Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sociální pedagogika a sociální práce Olgy Fierzové v letech 1933 až 1947
Bláha, Zdeněk
Diplomová práce se zabývá osobností československé sociální pedagogiky 1. poloviny 20. století, Olgou Fierzovou. Na základě obsahové analýzy sekundárních písemných pramenů si klade za cíl definovat, jaké sociálně edukační znaky Olga Fierzová užívala v praktické péči o bezprizorní, židovské a německé děti v letech 1933 až 1947 a stanovit jejich přínos a význam. V závěru jsou formulovány výsledky bádání poskytující odpověď na cíle výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA Sociální pedagogika, humanismus, křesťanské hodnoty, Olga Fierzová, Přemysl Pitter, Milíčův dům, internační a koncentrační tábory, péče o děti, židovské děti, německé děti, Akce Zámky.
Sociální pedagogika a sociální práce Olgy Fierzové v letech 1933 až 1947
Bláha, Zdeněk ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Mojžíšová, Jarmila (oponent)
Diplomová práce se zabývá osobností československé sociální pedagogiky 1. poloviny 20. století, Olgou Fierzovou. Na základě obsahové analýzy sekundárních písemných pramenů si klade za cíl definovat, jaké sociálně edukační znaky Olga Fierzová užívala v praktické péči o bezprizorní, židovské a německé děti v letech 1933 až 1947 a stanovit jejich přínos a význam. V závěru jsou formulovány výsledky bádání poskytující odpověď na cíle výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA Sociální pedagogika, humanismus, křesťanské hodnoty, Olga Fierzová, Přemysl Pitter, Milíčův dům, internační a koncentrační tábory, péče o děti, židovské děti, německé děti, Akce Zámky.
Deset zastavení s Přemyslem Pittrem
Štěpánová, Lucie ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o osobnosti Přemysla Pittra, o době ve které žil. Byl to muž humanismu, tolerance, zastánce demokracie, ekumenismu a jeden z mála, kteří pomáhají aniž by museli. Cílem práce je seznámit čtenáře s nejdůležitějšími událostmi a aspekty jeho života. Práce je rozdělena do deseti kapitol a v každé se soustřeďuji na jedno období v jeho životě. V první kapitole je popsáno jeho dětství až do návratu z I. světové války. Ve druhé kapitole jsem se pokusila zpracovat růst jeho myšlení a názorů v evropském kontextu. Třetí kapitola nese název "Milíčův dům," kde se Přemysl se svými spolupracovníky staral o děti z dolního Žižkova. Čtvrtá pojednává o "Akci Zámky". V páté kapitole se věnuji Pittrovu útěku z ČSR. V šesté kapitole je popsáno jeho působení v uprchlickém táboře Valka. Sedmá kapitola se věnuje jeho publikační činnosti a pobytu ve Švýcarsku. Osmá nese název "Vychovatel, didaktická činnost", v ní jsem se pokusila nastínit jeho nejdůležitější pedagogické přínosy a zásady. Devátá kapitola se zabývá Pittrovou nejbližší životní spolupracovnicí Olgou Fierzovou. Poslední, tedy desátou kapitolu jsem zpracovala ve formě tabulky, kterou jsem volila pro její přehlednost. Do ní jsem chronologicky zanesla nejdůležitější data, osobnosti, se kterými se setkal, jeho psaná díla a světové události,...
Osobnost Přemysla Pittra a jeho zásluhy v mimoškolním vzdělávání
PECHOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá osobností Přemysla Pittra a jeho zásluhami v mimoškolním vzdělávání. Cílem teoretické části bude zaměřit se na život a osudy českého kazatele, spisovatele a sociálního pracovníka Přemysla Pittra. V praktické části budou analyzovány dostupné výpovědi tzv. "bývalých dětí" P. Pittra za pomoci nahrávek na DVD. Bude využit kvalitativní design výzkumu, ve kterém bude použita obsahová analýza textu a výpovědí pamětníků.
Deset zastavení s Přemyslem Pittrem
Štěpánová, Lucie ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o osobnosti Přemysla Pittra, o době ve které žil. Byl to muž humanismu, tolerance, zastánce demokracie, ekumenismu a jeden z mála, kteří pomáhají aniž by museli. Cílem práce je seznámit čtenáře s nejdůležitějšími událostmi a aspekty jeho života. Práce je rozdělena do deseti kapitol a v každé se soustřeďuji na jedno období v jeho životě. V první kapitole je popsáno jeho dětství až do návratu z I. světové války. Ve druhé kapitole jsem se pokusila zpracovat růst jeho myšlení a názorů v evropském kontextu. Třetí kapitola nese název "Milíčův dům," kde se Přemysl se svými spolupracovníky staral o děti z dolního Žižkova. Čtvrtá pojednává o "Akci Zámky". V páté kapitole se věnuji Pittrovu útěku z ČSR. V šesté kapitole je popsáno jeho působení v uprchlickém táboře Valka. Sedmá kapitola se věnuje jeho publikační činnosti a pobytu ve Švýcarsku. Osmá nese název "Vychovatel, didaktická činnost", v ní jsem se pokusila nastínit jeho nejdůležitější pedagogické přínosy a zásady. Devátá kapitola se zabývá Pittrovou nejbližší životní spolupracovnicí Olgou Fierzovou. Poslední, tedy desátou kapitolu jsem zpracovala ve formě tabulky, kterou jsem volila pro její přehlednost. Do ní jsem chronologicky zanesla nejdůležitější data, osobnosti, se kterými se setkal, jeho psaná díla a světové události,...
Milíčův dům a Přemysl Pitter
Velcová, Vendula ; Dvořáková, Markéta (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Tématem této bakalářské práce je Milíčův dům, jeho začátky, jeho provoz a fungování a další činnosti spjaté s tímto útulkem pro potřebné děti a s Přemyslem Pittrem, bez kterého by tento dům nikdy nestál. Cílem této bakalářské práce je přiblížení situace v pedagogice a výchově v souvislosti s Milíčovým domem mezi světovými válkami a po nich a seznámení se s životem a životním osudem inspirující osobnosti, kterou Přemysl Pitter bez pochyby byl. Milíčův dům samozřejmě není jediným úspěchem tohoto skvělého pedagoga a vychovatele, a proto se v této práci věnuji i dalším jeho vydařeným aktivitám, mezi které patří ozdravovna v Mýtě u Rokycan a akce Zámky. Všechny tyto Pittrovy aktivity zlepšily nebo dokonce zachránily mnoho nejen dětských životů. Také se věnuji několika z jeho četných spolupracovníků a přátel. Závěrem této práce uvádím jeden z mnoha silných příběhů vystihující situaci okolo Milíčova domu a Přemysla Pittra.
Přemysl Pitter - Život pro druhé Eticko-sociální aspekty dějinné profilace života a díla
KOCMICHOVÁ, Jaroslava
Práce pojednává o životě a díle Přemysla Pittra, významného českého křesťanského humanisty, představitele sociálního učení, pedagogiky a publicistiky v období 20. {--} 70. let dvacátého století. Úvodní kapitoly jsou věnovány dětství a mládí osobnosti, zejména jeho osobní reflexi z prožitých útrap na frontě 1. světové války, jež ovlivnila jeho budoucí životní orientaci a praktickou činnost. Další části dokumentu charakterizují Pittrovy životní osudy a sociální práci pro druhé {--} chudé, utiskované, potřebné - v kontextu prostředí radikálních společenských a politických změn minulého století. Následuje poněkud obsáhlejší text týkající se historie boje za záchranu dětí z koncentračních a internačních táborů po druhé světové válce, tj. v letech 1945 {--} 1947. Poslední oddíly líčí život a působení Přemysla Pittra po odchodu do emigrace v roce 1951, kdy byl Světovou radou církví pověřen výkonem pastorální a sociální služby v táboře pro uprchlíky Valka u Norimberka v Německu až do jeho zrušení v roce 1962. Závěrečné kapitoly pak popisují pobyt a tvořivou Pittrovu činnost ve švýcarském exilu v 60. a 70. letech. Práce je doplněna stručným přehledem obsahu archivního materiálu Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové v PMJAK v Praze.
Volnočasové aktivity center Milíčův dům Jaroměř, Střelka Dvůr Králové nad Labem a integrace romské mládeže
HVÍŽĎALOVÁ, Barbora
Práce se zabývá integrací romských dětí a mládeže, kteří navštěvují středisko Milíčův dům Jaroměř a Střelka Dvůr Králové nad Labem. Skládá se ze tří hlavních částí. První část se zabývá problematikou integrace a soužitím majoritní společnosti s minoritami. Druhá část popisuje historii Romů, původ, kuluru, hodnoty a tradiční zvyky. Dále také romský rodinný život, přístup ke vzdělání nebo náboženství, odlišnosti mentality a specifika chování. Třetí část se zabývá stručnou historií, strukturou činnosti a rozborem aktivit středisek Milíčův dům Jaroměř a Střelka Dvůr Králové nad Labem. V této části jsou také uvedeny výsledky toho, jak střediska přispívají k integraci romské mládeže, získané z rozhovorů s pracovníky obou středisek.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.