Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 153 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení kvality svaru pomocí nedestruktivních technologií
Jakeš, Jakub
Předmětem této bakalářské práce je rozbor jednotlivých nedestruktivních metod, které se v praxi používají ke kontrole svarů a svařovaných konstrukcí. V úvodní části je pojednáváno o principech jednotlivých metod svařování a o problémech, které mohou během procesu svařování nastat. V další kapitole jsou popsány jednotlivé metody nedestruktivního testování, kde je specifikován jejich vznik, princip a příslušenství pro jejich aplikaci a jejich nasazení v praxi. Velká pozornost je věnována metodě akustické emise, u které jsou jednotlivé specifikace více popsány. V závěru práce je proveden verifikační experiment, na kterém je demonstrována funkčnost metody akustické emise.
Deep learning methods for the acoustic emission methods to evaluate an onset of plastic straining
Parma, Slavomír ; Kovanda, Martin ; Chlada, Milan ; Štefan, Jan ; Kober, Jan ; Feigenbaum, H. P. ; Plešek, Jiří
Development of phenomenological plasticity models, hardening rules, and plasticity theories relies on experimental data of plastic straining. The experimental data are usually measured as the stress–strain response of the material being loaded and do not provide any clues or information about the local response of\nmaterial. In this paper, we analyze the plastic deformation of the material using the acoustic emission method and current state-of-the-art neural network models such as the InceptionTime architecture.
Strojové učení při diagnostice vodních strojů
Šebek, Denis ; Rudolf, Pavel (oponent) ; Habán, Vladimír (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá využitím vysokofrekvenčných metód merania veličín ako tlak, zvuk a akustická emisia a ich aplikovania do strojného učenia pre detekciu preváckových sta- vov vodných strojov. Úlohou tejto práce je navrhnúť spôsob strojného učenia, ktorý by dokázal z nameraných dát vyhodnotiť stavy kavitácie, prietoku a poruchy na testovacej trati. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickým úvodom niektorých vysokofrekvenčných metód merania a základným úvodom strojného učenia. V druhej časti je popísaný samotný experiment spolu s vysvetlením úpravy vstupných dát a naprogramovaním neurónovej siete. V závere sú jednotlivé výsletky zhodnotené a porovnané.
Granulometrie metodou akustické emise
Pokorný, Tomáš ; Šedivá, Soňa (oponent) ; Fialka, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá porovnáním vlivů různých vlnovodů a snímačů akustické emise pro aplikaci granulometrie pomocí akustické emise. V práci jsou navrženy a vyhodnoceny experimenty pro zjištění vlivů různých průměrů a délek nerezových kulatých vlnovodů v kombinaci s rezonančními a širokopásmovým snímačem.
Analýza průběhu spalování akustickým signálem
Procházka, Jan
Předložená diplomová práce sleduje a hodnotí průběh spalování v konvenčních spalovacích motorech na základě měřitelných a pozorovatelnách parametrů se zaměřením na využití akustického signálu. První část práce se zaměřuje na klasifikaci a použití spalovacích motorů. Dále je popsáno spalování směsi ve válcích a komponenty motoru, které monitorují a měří proces spalování. V další části práce je řešena problematika akustické emise, na kterou navazuje analýza průběhu spalování akustickým signálem vlastním měření. V závěru je ze získaných dat hodnoceno použití akustického signálu pro analýzu průběhu spalování.
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií
Šarocký, Robert
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality materiálů vyrobených pomocí aditivní výroby. Práce popisuje metody aditivní výroby a jejich materiály. Dále se práce zabývá metodikou zkoumání mechanických vlastností produktů aditivní výroby. Následující část práce popisuje výrobu vzorků ze dvou různých typů materiálu a následně tyto vzorky byly testovány pomocí akustické emise při zkoušce rázem v ohybu a zkoušce pevnosti v tahu.
Deep learning methods for acoustic emission evaluation
Kovanda, M. ; Chlada, Milan
The goal of this paper is to show the possibilities of state-of-the-art deep learning methods for ultrasound signals evaluation. Several neural network architectures are applied to\nacoustic emission signals measured during the tensile tests of metallic specimen to determine the beginning of plasticity in the material. Plastic deformation is accompanied by microscopic\nevents such as a slip of atomic plane dislocations which is hardly detectable by other methods. The potential of machine learning is demonstrated on two tensile tests where the material is\nstrained until it collapses. The examined networks proved well to reliably predict the risk of collapse together with changes in the ultrasound emission signals.
Diagnostika systémů uložení rotujících částí v gondole větrné elektrárny
Krontorád, Jakub ; Vlašic, František (oponent) ; Mazal, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou provozu a diagnostiky větrných elektráren. Podává přehled větrné energetiky na území České republiky a shromažďuje relevantní informace z celosvětových prací a studií k tématu diagnostiky a údržby hlavních mechanických součástí gondoly větrné elektrárny. Podává návrh ke zlepšení provozních podmínek větrné energetiky a údržby větrných elektráren, který povede ke snížení poruchovosti jejich hlavních mechanických systémů pomocí monitorování technického stavu rotujících součástí, za kombinace měření akustické emise a vysokofrekvenčních vibrací. Součástí praktické části práce je analýza signálu akustické emise z nejmenované 2000kW větrné elektrárny, pro dokázání citlivosti této metody a pro seznámení čtenáře s jejími principy.
Zhodnocení využití nedestruktivní metody akustické emise na materiálech
Vašíková, Simona ; Zimáková, Jana (oponent) ; Binar, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá pojmem a jevem akustické emise a metodou nedestruktivního zkoušení kovových materiálů pomocí signálů akustické emise. Dále se zaměřuje na korozi kovových materiálů a její základní druhy podle několika hledisek. Rovněž jsou zde ve zkratce nastíněny základní možnosti ochrany kovových materiálů proti korozi a korozní zkoušky. Práce se také věnuje využití metody akustické emise u koroze různých kovových materiálů, a to na konkrétních praktických příkladech z oblasti automobilového, leteckého, potravinářského a výrobního průmyslu včetně stavebnictví. Experimentální část je zaměřena na kontinuální sledování koroze vzorků v kondenzační komoře po stanovenou dobu a rovněž se věnuje výběru a charakteristikám vybraného zkušebního materiálu (šedá litina), přípravě vzorků, metalografickému rozboru a akustické emisi včetně vyhodnocení výsledků.
Study of deformation processes of perspective magnesium-based composites
Farkas, Gergely ; Mathis, Kristián (vedoucí práce) ; Száraz, Zoltán (oponent)
Cílem práce je vysvětlit deformační mechanizmy probíhající v kompozitech na bázi hořčíku a vliv morfologie zpevňující fáze na mechanické vlastnosti. Mikrostruktura byla studována optickým a elektronovým mikroskopem (SEM). Deformace v tlaku byla provedena v teplotním intervalu od 20řC do 300řC. Během tlakové deformace vzorku při pokojové teplotě byla rovněž sledována akustická emise s ohledem na objasnění mikromechanizmů probíhajících při deformaci kompozitu. Zbytkové napětí v matrici bylo určeno metodou neutronové difrakce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 153 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.