Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 584 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Architektura socialistického realismu v Čechách
Hornoková, Barbora ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Bendová, Eva (oponent)
The student will compile a thesis about the period of dogmatic socialist realism in czech architecture in 1950s. The student will start with a definition of this style, will try to reconstruct a theoretical resources and fundamental parts of socialist realism and then determine the pre-stages in the architecture before the second world war. The attention will be focused on influnces and imports from The Soviet Union including the journeys of czechoslovakia architects there between 1920s-1930s and in 1950s. Own architecture production of dogmatic socialist realism in Czechoslovakia will be shown on chosen buildings in Prague (hotel Jalta, hotel International…). From this selection the student will determine its specifications and if it is possible to infer them based on the comparsion with the other buildings in Czechoslovakia. Keywords architecture, socialist realism, Prague, 1950s, ideology, The Soviet Union, historicism
Jubilejní zemská výstava v Praze 1891 v kulturně-historickém kontextu
Menhard, Jan ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
česky Cílem diplomové práce bude analýza Jubilejní výstavy v roce 1891 v kulturně-historickém kontextu. Základem práce bude obsáhlá kapitola věnovaná samotné výstavě, jejímu účelu, specifikům, a také jednotlivým tendencím, podle kterých byly výstavní předměty prezentovány. Prologem této kapitoly však bude analýza nejbližší doby před výstavou. V této části se autor bude věnovat analýze politické a hospodářské situace poslední třetiny 19. století a hlavním předpokladům, které byly nezbytné k pořádání takovéto akce. Poslední kapitola práce se bude zabývat přínosem jubilejní výstavy, druhému životu vystavovaných předmětů a následnému využití objektů spjatých s výstavou. Práce bude také doplněna o informace z předchozích zahraničních výstav (Francie, Velká Británie), bez kterých není možné plně pochopit problematiku pořádání výstav. V závěru se autor pokusí odpovědět na otázky a problémy, které vyvstanou v průběhu celé práce.
Typologie pomníků Velké války v Praze a okolí
Klimt, Šimon ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá obecnou typologií pomníků padlým v první světové válce na území Hlavního města Prahy. Cílem je především vytvořit ucelený rámcový přehled vzniknuvších pomníků. Stěžejní byla pro práci terénní část výzkumu, a to návštěva a fotografická dokumentace většiny uvedených pomníků. Před vypracováním samotné typologie jsem se pokusil pomníky definovat v rámci paměti místa a pokusil reflektovat vliv Velké války na soudobou sochařskou produkci nově vzniklé republiky. V rámci vymezení pro sběr dat jsem si neurčil území Velké Prahy v roce 1922, ale katastrální územi současné Prahy, jelikož velká část pomníků vznikala i po roce 1922. Dále také z důvodu možných motivických rozdílů mezi částmi Prahy a tehdejšími vesnicemi, jež se připojily později, a které do celkového vytyčeného okruhu spadaly. Typologie sestává z rozdělení do několika kategorií, kdy pomníky byly rozděleny na základě formálních architektonických a sochařských znaků nebo jejich ideové složky. Jednu kapitolu jsem též věnoval pomníkům na území Prahy, které byly následujícími režimy bohužel nenávratně zničeny. U každého pomníku je uvedeno období vzniku nebo datace na základě komparační metody, jména autorů, řešení pomníků a jejich zhotovitelů. Popis pomníku rovněž obsahuje informace o jeho historii, pokud byly...
Obytné stavby z neomítaného cihelného zdiva z období první republiky v pražských čtvrtích Střešovice, Dejvice a Bubeneč
Pilařová, Kateřina ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Bendová, Eva (oponent)
Diplomová práce tématem navazuje na výzkum v rámci Studentské památkové mise, který zjistil kromě jiného vyšší výskyt rodinných domů z neomítaného cihelného zdiva z 1. poloviny 20. století na území pražských čtvrtí Střešovice, Dejvice a Bubeneč a nápadný podíl výtvarných umělců mezi jejich stavebníky. Diplomantka vyjde ze soupisu těchto staveb a v jádrové kapitole práce je analyzuje včetně typologického zařazení a uvedení do souvislostí s okolní zástavbou. Tuto analýzu připraví vstupními kapitolami, v nichž nejprve exponuje ve stručném historickém přehledu cihlu jako stavební materiál, ukáže tradici výroby a využití cihel v pražské architektuře a poté se soustředí na problematiku cihly jako výrazového prostředku moderní architektury, opět v postupu od světového kontextu k podrobněji zpracované české a pražské architektuře. Analýzu jednotlivých staveb shrne v závěru, který se pokusí vysvětlit vstupní zjištění. Součástí práce bude obrazová příloha.
Dějiny teologické fakulty v Praze: Od založení do roku 1419
Šenk, Martin ; Kubín, Petr (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dějinami teologické fakulty v Praze od jejího založení v roce 1347 až do vypuknutí husitské revoluce. Práce se tedy nejprve věnuje předpokladům založení obecného učení v Praze a zakladatelskému činu papeže Klimenta VI. a císaře Karla IV. Následně jsou popsány počátky výuky na teologické fakultě a její institucionální vývoj do roku 1419. Pozornost je při tom věnována zejména otázce papežského založení fakulty, organizaci studia, roli pražského arcibiskupa jakožto kancléře univerzity. Opomenuty nejsou ani vnitřní těžkosti fakulty a zasazení teologické fakulty do kontextu dějin Univerzity Karlovy. Metodologicky práce vychází z komparace odborné literatury a analýzy dobových pramenů.
Nedostupnost bydlení pro mladé lidi a seniory v Praze
Češková, Eliška ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Rybová, Lucie (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá nedostupností bydlení v Praze ve vztahu k mladým lidem a seniorům. Cílem je zjistit, zda nastavení lokální bytové politiky odráží vybrané fáze životního cyklu. Práce se opírá o teorii životní dráhy a teorii tranzice do dospělosti. Je zde popsán pojem generation rent, vývoj české bytové politiky a její současné nastavení, klíčoví aktéři, rozdílnosti a provázanost bytové politiky na státní a lokální úrovni a jaké typy podpory bydlení jsou nabízeny pro mladé lidi a seniory. Dále se zabývá příčinami nedostupnosti bydlení a preferencemi občanů ohledně typů bydlení. Práce je koncipována jako případová studie zaměřená na Prahu. Při výzkumu byly uplatněny kvalitativní i kvantitativní metody ve formě polostrukturovaných rozhovorů s mladými lidmi a seniory a expertních rozhovorů s odborníky z Ministerstva pro místní rozvoj, Magistrátu hlavního města Prahy a některých městských částí. Provedena byla sekundární analýza dat sesbíraných Českým statistickým úřadem v průběhu patnácti let. Zjistila jsem, že podpora osob při přechodu do dospělosti a osob v důchodu není na lokální úrovni dostačující. Praha nedisponuje dostatečným množstvím nástrojů, jimiž by těmto osobám dokázala pomoci v otázce bydlení. Mezi lidmi navíc převládá nevědomost o stávajících opatřeních. Bydlení v Praze je...
Vliv vysokorychlostních tratí na změny dostupnosti regionu Prahy
Randák, Jakub
VLIV VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ NA ZMĚNY DOSTUPNOSTI REGIONU PRAHY Abstrakt Předkládaná diplomová práce si klade za cíl diskutovat regionální dopady vysokorychlostní železnice v obecných souvislostech a dále s důrazem na změny dostupnosti. Dále si klade za cíl komplexně popsat změny dostupnosti Prahy po vybudování systému vysokorychlostní železnice v Česku s ohledem na dvě možná trasování úseku Praha - Brno. V neposlední řadě se tato práce věnuje studiu potenciální dostupnosti obcí Česka po vybudování vysokorychlostních tratí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vysokorychlostní železnice bude významnou páteří veřejné dopravy v Česku, ale umožní též kapacitní napojení české železniční sítě na zbytek Evropy. Hlavním nástrojem vlastního výzkumu jsou analýzy dostupnosti v prostředí GIS. Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, Česko, Praha, regionální a lokální dopady, časová dostupnost, potenciální dostupnost IMPACT OF HIGH-SPEED-RAILS TO CHANGE THE ACCESSIBILITY OF PRAGUE REGION Abstract The aim of this diploma thesis is to discuss regional impacts of the high-speed railways in the general context with the emphasis on the issue of accessibility changes. Furthermore, the thesis concentrates on comprehensively description of changes in availability of Prague after the high-speed rail system in Czechia will be...
Nezávislá divadla pražská - soubor publicistických rozhovorů
Reisigová, Anna ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Praktická bakalářská práce Nezávislá divadla pražská - soubor publicistických rozhovorů se zabývá pražskou divadelní scénou, zejména pak divadly nezávislými a jejich představitelům. První teoretická část práce vymezuje nezávislou divadelní scénu, uvádí krátkou historii divadla v České republice, respektive Československu, definuje Asociaci nezávislých divadel a představuje jednotlivá divadla, s jejímiž představiteli povedu rozhovory. Druhá teoretická část vymezuje žánr, který jsem pro svou bakalářskou práci zvolila, a to publicistický rozhovor. Zabývá se jednotlivými fázemi při tvorbě takového rozhovoru a krátkou historií tohoto nejmladšího novinářského žánru. Součástí práce jsou také jednotlivé rozhovory, které reflektují aktuální situaci a dotýkají se některých pojmů, vymezených v teoretické části. Cílem je vytvořit rozhovory, které by dokázaly obstát v kulturní rubrice média, jsou aktuální a přinášejí zajímavé informace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 584 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.