Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,231 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bioklima Liberce
Rubáš, Dominik
Diplomová práce přináší vybrané studie z oblasti humánní bioklimatologie. Zpracovány jsou desetileté řady (2001-2010) těchto meteorologických prvků: průměrné denní teploty vzduchu, průměrné denní rychlosti větru, denní trvání slunečního svitu, trvání padajících srážek, mlhy a kouřma a měsíční úhrny srážek. Hlavní studie je zaměřena na zhodnocení komplexního působení vybraných meteorologických prvků na člověka. V práci byla nalezena období v roce nejvíce a naopak nejméně vhodná pro venkovní aktivity člověka včetně optimálního vymezení letních prázdnin. Další studie se týkají problematiky znečištění ovzduší v závislosti na synoptické situaci, prostor je dán i studiím o pocitové teplotě či o vztazích mezi jednotlivými meteorologickými prvky, které mohou být přínosné při předpovědi počasí. S použitím dat z liberecké nemocnice byla zjištěna závislost mezi počty pacientů s určitou diagnózou a změnami vybraných meteorologických prvků.
Energie a životní prostředí z právního pohledu
Pokorný, Jiří
Anotace: Lidstvo se ve svém vývoji dostalo do stavu, kdy je silně závislé na energiích. Primárně se jedná o univerzálně přeměnitelnou energii elektrickou, dále o energii tepelnou. Nejrozšířenější technologie výroby uvedených energií je však založena na fosilních palivech, jejichž spalováním vznikají emise skleníkových plynů. Přestože se nejedná o jediný zdroj těchto plynů, svým podílem patří mezi největší. Zvýšená koncentrace skleníkových plynů v atmosféře způsobuje oteplování klimatu a globální změny, které ohrožují životní prostředí na celé planetě. Aby se podařilo klimatické změny zastavit, nebo alespoň zpomalit, je třeba přijmout celou řadu opatření, z nichž nejdůležitější spočívá ve snížení produkce skleníkových plynů. Přestože takové opatření musí být realizováno technicky, základy jsou právní povahy. Disertační práce Energie a životní prostředí z právního pohledu se tak zabývá vztahy úrovně energie-životní prostředí (tedy hlavně energetikou) a právními nástroji, které do těchto vztahů zasahují. Lze je nalézt napříč úrovněmi; od mezinárodní, přes evropskou, po národní českou. Z hlediska používaných nástrojů se jedná o nástroje koncepční, administrativní a ekonomické. Role jednotlivých nástrojů je taková, že koncepční určují budoucí směřování, administrativní nástroje opatření uvedená v koncepcích...
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí
Hlaváčová, Lenka ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Průchová, Ivana (oponent) ; Sobotka, Michal (oponent)
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí Abstrakt Hlavním cílem této disertační práce je analyzovat stávající právní úpravu účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech významných z hlediska ochrany životního prostředí v ČR a na podkladě takto nabytých poznatků přispět k dalšímu rozvoji tohoto institutu. Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech představuje významný nástroj ochrany životního prostředí, a to ať již na něj nahlížíme z pohledu práva každého na příznivé životní prostředí, nebo jako na samostatnou hodnotu, kterou je nezbytné chránit pro ni samotnou. V právním řádu ČR se jedná o institut poměrně nový. K jeho pozvolnému zakotvování do české právní úpravy dochází až v posledních 30 letech, a to zejména v souvislosti s přistoupením ČR k Aarhuské úmluvě a vstupem do Evropské unie. Přes jeho uznání na mezinárodní úrovni, závazky vyplývající pro ČR z Aarhuské úmluvy a práva EU a řadu pozitivních projevů, které se sebou přináší, došlo v posledních letech v ČR k zásadnímu omezení možnosti veřejnosti účastnit se environmentálního rozhodování. Disertační práce se proto vedle rozboru aktuální právní úpravy v omezeném rozsahu věnuje i vývoji institutu účasti veřejnosti v českém právním řádu a širším souvislostem, a to s cílem identifikovat důvody tohoto obratu a...
Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí
Fabšíková, Tereza ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Tomoszková, Veronika (oponent)
Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí Disertační práce se zabývá možnostmi trestního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí. Analyzovány jsou tak nejvýznamnější trestněprávní nástroje z oblasti mezinárodního, evropského i českého práva, zejména tedy Římský statut Mezinárodního trestního soudu, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí a český trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Vedle rozboru nejvýznamnějších právních norem a následného utváření návrhů de lege ferenda se práce zabývá také charakteristikou trestné činnosti proti životnímu prostředí a specifiky trestněprávní normotvorby v ochraně životního prostředí. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá otázkou úlohy trestního práva v ochraně životního prostředí a zvláštnostmi utváření trestněprávních norem v této oblasti. Druhá kapitola se soustředí na charakteristiku trestné činnosti proti životnímu prostředí a popsání jejích specifických rysů. Třetí kapitola pojednává o současném stavu mezinárodního trestního práva a možnostech ochrany životního prostředí, které umožňuje za stavu ozbrojeného konfliktu a v období míru. Nejprve je pozornost věnována zločinům podle mezinárodního práva, ve vztahu k nimž je klíčová především analýza...
Vliv anorganických nanočástic na složky životního prostředí
Šram, Matěj ; Řezáčová, Veronika (oponent) ; Komendová, Renata (vedoucí práce)
Nanočástice patří k novějším rizikům pro životní prostředí. Jejich spotřeba stále stoupá a tím nevyhnutelně roste i jejich vstup do složek životního prostředí. Zároveň vznikají nanopolutanty jako vedlejší produkty antropogenní činnosti. Teoretická část bakalářské práce popisuje charakteristiku nanočástic a poukazuje na možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí. V experimentální části se tato práce věnuje vlivu nanočástic platiny na rozpuštěnou organickou hmotu. Platinové kovy ve formě nanočástic jsou významnými antropogenními polutanty, neboť se uvolňují z katalyzátorů automobilů, a jsou proto předmětem zkoumání této práce.
Stanovení uhlíkové stopy ve vazbě na produkční jednotku rozpočtového ukazatele
Šebestová, Michaela ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce analyzuje možnosti stanovení uhlíkové stopy ve vazbě na produkční jednotku rozpočtového ukazatele. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy spojené s uhlíkovou stopou a z oblasti stavebnictví. Cílem této práce je kvantifikace uhlíkové stopy stavební produkce převážně ve výrobní fázi a porovnání uhlíkové stopy objektů odlišné výrobní technologie. Hlavním výstupem je určení průměrné velikosti uhlíkové stopy, která je přepočítána na jednotku rozpočtového ukazatele.
SASHA
Kadaňka, Petr ; Mazanec, Martin (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Ústředním tématem práce je interpretace pocitů týkajících se problematiky mizejících krajinných hodnot na úkor neřízeného extenzivního rozvoje příměstských oblastí. Jedná se o subjektivní myšlenkový produkt několikaleté zkušenosti v rámci architektonické praxe, zahrnující mimo jiné i vlastní účast na obdobné invazivní výstavbě. Tato empirie vyústila v nepřetržité kladení si otázek dotýkajících se etického jednání a zodpovědnosti. Klíčovými pojmy jsou suburbanizace, sídelní kaše, development, satelitní město, periferie, transformace aury místa v „neauru”. Nedílnou součást práce reprezentují úvahy o obecné pozici objektu v rámci hierarchie (sub)urbánního prostoru. Objektem zde nejsou myšleny pouze pozitivní příklady mající podobu estetických, orientačních nebo vegetačních prvků. V centru zájmu je i jeho odvrácená forma — odpad, utilitární technické a funkční prvky nebo třeba zdánlivě nekonečná kolonizace veřejného prostranství osobními automobily. Kolonizace naší mysli. Všechny prostorotvorné objekty jsou zároveň i psychotvorné. Jejich mentální dopad může působit blahodárně, může vzbuzovat afekt nebo pohnutí. Co ale když objekty ve veřejném prostoru zcela chybí? Urbánní objekt nemá daleko k pozici artefaktu, rekvizity každodenního života, která člověku nepatří fyzicky, ale duševně.
Ekologické vlivy při výstavbě rodinného domu
Bortlová, Nicol ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na ekologické vlivy při výstavbě rodinného domu. Předmětem je porovnat vlastnosti alternativních stavebních materiálů, stanovit náklady na výstavbu domu a navrhnout optimální způsob financování bydlení pro fiktivní manželský pár. Vysvětluje základní pojmy, a to ekologické aspekty ve stavebnictví, projektové řízení stavebních objektů, tvorba cen ve stavebnictví, financování bydlení. Nadcházející praktická část porovnává stavební materiály z hlediska jejich vlastností a ekologických dopadů při výrobě, stanovuje náklady na pořízení a provoz rodinného domu a následně zjišťuje, zda je možné výstavbu domu financovat prostřednictvím hypotečního úvěru. V závěru práce vyhodnocuje, o kolik procent vzrostou náklady na výstavbu domu v případě využití materiálů, při jejichž výrobě je produkováno menší množství negativních emisních látek. Nakonec je doporučena optimální varianta financování bydlení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,231 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.