Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace, odměňování a personální rozvoj zaměstnanců ve vybraném podniku cestovního ruchu
Vašíčková, Věra
Vašíčková, V. Motivace odměňování a personální rozvoj zaměstnanců ve vybra-ném podniku cestovního ruchu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se zabývá přístupy podniku Infinit Maximus v Brně k otázkám motivace, odměňování a personálního rozvoje zaměstnanců. První částí práce je literární rešerše, která poskytuje důležité poznatky o tomto tématu ke zpracování části výsledků. Část výsledků je zaměřena na výzkum uplatňovaných přístupů podniku Infinit Maximus ve výše uvedených otázkách, na vyhodnocení úspěšnosti těchto přístupu, na stanovení jejich silných a slabých stránek a na následné doporučení návrhů na zlepšení s ekonomickým zhodnocením.
Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku
Večeřa, Martin ; Pfeifer, Marcel Rolf (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá řízením lidských zdrojů a návrhem na změnu konceptu řízení lidských zdrojů ve vybrané firmě. První část práce se věnuje teorii a teoretickým východiskům. Ve druhé části proběhne analýza procesu řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti. Poslední část obsahuje návrhy a doporučení na zlepšení procesu řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti v souladu s její aktuální situací a na základě teoretických poznatků.
Proposal for Changes of Motivational Programme in a Selected Company
Hlačinová, Vanesa ; Karas, Michal (oponent) ; Petrová, Kateřina (vedoucí práce)
This bachelor's thesis deals with proposal for changes in a motivational programme in a selected organization. The thesis consists of three parts. The theoretical part introduces basic terms and definitions in the field of motivation and human resources. The analytical part describes the selected organization and the current state of their motivational programme using an employee questionnaire. Proposal part then consists of suggestions to improve the motivational programme on basis of the carried out analysis.
Spokojenost zaměstnanců a motivační systém firmy a návrhy na zlepšení
Hudec, Jan ; Waidhofer, Tomáš (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá spokojeností zaměstnanců a motivačním systémem vybrané společnosti. v pěti logických částech se práce postupně zaměřuje na uvedení do problematiky, literární rešerši, kde se věnuje motivaci zaměstnanců, komunikaci, pracovišti a kolektivu a zaměstnaneckým benefitům. Ve stěžejní části práce je popsán návrh a realizace dotazníkového šetření, vyhodnocení výsledků a zhodnocení motivačního systému firmy. Na základě těchto poznatků je realizován návrh možných zlepšení konkrétních oblastí.
Smysl v práci. Motivace pracovníků vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Valentová, Michaela ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Košák Felcmanová, Alena (oponent)
Smysl v práci. Motivace pracovníků vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Bc. Michaela Valentová Abstrakt Diplomová práce se zabývá prožíváním smysluplnosti v rámci pracovního života pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V teoretické části je uchopen koncept nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a následně je zařazen do sektoru organizací občanské společnosti. Druhá tematická oblast se věnuje teoriím smysluplnosti a jejich relevanci pro organizovanou občanskou společnost. V empirické části je proveden kvalitativní výzkum pomocí hloubkových rozhovorů s devíti pracovníky dvou organizací. Pracovníci svou smysluplnost konstruují na základě čtyř kategorií: pomoci klientům, profesionalitě, práci a seberozvoji. Každý z těchto zdrojů smysluplnosti přináší do života organizací specifické projevy a důsledky. Ačkoli teorie smyslu předpokládá, že smysluplní lidé svůj zápal šíří, možnost předávání smysluplného zápalu svým klientům není pracovníky reflektována. Tato práce navrhuje, že důvodem může být důraz na profesionalitu pracovníků, která ohraničuje vztahy pracovníků s klienty. Klíčová slova nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, NZDM, organizace občanské společnosti, nezisková organizace, poslání, smysl života, smysluplnost, práce, motivace zaměstnanců
Motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti
Švecová, Martina ; Putnová, Anna (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců k práci, společně s pohledem na interpersonální vztahy osob v daném podniku. Hlavním cílem je na základě výsledků analýzy sledovaného podniku vyhodnotit slabá místa a navrhnout úpravu organizačních a komunikačních forem tak, aby vedla ke zvýšení efektivity sledovaných oblastí. Teoretická část práce obsahuje přehled této problematiky čerpaný ze zdrojů odborné literatury. Praktická část mapuje aktuální stav v podniku založený na vlastním pozorování a polostrukturovaném rozhovoru se zaměstnanci i vedením. Na základě zjištěných poznatků byla navrhnuta doporučení přispívající k pozitivním změnám všech sledovaných skupin.
Motivační systém firmy
Závodský, Michal ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa venuje motivácii zamestnancov ako aj systému ich odmeňovania v sledovanej firme, ktorá je zameraná na výrobu a opracovanie kovových výrobkov a polotovarov. Diplomová práca pojednáva o analýze súčasného stavu motivačného systému a odmeňovania zamestnancov a následne nato pomocou využitia teoretických základov a empirického pozorovania navrhuje či už zmeny v aktuálnom motivačnom systéme alebo doplňuje nové motivačné prvky k už existujúcim

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: