National Repository of Grey Literature 76 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Colour extension of image Fast Point Feature Histogram
Markovsky, Aleksander ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Procházková, Jana (advisor)
Diplomová práce se zabývá rozšířením Fast Point Feature Histogramů o barevnou informaci za účelem vylepšení registrace mračen bodů. Popisuje proces registrace mračen bodů pomocí Iterative Closest Point, jakou roli v ní plní FPFH a diskutuje, jaké barevné prostory jsou vhodné pro registraci mračen bodů. Pro vyhodnocení přínosu zahrnutí barevné informace práce prezentuje implementaci ICP a FPFH algoritmů v Pythonu a navrhuje metodologii evaluace registrace mračen. Závěr práce je věnován diskuzi výsledků experimentů, které demonstrují, že použití barevné informace v registraci mračen snižuje počet iterací potřebných ke konvergenci ICP.
Following of multiple object movement by means of cross correlation
Málková, Eliška ; Štarha, Pavel (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
Tato práce popisuje metodu analýzy translačního pohybu užitím křížové korelace. Ukazujeme, jakým způsobem se chová funkce křížové korelace obrazů s navzájem posunutými objekty, a jak nám to umožňuje nacházet jejich vektory posunu. Pro následnou implementaci je nalezena efektivní metoda pro hledání pouze požadovaného počtu lokálních maxim funkce.
Measurement and Evaluation of Axis Straightness of Rotary Forgings using Photogrammetry and Image Analysis
Zatočilová, Aneta ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Matula, Pavel (referee) ; Morovič,, Ladislav (referee) ; Brandejs, Jan (advisor)
The thesis deals with methodology proposal for shape and dimension measurement of rotationally symmetric forgings. Most of available non-contact systems are not possible to use for this purpose, mainly due to high temperatures and large dimensions of forgings. Only a few commercial systems which are designed for this specific measurement are currently in the market. These systems are based on a principle of evaluating time response of posted modulated signal. However, scientific literature shows also other approaches to the measurement, which are based on principle of triangulation and methods of image analysis. Advantage of systems based on these principles should be especially measurement speed and significantly lower price. The paper describes current state of research and development in this area and proposes a new approach which is based on passive photogrammetry and image analysis. The core of the work is devoted to the design of partial methods and their implementation in the Matlab programming language. Functionality of the methodology and the software has been verified by measuring cylindrical tubes of small dimensions in laboratory conditions. The designed methods were discussed and evaluated based on statistical analysis of the measurement results, and further steps to increase the accuracy and reduce the spread of results were suggested. Optimization and further development of this methodology could lead to the design a professional measuring system intended for this specific application.
Numerical methods of image processing from NASA's SDO space probe
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Hoderová, Jana (advisor)
Tato práce se zabývá zpracováním snímků Slunce pořízených kosmickou sondou SDO na různých vlnových délkách a vizualizací výskytu třikrát ionizovaného uhlíku C IV jejich vhodným složením. V práci jsou uvedeny základní informace o Slunci a jeho atmosféře, dále je shrnuta potřebná teorie a možné postupy vizualizace, které jsou následně vyhodnoceny a porovnány. Součástí je i vytvořený program pro snadnou tvorbu snímků vizualizujících uhlík C IV.
Numerical Methods of Image Analysis in Astrometry
Honková, Michaela ; Martišek, Dalibor (referee) ; Zemek, František (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
Velmi přesná následná astrometrie je nezbytným předpokladem sledování blízkozemních objektů, které mohou představovat riziko srážky se Zemí. Tato práce přináší ucelený přehled přesné astrometrie, obsahuje potřebnou matematickou teorii, postup předzpracování snímků v astronomii, a nastiňuje použití filtrů. Navrhuje nové metody pro vyrovnání pozadí snímků před provedením astrometrického měření pro případ, kdy nejsou dostupné kalibrační snímky. Tyto metody jsou založeny na vytvoření syntetického flatfieldu pomocí aplikování filtru na snímek a následné užití tohoto flatfieldu pro odstranění pozadí snímku. Metody byly otestovány na vzorových snímcích a vzápětí použity k získání astrometrických pozic prvního mezihvězdného objektu 1I/2017 U1 ('Oumuamua).
Adaptive histogram equalization for digital images processing
Kvapil, Jiří ; Martišek, Karel (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
The diploma thesis is focused on histogram equalization method and his extension by the adaptive boundary. This thesis contains explanations of basic notions on that histogram equalization method was created. Next part is described the human vision and priciples of his imitation. In practical part of this thesis was created software that makes it possible to use methods of adaptive histogram equalization on real images. At the end is showed some results that was reached.
Visualization of scalar fields by back-to-front method
Gurecká, Hana ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Martišek, Dalibor (advisor)
Diplomová práce je zaměřena na metody zobrazování skalárních dat v pevné datové mřížce, konkrétně dat získaných užitím fluorescenčního konfokálního mikroskopu. Teoretická část textu začíná představením fungování konfokálních mikroskopů a zasazení problematiky zkoumaných grafických metod do matematického kontextu. Následující kapitola se věnuje odvození integrálu pro zobrazování objemů a z něj vyplývající back-to-front metodu. Teoretická část je zakončena představením metod vhodných pro zobrazování trojrozměrných skalárních dat při použití back-to-front algoritmu. V praktické části je pak popsán implementovaný algoritmus.
Normalization of hyperspectral image data
Grísa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Martišek, Dalibor (advisor)
The airborne hyperspectral remote sensing is used as an approach to monitor and analyse actual state of environmental components. This thesis deals with hyperspectral image data, especially it is focused on normalization with respect to scanning angle. The thesis proposes specific algorithm, which is based on the statistical analysis of spectral lines across the scan line and on a physical models describing the process of spectral reflectance. An important part of this thesis is software implementation of proposed algorithm, that allows to calculate required normalization for real datasets.
Numerical image processing methods for rotating condenser microscope images processing
Týč, Matěj ; Martišek, Dalibor (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
Tato práce popisuje vznik obrazu v transmisním světelném mikroskopu s proměnnou aperturou kondenzoru. Tento způsob pořizování obrazu je výhodný při pozorování tlustých vzorků, což jsou objekty, u kterých je v mikroskopickém měřítku významná výška. Klasické transmisní mikroskopy pro tento výzkum vhodné nejsou, protože výsledný obraz, který produkují, obsahuje patrné informace z velkého objemu vzorku mimo oblast, která je vyšetřovaná. Tento problém byl vyřešen po vynálezu konfokálního mikroskopu, který je ovšem daleko dražší a má i některé nevýhody navíc. Cílem je zpracovat obrazy pořízené pomocí kondenzoru s rotující aperturou tak, aby došlo k redukci podílu nežádoucí informace a obraz se tak stal "čistším". Tato metoda zpracování obrazu nemohla být použita v minulosti, protože tehdejší počítače neměly dostatečnou paměť a výkon. Na tuto metodu se dá nahlížet jako na převod množiny výstupů z mikroskopu s vylepšenou osvětlovací soustavou na odpovídající množinu výstupů konfokálního mikroskopu.

National Repository of Grey Literature : 76 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.