Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 757 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vymezování a mapové zobrazení spádových obvodů základních škol: diskuse problematiky a možnosti využití GIS
Úlehla, Vojtěch ; Netrdová, Pavlína (vedoucí práce) ; Straková, Jana (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice vymezování spádových obvodů základních škol (SO ZŠ). Navazuje na bakalářskou práci, ve které bylo provedeno mapové zobrazení a zhodnocení vymezení SO ZŠ na území městské části (MČ) Praha 3. Diplomová práce se věnuje tomuto tématu hlouběji z pohledu teoreticko-koncepčního, zabývá se diskusí přístupů k rozdělování dětí během povinné školní docházky do ZŠ a k možnosti volby školy rodiči v různých zemích, ale také aspekty, které vymezování SO ZŠ ovlivňují v Česku. Těžištěm práce je část metodická, hlavním cílem je diskuse dostupných zdrojů dat týkajících se tématu vhodných pro práci v prostředí geografických informačních systémů (GIS) a možných mapových zobrazení SO ZŠ. Důležitou součástí je také návrh vymezení SO ZŠ za využití GIS formou alokační úlohy. V rámci empirické části je vše ilustrováno na příkladu hlavního města Prahy, současný stav je porovnán s návrhem a zhodnocena je vhodnost současného vymezení SO ZŠ. Klíčová slova: spádový obvod, základní škola, Praha, mapové zobrazení, geografické informační systémy, alokační úloha, volba školy
Das "deutsche Prag" 1939-1945. Ein Beitrag zur Erforschung der besetzten Hauptstädte Europas
Lohmann, Nina ; Křen, Jan (vedoucí práce) ; Puttkamer, Joachim (oponent) ; Schmiechen-Ackermann, Detlef (oponent)
v českém jazyce Disertace Das "deutsche Prag" 1939-1945. Ein Beitrag zur Erforschung der besetzten Hauptstädte Europas (Německá Praha 1939-1945. Příspěvek k výzkumu okupovaných hlavních měst Evropy) má za téma německou okupaci Prahy před a především v průběhu Druhé světové války. Práce na toto téma pohlíží v kontextu aktuálních historiografických výzkumů nacisty obsazené Evropy. Tzv. Protektorát Čechy a Morava totiž zůstává jakousi vedlejší kolejí aktuálních trendů mezinárodní historiografie. Týká se to i válečných dějin Prahy. Disertace proto nejprve představuje širší kontext výzkumu. Potom přenáší pozornost na kdysi prominentní posici německé menšiny v Praze, která se stala ideovým základem německé okupační politiky v bývalém hlavním městě Československa. Těžiště práce leží v rozboru proměn struktur pražské německé společnosti, resp. populačního vývoj Němců v Praze v průběhu okupačních let. Návazně jsou tu předloženy příklady toho, jak se okupační režim snažil konsolidovat a rozšiřovat posice Němců ve městě. Dlouhodobým cílem byla germanizační restrukturalizace hlavního města Čech. Práci uzavírá kapitola o kolapsu a zániku "německé Prahy" na konci války.
Economic Analysis of Organizing Ice Hockey World Championship 2015 in Ostrava and Prague
Halásová, Michaela ; Soudek, Jan (vedoucí práce) ; Fišerová, Tereza (oponent)
Organizace velkých sportovních akcí je pro hostující ekonomiky v mnohých případech velkým přínosem zejména díky nárůstu cestovního ruchu v regionu. Kromě toho si však tyto události vyžadují i rozsáhlé investice pocházející převážně z veřejných zdrojů, které by jinak mohly být využity pro jiné účely, např. na zlepšení systému zdravotní péče. Hlavním cílem této práce je analyzovat sociálně-ekonomický dopad Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 na Hlavní město Prahu a Moravskoslezský kraj použitím analýzy nákladů a výnosů, jejíž výsledný výpočet určuje poměr přínosů vůči nákladům. Zjistili jsme, že tato akce byla prospěšná nejen pro Český svaz ledního hokeje, jehož zisk dosáhl 450 miliónů korun před zdaněním, ale i pro regiony, jejichž poměr přínosů vůči nákladům byl roven 5,53. Z této hodnoty vyplývá, že vytvořené přínosy odpovídaly 5,53 násobku sumy, kterou regiony do akce investovaly. Kromě tohoto se nám podařilo prokázat, že hostování šampionátu má pozitivní vliv na oblast cestovního ruchu v těchto regionech. Klíčová slova Cost-benefit analýza, Mistrovství světa v hokeji 2015, Praha, Ostrava, Moravskoslezský kraj, ekonomický dopad, velké sportovní události, turizmus
The Musical Entourage of Rudolph II (1576-1612) reconstructed from the Imperial Accounting Ledgers
Rossi, Michaela ; Daněk, Petr (vedoucí práce) ; Pánek, Jaroslav (oponent) ; Maňas, Vladimír (oponent)
disertační práce Hudebníci ve službách Rudolfa II. (1576-1612): rekonstrukce na základě císařských účetních knih Michaela Žáčková Rossi (2016, školitel: doc. PhDr. Petr Daněk Ph.D.) Tato disertační práce si klade za cíl zpřístupnit domácí i zahraniční odborné veřejnosti veškeré hudební výdaje císařské pokladny za vlády Rudolfa II. Ve 20. letech minulého století publikoval Albert Smijers výtah položek vztahujících se pouze k hudební kapele, zatímco hudebníkům působícím v jiných složkách dvora věnoval pozornost jen nahodilou; i mezi trubači a komorními hudebníky však byli skladatelé, kteří zasluhují pozornost. Cílem disertace, která na základě systematického průzkumu příslušných účetních knih (uložených ve vídeňském Hofkammerarchivu) přináší jak edici se jmény všech hudebníků Rudolfova dvora - s časovým vymezením jejich služby, s určením příslušných funkcí i pobíraného platu - tak zhodnocení těchto údajů v šířeji pojaté předmluvě věnované národnostnímu složení a specializaci hudebníků, vývoji jejich kariéry, počtu a výši výjimečných plateb mimo rámec řádného platu aj. Obsah této disertační práce bude rozšířen v plánované monografii o soupis výjimečných plateb udělených z císařovy milosti hudebníkům za věnování hudebních kompozic a jiné služby a s tím souvisejícím seznam hudebních tisků vzniklých v...
Novogotika v pražské sakrální architektuře
Marešová, Marie ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá novogotikou v pražské sakrální architektuře na materiálu dvou kostelů nových pražských měst. První část je věnována vývoji Prahy v 19. století a postavení katolické církve jako stavebníka v tomto období, druhá shrnuje pojetí gotické architektury v dějinách umění a problematiku historismu v architektuře. Jádro práce pak tvoří analýza dvou kostelů v kontextu tří nových pražských měst, kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech a kostela sv. Antonína Paduánského v Holešovicích-Bubnech. V závěrečné kapitole jsou shrnuty základní charakteristiky novogotiky v pražské sakrální architektuře, vyvozené z komparace uvedených kostelů.
Zrušení Kojeneckých ústavů z pohledu pracovníků OSPOD v Praze a Ústeckém kraji
Scheithauerová, Michaela ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Spalová, Barbora (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Katedra sociologie Zrušení Kojeneckých ústavů z pohledu pracovníků OSPOD v Praze a Ústeckém kraji Abstrakt Autor práce: Bc. Michaela Scheithauerová Studijní program: Sociologie Současný vedoucí práce: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. Původní vedoucí práce: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. Původní konzultant práce: Mgr. Romana Marková Volejníčková, Ph.D. Rok obhajoby: 2023 Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou rušení kojeneckých ústavů a postoji sociálních pracovníků Orgánu pro Sociálně-Právní Ochranu Dětí k ní. Zaměřena je na názory pracovníků ohledně uskutečnitelnosti v praxi umísťovat ohrožené děti do 3 let věku mimo institucionální péči, v souvislosti s novelou zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. V rámci rozhovorů s informanty bylo také zjišťováno, co podle nich znamená "dobrá péče" a zda jsou ji kojenecké ústavy, potažmo domovy pro děti do 3 let věku schopné zajistit. Práce porovnává Ústecký kraj a Prahu a mapuje, zda mezi nimi existují v pohledu na novelu zákona odlišné názory. Teoretická část blíže vymezuje pojmy jako ohrožené dítě či jeho potřeby, co je ústavní výchova a jaké v ČR existují náhradní formy péče. Je představen také institut jednoho z hlavních aktérů v této problematice...
Taneční parket jako bezpečný prostor: rozhovory s ženami české klubové kultury
Láska, Timon ; Hroch, Miloš (vedoucí práce) ; Turek, Pavel (oponent)
Praktická bakalářská práce Taneční parket jako bezpečný prostor: rozhovory s ženami české klubové kultury vznikla jako reakce na pokračující debatu o bezpečném prostoru v klubových kulturách, v nichž ale málokdy dostává místo k místo k vyjádření ta část společnosti, které se diskuze nejvíce týká, tedy ženy, queer komunita a další marginalizované skupiny. Problematika je v kontextu klubových kultur a převážně specifické kultury rave závažnější, protože se tyto kultury prezentují jako rovnostářské kultury bez jakékoliv marginalizace na základě pohlaví, genderu, rasy, národa či náboženství. Kromě genderové diverzity se práce zabývá také tématem bezpečného prostoru v rámci klubových kultur, tyto dvě problematiky spolu úzce a neoddělitelně souvisejí. Teoretická část práce představí pojmy, které se k tématu vztahují z historického i současného kontextu, zabývá se teorií žánru publicistického rozhovoru, genderu a genderové stereotypizace, bezpečného prostoru a v neposlední řadě i klubovými kulturami a specifickou klubovou kulturou rave. Vymezí také fungování a rozdíly mezi scénami obou měst, Prahy a Brna. Praktická část práce představí sérii deseti rozhovorů s ženami a nebinárními osoby klubových kultur Prahy a Brna, které se na jejich tvorbě významně podílejí. V každém z nich konkrétně představují...
Beyond tourism: Development of place branding in the context of the City of Prague
Legáthová, Lucia ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Moravcová, Hana (oponent)
V dnešním globálním prostředí města a regiony stále více soupeří o investice, turisty a talenty, což je důvodem k využívání nejen strategií propagace cestovního ruchu, ale i dalších strategií budování značky ve více rovinách. Branding měst, neboli city branding, se stal prostředkem ke zlepšení celkové image a atraktivity měst. Navzdory rostoucímu zájmu akademiků o city branding existuje mezera ve výzkumu v případě Prahy, kde její mezinárodní vnímání neodpovídá probíhající transformaci tohoto města. Na případové studii hlavního města Prahy si tato práce klade za cíl prozkoumat snahy města o budování značky, odhalit nejpalčivější problémy a poskytnout možná řešení prostřednictvím kombinace obsahové analýzy klíčových strategických dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů s hlavními stakeholdery. Zjištění odhalují nesoulad mezi žádoucí image Prahy a jejími snahami o budování značky, čemuž brání absence jednoznačného leadershipu, politického zájmu, koordinace a dlouhodobé strategické vize. Řešení těchto problémů bude pro Prahu klíčové pro vybudování výrazné a úspěšné značky města. K možným řešením, jak překlenout rozdíl mezi požadovanou image Prahy a jejími snahami o budování značky, patří stanovení jasné vedoucí úlohy, zapojení politických aktérů v rané fázi procesu a definování jasných a měřitelných cílů.
Weaving two worlds: A Moroccan Narrative of Adaptation in Prague
Boulghazi, Firdaousse ; Černý, Karel (vedoucí práce) ; Minářová, Markéta (oponent)
Immigration or relocation offers a valuable opportunity to explore the impact of a new environment on the cultural repertoire or identity of a specific group. This qualitative study delves into the adaptation experiences of 17 Moroccan nationals residing in Prague. The focus is placed on their adept navigation of cultural differences, the strategies employed to overcome challenges during the adaptation process, and the revelation of the pivotal role played by social networks and support systems in their transition to Prague life. A carefully designed semi-structured interview protocol was used to gather detailed data. The data analysis followed the principles of constructive grounded theory methodology, aiming to develop a deep understanding and identify patterns in the collected information. Through systematic coding and continuous comparison, several significant themes emerged from the data: Cultural Dichotomy: Navigating Two Worlds (a); Bonds of Belonging: Building Bridges with Fellow Moroccans (b); Chasing Integration: Struggles and Strategies in Prague (c), Unveiling Identities: Negotiating Individuality in a Foreign Land (d).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 757 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.