Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 880 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza rozpočtu stavebního objektu
Koukolová, Denisa ; Mrňová, Zuzana (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je analýza vývoje ceny přístavby mateřské školky Újezd a vybraných položek z rozpočtu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z teorie cen, kalkulace, rozpočtu stavby a nákladů. Praktická část zkoumá vývoj vybraných položek a materiálů z rozpočtu a celkové ceny stavby od roku 2016 do roku 2023. Výstupem této práce je popis a grafické znázornění vývoje cen prací a materiálů.
Návrh na zlepšení marketingového mixu společnosti
Borovcová, Aneta ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Havíř, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem na zdokonalení marketingového mixu společnosti, která prodává zahradní techniku, nářadí a ostatní produkty potřebné k údržbě zahrady. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového mixu a marketingového prostředí. Druhá, analytická část, obsahuje vyhodnocení současného stavu společnosti pomocí jednotlivých analýz. Poslední část prezentuje návrhy a doporučení pro zdokonalení marketingového mixu.
Stanovení výše pojistného plnění u stavby poškozené tornádem
Souček, Martin ; Klika, Pavel (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice stanovení výše pojistného plnění u poškozeného objektu rodinného domu v obci Hrušky na Břeclavsku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s pojišťovnictvím a oceňováním nemovitostí. Praktická část je věnována vlastnímu řešení problému, kdy je objekt oceněn nákladovým způsobem ve třech časových obdobích. V závěru práce jsou položkovým rozpočtem stanoveny náklady na opravu poškozeného objektu do původního stavu a je posouzena adekvátnost výše pojistného plnění
Marketingový mix hotelu
Vychodilová, Iveta ; Schüller, David (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix hotelu Valáškův Grunt. Práce je rozdělena do tří částí, na teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část obsahuje definice základních pojmů marketingu a marketingového mixu. Analytická část je zaměřena na představení podniku, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a analýzu současného marketingového mixu. Poslední část diplomové práce představuje případné návrhy na zlepšení marketingového mixu podniku.
Využití cenové diskriminace produktu na mezinárodních trzích
Tempír, Stanislav ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkrétních doporučení v oblasti cenové diskriminace pro společnost působící na mezinárodních trzích. Tato doporučení jsou podložena výpočty parity kupní síly, cenové elasticity poptávky a analýzami primárních i sekundárních dat z prostředí evropských trhů. Práce je strukturovaná do třech hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými východisky, druhá společností a vybranými trhy a poslední část je věnována samotným doporučením.
Vývoj ceny nájemného ve vybrané lokalitě
Elisová, Martina ; Dřínovský, Lukáš (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato práce sleduje vdaném období (tj. 07/22-03/23), jak se vyvíjí trh nájemného bydlení, tak i pořizovací ceny nemovitostí vsegmentu bytů vJihomoravském kraji. Cílem této práce je odpovědět na otázku, které dispozice jsou pro investory aktuálně nejzajímavější. Tato práce se zabývá pouze popisem a interpretaci získaných dat. Nezabývá se možnou predikcí a neuvažuje možný potenciál růstu tržní ceny bytů.
Stanovení ceny vedlejších rozpočtových nákladů výstavby rodinného domu
Hrdá, Gabriela ; Trtílek, Petr (oponent) ; Tuscher, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice stanovení výše ceny vedlejších rozpočtových nákladů výstavby rodinného domu. V teoretické části jsou rozpočtové náklady rozděleny na základní a vedlejší a jsou blíže popsány. Větší důraz je kladen právě na vedlejší náklady, o kterých potom pojednává praktická část. Jejím výstupem je seznam položek vedlejších nákladů, které by se měly zohlednit u výstavby rodinného domu, a jejich ocenění. Sečtením vznikne přibližná celková částka, která je následně srovnána s vedlejšími náklady vybraných realizovaných projektů a též s procentními sazbami, jež v souvislosti s vedlejšími náklady uvádí společnosti ÚRS a RTS. Na závěr je stanoven ukazatel ceny vedlejších nákladů na měrnou a účelovou jednotku.
Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě
Meškanová, Tereza ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu s byty ve městě Brně v daném období v roce 2022 a 2023. V první řadě vymezuje základní pojmy týkající se této problematiky. Následně uvádí ve zkratce prostředí v podobě základní charakteristiky města Brna a krátkého seznámení s trhem a jeho vývojem. Stanovuje kritéria a dělí je do dvou základních skupin – hlavní a vedlejší. Na základě těchto kritérií pak vyhodnocuje jejich vliv na jednotkovou cenu bytu pro jednotlivé roky. V poslední části porovnává oba hodnocené roky jak z hlediska vlivu kritérií, tak z hlediska ceny. A v neposlední řadě radí budoucím kupcům bytů, na jaké parametry se soustředit při výběru bytu.
Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti
Bábíčková, Veronika ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Havíř, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu společnosti, jež vyrábí a následně distribuuje bazény do jednotlivých evropských zemí a následných návrhem pro jeho zdokonalení. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se týká teoretických východisek, jež souvisí s tématem práce. Druhá část obsahuje analýzu současného stavu společnosti, jejímž výsledkem je zjištění nedostatků či prostoru ke zlepšení. Ve třetí, tedy poslední části jsou představeny návrhy vycházející z analýzy současného stavu společnosti.
Marketing Mix of the Selected Company
Horký, Jan ; Schüller, David (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
This bachelor's thesis focuses on the analysis of the current marketing mix of Forky's. The theoretical part of the work deals with the basic concepts of marketing and marketing mix, which are subsequently applied to the selected company in the analytical part. The practical part also contains a proposal for improving the current marketing mix and a proposal for streamlining promotion, with the aim of consolidating the market position and gaining new customers.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 880 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.