Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,330 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Implementace biopotravin a lokálních potravin do společného stravování
MOUČKA, Petr
Ve světě lze stále častěji zaznamenávat různé snahy o snížení emisí skleníkových plynů. Zemědělství a potravinářský sektor k emisím skleníkových plynů přispívají svým dílem, a proto je nutné zavádět opatření zaměřená na jejich mitigaci. Biopo-traviny a krátké dodavatelské řetězce jsou spojovány s nižšími dopady na životní prostředí a školní jídelny nabízejí velký prostor pro zmírnění klimatické změny právě implementací těchto opatření. Často zmiňovaným problémem jsou vyšší finanční náklady na nákup biopotravin nebo potravin lokální produkce. Tato práce ukazuje, že v případě výběru vhodné suroviny a zapojení správné logistiky nemusí finanční náklady na jednu porci přesáhnout 1,5 % navýšení ceny. Práce dále ukazuje, že zařazení biopotraviny není nutně klíčové pro mitigaci klimatické změny tak, jako zařazení lokální potraviny. Pro uplatnění těchto výsledků na další případy je nutný výzkum zaměřený na konkrétní jídelny a jejich možnosti pro dodávku lokálních potravin.
Marketingový mix vybraného podniku
KLEPLOVÁ, Martina
Práce se zabývá vyhodnocováním dotazníkového šetření marketingového prostředí Restaurace Solnice v Českých Budějovicích. Následně je provedena SWOT analýza pro zjištění postavení na trhu. Cílem práce je na základě výsledku dotazníku a SWOT analýzy navrhnout možnosti ke zlepšení marketingového mixu.
Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě
Meškanová, Tereza ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu s byty ve městě Brně v daném období v roce 2022 a 2023. V první řadě vymezuje základní pojmy týkající se této problematiky. Následně uvádí ve zkratce prostředí v podobě základní charakteristiky města Brna a krátkého seznámení s trhem a jeho vývojem. Stanovuje kritéria a dělí je do dvou základních skupin – hlavní a vedlejší. Na základě těchto kritérií pak vyhodnocuje jejich vliv na jednotkovou cenu bytu pro jednotlivé roky. V poslední části porovnává oba hodnocené roky jak z hlediska vlivu kritérií, tak z hlediska ceny. A v neposlední řadě radí budoucím kupcům bytů, na jaké parametry se soustředit při výběru bytu.
Analýza realitního trhu s byty
Rathouzská, Bronislava ; Bejšovec, Jaroslav (oponent) ; Staněk, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu v České republice s důrazem na Jihomoravský kraj. V teoretické části jsou popsány jednotlivé trhy s nemovitostmi, především trh s byty, a to jak v rámci celé České republiky, tak v Jihomoravském kraji. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které jsou následně aplikovány v praktické části. Ta se skládá ze tří částí. Nejprve je stanovena cena obvyklá rodinného domu, následně je popsán modelový příklad financování tohoto domu a nakonec je provedena analýza vývoje cen rodinných domů v Jihomoravském kraji v porovnání s dalšími faktory.
Metody opotřebení staveb a jejich použitelnost v praxi
Peřina, Josef ; Bejšovec, Jaroslav (oponent) ; Staněk, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce je souhrnem popisujícím, jaký vztah mají různé metody stanovení opotřebení u nemovitostí k odhadu ceně tržní a k ceně zjištěné dle platného zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování. Podkladem pro srovnání byly vybrány tři rodinné domy rozdílného stáří tak, aby byly zachyceny vztahy jednotlivých metod a cen v různých stádiích životnosti zmíněných domů. Ke zmíněným cenám (tržní, zjištěná) jsou srovnány všechny dílčí výsledky z různých metod stanovení opotřebení u jednotlivých rodinných domů. Rodinné domy byly oceňovány dle zákona o oceňování a jeho příslušné prováděcí vyhlášky č. 3/2008 Sb. Odhady tržních cen byly provedeny dle aktuálního stavu na trhu s nemovitostmi dle příslušné polohy posuzované nemovitosti.
Zavedení Chytré izolace® na evropský trh
Packová, Klára ; Zlatníček, Martin (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením efektivnosti použitých marketingových nástrojů společnosti LIKO-S, a. s. pro zavedení nového produktu do České republiky. Zároveň se práce zabývá návrhem marketingových strategií pro další distribuci Chytré izolace®, především pro distribuci do Rakouska.
Stanovení hodnoty projektu pro navýšení nemovitého majetku
Novotná, Eva ; Vítková, Eva (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší hodnotu kulturní nemovité památky. Prostředkem bude zvládnutí problematiky oceňování nemovitých věcí s návazností na fáze životního cyklu stavby a její historickou hodnotu. Pro ověření získaných teoretických poznatků bude vypracována případová studie, kde se stanoví hodnota kulturní památky.
Cena stavebního díla z hlediska investora
Chalupová, Hana ; Comorek,, Martin (oponent) ; Marková, Leonora (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je sestavení optimální ceny stavebního díla z hlediska investora. Sestavení ceny pro stavbu rodinného domu zohledněním nákladů vznikajících při jeho užívání. Z rozpočtu byly vybrány dva funkční díly, ke kterým bylo vytvořeno alternativní řešení s posouzením výše ceny a nákladů životního cyklu. Závěrem byla stanovena optimální varianta materiálů a byla sestavena cena.
Vliv provedení zateplení stavby pro rodinou rekreaci na výdaje spojené s jejím provozem
Hanyk, Tomáš ; Hrdlička, Tomáš (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem provedení tepelné izolace rekreačního objektu na náklady spojené s užíváním této nemovitosti. Teoretická část práce se zaměřuje na popis zateplovacích materiálů, druhy zateplovacích systémů a tvorbu cen ve stavebnictví. V praktické části jsou navržena řešení tepelné izolace objektu v obci Pernink v Karlovarském kraji. Je stanovena kalkulace nákladů na provedení stavebních prací a vypočtena prostá návratnost investice a úspora budoucích nákladů spojených s užíváním stavby.
Sběrnicové elektroinstalační systémy pro komplexní řízení budov
Mokrý, Lukáš ; Macháček, Jan (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Cílem mé práce je prozkoumat současné možnosti sběrnicových elektroinstalačních systémů pro komplexní řízení budov, především jejich energetickou a ekonomickou bilanci. Zjednodušeně je můžeme nazývat inteligentní elektroinstalace. Bude se jednat o dva systémy od firmy INELS a ABB. Tyto systémy obsahují funkční prvky, především moduly a ovladače. S použitím dalších materiálů vytvořím panel, na kterém budou prvky nainstalovány a poté elektricky propojeny. Systémy bude potřeba uvést do provozu a za pomoci jejich softwarů je naprogramovat. Dále bude následovat měření veličin při různých stavech systému a měření spotřeby, což je jeden z hlavních cílů práce. K tomuto měření budou použity dva měřící přístroje. Samotná práce bude obsahovat teoretický rozbor systémů, jejich popis, využití, způsob fungování a hlavní výhody a nevýhody. Dále zde budou popsány jednotlivé prvky a celý proces práce v laboratoři a měření. Z výsledků bude sestaveno celkové hodnocení a srovnání systémů z různých hledisek, včetně cenového.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,330 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.