Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Černý, Martin ; Cudlín, Pavel ; Urban, Otmar
PS 1 Adaptační strategie ekosytémů ČR k probíhající GZ - identifikace změn reakcí fotosyntetické bio-transformace uhlíku autotrofní a heterotrofní respirace ekosystémů a procesů spojených s metabolismem uhlíku v důsledku navýšení koncentrace CO2 v atmosféře, kvantifikace ukládání atmosférického uhlíku v ekosystémech, identifikace potenciálních rizik způsobených pěstováním smrkových monokultur. PS 2 Zhodnocení dopadů změn ve využívání krajiny na stav biologické rozmanitosti ČR - hodnocení přírodní rozmanitosti na základě mapování systémů CORINE Land Cover (1990 a 2000) a Natura 2000, zjišťování vlivu krajiny na hodnotu biotopů hodnocených metodou BVM a CLC v kombinaci s vyhodnocením funkčních struktur krajiny (ÚSES). PS 3 Adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny - rozvoj dynamické observační sítě poskytující informace o stavu, vývoji ekosystémů a využití krajiny.
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny: Rozvoj dynamické observační sítě poskytující informace o stavu, vývoji ekosystémů a využití krajiny
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Černý, Martin
Statistická inventarizace krajiny CzechTerra byla vytvořena s cílem založit efektivní systém poskytující informace o stavu a vývoji tereristických ekosystémů a využití území jako základ pro strategické rozhodování a plánování udržitelného využívání krajiny na celorepublikové úrovni, vytvořit systém kontinuálního zdroje informací pro domácí potřeby a mezinárodní reporting, vytvořit informační systém, který bude efektivní, flexibilní a dynamický, s vazbou na další informační systémy z hlediska metodiky a obsahu údajů.
Zmapování postoje aktérů z environmentální‚ ekonomické a sociální sféry k problematice udržitelného rozvoje a strategie udržitelného rozvoje
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Kupčíková, Leona
Impulzem k realizaci projektu byla skutečnost‚ že laická veřejnost i velká část odborné veřejnosti ze sociální a ekonomické sféry stále vnímá udržitelný rozvoj velmi úzce - jako environmentální problematiku a v občanské společnosti neexistuje vzájemná kooperace či kooperace směřující k mezisektorovému prosazování udržitelného rozvoje. Na téma zmapování postoje aktérů z environmentální‚ ekonomické a sociální sféry k problematice udržitelného rozvoje a strategie udržitelného rozvoje proběhla za účasti facilitátora konzultace pro zástupce a odborníky ze skupin: životní prostředí‚ lidská práva‚ obchod a průmysl‚ odbory‚ sdružení rodičů‚ mládeže a dětí‚ veřejná správa a samospráva‚ zemědělství a lesnictví‚ ženské a feministické hnutí a jiné nezařazené organizace. Popis průběhu konzultace.
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs na Labem, pobočka Frýdek-Místek (UHUL) ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno ; IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Strašice ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., České Budějovice ; Černý, Martin ; Cudlín, Pavel ; Urban, Otmar
CzechTerra představuje integrační projekt řešící problematiku studia adaptace krajinných celků ČR – ekosystémů - na probíhající globální změnu klimatu (GZ) s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat probíhající změny v regionálním měřítku a v kontextu Rámcové úmluvy a Kjótského protokolu. Projekt je realizován ve třech pracovních sekcích. PS1 - Adaptační strategie ekosystémů ČR k probíhající GZ - výzkum zaměřený na analýzy adaptačních změn, časové trajektorie těchto změn řešených na úrovni ekofyziologie produkčního procesu. Studium odezvy asimilačního aparátu dřevin na působení zvýšené koncentrace CO2. Studium dynamiky toků uhlíku pomocí eddy-kovariační techniky. Identifikace potenciálních rizik způsobených dlouhodobým pěstováním smrkových monkultur. PS2 - Stresová rizika lesních ekosystémů spojená s adaptačními změnami způsobenými GZ - zhodnocení dopadů změn ve využívání krajiny na stav biologické rozmanitosti ČR. Studium adaptačních mechanismů lesních porostů s převahou smrku ztepilého na faktory globální environmentální změny. PS3 - Rozvoj dynamické observační sítě o stavu, vývoji ekosystémů a využití krajiny ČR - vytvoření efektivního informačního systému, který by byl využitelný pro široké potřeby hodnocení a trvalého sledování vývoje terestrickckých ekosytémů a využívání území na celorepublikové úrovni. Systém bude představovat základní nástroj pro hodnocení a strategické plánování ochrany a udržitelného rozvoje krajiny v České republice.
Suburbánní rozvoj‚ suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Urbánní a regionální laboratoř, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha ; Dvořáková, Nina ; Puldová, Petra ; Ouředníček, Martin
Projekt hodnotí územní rozsah a intenzitu suburbanizace v České republice a identifikuje její důsledky z hlediska udržitelného rozvoje krajinné a společenské sféry. Cílem projektu je nalézt systém indikátorů pro hodnocení rozsahu a důsledků suburbanizace a navrhnout opatření vedoucí k prevenci a zmírnění jejích negativních důsledků.
Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím‚ ekonomikou a sociálními souvislostmi
Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem ; Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice ; Ritschelová, Iva ; Obršálová, Ilona
Návrh indikátorů vhodných pro průběžné monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností. Projekt je rozdělen na dva segmenty: 1. Lokální úroveň sledování příčin změn v kvalitě životního prostředí, stavu ŽP a důsledků pro ekonomiku a společnost včetně zpětných vazeb. 2. Makro-ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí v průběhu transformace české ekonomiky. Zpráva za rok 2010 obsahuje stručné shrnutí dosažených cílů. Na CD-ROMu je uvedena zpráva za spolupříjemce dotace, která se zabývá identifikací a kvantifikací vlivu politiky životního prostředí na inflaci, na strukturu národního hospodářství, na zahraniční obchod vždy s odkazem na publikovaný výsledek projektu.
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha ; Bartoš, Lubomír ; Novák, Josef ; Třebický, Viktor ; Moldan, Bedřich ; Weinzettel, Jan ; Vačkář, David ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Zpráva se zabývá především hodnocením vazeb mezi indikátory udržitelného rozvoje (UR), resp. mezi jednotlivými pilíři UR, obsahuje popis a parametry jednotlivých indikátorů i metodiku tvorby Situační zprávy, která je interpretuje. Zpráva obsahuje kapitoly: Hodnocení významnosti a důvěryhodnosti indikátorů, Hodnocení vazeb, Výzkum indikátorů pro vybrané oblasti a témata situační zprávy - indikátory materiálové spotřeby, energetické spotřeby, ekologické indikátory a indikátory biodiverzity, indikátory ke Strategii udržitelného rozvoje.
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i, Brno
Cíle projektu byly: identifikovat, vysledovat a vyhodnotiti adaptační mechanismy, které se v ekosystémech ČR projevují v souvislosti s působením globálních změn, vypracovat možný sled adaptačních mechanismů na působení GZ, které se projeví v produkčním procesu a mohou tak výrazně ovlivnit vitalitu, stabilitu a biodiverzitu ekosystémů, predikovat možné stresové scénáře, které mohou být rizikem stability ekosystému v blízké budoucnosti v důlsledku globálních změn, vytvořit informační síť, která podchytí změny ekosystémů a krajinných celků ČR.
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha ; Bartoš, Lubomír ; Novák, Josef ; Třebický, Viktor ; Moldan, Bedřich ; Weinzettel, Jan ; Vačkář, David ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Zpráva se zabývá především hodnocením vazeb mezi indikátory udržitelného rozvoje (UR), resp. mezi jednotlivými pilíři UR, obsahuje popis a parametry jednotlivých indikátorů i metodiku tvorby Situační zprávy, která je interpretuje. Zpráva obsahuje kapitoly: Hodnocení významnosti a důvěryhodnosti indikátorů, Hodnocení vazeb, Výzkum indikátorů pro vybrané oblasti a témata situační zprávy - indikátory materiálové spotřeby, energetické spotřeby, ekologické indikátory a indikátory biodiverzity, indikátory ke Strategii udržitelného rozvoje.
Suburbánní rozvoj‚ suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Urbánní a regionální laboratoř, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha ; Dvořáková, Nina ; Puldová, Petra ; Ouředníček, Martin
Projekt hodnotí územní rozsah a intenzitu suburbanizace v České republice a identifikuje její důsledky z hlediska udržitelného rozvoje krajinné a společenské sféry. Cílem projektu je nalézt systém indikátorů pro hodnocení rozsahu a důsledků suburbanizace a navrhnout opatření vedoucí k prevenci a zmírnění jejích negativních důsledků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.