Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Stíny/Spiknutí
Valchářová, Martina ; Houdek, Vladimír (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá psychózami. Portréty osob, u nichž se rozvinula toxická psychóza v důsledku užívání stimulancií nebo alkoholová psychóza v důsledku nadměrného pití, jsou v sérii zachyceny prostřednictvím figurativní malby takovým způsobem, aby malba svým stylem a vhodně zvoleným barevným spektrem odpovídala profilu člověka s akutním chorobným stavem mysli a prodělaným psychickým změnám v různých fázích nemoci. Výstupem bude série maleb jednotných formátů, která bude vycházet z dialogů vedených s lidmi, kteří si prošli psychózou. Autenticita zážitku pacientů s toxickou nebo alkoholovou psychózou představuje citlivý materiál, který je v této diplomové práci zpracován tak, aby přiblížil divákovi situace a způsoby vidění, které jsou pro něj cizí a nepředstavitelné.
Opioidová krize v USA a její relevance pro českou situaci s opioidy
Sovík, David ; Kopsa Těšinová, Jolana (vedoucí práce) ; Nekola, Martin (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu zneužívání opioidů ve Spojených státech amerických a v České republice. V USA je nastalá situace se zneužíváním opioidů nazývána "Opioidovou krizí". V práci je popsán historický vývoj tohoto závažného amerického problému, včetně jeho rozdělení na tři hlavní fáze, kde v každé z nich převládá zneužívání jiného opioidu. V první fázi jsou nejvíce zneužívány opioidy na předpis a poslední dvě období jsou příznačné pro rozšířené zneužívání nelegálních opioidů - heroinu a fentanylu. Důležitou kapitolou práce je identifikace hlavních příčin vzniku Opioidové krize. Konkrétně je v práci zmíněna farmaceutická společnost Purdue Pharma, která jako výrobce těchto léků pomohla k prvotnímu rozšíření problémů se zneužíváním opioidů na předpis. Práce se rovněž zaměřuje na identifikaci typických uživatelů opioidů v USA. Je vytvořena typologie objasňující, jaké skupiny obyvatel patří mezi nejčastější oběti Opioidové krize. V části věnující se situaci v České republice je popsána historická i současná míra zneužívání opioidů. Podstatným finální oddílem je identifikace současných i budoucích hrozeb, které by mohly vést ke zhoršení situace s opioidy v ČR.
Návykové látky u dívek umístěných ve výchovném ústavu
HLADÍKOVÁ, Andrea
Tato bakalářská práce se zabývá návykovými látkami u dívek umístěných ve výchovném ústavu. Cílem této práce bylo identifikovat specifika abúzu a přístupu k návykovým látkám u dívek umístěných ve výchovném ústavu. V teoretické části jsem se snažila prostřednictvím odborné literatury vymezit základní pojmy, které se této problematiky týkají. Definovala jsem pojem návykové látky, jejich rozdělení a účinky, abúzus, dále návykové látky u mladistvých a v institucionální péči. A v neposlední řadě jsem se zaměřila obecně na zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a poté pouze na výchovný ústav. Praktickou část této práce jsem zpracovala kvalitativním výzkumem, pomocí metody dotazování. Jako techniku jsem zvolila polostrukturované rozhovory, které jsem realizovala s dívkami vybraného výchovného ústavu. Rozhovory jsem poté vyhodnotila metodou otevřeného kódování. Výzkumem jsem zjistila, že specifik abúzu ve vybraném výchovném ústavu je několik, i když v žádné odborné literatuře nejsou přesně vymezena. Co se týče specifik přístupu k návykovým látkám, tak výzkumem bylo zjištěno, že u legálních a nelegálních návykových látek jsou rozdíly. Zatímco přístup k legálním návykovým látkám je velmi snadný, tak přístup k nelegálním návykovým látkám vnímá každá dívka rozdílně. Vypracovaná bakalářská práce může být přínosná jak pro vybraný výchovný ústav, tak i pro ostatní zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Dále by tato práce mohla posloužit jako pilotní studie pro další zkoumání této problematiky či pro další výzkumné šetření. V neposlední řadě by tato bakalářská práce mohla být přínosná pro autory odborných publikací, kteří by se této problematice mohli začít více věnovat a vydávat více odborných článků.
Vzdělávání dospívajících dívek s adiktologickou problematikou v rámci ústavní výchovy
Štromajerová, Kristýna ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Vídršperková, Lenka (oponent)
Tato práce se věnuje mladistvým dívkám, které jsou klientkami diagnostického ústavu a z důvodu zneužívání návykových látek byly přemístěny na specializované oddělní s větší adiktologickou podporou. Na tomto oddělení poté docházejí do školních zařízení, která nejsou součástí ústavního zařízení a dle dokumentace zmíněného oddělení, nejsou ve svém studiu úspěšné a ve většině případů studium na střední škole či učilišti předčasně ukončují. Cílem této práce bylo tedy zjistit, jaké jsou důvody a překážky, jež jim brání v úspěšném studiu. Sběr dat byl postaven na polostrukturovaných rozhovorech s klientkami, pedagogickými zaměstnanci diagnostického ústavu, pedagogickými zaměstnanci školních zařízení, kam klientky docházejí a rodiči klientek. Další metodou použitou v této práci byla detailní analýza dokumentace příslušného oddělení, kde jsou klientky umístěny. Na základě analýzy rozhovorů pomocí selektivního kódování, bylo stanoveno 41 kategorií a ty byly následně zúženy na 6 ucelených témat, která se dají považovat za přímé příčiny školní neúspěšnosti zmíněných klientek: sebehodnocení, finance, výběru oboru studia, problémů na základní škole, způsob výchovy, neinformovanost třídních učitelů. Tato témata jsou poté detailně rozebrána v jednotlivých kapitolách včetně přiřazených kategorií. Teoretická část...
The potential of psychedelics in the treatment of drug addiction in animal models.
Mallarino, Barbara ; Šíchová, Klára (vedoucí práce) ; Honc, Ondřej (oponent)
Psychedelika jsou psychotropní látky ovlivňující percepční vnímání a vědomí, které mohou vyvolat významné změny v běžném propojení oblastí mozku. Hlavní pozornost je věnována některým z nejslibnějších sloučenin pro výzkum závislostí a duševního zdraví: LSD, tryptaminům (psilocybin, DMT) a ibogainu. V první části jsou shrnuty základní neurobiologické procesy vzniku závislosti a nejčastěji používané zvířecí modely a metody. Následuje popis změn v konektivitě mozkových oblastí vyvolaných psychedeliky a molekulárních mechanismů účinku s důrazem na potenciální antiadiktivní vlastnosti. Poslední část je pak zaměřena na údaje získané z preklinických studií na zvířatech, které pomáhají hlouběji pochopit mechanismy, jež mohou být základem jejich účinnosti při klinické léčbě drogové závislosti.
Srovnání výskytu sociálně patologických jevů ve školském zařízení v oblastech s odlišným počtem obyvatelstva
Klusáčková, Renata ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Předmětem této práce je akční výzkum a analýza jeho výsledků, které se týkají sociálně patologických jevů zkoumaných ve dvou školských zařízeních v oblastech s odlišným počtem obyvatelstva. Jedná se o ZŠ Jana Wericha v Praze 6, která reprezentuje velkoměstské školské zařízení, a o ZŠ Libice nad Cidlinou reprezentující venkovskou školu v oblasti s nízkým počtem obyvatel. Teoretická část práce se zabývá stručnou charakteristikou zkoumaných sociálně patologických jevů, ve výzkumné části se věnuji analýze zjištěných výsledků.
Příčiny zvýšeného rizika abúzu drog u dospívajících
Rychnovská, Simona ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Boukalová, Hedvika (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou užívání drog u dospívající populace. Cílem práce je zjišťování, co riziko nadměrného užívání drog způsobuje. Zaměření vychází z nárůstu drogově závislých dospívajících v ČR a z nutnosti tuto problematiku systémově řešit. V naší republice existují výzkumy, které se snaží především varovat děti a dospívající před užíváním drog. Ve své práci se ovšem věnuji důvodům, proč se pubescenti a adolescenti rozhodnou drogu vyzkoušet a nadále ji užívat jako řešení svých problémů. Práce se skládá z pěti obsahově na sebe navazujících kapitol. První kapitola se věnuje období dospívání, vymezení tohoto vývojového období časově a z pohledu různých teorií. Druhá kapitola se zabývá změnami v pubescenci a adolescenci. Nejprve se zaměřuje na biologické změny, dále na psychické a sociální. Třetí kapitola se věnuje užíváním drog a jeho následkům včetně popisu fyzické a psychické závislosti. Také jsou v této kapitole rozebírány podrobněji účinky nejužívanějších drog v České republice. Čtvrtá kapitola obsahuje shrnutí příčin užívání drog v dospívání. Poslední kapitola je věnována možnostem prevence a resocializace jedince. Práce také obsahuje návrh projektu výzkumu, kde je rozebírána problematika, cíle a hypotézy. Dále je popsán výzkumný vzorek, metoda sběru dat a způsoby...
Význam substituční léčby v systému péče o drogově závislé
Havlovičová, Kristina ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá subjektivním vnímáním významu substituční léčby jejími klienty. Jejím cílem je tedy zjištění, jak klienti této léčby vnímají její význam především ve svém životě. Z dat získaných z výzkumu je patrné, že i přes jistá negativa substituční léčby ji klienti považují za velmi pozitivní zejména proto, že jim umožňuje zapojit se do společnosti a žít "normální život". Oproti zaměření intaktní populace však překvapivě téměř zcela přecházejí vliv substituce na svůj zdravotní stav a na riziko přenosu infekčních nemocí.
Trestněprávní úprava zneužívání návykových látek
Tukinská, Markéta ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce)
Název práce: Trestně právní úprava zneužívání návykových látek Autor: Mgr. Markéta Tukinská Školitel: Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Abstrakt: Zneužívání návykových látek je celosvětovým problémem. Výrobou a distribucí těchto látek se často zabývají mezinárodní zločinecké organizace, často je obchod s drogami spojen s obchodem se zbraněmi či s obchodem s lidmi. Užívání návykových látek představuje vážnou hrozbu pro celou společnost, neboť nepředstavuje pouze nebezpečí pro jednotlivce spojené s jeho zdravotními komplikacemi, odcizením rodině a přátelům, finančními problémy a společenským propadem, uživatel návykových látek často potřebuje zvýšenou lékařskou péči, dopouští se trestné činnosti, neboť není schopen si obstarat prostředky na svůj život prací, a mezi těmito uživateli často dochází k šíření různých infekčních onemocnění. Uživateli návykových látek však nejsou pouze osoby na okraji společnosti. S ohledem na rychlé životní tempo, konzumní způsob života, touhu po silnějších a silnějších zážitcích se uživateli návykových látek stále častěji stávají manažeři, toužící po zvýšení svého výkonu, či mládež, toužící po zábavě. Není možné zapomenout ani na u nás nejvíce zneužívanou návykovou látku a tou je alkohol. Jeho nebezpečí spočívá především ve vysoké společenské toleranci jeho užívání, ale bohužel i...
Stíny/Spiknutí
Valchářová, Martina ; Houdek, Vladimír (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá psychózami. Portréty osob, u nichž se rozvinula toxická psychóza v důsledku užívání stimulancií nebo alkoholová psychóza v důsledku nadměrného pití, jsou v sérii zachyceny prostřednictvím figurativní malby takovým způsobem, aby malba svým stylem a vhodně zvoleným barevným spektrem odpovídala profilu člověka s akutním chorobným stavem mysli a prodělaným psychickým změnám v různých fázích nemoci. Výstupem bude série maleb jednotných formátů, která bude vycházet z dialogů vedených s lidmi, kteří si prošli psychózou. Autenticita zážitku pacientů s toxickou nebo alkoholovou psychózou představuje citlivý materiál, který je v této diplomové práci zpracován tak, aby přiblížil divákovi situace a způsoby vidění, které jsou pro něj cizí a nepředstavitelné.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.