Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent
Otoupalík, Jan ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ložisek. V rámci experimentální části byly analyzovány technologické procesy výroby, a to od volby vstupního polotovaru až po optimalizaci dokončovacích technologií obrábění vnějšího průměru ložiskového kroužku.
Analýza procesů obrábění kovových materiálů se zaměřením na energetické aspekty
Szlaur, Vít ; Sedlák, Josef (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Obecný rozbor problematiky obrábění, rozbor řezných sil pro soustružení, frézování, vrtání. Vyhodnocení experimentálně naměřených hodnot struktury povrchu a teoretických hodnot složek řezných sil, při soustružení válcové součásti. Ekonomičnost procesů pro srovnatelné výsledky konečného stavu povrchu.
Obrábění titanových slitin
Müller, Peter ; Sliwková, Petra (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca popisuje najvýznamnejšie vlastnosti a výrobu titánu, uvádza rozdelenie titánových zliatin a ich charakteristiku. V experimentálnej časti bol sústružený polotovar zo zliatiny Ti-6Al-4V a v závislosti od zvolených posuvov na otáčku merané rezné sily. Následne bola vypočítaná merná rezná sila a porovnaná s hodnotami udávanými výrobcami nástrojov.
Obrábění keramických materiálů frézováním
Rudel, Václav ; Slaný, Martin (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
V diplomové práci je zpracováno rozdělení keramických materiálů, jejich vazby a různé vlastnosti, které keramické materiály definují. Dále je popsán způsob výroby a zpracování keramických materiálů, včetně možností jak obrábět keramické materiály. Následně byl proveden experiment, při kterém byl obráběn vzorek keramiky R-S67K frézováním. Při experimentu bylo měřeno silové zatížení, tyto síly byly nakonec vyhodnoceny.
Testování řezných parametrů pro obrábění slitiny UMCo50
Jakubec, Thomas ; Kolomý, Štěpán (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá obrobitelností materiálů, v teoretické části jsou popsány faktory, které mají dominantní vliv na obrobitelnost. Dále jsou zde uvedeny základní aspekty, podle kterých se stanovuje obrobitelnost materiálu a opotřebení nástroje. Je zde uvedeno rozdělení kobaltových slitin, a to včetně slitiny UMCo-50, která je předmětem experimentálního zkoumání. Jedná se o slitinu pro vysokoteplotní použití s dobrou otěruvzdorností a využívá se zejména tam, kde ostatní materiály díky vysoké teplotě ztrácí své mechanické vlastnosti. Praktická část navazovala na diplomovou práci mého kolegy Ing. Petera Prna [1], který však z nedostatku času nedokázal naměřit všechny potřebné veličiny, resp. průběh opotřebení hřbetu pro zbývající dvě řezné rychlosti. V průběhu experimentu se sledovalo opotřebení hřbetu nástroje v závislosti na čase při různých řezných rychlostech u technologie soustružení. Hlavním cílem bylo zjistit výsledné trvanlivosti nástroje u zbylých řezných rychlostí a získat tak přesnější Taylorovu závislost. Při soustružení se též sledovaly velikosti řezných sil, kvalita obrobené plochy a utváření třísek.
Simulační ověření dynamického chování portálového obráběcího stroje
Danda, Libor ; Holub, Michal (oponent) ; Vetiška, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší simulačních SW pro simulaci dynamického chování strojů, tvorbou simulačního modelu stroje v MSC.ADAMS a experimentálním měřením posuvových sil. Dále pak simulacemi dynamiky pohybu os a deformační analýzou vybraných konstrukčních částí stroje. Závěrem jsou navrženy dodatečné konstrukční úpravy pro zvýšení dynamické stability stroje.
Obrábění vulkanizačních forem z hliníkových slitin
Kaška, Zdeněk ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku hlubokého vrtání vulkanizační formy z různých hliníkových slitin. V práci bude popsána stručná charakteristika obráběných materiálů a nástrojů pro hluboké vrtání včetně výroby samotné vulkanizační formy. Na základě experimentálního měření bude provedena analýza dat a získaných poznatků z hlubokého vrtání hliníkových slitin o různém obsahu křemíku. V závěru budou porovnány jednotlivé složky silových zatížení u obou obráběných materiálů.
Řezné síly při vrtání vláknově vyztužených kompozitů
Režný, Tomáš ; Sedlák, Josef (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na vláknově vyztužené kompozitní materiály z hlediska jejich rozdělení, označování, užití, vývoje a výroby. Cílem práce je komplexní zpracování získaných technických poznatků a vyhodnoce-ní technologických zkoušek vrtání kompozitu vyztuženého skelnými vlákny a prepregu z hlediska vlivu obráběného materiálu, pracovních podmínek a ná-stroje a jeho opotřebení na hodnoty posuvové síly a krouticího momentu.
Řezné síly při frézování vláknově vyztužených kompozitů
Martének, Libor ; Forejt, Miloslav (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na kompozitní materiály z hlediska jejich rozdělení, označování, využití, současných trendů vývoje a výroby a možností efektivní-ho obrábění. Součástí práce je také vyhodnocení experimentálně naměřených hodnot při technologických zkouškách frézování vláknově vyztuženého kompozitu s polyesterovou matricí, vyztuženého skelnými vlákny. Vyhodnocení probíhá z hlediska vlivu obráběného materiálu, pracovních podmínek a nástroje a jeho opotřebení na hodnoty složek řezné síly. Obecný rozbor řezných sil při frézování a technicko – ekonomické zhodnocení.
Testování řezivosti vybraných HSS vrtáků
Med, Slavomír ; Dvořáková, Jana (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na spirálový vrták. V teoretické části charakterizuje jednotlivé části vrtáku a předkládá popis jeho výroby od výroby nástrojového materiálu až po povlakování. Tato část je zakončena představením soudobých metod měření řezivosti. Hlavním cílem této práce je návrh a realizace měření řezivosti vrtáků, na základě kterého bude možné porovnání vybraných vrtáku z rychlořezné oceli a jejich doporučení pro praxi. V praktické části jsou tyto zkoušky popsány a jejich výsledky vyhodnoceny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.