Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Sun Simiao - život nesmrtelného
Švarný, Michal ; Lomová, Olga (vedoucí práce) ; Maršálek, Jakub (oponent)
Sun Simiao - život nesmrtelného : Abstrakt Tato práce zpracovává tradiční vnímání významného tangského lékaře a alchymisty Sun Simiaa 孫思 邈(581-682), které zkoumá skrze jeho životopis z taoistické sbírky hagiografií Xuxianzhuan 續仙傳z desátého století. Rozbor životopisu zahajuje analýza nejstarších pramenů k Sun Simiaovu životopisu, která navazuje na práci N. Sivina, kterou celkově zpřehledňuje, v některých místech doplňuje a podrobuje kritickému přezkoumání. V samotném rozboru životopisu se pak práce zaměřuje na archetypální kategorie, ke kterým byl Sun Simiao přiřazován, tj. učenci v ústraní, mistři metod a technik a nesmrtelní. Nejdříve je srovnávána struktura Sunova životopisu s běžnou strukturou biografií příkladných úředníků. U zkoumaných kategorií jsou poté vybírány jednotlivé pasáže, které odpovídají dané kategorii, a na nich je dále zkoumáno, do jaké míry odráží Sun Simiaův životopis spíše obecnější vnímání dané kategorie než skutečný život Sun Simiaa, nebo alespoň to, co o něm z dostupných pramenů víme. Na závěr opouští práce Sunovi životopisy a rozšiřuje téma o stručný nástin dalšího vývoje jeho role a vnímání v rámci taoismu. Klíčová slova: Čína (dynastie Tang), hagiografie, poustevnictví, taoismus, nesmrtelní, intelektu-ální život, myšlení čínské
Taoismus a zdraví: vybrané aspekty
Tomek, Jaroslav ; Parry Martínková, Irena (vedoucí práce) ; Strnad, Pavel (oponent)
Název: Taoismus a zdraví: vybrané aspekty Cíle: Prvním cílem této diplomové práce je uvést a vyložit taoistický způsob myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Druhým cílem je představit vybrané aspekty (strava a výživa, půsty, dechová i tělesná cvičení, vliv přírodního prostředí a další) regenerativního směru taoismu, které se týkají podpory zdraví. Dílčím cílem v éto části bylo porovnat jejich účinnost na základě vědeckých článků, inspirovat k vhodnějšímu způsobu životního stylu prospěchu a zocelení zdravotní kondice na základě tohoto přístupu. Třetí cíl práce zabývá legislativní organizací výchovy ke zdraví zařazené do rámcových vzdělávacích programů v současné výuce základního školství a identifikací vhodných taoistických využití. Jedná se o teoretickou práci soustředící se na analýzu pramenných materiálů s průběžnou následnou syntézou. Dalšími metodami, které byly využity v této práci, jsou metody Výsledky: Na základě dostupných zdrojů bylo představeno téma taoistického způsobu myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Následně byly představeny způsoby taoistického přístupu pozitivně ovlivňující zdraví, přičemž z některých čerpá i tradiční čínská medicína (TCM). Na základě vědeckých článků a studií se podařilo představit jejich přínos a účinnost. poslední kapitole se podařilo analyzovat...
Taoismus a zdraví: vybrané aspekty
Tomek, Jaroslav ; Parry Martínková, Irena (vedoucí práce) ; Strnad, Pavel (oponent)
Název: Taoismus a zdraví: vybrané aspekty Cíle: Prvním cílem této diplomové práce je uvést a vyložit taoistický způsob myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Druhým cílem je představit vybrané aspekty (strava a výživa, půsty, dechová i tělesná cvičení, vliv přírodního prostředí a další) regenerativního směru taoismu, které se týkají podpory zdraví. Dílčím cílem v éto části bylo porovnat jejich účinnost na základě vědeckých článků, inspirovat k vhodnějšímu způsobu životního stylu prospěchu a zocelení zdravotní kondice na základě tohoto přístupu. Třetí cíl práce zabývá legislativní organizací výchovy ke zdraví zařazené do rámcových vzdělávacích programů v současné výuce základního školství a identifikací vhodných taoistických využití. Jedná se o teoretickou práci soustředící se na analýzu pramenných materiálů s průběžnou následnou syntézou. Dalšími metodami, které byly využity v této práci, jsou metody Výsledky: Na základě dostupných zdrojů bylo představeno téma taoistického způsobu myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Následně byly představeny způsoby taoistického přístupu pozitivně ovlivňující zdraví, přičemž z některých čerpá i tradiční čínská medicína (TCM). Na základě vědeckých článků a studií se podařilo představit jejich přínos a účinnost. poslední kapitole se podařilo analyzovat...
Buddhismus ve Vietnamu
Čechová, Šárka ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Dvořáková, Markéta (oponent)
Autor: Bc. Šárka Čechová Katedra: Občanské výchovy a filosofie Název práce: Buddhismus ve Vietnamu Vedoucí práce: Mgr. David Rybák, Ph.D., Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Abstrakt: Hlavním tématem této práce je Buddhismus, jakožto primární náboženství ve Vietnamu. Práce je zaměřena jednak na poskytnutí obrazu o Buddhismu jako takovém a dále pak na jeho vstup do Vietnamské kultury prostřednictvím období čínské nadvlády. Okrajově se zmíním také o ostatních náboženstvích ve Vietnamu a o vietnamských tradicích a zvycích. Na závěr se budu věnovat obrazu vietnamského života v Čechách, který je ovlivněn střetem dvou kultur. Budeme sledovat také dějinně podmíněné kulturně-náboženské předpoklady, které přispěly ke snazší integraci vietnamských imigrantů.
Taoismus v evropských podmínkách na začátku 21. století. Představení fenoménu v křesťanské perspektivě.
Kozmová, Simona ; Bouma, David (vedoucí práce) ; Brož, Prokop (oponent)
Diplomová práce "Taoismus v evropských podmínkách na začátku 21. století. Představení fenoménu v křesťanské perspektivě." Práce představuje taoismus jako původní čínský filozoficko-náboženský systém, který hluboce ovlivnil konfucianismus i čínský buddhismus. Jsou představeny principy taoismu a hlavní taoistické spisy. Taoismus proniká do různých oblastí současné evropské kultury, jeho vliv je patrný ve vědě, literatuře i v současném životním stylu. Zvláštní důraz je věnován tradiční čínské medicíně a taoistickému cvičení, které jsou znatelně přínosné západnímu člověku. Naopak riziko práce shledává v nekritickém přejímání a zjednodušování vybraných aspektů bez hlubšího porozumění principům taoismu a jeho tradici. Tyto přínosy a rizika jsou dokládány publikacemi křesťanských teologů. Odlišnost východního a západního myšlení je příčinou obtížného vzájemného porozumění obou kultur. Klíčová slova taoismus, čínská filozofie, čínská tradiční medicína, uzdravení, tchaj-ťi, křesťanství
Nelpění a oproštěnost v Tao-Te-Ťingu a u Mistra Eckarta
Michutová, Alena ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Obuchová, Ľubica (oponent)
Název: Nelpění a oproštěnost v Tao-Te-Ťingu a u Mistra Eckharta Typ práce: Diplomová práce Autor: Alena Michutová Vedoucí práce: doc. Pavel Hošek, ThD. Místo: Neratov Rok odevzdání: 2013 Počet stran: 120 Tato diplomová práce "Nelpění a oproštěnost v Tao-Te-Ťingu a u Mistra Eckharta" je rozčleněna do pěti kapitol, z nichž první kapitolu tvoří "cíle a metody práce", pátou kapitolu závěr. Vlastní látka je tedy rozčleněna do tří kapitol: (2) téma nelpění v Tao-Te-Ťingu, (3) téma nelpění u Mistra Eckharta, (4) porovnání pojetí nelpění v Tao-Te-Ťingu a u Mistra Eckharta. V první části se zabývám osobností Lao-c'e, knihou Tao-Te-Ťing a jejím postavením v taoistickém kánonu. Dále postupuji k analýze základních pojmů Tao-Te-Ťingu: Tao, wu- wej a stejnost. Nyní je již vytvořena nezbytná teoretická základna k tomu, abych mohla přistoupit k tématu nelpění a oproštěnosti v Tao-Te-Ťingu - což prokládám četnými citacemi z této knihy, jakož i ze sekundární literatury. Nakonec krátce načrtnu, jak se idea nelpění vyvíjela v taoistické praxi v průběhu dějin až po současnost. S tématem oproštěnosti u Mistra Eckharta jsem zvolila obdobný postup - nejprve pojednávám o osobě Mistra Eckharta, pak o jeho díle latinském i německém, dále rozebírám základní ideje jeho učení: Bůh a božství, nic stvoření a "cosi božské" v duši,...
Han Feiova interpretační strategie při výkladu spisu Laozi
Gajdošová, Kateřina ; Zádrapa, Lukáš (vedoucí práce) ; Vávra, Dušan (oponent)
Předmětem bakalářské práce Han Feiova interpretační strategie při výkladu spisu Laozi je první známý komentář spisu Laozi, jednoho z hlavních děl tzv. filosofického taoismu, který je součástí spisu filosofa Han Feie, čelního představitele legismu. Práce v úvodu shrnuje dosavadní stav bádání ohledně datace a autorství spisu Laozi a dále přibližuje širší myšlenkový kontext období Válčících států a dotýká se problému tradičního dělení na tzv. filosofické školy. Těžištěm práce je filosofický rozbor kapitol Jie Lao 解老 a Yu Lao 喻老 a některých dalších kapitol spisu Hanfeizi, kde je na konkrétních příkladech rekonstruována Han Feiova interpretační strategie. Citace původních textů jsou pro tento účel opatřeny vlastními překlady.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.