Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Numerical methods of image processing from NASA's SDO space probe
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
The thesis deals with processing of images of Sun taken by SDO space probe on different wavelengths. The goal is to visualize appearance of three times ionized carbon C IV by suitable composition of images. Basic facts about Sun and its atmosphere are stated, followed by theory and possible visualization approaches, which are in the end evaluated and compared. Within the thesis is also created software for simple creation of carbon C IV images.
Lícování snímků sítnice pomocí metody fázové korelace
Šikula, Viktor ; Harabiš, Vratislav (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá lícováním snímků sítnice pomocí metody fázové korelace. Jsou zde popsány vlastnosti obrazů sítnice a způsob jejich snímání. V práci je vysvětlen postup pro zjištění měřítka, rotace a posunu mezi dvěma obrazy sítnice metodou fázové korelace. K lícování jsou použity snímky z fundus kamery a skenovací laserové oftalmoskopie (SLO). V práci je popsáno vyhledávání korespondujících značek pomocí fázové korelace a registrace kvadratickou transformací. Výsledky registrace jsou objektivně i subjektivně vyhodnoceny.
Fluorescenční zobrazovací techniky v multimodálním holografickém mikroskopu
Vašíček, David ; Procházková, Jana (oponent) ; Čolláková, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá registrací obrazů snímků pořízených multimodálním holografickým mikroskopem (MHM). Rešerše je věnována fluorescenční a holografické mikroskopii a multimodálnímu holografickému mikroskopu, který oba tyto typy mikroskopie kombinuje. Aby bylo možné získat novou informaci kombinací obou typů snímků, je nutné každou dvojici snímků sesadit. Je popsán algoritmus pro registraci obrazů metodou fázové korelace a procedura vytvořená v prostředí MATLAB na základě tohoto algoritmu. Je popsán vliv nejdůležitějších parametrů procedury na úspěšnost registrace a jsou komentovány výsledky.
Experimentální stanovení vlnitosti arteriálního kolagenu
Vávra, Jan ; Man, Vojtěch (oponent) ; Polzer, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na experimentálním stanovení vlnitosti kolagenu v artérií. Cílem práce je z polarizovaných snímků získat orientaci vláken pomocí fázové korelace a analýzy obrazů v programu MATLAB. Následuje ověření získaných výsledků v programu Hyperfit pomocí stanovení příslušných koeficientů (popisujících vlnitost) konstitutivního modelu a srovnání modelu s dvouosými zkouškami vepřových aort.
Parameter Optimization of the Modified Phase Correlation Method for Sub-pixel Image Registration
Kosová, Petra ; Martišek, Dalibor (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to find parameters of weight function, thanks to them we will gain searched shift vector with sub-pixel precision. We are applying Fourier transform, inverse Fourier transform, phase correlation, bilinear interpolation etc. This thesis includes theory, wanted parameters, process of optimization and there is also enclosed program, which helped us with optimization.
Předregistrace plicních objemových CT obrazových dat
Šiška, Branislav ; Walek, Petr (oponent) ; Chmelík, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá predregistráciou pľúcnych objemových CT obrazových dát. Predregistrácia je riešená metódou fázovej korelácie pri rozklade 3D obrazu na 2D rezy usporiadané za sebou. Práca ďalej popisuje geometrické transformácie, interpolácie, výpočet podobnostných kritérií, optimalizáciu registrácie obrazu a proces samotnej registrácie obrazu. Predregistračný softvér je navrhnutý v programovom prostredí MATLAB^®, kde prebieha predregistrácia 3D reálnych CT obrazových dát s dôrazom na rýchlosť procesu.
Phase-correlation based image registration
Druckmüllerová, Hana ; Martišek, Dalibor (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
This thesis deals with the use of phase correlation for estimation of mutual rotation, scale-change and translation between digital images. Phase correlation is based on the Fourier transform, therefore the thesis describes the Fourier transform of functions defined on R^2 and the discrete Fourier transform of functions defined on a finite number of points {0, 1, ... ,N-1}^2, where N is a natural number. The thesis describes modifications of the phase correlations for estimation of similarity transformation parameters between images with high dynamic range and faint structures, containing additive or impulse noise and images which are taken with different sensors and optical systems. The thesis also focuses on the modifications of the method used for registration of solar corona images taken during total solar eclipses, which counts among the hardest registration tasks.
Detekce otočení a změny měřítka obrazu užitím fázové korelace
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá detekcí otočení a změny měřítka dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Rozebrán je potřebný matematický základ jako Fourierova transformace a její vlastnosti, který je demonstrován na příkladech. Získaný algoritmus byl použit k vytvoření demonstračního programu.
Processing of high-resolution retinal images
Vraňáková, Sofia ; Chmelík, Jiří (oponent) ; Valterová, Eva (vedoucí práce)
The master’s thesis is focused on the processing of high-resolution retinal images. The aim of this work is to obtain images of higher quality from a sequence of low-quality frames. The frames are first pre-processed by using bilateral filtering and contrast enhancement. The shift between the frames in the imaging sequence is estimated using phase correlation, and these frames are then fused together using the averaging through the frames and the super-resolution technique, more specifically regularization based on bilateral total variance. The resulting median quality scores of obtained images are PIQUE 0.2600, NIQE 0.0701, and BRISQUE 0.3936 for the averaging technique and PIQUE 0.1063, NIQE 0.0507, and BRISQUE 0.1570 for super-resolution technique.
Zpracování obrazu mikroskopických vzorků
Janda, Ondřej ; Ošmera, Pavel (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
Práce se zabývá zpracováním obrazových dat mikrobiologických snímků. Jsou probrány základní a použité metody zpracování obrazu. Dále je uveden teoretický biologický úvod do zkoumaných dat. Nedílnou součástí je aplikace v prostředí Matlab aplikující tyto metody na skutečná data. Součástí zadání je i tvorba uživatelského prostředí a poskytnutí dokumentace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.