Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28,983 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.68 vteřin. 


Vývoj hospodářství v Chile v 60. a 70. letech 20. století s důrazem na tržní reformy po roce 1973
Strejčková, Klára ; Pekárek, Štěpán (vedoucí práce) ; Ševčík, Miroslav (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza dopadu hospodářských reforem přijatých v Chile v 60. a 70. letech 20. století. Práce se zaměřuje zejména na analýzu vývoje exportu a inflace v kontextu vojenského převratu v roce 1973, který byl přímým důsledkem vlády komunistického prezidenta Salvadora Allendeho mezi lety 1970-1973, jenž se pokusil společnost ekonomicky a sociálně transformovat v socialistickou. V práci byla potvrzena hypotéza, že protržní reformy přijaté po roce 1973 vedly k diverzifikaci chilského exportu a zároveň také k postupné stabilizaci inflace. Ta se v důsledku socialistického řízení Allendeho vlády vyšplhala na hodnotu přesahující 350 %. Práce přináší srovnání dvou velmi rozdílných ekonomických doktrín, které v 70. letech formovaly Chile. Porovnává socialistické řízení vlády, zaměřené na znárodňování soukromého sektoru, s vládou v duchu velmi liberálního, protržního způsobu řízení ekonomiky, založeného na snižování velikosti veřejného sektoru, privatizaci a odstraňování bariér zahraničního obchodu.

The Value of CSR for Czech Consumers
Faradji, Elise ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Seror, Patricia (oponent)
Abstrakt: V současné době je chování spotřebitelů ovlivněno novými faktory, jako jsou sociální a environmentální aspekty. To je důvodem vzrůstajícího trendu implementace společenské odpovědnosti podniků (CSR). Implementace efektivní strategie CSR je komplexním procesem, zejména proto, že základní koncept CSR zůstává nevyjasněný. Cílem této studie je analyzovat přijímání CSR ze strany spotřebitelů a její dopad na jejich nákupní chování. Tato práce pomůže podnikům implementovat jejich strategii CSR s větší efektivitou. Studie se zaměřuje na hlubokou analýzu přístupu spotřebitelů k CSR. Jestliže většina výzkumů užívá kvantitativní analýzu, tato studie se problémem zabývá z kvalitativního hlediska. Bylo uskutečněno dvanáct strukturovaných interview, které podpořily výsledky analýzy. K těmto praktickým a osobním rozhovorům je přidán teoretický základ ke konstrukci argumentace, zejména z důvodu vytvoření rámce, který ukazuje význam všech částí tvorby hodnot (funkcionální, emoční a sociální). Výsledek práce zdůrazňuje fakt, který byl již dokázán ostatním výzkumem: tvorba hodnot je fundamentem, který přesvědčí spotřebitele, aby si všímali CSR. Studie zároveň ukazuje, jak skeptický přístup k CSR negativně ovlivňuje chování spotřebitele. Výzkum pomůže podnikům implementovat úspěšnější strategie CSR a vyvinout nová řešení k oslovení spotřebitelů a ovlivnění jejich nákupního chování prostřednictvím vytvoření hodnoty, kterou budou sdílet.

Differences and similarities on the approaches of buyers from X and Y generations regarding sustainable procurement
Lacour, Maxime ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Geniaux, Isabelle (oponent)
Zodpovědné zásobování se stalo skutečnou výzvou pro firmy v návaznosti na současné trendy Corporate Social Responsibility (CSR) a pro další eticky orientované zákazníky. Na rozdíl od pojmu "zelené zásobování", tento pojem odpovědných zakázek podporuje společnosti k využívání etického a udržitelného zásobování. Obvyklá kritéria při zadávání veřejných zakázek jako je cena, výkony, inovace, termíny a doba splatnosti, jsou stále více spojovány s těmi více eticky orientovanými. Tato kritéria týkající se etiky kombinují jak sociální tak ekologickou odpovědnost dodavatelů a dalších stakeholders, jako jsou energetické úspory a dodržení určité certifikace. V současné době je mnoho výzev k předkládání nabídek stanovujících také ekologické požadavky na dodavatele nebo subdodavatele, a to i v kategorii nestrategického zásobování. Cílem této práce je porovnat tento přístup odpovědných zakázek mezi kupujícími z generace X a z generace Y: sdílejí stejné názory na zodpovědné zásobování? Jsou pro ně výhody a nevýhody odpovědného zásobování podobné?

Obsahový marketing pro generování leadů v segmentu B2B vzdělávacích a poradenských služeb
Nykodýmová, Barbora ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Pospíchal, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je čtenáře seznámit s problematikou obsahového marketingu pro generování tzv. leadů, informací o potenciálních zákaznících, a zanalyzovat a navrhnout doporučení pro jeho uplatnění mezi subjekty v segmentu B2B vzdělávacích a poradenských služeb. Teoretická část práce diskutuje tři klíčové oblasti: specifika služeb a sektoru B2B, obsahový marketing a důvody jeho zapojení do marketingové strategie a problematiku generování leadů jako možnou metriku obsahového marketingu a obchodní nástroj. Praktická část zjišťuje přístup k problematice pohledem čtyř zástupců dodavatelů služeb a doplňuje jej úhlem pohledu jejich zprostředkovatele, společnosti IVITERA, která kolem svých mediálních, zejména internetových, projektů sdružuje jednu z největších B2B komunit v daném odvětví služeb na českém trhu. Výzkum byl realizován pomocí individuálních rozhovorů se zástupci všech pěti společností a doplněn analýzou sekundárních dat, leadů a klíčových slov poskytnutých zprostředkovatelem.

Analýza a návrh struktury intranetu
Novák, Miroslav ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Šedivá, Zuzana (oponent)
Intranet je v dnešní době nedílnou součástí skoro každé firmy jakýchkoliv rozměrů i oblastí působnosti. Ve své práci i v osobním životě se často setkávám s různými intranety, které většinou nemají pozitivní ohlasy. Mívají však společný základ problému, který obvykle spočívá ve špatné struktuře, což je důvodem volby mého tématu práce. Jejím cílem je provést analýzu stávajícího intranetu v konkrétním podniku a následně za pomoci metody card-sorting vytvořit návrh nové struktury, jak by mohl intranet vypadat. Práce je primárně zobecněným postupem, jak při takové realizaci postupovat a jakými oblastmi se zabývat. Teoretická část diplomové práce se věnuje tématům informační architektury a samotnému pojmu intranet, přičemž zmiňuje nejčastější problémy, se kterými jsem se právě u intranetu setkal a na které poukazuji. Praktická část se již zabývá samotnou analýzou, kde se zaměřuji na strukturu současného intranetu, kategorizaci obsahu, vazby na další systémy, kastomizace, způsob řízení oprávnění, zjišťování spokojenosti a návštěvnosti intranetu. Analýza je realizována manuálním procházením současného intranetu v podniku. Jiné metody nebo přístupy nebyly z důvodu technických omezení nebo nedostatečných oprávnění umožněny. Na základě výstupů analýzy kategorizace webů a metody card-sorting je představen návrh nové struktury, který je však pouze demonstrací samotné metody, jak k návrhu přistoupit, a to zejména z důvodu malého vzorku uživatelů, který byl pro realizaci poskytnut.

Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript
Zikmund, Marian ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Suchan, Vladimír (oponent)
Cílem diplomové práce je návrh a vývoj frameworku pro tvorbu moderních jednostránkových aplikací (Single Page Application) v programovacím jazyku JavaScript a popsání tohoto přístupu k vývoji. Součástí práce je taktéž jeho dokumentace pro pohodlnější využití a přizpůsobení. Obsah je rozdělen do osmi kapitol. Po úvodu následuje rešerše informačních zdrojů, představení programovacího jazyka JavaScript a vysvětlení problematiky tvorby jednostránkových aplikací, včetně popisu základních principů jejich fungování, motivace a odůvodnění, kdy a proč je tento přístup vhodný. Práce se primárně zaměřuje na problematiku jednostránkových aplikací, pro jejichž tvorbu je programovací jazyk JavaScript klíčový. Z toho důvodu je mu v práci poskytnuta jedna celá kapitola, je zde rozebrána i jeho historie a role v kontextu ostatních. Následuje přehled obecných vlastností jednostránkových aplikací, analýza aktuálně oblíbených řešení stavějících na knihovně ReactJS, z nichž vyplývají požadavky na vyvíjený framework, jehož tvorbou se zabývá následující kapitola. K vyvinutému frameworku je též vytvořena uživatelská příručka. Praktickým výstupem práce je open source framework pro tvorbu bezserverových jednostránkových aplikací, který lze podle požadavků díky své architektuře a dokumentaci vhodně přizpůsobovat.

Integrace počítačů Apple Mac do firemního prostředí
Světlík, Martin ; Bruckner, Tomáš (vedoucí práce) ; Rathouský, Tomáš (oponent)
Podniková informatika prochází v posledních letech řadou změn. Čím dál tím více nejsou používaná zařízení závislá na platformě, ale na poskytovaných službách a úrovni bezpečnosti. Ke slovu se čím dál tím více dostávají technologie v cloudu a celá řada společností nabízí zaměstnancům možnost BYOD, tedy Bring Your Own Device. Tato práce se tak zaměřuje na integraci počítačů Apple Mac do firemního prostředí na základě analýzy dnešních přístupů a možností řešení integrace. Důležitou součástí práce je pak průzkum vybraných implementovaných řešení v České republice. Z obou části pak práce nabízí doporučení, která vycházejí z praktických zkušeností společností, které počítače Mac ve velké míře používají a řeší jejich integraci.

Porovnání účetních programů z hlediska využití informací pro řízení firmy
Loušová, Petra ; Stejskalová, Irena (vedoucí práce) ; Pevná, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je porovnat účetní programy z hlediska využití informací, které jsou důležité pro vedení podniku. Teoretická část se věnuje obecnému přístupu ke zpracování podnikových informací v rámci účetnictví. Jako další je zde představen přehled toho, jaké informace z oblasti účetnictví jsou důležité a potřebné pro práci finančního manažera. Praktická část obsahuje analýzu nejméně třech účetních programů, s hlavním zaměřením na to, jaké informace z vybraných účetních programů potřebují manažeři při své práci či jaké informace skutečně z programu získávají. V práci je též provedena komparace výsledků jednotlivých organizací, informace jsou získány prostřednictvím hloubkového rozhovoru s finančním manažerem vybrané firmy.

Řízení IS/ICT se zaměřením na sourcing služeb informačního systému
Šebesta, Michal ; Voříšek, Jiří (vedoucí práce) ; Havlíček, Zdeněk (oponent) ; Příklenk, Oldřich (oponent) ; Král, Jaroslav (oponent)
Předmětem odborného výzkumu je sourcing již několik desítek let. Evoluce v oblasti informačních systémů v poslední době charakterizovaná především komoditizací ICT služeb však významně mění celkový kontext rozhodování. Služby dostupné na vyžádání přes Internet umožnují organizacím implementaci požadovaných funkcí oproti dřívější době za zlomek času. Tento trend znamená významnou šanci pro organizace, které by rády využily pokročilé ICT služby, bez nutnosti vysokých investic. Problémem je současný nedostatek metod a nástrojů pro řízení služeb informačního systému a jejich outsourcing. Vzhledem k vývoji a trendům na trhu ICT služeb lze očekávat, že v budoucnu velká část řízení IT bude zahrnovat ICT služby a strukturované řízení jejich úrovně. Současně dostupné metody jsou buď příliš široké, anebo naopak zahrnují pouze malou část celého problému. Nahodilá a nepodložená rozhodnutí v této oblasti mohou způsobit značné komplikace z hlediska kvality, využitelnosti, integrace, a v důsledku toho významně ovlivnit celkové náklady na IT daného podniku. Organizace musí buď revidovat existující modely, anebo navrhnout a zavést zcela nové modely řízení svého IS/ICT. Tato disertační práce se zabývá řízením IS/ICT se zaměřením na sourcing služeb informačního systému. Diskutuje dostupné sourcingové modely uváděné v literatuře a propojuje je se souvisejícím oblastmi. Na základě těchto oblastí pak prezentuje integrovaný pohled na možné strategie sourcingu IT. Především pak práce navrhuje originální concept rozhodování o sourcingu ICT služeb nazvaný SOURCER framework. Tento přístup navazuje na zmínené strategie sourcingu, a předkládá komplexní metodiku a kritéria pro rozhodování. Ty pomohou organizacím s výběrem ICT služeb s cílem udržování a řízení co nejvhodnějšího portfolia ICT služeb. Rozhodování je založeno na čtyřech základních pohledech: funkce, cena, čas, a kvalita. Tyto pohledy jsou diskutovány, individuálně analyzovány, a slouží jako základ pro další zkoumání. Celý framework je vyvíjen a validován s využitím přístupu Design Science Research Methodology (DSRM). Individuální komponenty jsou vyhodnoceny s využitím průzkumu mezi vybranými IT manažery. Další ověření přístupu je pak zajištěno realizováním případové studie, která mapuje reálné využití frameworku v organizaci. Tato případová studie zahrnuje specifikaci strategie, business--IT alignment, specifikace architektury služeb a její propojení, sourcing, and řízení portfolia ICT služeb.