Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Internet ve vztahu informační vědy a práva
Fáberová Slušná, Kateřina ; Křesťanová, Veronika (oponent) ; Holcová, Irena (oponent)
Práce se zabývá analýzou vlivu vybraných prvků veřejných licencí na zvýšení kvality informací publikovaných v informačním prostředí internetu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje reálný vliv na kvalitu informací v prostředí internetu prostřednictvím zkvalitnění zdrojů těchto informací, a dále reflexe výsledků provedené analýzy v rámci povinného informačního vzdělávání v České republice. V první části je práce věnována autorskoprávním aspektům souvisejícím se sledovanou problematikou a z právního hlediska vymezuje jednotlivé součásti zkoumaného informačního prostředí - internet, účastníky informačního procesu, informace a možnosti dispozice s nimi. V další části je představena otázka licencí se zaměřením na problematiku veřejných licencí obecně i konkrétních vybraných licenčních typů, které tvoří potenciální platformu pro aprobované informační chování. Poslední část práce shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu vlivu licenční politiky na informační prostředí internetu prostřednictvím aplikace veřejných licencí. Výsledky tohoto výzkumu jsou následně komparovány se systémem povinného informačního vzdělávání v České republice, a je tak sledován jejich dopad na informační gramotnost. Při zpracování byly použity zejména obecně teoretické a hermeneutické metody. Kvalitativní výzkum byl realizován...
Kolektivní správa v kontextu moderních technologií
Smolka, Lucie ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
KOLEKTIVNÍ SPRÁVA V KONTEXTU MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ MGR. BC. LUCIE SMOLKA, PH.D. Práce se zaměřuje na proměnu role kolektivní správy v online světě. Základním cílem a výzkumnou otázkou, kterou si tato práce klade, je analyzovat a přinést odpověď, jak se mění kolektivní správy a její pozice v závislosti na moderních technologiích, v čele s Internetem. V rámci této hlavní výzkumné otázky jsou sledovány dvě tendence, dva hlavní okruhy, ovlivněné obecnou charakteristikou autorského práva, která se promítá do působení kolektivní správy v prostředí moderních technologií, které bude práce sledovat. Aspektem, který se celou prací prolíná, je pohled na teritorialitu autorského práva a její vliv a proměny s ohledem na kolektivní správu. Zejména je pak naším cílem zjišťovat, jak se aplikace a vnímání zásady teritoriality proměňuje v souvislosti se stále se zvětšujícím průnikem autorského práva a moderních technologií. Mimo obecných znaků kolektivní správy se pak budeme v souvislosti s teritorialitou soustředit na nástroj licencí pro více území k dílům hudebním, který i přes dřívější obdobné snahy, přišel na svět až prostřednictvím Směrnice o kolektivní správě. Druhým zkoumaným znakem a důležitou zásadou, která bude v práci analyzována, je autonomie vůle nositele práv, v závazkových vztazích se pak projevující...
Nové kompetencie akademickej knižnice: otvorená veda, otvorené repozitáre
Černohlávková, Petra ; Vyčítalová, Hana
Konferenci uspořádala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v rámci akce Týždeň vedy a techniky na Slovensku, hlavními tématy byly repozitáře a otevřený přístup. Účastnice zde na žádost organizátorů představily repozitáře NTK, zejména institucionální repozitář.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Autorské právo v informační společnosti a na vnitřním trhu Evropské unie
Mikita, Peter ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Srstka, Jiří (oponent) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Autorské právo je speciálním civilně-právním odvětvím, které se s rozvojem internetu dostalo do popředí zájmu globální informační společnosti. Participativní web generuje uživatelský obsah, jehož povaha má jak autorskoprávní, tak i běžný informační rozměr a umožňuje interaktivní komunikaci prostřednictvím síťového sdílení souborů různých generací. Je také uložištěm neomezeného objemu dat, provozovaným osobami prostředníků informační výměny. Jejich postavení ve společnosti sítí vyvolává otázku míry jejich odpovědnosti za zpřístupňování autorskoprávně chráněného obsahu třetími osobami, podle toho, zda je vlastní a legální, anebo cizí a nelegální. V těchto podmínkách se stal výkon i ochrana autorských a souvisejících práv online právně obtížně řešitelným problémem. Porušování autorských práv je komplexním fenoménem, jehož společným jmenovatelem je jak pro off-line, tak zejména pro online uživatelský segment, snížená míra uživatelsky odpovědného nakládání s autorskoprávně chráněnými nehmotnými statky a neschopnost jejich rozlišení. Přirozeným důvodem tohoto jevu je potenciální ubikvita a nezuživatelnost předmětů duševního vlastnictví, ve spojení s anonymitou síťové konektivity. Autonomně fungující a definičními autoritami určovaná virtuální realita na sítích, kontrastuje se světem, kontrolovaným státní...
Politiky vydavatelů vzhledem k možnosti autoarchivace v otevřených repozitářích
Mrázková, Jana ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Cílem bakalářské práce je zmapování a charakteristika politik, které vydavatelé uplatňují vůči autorům u nich publikovaných odborných textů vzhledem k možnosti autoarchivace těchto textů v otevřených repozitářích. Teoretická část popisuje problematiku otevřeného přístupu, rozebírá detailněji autoarchivaci odborných textů, včetně přiblížení jednotlivých typů vydavatelských politik. Praktická část analyzuje politiky vydavatelů impaktovaných časopisů a jejich postoje k autoarchivaci jednotlivých verzí dokumentů. Závěr obsahuje shrnutí a porovnání využití jednotlivých typů vydavatelských politik.
Internet ve vztahu informační vědy a práva
Fáberová Slušná, Kateřina ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Vlasák, Rudolf (oponent) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Práce se zabývá analýzou vlivu vybraných prvků veřejných licencí na zvýšení kvality informací publikovaných v informačním prostředí internetu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje reálný vliv na kvalitu informací v prostředí internetu prostřednictvím zkvalitnění zdrojů těchto informací, a dále reflexe výsledků provedené analýzy v rámci povinného informačního vzdělávání v České republice. V první části je práce věnována autorskoprávním aspektům souvisejícím se sledovanou problematikou a z právního hlediska vymezuje jednotlivé součásti zkoumaného informačního prostředí - internet, účastníky informačního procesu, informace a možnosti dispozice s nimi. V další části je představena otázka licencí se zaměřením na problematiku veřejných licencí obecně i konkrétních vybraných licenčních typů, které tvoří potenciální platformu pro aprobované informační chování. Poslední část práce shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu vlivu licenční politiky na informační prostředí internetu prostřednictvím aplikace veřejných licencí. Výsledky tohoto výzkumu jsou následně komparovány se systémem povinného informačního vzdělávání v České republice, a je tak sledován jejich dopad na informační gramotnost. Při zpracování byly použity zejména obecně teoretické a hermeneutické metody. Kvalitativní výzkum byl realizován...
Internet ve vztahu informační vědy a práva
Fáberová Slušná, Kateřina ; Křesťanová, Veronika (oponent) ; Holcová, Irena (oponent)
Práce se zabývá analýzou vlivu vybraných prvků veřejných licencí na zvýšení kvality informací publikovaných v informačním prostředí internetu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje reálný vliv na kvalitu informací v prostředí internetu prostřednictvím zkvalitnění zdrojů těchto informací, a dále reflexe výsledků provedené analýzy v rámci povinného informačního vzdělávání v České republice. V první části je práce věnována autorskoprávním aspektům souvisejícím se sledovanou problematikou a z právního hlediska vymezuje jednotlivé součásti zkoumaného informačního prostředí - internet, účastníky informačního procesu, informace a možnosti dispozice s nimi. V další části je představena otázka licencí se zaměřením na problematiku veřejných licencí obecně i konkrétních vybraných licenčních typů, které tvoří potenciální platformu pro aprobované informační chování. Poslední část práce shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu vlivu licenční politiky na informační prostředí internetu prostřednictvím aplikace veřejných licencí. Výsledky tohoto výzkumu jsou následně komparovány se systémem povinného informačního vzdělávání v České republice, a je tak sledován jejich dopad na informační gramotnost. Při zpracování byly použity zejména obecně teoretické a hermeneutické metody. Kvalitativní výzkum byl realizován...
Politiky vydavatelů vzhledem k možnosti autoarchivace v otevřených repozitářích
Mrázková, Jana ; Pilecká, Věra (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je zmapování a charakteristika politik, které vydavatelé uplatňují vůči autorům u nich publikovaných odborných textů vzhledem k možnosti autoarchivace těchto textů v otevřených repozitářích. Teoretická část popisuje problematiku otevřeného přístupu, rozebírá detailněji autoarchivaci odborných textů, včetně přiblížení jednotlivých typů vydavatelských politik. Praktická část analyzuje politiky vydavatelů časopisů s nejvyšším impakt faktorem a českých vydavatelů zaznamenaných databází SHERPA/RoMEO. Závěr obsahuje shrnutí obou částí analýzy a porovnání využití autoarchivace napříč obory.
Veřejné licence a public domain jako alternativy copyrightu
Köppel, Petr ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Fáberová Slušná, Kateřina (oponent)
Práce nejprve představuje oblast veřejných licencí jako prostor mezi autorským zákonem a sférou volných děl. Poté u kategorií proprietárního softwaru, svobodného a open source softwaru, otevřeného hardwaru a otevřeného obsahu postupně mapuje jednotlivé druhy veřejných licencí a s nimi spojená společenská a kulturní hnutí, dává je do vzájemných a časových souvislostí, rozebírá jejich charakteristické rysy a porovnává je mezi sebou, ukazuje, jak veřejné licence definují různá s nimi spojená hnutí, a také analyzuje, jaké překážky užití veřejných licencí v České republice klade české právo. Klíčová slova Autorské právo, licence, open source, creative commons, volné dílo, software, design.
Apropriace a recyklace mediálních obrazů
Černá, Iveta ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Slanec, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce Apropriace a recyklace mediálních obrazů se zabývá tím, jakými způsoby se mediální obrazy dostávají mimo svůj původní kontext a jak tento proces mění jejich funkci a významy. Práce sestává ze tří částí. První část čtenáře seznamuje s metodou apropriace a recyklace, a to jak s jejími počátky, tak i s jejími specifiky. Druhá část se zabývá tím, co jsou ikony a jak je využívá umění. K tomu je nejdříve potřeba uvést základní sémiotické pojmy, abych se dále mohla věnovat tomu, jak se posouvá význam a jak fungují mediální ikony. V třetí části se věnuji konkrétním případům apropriace a recyklace, které jsou podle charakteru rozděleny do jednotlivých podtémat malířství, politická ikonografie, modely a autorovo promítnutí sebe sama do fotografických ikon. Čtvrtá část se zabývá apropriací a recyklací mediálních obrazů ve vztahu k autorským právům. Zahrnuje podkapitoly o českém autorském právu i o licencích Creative Commons, o teoretických návrzích svobodné kultury a o konkrétních případech apropriace zajímavých z hlediska porušení autorských práv.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.