Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj poptávky na trhu s domy na stromech
Přibyl, Vojtěch
Bakalářská práce byla zaměřena na vývoj poptávky na trhu s domy na stromech, včetně poptávky po pronájmu takových domů za účelem rekreace. V práci je také uveden nejčastěji používaný typ konstrukce domů na stromech. Dále práce popisuje náklady vynaložené na stavbu domů na stromech. Práce pokračuje dotazníkem, který sbírá data od firem pronajímajících, případně budujících domy na stromech. Následuje dotazník určený široké veřejnosti. V závěru práce jsou uvedeny závěry vyvozené z nasbíraných dat.
Analýza trhu se stavbami na bázi dřeva
Pospíšilová, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje poptávky na trhu se stavbami na bázi dřeva na území České republiky. Hlavním cílem práce byl tržní cenový průzkum nabídek dřevostaveb podle vybraných a zdůvodněných konstrukcí. Dále se práce zabývá vyhodnocením prodejnosti a identifikací potencionálně úspěšných konstrukcí v segmentu trhu České republiky. Práce v širším kontextu porovnává vybrané konstrukce dřevostaveb s cenami domů a bytů nedřevěných konstrukcí na základě podlahové plochy. V závěru práce jsou uvedené výsledky průzkumu jednotlivých firem zabývajícími se realizacemi dřevostaveb. Výsledky jsou založeny na dotazníku, ve kterém zástupci firem odpovídali na konkrétní otázky ve čtyřech oblastech (stavební společnost – pověřená osoba, stavební společnost – základní informace, zájem o dřevostavby, osobní názor respondenta). Zjištěné informace budou sloužit k upřesnění zájmu uživatelů České republiky o dřevostavby. Průzkum je určený především pro dodavatele těchto systémů konstrukcí.
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb na území Jihomoravského kraje
Čejka, David
Bakalářská práce se věnuje marketingové studii spokojenosti uživatelů dřevostaveb na území Jihomoravského kraje. Šetření bylo určeno na zkolaudované dřevostavby mezi lety 2015 až 2022. Díky dotazníku jsem získal odpovědi do jednotlivých okruhů, kde jsem obdržel informace o majitelích samotných dřevostaveb. Dále majitelé odpovídali na základě zkušeností a očekávání s dřevostavbou. Následně jsem zpracoval získané výsledky do grafů a okomentoval. Porovnal jsem je s výsledky z minulých let. Zformuloval jsem marketingové doporučení pro dodavatele dřevostaveb. Zhodnotil jsem praktický přínos pro dřevařský průmysl a stavební sektor v Jihomoravském kraji.
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji
Prokop, Pavel
Tato práce se zabývá průzkumem spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji. Informace od uživatelů byly zjišťovány pomocí předem sestaveného dotazníku, který byl rozdělen na čtyři části. Oslovení majitelé odpovídali na otázky týkající se obecně jejich dřevostaveb, dále celkového zájmu o dřevostavby a neposlední řadě také jejich vlastních praktických zkušeností. Dotazování probíhalo u dřevostaveb zkolaudovaných v letech 1995--2015. V první (teoretické) části proběhlo seznámení se dřevem jako s konstrukčním materiálem, dále seznámení s různými konstrukčními systémy dřevostaveb. Práce také obsahuje stručný popis informací o Jihočeském kraji. V druhé (praktické) části práce proběhlo vyhodnocení samotného průzkumu. Informace od uživatelů dřevostaveb jsou zpracovány do přehledných grafů a jsou opatřeny stručným komentářem.
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb na území Karlovarského a Královéhradeckého kraje a jejich vzájemná komparace
Adlof, Jakub ; Sloup, Roman (vedoucí práce) ; Veselá, Michaela (oponent)
Tato práce se zabývá hodnocením spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Informace od uživatelů byli zaznamenávány do předem připraveného dotazníku, který vypovídá nejen o jejich spokojenosti s dřevostavbou, ale i jejich zájmu o dřevostavby, dosaženém vzdělání i věkové hladině uživatelů. Výsledky tohoto dotazování mohou být dále využity jako podklad pro další vědeckou činnost či pro všeobecné zlepšení veřejného mínění o dřevostavbách jako vhodné stavební technologii pro konstrukci rodinných domů či jiných objektů. První část práce se zabývá fyzikálními vlastnostmi dřeva a jeho historií použití pro stavební účely . Dále obsahuje různé možnosti montáže z hlediska konstrukce a rozdílnost využití v jednotlivých krajích. Druhá část práce (praktická) obsahuje informace a vyhodnocení ze samotného terenního průzkumu v jednotlivých krajích zpracovaných do grafů doplněných o komentář pro snadnější pochopení problematiky.
Marketingová studie společnosti Aquasvět Chomutov
Kučerová, Adéla ; Pánek, Pavel (vedoucí práce) ; Lukáš, Lukáš (oponent)
Diplomová práce přináší marketingovou studii společnosti Aquasvět Chomutov. Ve vlastní práci jsou vystižena teoretická východiska, jež dala základ metodám a postupům, které byly v práci použity. Zahrnuje základní pojmy marketingu, které se v práci vyskytují. V praktické části práce je představen předmět marketingové studie, tedy společnost Aquasvět Chomutov. Pro potřeby stěžejní analýzy diplomové práce, jsou nejdříve představeny výsledky předcházejících analýz, které byly provedeny pro účely studie. Patří mezi ně finanční analýza, analýza konkurentů, a analýza makroprostředí. Díky získaným poznatkům bylo možné vytvořit SWOT analýzu, která ukázala silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti, které může využít i hrozby, kterého oslabují, ukázala také, v jakém prostředí se pohybuje a jaké prvky na něj působí nejvíce. Pro doplnění představy zákazníků o společnosti a také pro účely SWOT analýzy byl přidán průzkum trhu. Průzkum o mínění zákazníků o Aquasvětě Chomutov. V poslední části diplomové práce jsou představena navrhovaná možná opatření pro zlepšení povědomí a návštěvnosti studovaného subjektu a závěr o získaných datech.
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb na území Zlínského kraje
Hahn, Petr
Závěrečná práce se zabývá marketingovou studií spokojenosti uživatelů dřevostaveb ve Zlínském kraji, jejich motivy k pořízení, výhodami a nevýhodami těchto domů a utvoření souvislostí s regionálním rozvojem v této oblasti oblasti. V konečném stádiu může tato práce přinést některá doporučení a podněty firmám, zabývajících se výstavbou dřevostaveb. Vzhledem ke studovanému oboru regionálního rozvoje a podnikání je pojetí práce spíše z pohledu marketingového a regionálně rozvojového než dřevařského. Teoretická část se zabývá popisem území Zlínského kraje, jeho lesnictvím, demografií, ekonomikou a regionálním rozvojem v oblasti bydlení, popřípadě dalšími trendy, které v této oblasti nastávají. Část empirická se zabývá výzkumem konkrétně. Popisuje fázi před sběrem dat, sběr dat, jejich analýzu, následné vyhodnocení a vytvoření souvislostí mezi získanými údaji.
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Plzeňském kraji
Sedlák, Jakub
Bakalářská práce je zaměřena na Marketingovou studii spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Plzeňském kraji. Výsledkem práce je vyhodnocení informací od uživatelů dřevostaveb získaných sběrem dotazníků. Výsledky jsou členěny do čtyř kategorií: lidé, dřevostavba, zájem a zkušenosti. Z těchto témat se stanoví nejčastější typ uživatele, užívané dřevostavby, dále prvotní očekávání uživatelů, jejich zkušenosti a kvalitativní a cenové zhodnocení se zděnou stavbou. Práce může pomoci firmám zabývající se výstavbou a výrobou dřevostaveb, ke zlepšení a komfortu bydlení z pohledu uživatele. A dále k získání informací při rozhodování potencionálním uživatelům.
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb na území Olomouckého kraje
Mašta, Michal
Závěrečná práce se zabývá marketingovou studií spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Olomouckém kraji. Výzkum se zaměřoval na dřevostavby zkolaudované v letech 1995--2014 a určoval základní profil jejich uživatelů, typ stavby a prvotní motivy vedoucí k realizaci výstavby. Na základě získaných zkušeností byly dále specifikovány výhody a nevýhody tohoto typu bydlení. Vzhledem ke studiu oboru regionálního rozvoje je tato práce více zaměřena na socioekonomický faktor před faktorem dřevařským. Závěr této studie obsahuje celkové hodnocení dřevostavby, charakteristiku jejího typického uživatele a doporučení pro dodavatele a místní samosprávu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.