National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Application of Adaptive Filters in Processing of Solar Corona Images
Druckmüllerová, Hana ; Horová, Ivana (referee) ; Rušin, Vojtech (referee) ; Martišek, Dalibor (advisor)
Fotografování sluneční koróny patří mezi nejobtížnější úlohy astrofotografie a zároveň je jednou z klíčových metod pro studium koróny. Tato práce přináší ucelený souhrn metod pro pozorování sluneční koróny pomocí snímků. Práce obsahuje nutnou matematickou teorii, postup pro zpracování snímků a souhrn adaptivních filtrů pro vizualizaci koronálních struktur v digitálních obrazech. Dále přináší návrh nových metod určených především pro obrazy s vyšším obsahem šumu, než je běžné u obrazů bílé koróny pořízených během úplných zatmění Slunce, např. pro obrazy pořízené pomocí úzkopásmových filtrů. Fourier normalizing-radial-graded filter, který byl navržen v rámci této práce, je založen na aproximaci hodnot pixelů a jejich variability pomocí trigonometrických polynomů s využitím dalších vlastností obrazu.
Phase-correlation based image registration
Druckmüllerová, Hana ; Martišek, Dalibor (referee) ; Procházková, Jana (advisor)
Tato práce se zabývá použitím fázové korelace k určení vzájemné rotace, změny měřítka a posunu mezi digitálními obrazy. Fázová korelace je založena na Fourierově transformaci, proto je popsána Fourierova transformace funkcí definovaných na R^2 i diskrétní Fourierova transformace funkcí definovaných na konečném počtu bodů {0, 1, ... , N-1}^2, kde N je přirozené číslo. Dále je pozornost věnována modifikacím fázové korelace, díky nimž metoda umožňuje nalezení parametrů podobnostní transformace i mezi obrazy, které mají vysoký dynamický rozsah a slabě patrné struktury, obsahují aditivní nebo impulzní šum a jsou pořízeny pomocí různých snímačů a optických soustav. Obsahem práce jsou i modifikace metody pro snímky sluneční koróny pořízené během úplných zatmění Slunce, což patří mezi nejobtížnější úlohy registrace obrazů.
Synthesis of digital images sequence with moving object
Čermák, Jan ; Druckmüllerová, Hana (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
This master´s thesis deals with methods for synthesis of digital image sequence with moving object. At first, we describe basic concepts from Fourier analysis and statistics that are essential for understanding the issue and afterwards we describe methods for the synthesis that were tested on a series of images of a comet moving on a background of a night sky. Finally, we compare the methods and analyse the outcomes.
A method for the visualization of high phase gradients in a microscopic image
Druckmüllerová, Hana ; Martišek, Dalibor (referee) ; Chmelík, Radim (advisor)
Holografická mikroskopie je nekonvenční mikroskopická technika, vhodná zvláště pro vzorky s malou optickou hustotou, která umožňuje zviditelnit index lomu pozorovaných objektů. Na Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně byl sestrojen unikátní transmisní digitální holografický mikroskop (TDHM). Pořízené snímky (hologramy) jsou zpracovány metodou založenou na Fourierově ransformaci, čímž je zrekonstruována intenzita a fáze světelné vlny procházející pozorovaným objektem. Fáze popisuje index lomu a tloušťku pozorovaného objektu. V místech, kde se mění index lomu nebo tloušťka, dochází i ke změně fáze. Úkolem této bakalářské práce bylo najít metodu pro zviditelnění míst s vysokým gradientem fáze. Podařilo se vytvořit metodu, která nevyžaduje navazování fáze, a proto je vhodná pro libovolné obrazy pořízené TDHM. Tato metoda byla implementována do počítačového programu Gradient3D, který kromě výpočtu gradientu ve dvou a třech rozměrech umožňuje i vytváření barevných obrazů, jejichž složkami jsou kombinace intenzity, fáze a gradientu. Program též umožňuje odstranění falešných gradientů v místech s nízkou intenzitou, kde je hodnota fáze nespolehlivá. Program byl testován na několika souborech hologramů pořízených TDHM při pozorování biologických vzorků.
Image Descriptors and their Usage for Object Detection
Bature, Jonathan ; Druckmüllerová, Hana (referee) ; Procházková, Jana (advisor)
Detekce obličeje v obrazech je široce prozkoumaným tématem v počítačovém vidění. Algoritmus která umožnila rozpoznání obličeje a stanovila nové standardy v této oblasti byla Viola-Jones algoritmus. Tato práce popisuje a vysvětluje vlastní implementaci obličeje detektor založený na algoritmu Viola Jones pomocí Matlab CascadeObjectDetector. Tato diplomová práce přispívá ke zkoumání technik, jako je hlavní součást analýza (PCA) pro rozměrovou redukci deskriptorů pro stanovení detekce objektu systém, který dosahuje nejlepšího kompromisu mezi výkonem a rychlostí. V našem přístupu, detekce obličeje se provádí analýzou hlavních součástí (PCA). Obraz obličeje je promítnutý do prostoru obličeje, který kóduje nejlepší variace známých obrazů obličeje. The prostor obličeje je definován vlastní tváří. Vlastní tvář je sada obličejových vlastních vektorů které nemusí odpovídat běžným rysům obličeje, jako jsou oči, nos a rty. Systém funguje tak, že promítá předem extrahované obličejové obrazy do řady obličejových prostorů které představují velké odchylky mezi známými obrazy obličeje. Obličeje jsou klasifikovány jako známé nebo neznámé tváře po porovnání s existujícím obrázkem tváře v databázi.
Boundary effects in signal processing: From classical problems to new opportunities
Popoola, Seyi James ; Druckmüllerová, Hana (referee) ; Cicone, Antonio (advisor)
Tato práce se zaměřuje na hraniční problémy při rozkladu signálů. Problematika hranic klasických metod byla rozsáhle studována, ale v posledních několika desetiletích byla představena nová generace metod. Implementace těchto nových metod má potenciál produkovat efektivním způsobem přesnější, flexibilnější a interpretovatelné výsledky, které mohou pomoci posunout výzkum v reálných aplikacích v různých oblastech. Hraniční problémy pro tyto techniky byly studovány teprve nedávno. Dosud zveřejněné výsledky ukazují, že tyto metody mají svá omezení a předpoklady, které je třeba pečlivě zvážit, aby se předešlo možnému zneužití. V této studii identifikujeme a řešíme hlavní překážky spojené s používáním těchto nových metod a poskytujeme také doporučení, jak je co nejefektivněji využít. Abychom dále ilustrovali možné důsledky nesprávného použití, provádíme komplexní zkoumání jejich aplikace na skutečná data a provádíme numerické simulace. Nakonec navrhujeme soubor osvědčených postupů pro optimalizaci výkonu těchto technik v kontextu rozkladu signálu. Zásadním návrhem je použít před aplikací jakékoli metody rozkladu techniku rozšíření signálu jako prostředek ke zmírnění hraničních efektů.
Fourier methods of eliminating optical artifacts in SOHO EIT images
Satýnek, Daniel ; Kosová, Petra (referee) ; Druckmüllerová, Hana (advisor)
This thesis deals with the application of the two-dimensional discrete Fourier transform for the processing and analysis of image data from a space telescope. A method will be described that is used to eliminate periodic artifacts caused by narrow-band pass filters in images from the SOHO EIT spacecraft. The design of a filter in the frequency domain to suppress periodic noise in the image is discussed. Proposed method calculates the amplitudes of the filtered frequencies based on an approximation of the surrounding amplitudes. The algorithm of the method and how to set its parameters will be described.
Image Descriptors and their Usage for Object Detection
Bature, Jonathan ; Druckmüllerová, Hana (referee) ; Procházková, Jana (advisor)
Detekce obličeje v obrazech je široce prozkoumaným tématem v počítačovém vidění. Algoritmus která umožnila rozpoznání obličeje a stanovila nové standardy v této oblasti byla Viola-Jones algoritmus. Tato práce popisuje a vysvětluje vlastní implementaci obličeje detektor založený na algoritmu Viola Jones pomocí Matlab CascadeObjectDetector. Tato diplomová práce přispívá ke zkoumání technik, jako je hlavní součást analýza (PCA) pro rozměrovou redukci deskriptorů pro stanovení detekce objektu systém, který dosahuje nejlepšího kompromisu mezi výkonem a rychlostí. V našem přístupu, detekce obličeje se provádí analýzou hlavních součástí (PCA). Obraz obličeje je promítnutý do prostoru obličeje, který kóduje nejlepší variace známých obrazů obličeje. The prostor obličeje je definován vlastní tváří. Vlastní tvář je sada obličejových vlastních vektorů které nemusí odpovídat běžným rysům obličeje, jako jsou oči, nos a rty. Systém funguje tak, že promítá předem extrahované obličejové obrazy do řady obličejových prostorů které představují velké odchylky mezi známými obrazy obličeje. Obličeje jsou klasifikovány jako známé nebo neznámé tváře po porovnání s existujícím obrázkem tváře v databázi.
Application of Adaptive Filters in Processing of Solar Corona Images
Druckmüllerová, Hana ; Horová, Ivana (referee) ; Rušin, Vojtech (referee) ; Martišek, Dalibor (advisor)
Fotografování sluneční koróny patří mezi nejobtížnější úlohy astrofotografie a zároveň je jednou z klíčových metod pro studium koróny. Tato práce přináší ucelený souhrn metod pro pozorování sluneční koróny pomocí snímků. Práce obsahuje nutnou matematickou teorii, postup pro zpracování snímků a souhrn adaptivních filtrů pro vizualizaci koronálních struktur v digitálních obrazech. Dále přináší návrh nových metod určených především pro obrazy s vyšším obsahem šumu, než je běžné u obrazů bílé koróny pořízených během úplných zatmění Slunce, např. pro obrazy pořízené pomocí úzkopásmových filtrů. Fourier normalizing-radial-graded filter, který byl navržen v rámci této práce, je založen na aproximaci hodnot pixelů a jejich variability pomocí trigonometrických polynomů s využitím dalších vlastností obrazu.
Synthesis of digital images sequence with moving object
Čermák, Jan ; Druckmüllerová, Hana (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
This master´s thesis deals with methods for synthesis of digital image sequence with moving object. At first, we describe basic concepts from Fourier analysis and statistics that are essential for understanding the issue and afterwards we describe methods for the synthesis that were tested on a series of images of a comet moving on a background of a night sky. Finally, we compare the methods and analyse the outcomes.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.