Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,316 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Skinheadská subkultura v postindustriální době a její možný vývoj očima jejích členů
Jakubčanin, Petr ; Maslowski, Nicolas (vedoucí práce) ; Urban, Lukáš (oponent)
V diplomové práci se zabývám podstatou subkultury zakotvené v postindustriální éře. Skrze relevantní literaturu teoreticky analyzuji vztah subkultury skinheads ke kultuře dominantní a odkrývám její charakteristiky utvářené převážně vlivy globalizace, současného kapitalistického systému a vzájemnou interakcí různých společenských činitelů. Též cílím na znaky a vnitřní diferenciaci subkultury, jež souvisí s její politizací. V empirické části se skrze kvalitativní výzkum orientuji na zodpovězení výzkumných otázek, které mají za cíl odkrýt emické vnímání subkultury v postindustriální době očima jejích samotných členů. Výpovědi skinheads o aktuálním stavu jejich subkultury a jejím možném budoucím vývoji jsou tak posléze důsledně analyzovány a interpretovány.
Komerční centrum Miris Garden v Chorvatsku
Uherková, Jana ; Vintr, Jan (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby, které vychází ze zadání, které bylo poskytnuto ve 3. ročníku v zimním semestru v předmětu BGA 032 – Ateliér architektonické tvorby IV. Tématem studie je návrh novostavby komerčního centra v areálu nově plánovaného dovolenkového resortu v Chorvatsku. Řešený pozemek se nachází v oblasti chorvatské Dalmácie, poblíž vesnice Stari Grad-Paklenica. V současnosti je nevyužívaný, nezastavěný a zarostlý zelení. Konceptem architektonického řešení bylo vytvořit budovu, která bude svým tvarem reagovat na svažitý terén, jenž se na řešeném pozemku nachází, a která svým vzhledem poskytne svým budoucím návštěvníkům alespoň trochu ducha a atmosféry chorvatské architektury. Toho je docíleno použitím kamenného obkladu a dřevěných stínících prvků, tedy typických materiálů této architektury. Budova nepravidelného tvaru je tvořena dvěma nadzemními podlažími. První nadzemní podlaží slouží pro stravování, komerci a sport, druhé nadzemní podlaží pro stravování, služby, administrativu a zábavu. Toto podlaží je oproti prvnímu, co se týče hloubky menší, a je zde tak vytvořena pochozí terasa, z které jsou jednotlivé jednotky přístupny. Na terase se také nachází venkovní sezení pro gastro podniky, doplněné o dřevěné pergoly s posuvným látkovým stíněním. Jedním z dominantních prvků komplexu je venkovní pobytové schodiště propojující obě podlaží. Je to prvek, který nás nejenom někam směruje, ale také prvek, který nám odkrývá pohled na moře a zapadající slunce. Při návrhu byl kladen důraz i na veřejné prostory. V předprostoru komerčního centra na severovýchodní straně je prostor členěn zelenými ostrůvky s posezením. Tyto zelené ostrůvky spolu s vodním prvkem dotváří prostor náměstíčka, nacházejícího se před budovou komerčního centra směrem k moři. V tomto prostoru nalezneme i dřevěné pergoly s posuvným látkovým stíněním, připomínající svým tvarem vlny moře, které poskytují návštěvníkům gastro podniků stín.
Obytný soubor na Červeném kopci
Cibulová, Monika ; Mléčka, Jan (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Téma bakalárskej práce sa zaoberá problémovou situáciou v oblasti bývania, kedy dobyt po bývaní prevyšuje aktuálnu ponuku. Návrh obytného súboru pozostáva z bytového domu, bytového komplexu a polyfunkčného objektu. Súčasťou návrhu je námestie s terasou kaviarne, jazierkom, obytnou ulicou, parkovaním a súkromnými komunitnými záhradami. Cieľom bolo vytvoriť príjemné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov lokality.
Budova loutkového divadla v centru Opavy
Bradávka, Ondřej ; Palacký, Ivan (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Práce se zabývá novostavbou divadla pro působení amatérské loutkové divadelní scény v centru Opavy, v přímé návaznosti parcely na lokalitu stávající historické budovy Slezského divadla zřizovaného městem. Cílem není pouze splnit předem dané požadavky na divadelní provoz vycházejícího z plánované kapacity a kontextu centra města, nýbrž o samotném konceptu provozu v tomto kontextu samostatně rozhodnout a určit charakter prostor a možnosti fungování celého provozu v aktuálních podmínkách udržitelnosti, vyhodnocení současného i budoucího dopadu vývoje divadelních technologií a vývoje scénického umění jako celku.
Galerie moderního umění v Brně
Knipiglová, Nina ; Doležal, Ondřej (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na návrh galerie moderného umenia, lokalizovaného v mestskej časti Brno-Stred. Pozemok, s nadmorskou výškou od 205, 200 do 207, 100 m.n.m., charakterizuje nepravidelný pôdorys. Centrálna lokalita je výhodná, avšak okolité cestné komunikácie pridávajú hlučnosť k miestnemu prostrediu. Objekt, pozostávajúci z päť podlaží s dvoma podzemnými a tromi nadzemnými úrovňami, je navrhnutý v súlade s mestským plánom pre zmiešané oblasti a s ohľadom na plánovaný okružný park. Hlavný vstup je situovaný na prvom podlaží zo západnej strany, s veľkou vstupnou halou, kaviarňou, knižnicou a kancelárskymi priestormi. Druhé a tretie podlažie sú vyhradené pre výstavné priestory, doplnené o prenajímateľné ateliérové priestory. Podzemné časti zahŕňajú dvojpodlažné garáže a zásobovacie priestory. Konceptom reaguje na okolie, zalomenie objektu kopíruje uličnú čiaru v časti Kolište a severnou fasádou je rovnobežne zarovnaný s magistrátom mesta Brno. Fasáda budovy je materialovo rozdelená.Prvé nadzemné podlažie je presklenné s bielou omietkou, zatiaľ čo ostatné nadzemné úrovne sú pokryté hliníkovými panelmi. Cieľom objektu je zapadnúť do mestského prostredia a poskytnúť priestor, ktorý podporí kultúrne a spoločenské aktivity v Brne-Stred.
Poskytování kulturně kompetentní péče v intenzivní ošetřovatelské péči
PAĎOURKOVÁ, Aneta
Současný stav: S poskytováním kulturně shodné péče se setkáváme v každém klinickém prostředí, avšak v intenzivním ošetřovatelství je poněkud náročnější. Setkáváme se s pacienty z různých kultur, jejichž zdravotní stav je kritický. Z tohoto důvodu by sestry měly mít odpovídající znalosti a dovednosti, aby mohly poskytovat kvalitní kulturně citlivou péči. Cíle práce: 1. Zmapovat úroveň kulturních kompetencí sester v intenzivní ošetřovatelské péči. Metodika: Práce byla vypracována kvantitativním výzkumným šetřením. Technika sběru dat byl dotazník, který se skládal z nestandardizované a standardizované části. Výzkumný soubor: Výzkumný soubor byl tvořen sestrami na ARO, JIP, IMP v nemocnicích Jihočeského kraje. Velikost výzkumného souboru činila 137 respondentů. Výsledky práce: Výsledky výzkumu ukazují úrovně kulturních kompetencí v jednotlivých oblastech kulturního uvědomění, kulturních znalostí a dovedností. Bylo zjištěno, že sestry disponují spíše vyšší úrovní kulturních znalostí než kulturních dovedností. Sestry si uvědomují důležitost poskytování kulturně shodné péče v intenzivní péči a uvědomují si, že je nutné celoživotního procesu v získávání znalostí v oblasti kulturních kompetencí. Většina sester dokáže přizpůsobit svůj komunikační styl pacientovým potřebám tak, aby byla jejich vzájemná komunikace efektivnější. Využití v praxi: Výsledky budou prezentovány v odborném článku, který mohou využít všechny sestry z praxe a studenti zdravotnických oborů. Výzkum pomůže ke zdůraznění důležitosti poskytování kulturně shodné péče. V neposlední řadě budou výsledky výzkumu prezentovány na odborných konferencích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,316 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.