, ale i jedinců, již se věnovali studiu magického umění. Jedná se o chaldejskou, egyptskou, židovskou, řecko-římskou a nakonec i křesťanskou kulturu. Poukazuje na hlavní zdroje jejich magických a náboženských nauk a původ magie a magického myšlení. Sleduje pravděpodobné kořeny jak náboženství, tak magie, a popisuje vývoj magických praktik od počátků až k danému období Druhého chrámu. Po malé analýze následuje komparace pěti základních kultur žijících na území okolí Středozemního moře v době Druhého chrámu a jejich magii. Detailně je rozebírán obor démonologie a některé osobnosti dějin, které se evidentně zabývaly magií. První část práce rozebírá pojem magie a nahlíží na spojitosti mezi vědou, filosofií a náboženstvím. Následně je z každé kultury zvolena jedna osobnost, pro pozdější zkoumání činů a skutků všech těchto hlavních kultur, které se v době Druhého chrámu (cca 550 př. n. l. - 70 n. l.) mezi sebou mísily, s mírným přesahem časového horizontu na obě strany časové osy, která se zřejmě věnovala nebo praktikovala magii....
Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství
Nezmar, Daniel ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Biernot, David (oponent)
Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství Abstrakt Předkládaná práce se zaměřuje na studium a shromáždění pramenů z dějin esoterismu převážně v období judaismu Druhého chámu a raného křesťanství, které ukazují na kulturní průniky magických a náboženských společenství, ale i jedinců, již se věnovali studiu magického umění. Poukazuje na hlavní zdroje jejich magických a náboženských nauk a původ magie a magického myšlení. Sleduje pravděpodobné kořeny jak náboženství, tak magie, a popisuje vývoj magických praktik od počátků až k danému období Druhého chrámu. Dále po malé analýze porovnávám pět základních kultur žijících na území "úrodného půlměsíce" právě v době Druhého chrámu a jejich magii. Detailně rozebírám obor démonologie a některé osobnosti dějin, které se evidentně zabývaly magií, a jak se světil a aktivoval magický ochranný kruh. První část popisuje a všechny dostupné magické obory a techniky, se kterými se mohl smrtelník v době Druhého chrámu na území "Úrodného půlměsíce" vůbec setkat. Všechny obory, které ve své práci uvádím, byly již známy v době Druhého chrámu, ale některé z nich nebyly, tak hojně rozšířené, nebo tak propracované, jako v pozdějším období. Podrobný rozbor se hodil i při výběru osobnosti, kterou jsem z každé kultury zvolil, pro pozdější zkoumání činů a skutků všech...
Alchymie a její využití při výuce chemie
Nývlt, Petr
Disertační práce se zabývá využitelností alchymie při výuce chemie na střední škole typu gymnázia. Ve výzkumné části pak sleduje rozdíl ve výsledcích vzdělávání u žáků, kteří prováděli stejný experiment alchymickým přístupem, a u těch, kteří ho prováděli způsobem klasickým. Základním cílem bylo potvrdit, nebo vyvrátit přínos zcela jiného přístupu k experimentu - alchymickým způsobem. Východiskem práce je alchymie samotná. Nejdříve bylo nutné ji popsat a nalézt v ní, co je využitelné ve vyučování, a definovat to. Zaměřil jsem se na její spirituální rozměr. Tento fenomén pak převádím do řeči pedagogicko-psychologického rámce, aby na tomto základě mohla vzniknout určitá didaktická metoda, která bude žákům přístupná, realizovatelná ve škole a zároveň efektivní. V teoretické části se zabývám zejména definicí alchymie. Ta vychází z rešerše dostupné české i světové literatury. Sleduji vývoj alchymie od starověkých počátků až do 20. století, neboť vývoj této nauky je pro definování stejně důležitý jako její základy samy. Vzhledem k tomu, že ani dnes není pohled na alchymii zdaleka jednoznačný z hlediska jejích cílů, sleduji proto jak materiální, tak kontemplativní cíle. Právě spirituální rámec alchymie se v dalších kapitolách snažím doložit na základě dostupných originálních textů a studií. Praktická...
Vliv rodinných a sociálních vztahů na vládu a dvůr Rudolfa II.
Horská, Dominika ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sládek, Miloš (oponent)
Předmětem diplomové práce je charakterizace výrazné osobnosti českých dějin, císaře Rudolfa II. Důraz je kladen na jednotlivé faktory, které ovlivnily jak samotnou vládu Rudolfa II., tak i chování jeho dvora. Zaměřuji se také na Rudolfovu sbírku umění, jeho zájem o alchymii a přírodní vědy. Dále se věnuji výrazným bratrským sporům, vztahům se ženami a následně jakou roli v jeho chování hrála duševní choroba. Zmiňuji jednotlivé aspekty, které nejvíce ovlivnily osobnost vybraného panovníka. Cílem mé práce je poukázat na rodinné a sociální vztahy Rudolfa II., které se dle mého názoru výrazně podepsaly na jeho vládě. Dále si kladu za cíl charakterizovat složitou rozporuplnou osobnost císaře Rudolfa II. a v neposlední řadě se snažím najít důvody, proč je naším národem brán spíše jako oblíbená a výrazná osobnost z rodu Habsburků.
Rosikruciánství
Slavíček, Tomáš ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Javor, Martin (oponent)
Tato práce je postavena na schématu několika kapitol, které vždy po představení základních informací pokračují hlouběji v daném tématu a dále ho rozvíjejí. V úvodu se věnuji genezi pojmů, jež jsou využívány dále v práci. Rozebírám jejich různou etymologii a zeměpisné využívání a chápání. Následuje část zabývající se myšlenkovým pozadím rosicruciánství, která volně přechází ve významné postavy a ústřední spisy. Práci uzavírá představení řádů a jejich současné působení na území České Republiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.