Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Správa bytových domov v Českej republike a na Slovensku
Mináčová, Nikola
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání fungování správy bytových domů na Slovensku a v České republice. Přibližuje rozdíly mezi správcem a společenstvím vlastníků bytů a nebytových prostoru a rozdílnými postupy správy v těchto dvou zemích. V poslední části práce je porovnání konkrétního bytového domu v původním stavu a po kompletní modernizaci interiéru a exteriéru tohoto bytového domu.
Investiční společnosti a fondy
Reichelt, Petr ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá kolektivním investováním, přičemž se zaměřuje zejména na osobu obhospodařovatele a administrátora. Kolektivní investování představuje jednu z forem nepřímého investování na kapitálovém trhu, kdy investoři vkládají své volné peněžní prostředky do profesionálně obhospodařovaných fondů za účelem dosažení zisku. Jde o specifickou formu podnikání, jehož podstatou je shromažďování finančních prostředků od veřejnosti nebo většího počtu investorů a jejich investování na základě principu diverzifikace rizika s cílem dosažení zisku. První kapitola uvádí základní principy kolektivního investování, jeho subjekty a systém právní úpravy. Cílem druhé kapitoly je komplexně představit funkci obhospodařovatele investičních fondů a výkon činnosti obhospodařování. Nejprve se zabývám jednotlivými režimy obhospodařování a přeshraničním obhospodařováním, dále se věnuji pravidlům činnosti, kapitálovým požadavkům, poskytování investičních služeb a nakonec povinnostem vyplývajícím z překročení některých podílů na hlasovacích právech právnických osob. Třetí kapitola se zaměřuje na osobu administrátora, charakterizuje jí a porovnává s osobou obhospodařovatele. Postupně se věnuji postihnutí relevantních aspektů oddělené úpravy administrátora a obhospodařovatele, definici administrace a...
Implementace základních bezpečnostních standardů mateřské společnosti
Valný, Jakub ; Petr,, LEXMAUL (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací základních bezpečnostních standardů mateřské společnosti. První částí této práce jsou teoretická východiska, ve kterých jsou popsány a vysvětleny všechny potřebné pojmy. Druhou částí této práce je analýza současného stavu, ve které je rozebrán současný stav bezpečnosti v rámci domény dceřiné společnosti a také požadavky mateřské společnosti. Třetí částí této práce je vlastní návrh řešení, ve kterém je podrobně rozepsán návrh na implementaci všech požadavků. V rámci návrhu řešení je také management zavádění a ekonomické zhodnocení s přínosy.
Insolvenční správce a jeho role v insolvenčním řízení
Karcolová, Kornélia ; Zoulík, František (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Předmětem diplomové práce je rozbor institutu insolvenčního správce podle současné právní úpravy. Práce je rozvržena do 6 kapitol: První kapitola s názvem Institut / osoba insolvenčního správce - rozebrány prameny právní úpravy a předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce. Druhá kapitola pojednáva o výkonu funkce insolvenčního správce, především je zaměřena na ustanovení do funkce. Třetí kapitola definuje pojmy předběžný, oddělený a hostující insolvenční správce. Jádro práce - čtvrtá kapitola je věnována právům a povinnostem insolvenčního správce při výkonu funkce, nejdřív v obecné rovině, pak podle konkrétního řešení úpadku. Pátá kapitola je nazvána odpovědnost správce, která je v kapitole rozebrána. Závěrečná, šestá kapitola se věnuje odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. V je zaměřena také na porovnání nové právní úpravy s úpravou podle ZKV.
Investiční společnosti a fondy
Reichelt, Petr ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá kolektivním investováním, přičemž se zaměřuje zejména na osobu obhospodařovatele a administrátora. Kolektivní investování představuje jednu z forem nepřímého investování na kapitálovém trhu, kdy investoři vkládají své volné peněžní prostředky do profesionálně obhospodařovaných fondů za účelem dosažení zisku. Jde o specifickou formu podnikání, jehož podstatou je shromažďování finančních prostředků od veřejnosti nebo většího počtu investorů a jejich investování na základě principu diverzifikace rizika s cílem dosažení zisku. První kapitola uvádí základní principy kolektivního investování, jeho subjekty a systém právní úpravy. Cílem druhé kapitoly je komplexně představit funkci obhospodařovatele investičních fondů a výkon činnosti obhospodařování. Nejprve se zabývám jednotlivými režimy obhospodařování a přeshraničním obhospodařováním, dále se věnuji pravidlům činnosti, kapitálovým požadavkům, poskytování investičních služeb a nakonec povinnostem vyplývajícím z překročení některých podílů na hlasovacích právech právnických osob. Třetí kapitola se zaměřuje na osobu administrátora, charakterizuje jí a porovnává s osobou obhospodařovatele. Postupně se věnuji postihnutí relevantních aspektů oddělené úpravy administrátora a obhospodařovatele, definici administrace a...
Administrátoři in materialibus v českých diecézích
Olekšák, Michal ; Opatrný, Aleš (vedoucí práce) ; Kuźniar, Mariusz (oponent)
Bakalářská práce: Administrátoři in materialibus v českých diecézích Michal Olekšák Abstract Bakalářská práce "Administrátoři in materialibus v českých diecézích" se zabývá problematikou spojenou s působením administrátorů in materialibus neboli správců církevního majetku v diecézích České církevní provincie. Z důvodu nedostatku informací a neexistence odborné literatury bývá význam a smysl služby administrátorů in materialibus v církvi často nepochopen. V teoretické části práce je nejprve termín administrátor in materialibus vymezen od termínů významově příbuzných, definován a blíže charakterizován, a to především na základě ustanovení Kodexu kanonického práva týkajících se správy církevního majetku. Následuje stručný přehled povinností a pracovních úkolů vyplývajících z funkce administrátora in materialibus, historický exkurz do vývoje vztahu církve k majetku a jeho správě s důrazem na události posledních pětašedesáti let. Teoretickou část práce uzavírá kapitola věnovaná svatému Vavřinci a blahoslavenému Hroznatovi, jež jsou dnešním administrátorům vzorem pro jejich službu. Druhou, praktickou část bakalářské práce tvoří výzkum zaměřený jak na službu administrátorů in materialibus v rámci jednotlivých diecézí, tak také na práci a působení jednotlivců v konkrétních farnostech. Cílem výzkumu je získání...
Insolvenční správce a jeho role v insolvenčním řízení
Karcolová, Kornélia ; Zoulík, František (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Předmětem diplomové práce je rozbor institutu insolvenčního správce podle současné právní úpravy. Práce je rozvržena do 6 kapitol: První kapitola s názvem Institut / osoba insolvenčního správce - rozebrány prameny právní úpravy a předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce. Druhá kapitola pojednáva o výkonu funkce insolvenčního správce, především je zaměřena na ustanovení do funkce. Třetí kapitola definuje pojmy předběžný, oddělený a hostující insolvenční správce. Jádro práce - čtvrtá kapitola je věnována právům a povinnostem insolvenčního správce při výkonu funkce, nejdřív v obecné rovině, pak podle konkrétního řešení úpadku. Pátá kapitola je nazvána odpovědnost správce, která je v kapitole rozebrána. Závěrečná, šestá kapitola se věnuje odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. V je zaměřena také na porovnání nové právní úpravy s úpravou podle ZKV.
Elektronické aukce ve zdravotnictví
Vyoral, Marek ; Toth, Štefan (vedoucí práce) ; Jan, Jan (oponent)
Práce se v teoretické části zaměřuje především na právní úpravu elektronických aukcí z pohledu legislativy jak české, tak i zahraniční, vzhledem k tomu, že jsme členy evropské unie. Dále jsou v práci vysvětleny možné způsoby využívání elektronických aukcí, které se většinou používají jak ČR tak v zahraničí. V práci se taktéž snažím osvětlit současné využívání aukcí na příkladech aukčního portálu Aukro, které je hojně využíváno lidmi pro osobní potřebu. V neposlední řadě se v teoretické části snažím nastínit budoucí vývoj elektronických aukcí. V praktické části se zaměřuji především na své působení v Nemocnicích Pardubického kraje, a.s. kde jsem aukce zaváděl. V několika příkladech jsou viditelné výsledky, jež přináší nejen centralizace celého nákupu, ale taktéž využívání elektronických aukcí, jakožto nástroje pro komunikaci a licitaci s dodavateli o nejnižší nákupní ceně pro skupinu nemocnic. Práce taktéž čerpá z Ministerstva pro místní rozvoj, jež má na starosti přípravu nejdůležitějších předpisů pro elektronické aukce ve zdravotnictví, a sice Zákona o veřejných zakázkách. Elektronické aukce jsou nástrojem velmi zajímavým, protože se jedná o nejtransparentnější způsob hodnocení veřejných zakázek dle parametru nejnižší ceny. O tom, zda-li jsou elektronické aukce ve zdravotnictví i variantou nejefektivnějších nákupu bude pojednávat tato práce.
Výběr a implementace informačního systému pro firmu
Šejna, Tomáš ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou implementací informačního systému pro vybranou společnost. Zákaznická společnost si specifikuje požadavky, které jsou vstupními proměnnými pro výběr systému. Ze systému splňujících tyto požadavky jsou následně vybráni kandidáti. Z kandidátů bude doporučen systém, který bude nejvíce vyhovovat požadavkům a nadále určitými postupy implementován a nasazen do provozu.
Webová aplikace vodního póla
Ludvík, Martin ; Techet, Jiří (oponent) ; Lukáš, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro klub vodního póla. Informační systém eviduje informace o zápasech, hráčích, článcích, fotografiích, týmech, atd. Schraňuje informace o výsledcích a dokáže z nich vytvářet statistiky. Přístup k aplikaci je hierarchický podle pravomocí jednotlivých uživatelů autentizovaných heslem. Jde vlastně o jistou odrůdu zjednodušeného redakčního systému. Jednou ze součástí systému je metoda umělé inteligence, která přiřazuje volné rozhodčí k zápasům, které se ještě mají odehrát. Aplikace je vytvořena pro efektivní a přehlednou správu výše uvedených informací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.