Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
K problematice znalosti čtení a psaní v předškolním věku
ŽÁKOVÁ, Alena
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku předčtenářské gramotnosti. Teoretická část se věnuje předškolnímu vzdělávání, předškolnímu dítěti a jeho připravenosti a zralosti pro vstup do základní školy. Pozornost je také věnována hygienickým návykům pro psaní. Praktická část je zaměřena na zjištění úrovně znalosti písma pro čtení a psaní, případně rozvinutější dovednost čtení a na upevňování hygienických návyků u dětí v posledním ročníku mateřské školy. Výzkumné šetření probíhalo formou pozorování a rozhovorů s dětmi a učitelkami mateřských škol.
Jak vypadají a k jakým aktivitám jsou využívány čtenářské koutky v mateřských školách? Případové studie
Šupová, Jaroslava ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Straková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem čtenářských koutků v mateřské škole. Jejím cílem je popsat čtyři vybrané čtenářské koutky včetně aktivit, které se v nich odehrávají, navrhnout změny, jež by mohly vést ke zkvalitnění těchto koutků a poukázat na zjištění, která by mohla být inspirativní pro další pedagogy. Teoretická část se věnuje přiblížení pojmu čtenářská pregramotnost a představuje informace a doporučení týkající se založení čtenářských koutků, jejich umístění, vybavení a aktivit v nich se odehrávajících. Praktická část je postavena na kvalitativním designu výzkumu, konkrétně se jedná o deskriptivní vícepřípadovou studii, v rámci které byly jako metody sběru dat zvoleny rozhovory s pedagogy a dětmi, pozorování a analýza knih a materiálů. Pomocí získaných dat byly vytvořeny podrobné popisy čtenářských koutků čtyř navštívených tříd, na základě kterých byly navrženy možnosti zkvalitnění těchto koutků a vyzdvihnuty inspirativní příklady z praxe. Každá třída má svá specifika, avšak lze shrnout, že všechny čtenářské koutky se nachází v rohu místnosti, je v nich dostatek světla a pohodlné sezení. Knihy jsou zpravidla uloženy hřbetem ven a rozděleny jen podle toho, zda si je děti mohou brát samy či ne. Pouze v jedné třídě je rozdělení označeno obrázkem a popiskem. Z hlediska žánrů je ve všech...
Využití pohádek a rozvoj čtenářské pregramotnosti očima rodičů
Jindrová, Vendula ; Ferklová, Alžběta (vedoucí práce) ; Loudová Stralczynská, Barbora (oponent)
Tato bakalářské práce se zabývá využitím pohádek a rozvojem čtenářské pregramotnosti ze strany rodičů předškolních dětí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se soustředí na pohádky, jejich původ, charakteristické znaky a vliv, který mají na rozvoj dětí. Dále se zaměřuje na čtenářskou pregramotnost a její rozvoj u dětí v předškolním věku. V praktické části formou dotazníku pro rodiče předškolních dětí budou hledány odpovědi na výzkumné otázky. Cílem je zjistit, jakým způsobem a jak často rodiče předškolních dětí využívají doma pohádky. Dále postihnout, zda rodiče pohádky využívají jen pasivně, nebo také aktivně a vyzkoumat, zda si rodiče uvědomují vliv literatury na rozvoj dětí. Poté, dle získaných odpovědí, vytvořit metodický materiál - příručku s návrhy činností, které by mohli rodiče aplikovat na (téměř) jakoukoli pohádku a která podporuje práci s pohádkou v rodinném prostředí. Pomocí tohoto podpůrného materiálu by se rodičům lépe a efektivněji pracovalo s pohádkami, a tím by cíleně podporovali rozvoj čtenářské pregramotnosti u svých dětí. Efektivita této pomůcky v rodinném prostředí bude ověřena v praxi, a to závěrečným dotazníkem původní skupiny dotazovaných respondentů - rodičů předškolních dětí. KLÍČOVÁ SLOVA pohádka, čtenářská pregramotnost, čtenářské...
Návrh systémové podpory čtenářského prostředí v mateřské škole (akční výzkum)
Fiedlerová, Eliška ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Ronková, Jolana (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu čtenářské pregramotnosti a vytvoření kvalitního čtenářského prostředí. Cílem práce je podpořit u dětí a rodičů jejich zájem o čtenářství a knihy pomocí realizování různých aktivit. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V části teoretické se nachází vysvětlení, co čtenářské prostředí je a ovlivňuje ho. Dále zde dochází k vymezení základních pojmů pojící se s čtenářskou pregramotností a její důležitost v rámci vývoje dítěte. Dále zde jsou popsané vybrané aktivity a projekty podporující čtenářství a jak by měla dětská knihovna ve škole vypadat a splňovat. Závěrem teoretické části jsou popsány vhodné žánry pro děti předškolního věku a doporučené vybrané tituly do dětských knihoven. Empirická část popisuje realizovaný výzkum ve vybrané mateřské škole. Jako forma výzkumu byl stanoven akční výzkum, který nejlépe splňoval podmínky pro dosažení daného cíle. Problémem akčního výzkumu byl stanoven nedostatečný zájem o knihy a čtení u dětí a jejich rodičů. V rámci výzkumu bylo stanoveno šest výzkumných otázek a navrženy aktivity pro zvýšení zájmu. Dále byly ve výzkumu využity metody pozorování, rozhovory a dotazníky. Během výzkumu docházelo ke komplikacím, které znemožňovaly výzkum v plném rozsahu a jsou v práci popsány. V rámci realizace navržené podpory se...
Možnosti rozvoje čtenářské pregramotnosti u dětí v logopedické třídě MŠ
Palkovská, Markéta ; Komorná, Marie (vedoucí práce) ; Kotvová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem možností rozvoje čtenářské pregramotnosti u dětí v logopedické třídě mateřské školy. Cílem práce je analýza a realizace možností rozvoje čtenářské pregramotnosti i analýza vybraných knižních titulů, které mohou mít na rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí v mateřských školách pozitivní vliv. V teoretické části jsou na základě odborné literatury vymezeny terminologické pojmy související se čtenářskou gramotností, jejími strategiemi a možnostmi rozvoje. Dále je zde definován také Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v platném znění, představen program kritického myšlení a třífázový model učení E-U-R. V části empirické jsou uvedeny kazuistiky pěti vybraných účastníků výzkumného šetření, kterými jsou děti s narušenou komunikační schopností navštěvující logopedickou třídu mateřské školy v Třinci. Výzkumné šetření probíhalo kvalitativní formou na základě případových studií, které představují analýzu realizované lekce zaměřené na předčtenářskou gramotnost s vybranými účastníky šetření, vymezení cílů, očekávané výstupy dětí a jejich následné naplnění. Realizovaná lekce byla rozdělena do tří částí. První část se věnovala aktivitám před čtením, zejména oromotorickému cvičení a uvedení průběhu celé lekce. Ve druhé části probíhalo předčítání vybraného...
Literární a vizuální složka knihy v preprimárním vzdělávání - se zaměřením na dílo Daisy Mrázkové.
Pohořská, Marie ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Diplomová práce s názvem Literární a vizuální složka knihy v preprimárním vzdělávání - se zaměřením na dílo Daisy Mrázkové je zaměřená na prozkoumání možností knihy jako potencionálního zdroje pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a vizuální gramotnosti u dětí předškolního věku. Teoretická část se nejdříve zamýšlí nad vztahem mezi předškolním vzděláváním a čtenářskou pregramotností a vizuální gramotností. Reflektuje potřebu zabývat se těmito pojmy již v předškolním vzdělávání. Dále se teoretická část soustředí na vymezení čtenářské pregramotnosti a vizuální gramotnosti, představuje možnosti, jak zmíněné gramotnosti u dětí rozvíjet a v závěru tyto fenomény vztahuje k závaznému kurikulárnímu dokumentu pro předškolní vzdělávání. Další kapitoly teoretické části se zabývají dílem Daisy Mrázkové- malířky, ilustrátorky a spisovatelky knih pro děti. Nejdříve je stručně představen životopis Daisy Mrázkové, následné kapitoly se pak zaměřují na její uměleckou a literární tvorbu. V závěru teoretické části jsou představeny vybrané autorské knihy, které byly použity v rámci výzkumného šetření. Praktická část se soustředí na návrh a ověření možného modelu práce s literární a vizuální složkou knihy. Tento model je rozpracován do jednotlivých lekcí, které vychází z vybraných knih Daisy Mrázkové. Cílem praktické části...
Využití lapbooku v předškolním vzdělávání
Majerová, Monika ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Ronková, Jolana (oponent)
1 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá využitím lapbooku v předškolním vzdělávání. Úvod teoretické části se věnuje vysvětlení pojmu lapbook a squashbook, historií lapbooku, jeho využití v českém školství a cílí na představení této didaktické pomůcky. V souvislosti s teoretickou přípravou pedagoga na tvorbu lapbooků je uvedena teorie rozmanitých inteligencí a typy učebních stylů, které je vhodné při plánování obsahu lapbooku zohledňovat. Uváděny jsou pozitivní přínosy práce s lapbooky v oblastech čtenářské, informační a matematické pregramotnosti. Dále je teoreticky představen třífázový model učení E - U - R, který bude využíván i při výzkumu. Praktická část se věnuje využití lapbooků v prostředí mateřské školy, klade si za cíl sestavit kroky přípravy pedagoga na tvoření lapbooku, vytvoření modelových lapbooků a metodických instrukcí k jejich tvorbě. Jde o kvalitativní přístup k výzkumu, v němž jsou použity kazuistiky, participační pozorování, nestrukturovaný a polostrukturovaný rozhovor a analýza práce s lapbooky, kterých bylo vytvořeno pět v průběhu téměř pěti měsíců a byly tvořeny pěti dětmi ve věku 5-6 let. Výsledky výzkumu ukázaly, že tvoření lapbooků mělo pozitivní vliv na rozvoj schopnosti samostatně a odpovědně vytvářet svou práci, prezentovat její výsledky, ale také spolupracovat na zadaném problému a...
Jazykový vývoj dítěte - základy čtenářské gramotnosti
FEIKOVÁ, Eliška
Bakalářská práce je zaměřena na jazykový vývoj dítěte předškolního věku. Teoretická část se věnuje rozvoji řeči, jednotlivým jazykovým rovinám, předškolnímu dítěti a jeho vzdělávání. Okrajově se dotýká tématu čtenářské pregramotnosti a gramotnosti, které je nutné rozvíjet u dítěte již v předškolním věku, aby na získané dovednosti mohlo dítě později navázat v základním vzdělávání při osvojování si prvopočátečního čtení a psaní. Praktická část zahrnuje kvalitativní šetření, které pomocí diagnostické baterie zjišťuje jazykovou úroveň dětí před nástupem povinné školní docházky. Následně je realizován program na podporu jazykové oblasti a čtenářské pregramotnosti s deseti respondenty. Výsledky dokládají, že pokud se jazyková oblast nejen přirozeně, ale také cíleně rozvíjí, dochází ke zlepšení výsledků v řeči dítěte. Děti si své jazykové dovednosti lépe osvojují a gramaticky jazyk správně používají.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.