Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hoře
Měchura, Mojmír ; Cseres, Jozef (oponent) ; Cenek, Filip (vedoucí práce)
Multimediální instalace kombinující fotografii, hudbu a ruchy, znázorňující příběh vraha a oběti, od jejich seznámení až po smrt v pěti stěžejních bodech.
The image of death, dying and mourning in modern German-language literature for children and adolescents, using the example of selected picture books
Vorlová, Kateřina ; Markvartová, Eva (vedoucí práce) ; Bučková, Tamara (oponent)
Diplomová práce se soustředí na téma smrti, umírání a zármutku v moderních německy psaných obrázkových knihách. Teoretický základ této práce představuje vedle kapitoly o smrti, jejím pojetí v literatuře, dětském světě a teologii, kapitola věnovaná obrázkovým knihám a taktéž kapitola zasvěcená posmrtnému životu z pohledu světových náboženství. V praktické části jsou vybraná díla interpretována a navzájem porovnávána na základě jejich obsahu. Cílem práce je dokázat, že smrt nikdy nebyla v dětské literatuře tabuizovaným tématem, ale naopak námětem bohatým a s oblibou zobrazovaným. Výsledkem práce je mimo jiné zjištění, že každý vypravěč i protagonista na smrt nahlíží poněkud odlišným způsobem, jinak ji zpracovává a vyhodnocuje. Přesto je ve všech textech tématizováno konečné smíření. KLÍČOVÁ SLOVA Smrt, umírání, literatura, děti, mladiství, útěcha, smutek, obrázkové knihy
Dopady rozvodu na děti a úloha sociálního pracovníka v této problematice
SOSNOVÁ, Veronika
Práce se zabývá rozvodem rodičů a jeho vlivem na děti a úlohou sociálního pracovníka v této problematice. Teoretická část definuje základní pojmy, jako je manželství, rodina, funkce rodiny. Dále popisuje rozvod, příčiny rozvodu, jak dítě reaguje na rozvod v různých vývojových etapách a jaké má rozvod dopady na děti. Součástí je také porozvodová péče o děti a role orgánu sociálně - právní ochrany dětí, jež je zde dopodrobna popsána. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum s použitím metody polostrukturovaného rozhovoru. Cílem výzkumu je zjistit, jaký dopad má rozvod na děti a zdali je rozvod rodičů ovlivňuje i v dospělém věku. Výzkumu se zúčastnili celkově čtyři tazatelé, kteří si v dětství prošli rozvodem rodičů.
Recurrent topics in Nick Cave's lyrics and prose
Wicheová, Eva ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Farrell, Mark Robert (oponent)
Cílem této práce je srovnání písňové tvorby australského hudebníka Nicka Cavea s jeho prózou, zejména s románem A uzřela oslice anděla. Práce se zaměřuje na témata opakující se v jeho díle, například téma lásky, smutku, utrpení, smrti, vraždy, hudby, násilí, sexu a náboženství. Předmětem zkoumání je také vliv témat na lyricitu nebo epičnost textu. V jeho románové tvorbě můžeme vysledovat paralely k jeho životnímu stylu hudebníka a zpěváka.
Textual interpretation of the Song of Roland
Kolářová, Monika ; Jančík, Jiří (vedoucí práce) ; Kalfiřtová, Eva (oponent)
Píseň o Rolandovi patří k nejstarším literárním památkám francouzské literatury. Je to nejznámější hrdinská píseň z cyklu "Chanson de geste", a je datována do 11. století. Hlavními postavami tohoto hrdinského eposu jsou Karel Veliký, jeho synovec Roland, věrný přítel Olivier, zrádce Ganelon a pohanský král Marsile. Píseň o Rolandovi nám odkrývá nejen vztahy přátelské a rodinné, ale velkým tématem je také zrada, touha po bohatství a slávě. Píseň se zabývá otázkou víry a jejím prosazováním tak, jak je to pro středověk typické. Příběh, který se odehrává ve Španělsku, kde Francouzi obléhají již sedmým rokem pohanskou pevnost Zaragozu, je z historického hlediska jistě velmi zajímavý, ale nás zajímal hlavně z hlediska naratologicko - textového, kde jsme se snažili odkrýt jednotlivé vztahy mezi mluvčími. Zaměřili jsme se na jednotlivé promluvy, kdo s kým promlouvá a jakým způsobem. Položili jsme si 3 otázky, na které jsme postupně odkrývali odpovědi. Pro potřebu analýzy jednotlivých mluvních aktů a komunikačního rámce jsme si vytvořili vlastní jazykové schéma, podle kterého jsme dále Píseň o Rolandovi analyzovali. Jako první jsme si položili otázku, proč je text Písně o Rolandovi rozdělen do třech částí. Má to dějový či jazykový význam, nebo jde pouze o náhodné rozdělení? Dále nás zajímalo, jaké jsou velké opěrné...
Biblioterapie s opuštěnými dětmi
Kadrlová, Nikola ; Valešová Malecová, Barbara (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Bakalářská práce "Biblioterapie u dětí v dětských domovech" pojednává o využití biblioterapie u dětí v dětských domovech. Hlavním cílem práce je shrnout teoretické poznatky z oblasti biblioterapie a dětských domovů a následně prezentovat návrh vhodných biblioterapeutických technik a literatury pro děti žijící v dětských domovech. Práce by měla sloužit jako inspirace pro odborníky a všechny ty, kteří chtějí při práci s dětmi v dětských domovech využívat biblioterapii. Vedlejším cílem je zjistit dostupnost literatury a materiálů týkající se biblioterapie. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá biblioterapií, její teorií a příklady možného využití v praxi v zahraničí a v České Republice. Druhá kapitola se zaměřuje na dětské domovy a především problémy dětí, zde umístěných. Poslední kapitola podává návrh biblioterapeutických technik, uzpůsobených přímo na konkrétní problémy dětí v dětských domovech. Výsledkem práce je návrh biblioterapeutických technik a literatury zaměřené na konkrétní problémy dětí v dětských domovech.
Smutek, hněv a akédie v českých překladech apofthegmatech a vybraných současných autorů
Orel, Miroslav Metoděj ; Sládek, Karel (vedoucí práce) ; Matějek, Jaromír (oponent)
Diplomová práce vychází z příběhů pouštních otců, tzv. apofthegmat, a pracuje s jejich českými překlady. Práce se zaměřuje na téma smutku, hněvu a akédie. Práce na základě apofthegmat a z nich vycházející spirituality pouště sleduje strukturu práce otců pouště a současných autorů se smutkem, hněvem a akédii. Vzhledem k imanentní povaze spirituality pouště je v práci reflektován psychologický přístup a odkazy na moderní psychologické metody, které pomáhají člověku vyrovnat se smutkem, hněvem a akédii.
Truchlící proces u osob s mentálním postižením
Štaffová, Kristýna ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Název: Truchlící proces u osob s mentálním postižením Autor: Kristýna Štaffová Katedra: Katedra speciální pedagogiky Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématice truchlení u osob s mentálním postižením. V této práci se zaměříme na pozitivní ovlivňování truchlícího procesu před jeho započetím, tedy otázce, jakým způsobem lze citlivě sdělit jedinci s mentálním postižením zprávu o nemoci či smrti jeho milovaného. V úvodu práce popíšeme východiska, která jsou charakteristická pro osoby s mentálním postižením, a která je užitečné brát v úvahu při sdělování špatných zpráv. Navazující kapitoly se pak věnují popisu přípravy a průběhu sdělování špatných zpráv osobám s mentálním postižením. Práce je doplněna o názorné příklady pro lepší ilustraci diskutovaného tématu. Závěr práce je pak věnován výzkumu, konkrétně popisu truchlícího procesu 3 osob s mentálním postižením. Klíčová slova osoba s mentálním postižením, umírání, smrt, truchlení, smutek, truchlící proces, ztráta, špatná zpráva
Smrt a pohřební rituál v textu románu Murasaki Šikibu Gendži monogatari
Heldenburg, Olga ; Vrhel, František (vedoucí práce) ; Nymburská, Dita (oponent) ; Tirala, Martin (oponent)
Předmětem zkoumání této disertační práce je pohřební obřadnost v románu Murasaki Šikibu Gendži monogatari (Příběh prince Gendžiho). Analýza textu románu má za cíl probádat autorkou líčené představy o konci života, o záhrobní říši a o komunikaci s duchy či dušemi zemřelých a shrnout poznámky a popisy průběhu pohřebních rituálů včetně obřadů předpohřebních a vzpomínkových. Úkolem této disertační práce je vytvořit přehled pohřebních rituálů a představ o smrti popisovaných v textu Gendži monogatari. Na Příběh prince Gendžiho je tedy nahlíženo jako na dokument dobového myšlení, o nějž se můžeme při studiu pohřebních a vzpomínkových rituálu opřít. Hlavní metoda použitá při zpracování tématu je podrobný rozbor teoretických, praktických a estetických aspektů smrti popisovaných v románu Gendži monogatari. Formování představ heianské dvorské šlechty o smrti a záhrobí ovlivňovaly především kult předků, šintoismus, taoismus, buddhismus a šamanismus, které se spolu rovněž podílely na vytváření pohřebního kultu. Představy o záhrobní říši byly též velice rozmanité. Svět živých a svět mrtvých nebyly v pojetí tehdejších Japonců striktně rozděleny a duchové měli přístup do všech sfér života lidí. Komunikace s duchy živých a dušemi zemřelých zaujímá ve sledovaném období důležité místo. Obřady dočasného pohřbení...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.