Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Kriminalita na internetu
Žurek, Kamil ; Margieta, Jiří (oponent) ; Soukup, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se pokusí zmapovat internetovou kriminalitu v České republice a ve světě. Popisuje většinu kriminalit, které se dají na internetu páchat a také trestné činy, kde jsou počítače hlavním nástrojem. Cílem práce je seznámení s touto trestnou činností a porovnání výsledků z dotazníkového průzkumu.
Kriminalita na internetu
Zelinka, Petr ; Konečný,, Zdeněk (oponent) ; Soukup, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku internetové kriminality v České republice i ve světě. Popisuje a analyzuje jednotlivé typy této kriminality, použité metody a technologická zařízení. V další části jsou řešeny možné způsoby potlačení internetové kriminality pomocí technických či legislativních opatření.
Kriminalita na internetu
Kosek, Lukáš ; Paclíková, Vlasta (oponent) ; Soukup, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá počítačovou kriminalitou v České republice i ve světě. Zejména se zaměřuje na porušování autorských práv. Popisuje, jakými způsoby zločinci nelegální díla získávají. V další části jsou navrženy různé postupy řešení počítačové kriminality v návaznosti na dotazníkový průzkum.
Kriminalita na internetu
Reichmannová, Sandra ; Příhoda, Petr (oponent) ; Soukup, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se pokouší zmapovat problém internetové kriminality ve světě a v České republice. Popisuje jednotlivé druhy kriminality, které lze provádět přes internet a pomocí počítačů. Cílem práce je seznámení s touto činností a s výsledky získanými na základě dotazníku.
Delikventní chování u žáků středních odborných škol
Dočekalová, Kristýna
Tématem mojí bakalářské práce je „Delikventní chování u žáků středních odborných škol“. Cílem je přiblížit problematiku delikvence mezi mladistvými, popsat nejčastější příčiny vedoucí k delikventnímu chování mládeže, důsledky, které z tohoto delikventního jednání plynou a následně poukázat na důležitost prevence. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na pojem delikvence, poté na faktory, které zvyšují pravděpodobnost delikventního chování, následně na nejčastější typy deliktů, také na téma, kdy mladiství v trestním řízení vystupují jako oběti trestné činnosti a v závěru se teoretická část zaměřuje na prevenci delikventního chování mládeže. V praktické části je popsána metodologie výzkumu, výsledky kvantitativního výzkumu a jejich popis, následná diskuse a porovnání výsledků s hlavní výzkumnou otázkou a dílčími cíli. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké delikventní chování se vyskytuje u žáků středních škol nejčastěji, a jaká je míra prevence proti delikventnímu chování na středních školách. Data byla následně zpracována do grafů a byla popsána a vysvětlena.
Vývoj kriminality a delikventního chování u studentů středních škol
Pavliš, Ondřej
Předmětem bakalářské práce „Vývoj kriminality a delikventního chování u studentů středních škol“ je zhodnocení současného stavu a vývoje kriminality a delikvence. Cílem teoretické části práce je podat ucelený přehled o delikvenci a kriminalitě se zaměřením na děti a mládež a její vývoj v letech 2011–2021. Přehled je zpracován pomocí literární rešerše odborné literatury a analýzy statistik Policie České republiky. Obraz o skutečnosti, jakým směrem se kriminalita mládeže vyvíjí je jed-ním z faktorů, jak stanovovat vhodná opatření, která budou růst kriminality eliminovat. Cílem praktické části práce bylo zjistit, jaké povědomí mají studenti středních škol o kriminalitě a delikvenci, jestli se s tímto chováním již někdy setkali a zda na školách probíhá prevence. Pomocí 3 dílčích průzkumných otázek byly v dotazníkovém šetření hledány odpovědi, které byly následně vyhodnoceny a graficky znázorněny. Pro zmapování aktuální situace v rámci středních škol byla zvolena metoda kvantitativního šetření pomocí online dotazníku.
Kriminalita žen a páchaná na ženách
Zárubová, Petra ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Mulák, Jiří (oponent)
Kriminalita žen a páchaná na ženách Abstrakt Tématem předkládané rigorózní práce je kriminalita žen a kriminalita páchaná na ženách, tedy dva odlišné pohledy na ženy, a to nejprve jako na pachatelky trestné činnosti a následně na ženy v postavení obětí. Ačkoli ženy představují více než polovinu populace, není tématu ženské kriminality věnováno tolik pozornosti jako kriminalitě mužů či jiných skupin obyvatelstva (např. kriminalitě mládeže). Ženy jsou tedy vnímány spíše jako oběti kriminality než jako její pachatelky. Tématu žen jako obětí kriminality se věnuje druhá část práce, jelikož je tato problematika v současné době stále velmi aktuálním tématem. Cílem rigorózní práce je poskytnout obraz o obou druzích kriminality, uvést jejich specifika, popsat jejich příčiny a zaměřit se na možná represivní a zejména preventivní opatření, kterými lze daný druh kriminality potlačit či mu předejít. Práce si současně klade za cíl zjištěné informace porovnat se zahraniční právní úpravou (Německem), upozornit na nedostatky současné úpravy a případné aktuální problémy a nastínit možné změny či návrhy na úpravu dané problematiky de lege ferenda. V úvodní kapitole práce nejprve vymezuje základní kriminologické pojmy, které jsou v jejích následujících kapitolách užívány, jako je samotný pojem kriminalita, její stav, rozsah a...
Kultura zločinu 90. let a její aktérská reflexe
Zajíčková, Tereza ; Wohlmuth, Petr (vedoucí práce) ; Houda, Přemysl (oponent)
Diplomová práce si dává za cíl interpretovat aktérskou reflexi kriminality 90. let. Zaměří se na vnímaní a subjektivní interpretaci zločinu, který po zhroucení socialistického režimu nabýval zcela předpokládatelně na intenzitě. Tento socio-patologický jev typický pro postkomunistické státy měl nutně vliv na kulturně společenský vývoj dané doby, který ostatně reflektuje i současná populární tvorba. Diplomní text se obecně hlásí k novým kulturním dějinám a jako svoji primární metodu použije orální historii. K výzkumu budou použity nově pořízené orálně-historické narativy z několika kategorií, které reprezentují aktéry v kontextu daného fenoménu - justice, vězeňství, policie apod. V kontextu předem definovaných dobových kulturních kategorií se bude práce snažit interpretovat jejich subjektivní prožívání daného fenoménu. Klíčová slova: zločin, kriminalita, kulturní dějiny, orální historie, aktérská reflexe
Problematika korupce u příslušníků PČR
MARYŠKA, Jakub
Cílem práce je charakterizovat právní, sociální a kriminogenní aspekty korupce, analyzovat stav výskytu korupčního jednání u příslušníků Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a analyzovat stav a účinnost přijímaných protikorupčních opatření u Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. V rámci teoretické části je definován pojem korupce, její formy, způsoby a vývojová stadia. Vymezeny jsou rovněž další pojmy s korupcí související. Dále popisuje korupci v mezinárodním kontextu a protikorupční orgány. V rámci fenomenologie popisuje práce současný stav, strukturu a dynamiku trestných činů spojených s korupcí u příslušníků Policie ČR na základě sekundárních dat poskytnutých Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Praktická část je postavena na primárních datech získaných dotazníkovým šetřením, které bylo provedeno mezi příslušníky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. V rámci výzkumu bylo stanoveno osm hypotéz. Jejich ověřením bylo zjištěno, že míra korupčního jednání se se zvyšujícím služebním zařazením zvyšuje, a že četnost výskytu korupčního jednání má za posledních 6 let klesající tendenci. Index korupčního jednání Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje je dle předpokladu nižší než celorepublikový. Většina policistů by netolerovala korupční jednání u svých kolegů. Dle předpokladu považují policisté vzdělávání v této oblasti za důležité, avšak nedostatečné. Policisté mají podle jejich názoru menší znalosti problematiky, než bylo předpokládáno a zhruba pouhá třetina z nich se během výkonu setkala s vybízením ke korupci. Výsledky šetření jsou následně interpretovány a porovnány se stanovenými hypotézami. Přínosem práce je zjištění a vyhodnocení uvedené problematiky na území Jihočeského kraje. Dále bude sloužit jako informační zdroj pro organizační články zabývající se protikorupčními opatřeními a vzděláváním v této oblasti v rámci Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Práce může být také využita jako pomocný studijní materiál pro studenty vysokých škol, například při studiu v oblasti sociálně-právní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.