Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybrané metody analýzy dynamiky vnitrobuněčných struktur rostlinných buněk.
Hrubá, Klára ; Cvrčková, Fatima (vedoucí práce) ; Drs, Matěj (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá procesy získávání a analýzy obrazových dat v oblasti mikroskopie s důrazem na dynamiku vnitrobuněčných struktur rostlinných buněk. Úvodní část popisuje techniky fluorescenčního značení buněk a získávání obrazových dat prostřednictvím různých mikroskopických technik. Hlavní část práce se zabývá analýzou obrazových dat. Byly popsány tři analytické metody: Kymografie, Single Particle Tracking a Autokorelace. Každá metoda je doplněna o přehled příslušných softwarových nástrojů. Informace pro práci byly získány z vědeckých článků, online uživatelských příruček a výukových videí. Celkově bakalářská práce poskytuje ucelený pohled na procesy získávání a analýzy obrazových dat v mikroskopii rostlinných buněk. Klíčová slova: in vivo značení, konfokální mikroskopie, TIRF/VAEM mikroskopie, analýza obrazu, dynamika cytoskeletu, dynamika endomembránových kompartmentů, kymogram, kymografie, Single Particle Tracking, SPT, autokorelace, rostlinné buňky
ANALÝZA MULTISPEKTRÁLNÍCH INDEXŮ PŘI DÁLKOVÉM PRŮZKUMU ZEMĚ
Janoušek, Jiří ; Kačmařík,, Michal (oponent) ; Nedělník,, Jan (oponent) ; Marcoň, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou analýzy multispektrálních obrazů pro využití při dálkovém průzkumu Země. V oblasti multispektrálního snímkování byla provedena studie metod způsobů snímání rostlin. Byl zkoumán vliv částí elektromagnetického spektra na změny odrazivosti snímané vegetace. V problematice vegetačních indexů byly porovnávány způsoby výpočtů vycházející z multispektrálních snímků. Pro získání plošných informací o stavu pěstované vegetace byly navrženy důležité ukazatele rostlin pro korelaci multispektrálních indexů. Závěrečná část práce se zaměřuje na vytvořené spektrální mapy z nasnímaných snímků multispektrální kamerou a analýzy výsledků hodnot vypočítaných vegetačních indexů s ohledem na stanovení optimální doby sklizně zemědělských plodin. Výstupem práce jsou nové lineární regresní modely umožňující stanovení optimální doby sklizně. Práce rovněž popisuje ucelenou metodiku od snímkování vegetace až po stanovení optimální doby sklizně dané plodiny.
Rentgenová počítačová tomografie embrya myši
Šejnohová, Marie ; Walek, Petr (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Jedním z cílů diplomové práce je porovnání možností dostupných mikro-CT. Teoretická část se zabývá možnostmi barvení měkkých tkání a embryí z důvodu zvýšení kontrastu mikro-CT snímků u těchto tkání. Dále se zde popisují zdroje záření a detektory dostupných mikro-CT systémů. V praxi bylo realizováno barvení embrya ve spolupráci s Ústavem embryologie a histologie v Brně. Následně proběhlo skenování na stanici v Brně na FSI, v Praze na ČVUT a synchrotronu Elettra v Itálii. V práci jsou popsána měření embrya myši pomocí výše uvedených zařízení a výsledky porovnány. Nejlepších výsledků bylo dosaženo na mikro-CT v Brně, kde se využívá rentgenová trubice a flat panel detektor. Tyto snímky se použily pro segmentaci chrupavčité tkáně čichového ústrojí pomocí metody 3D region growing. Z výsledných dat byly vytvořeny 3D modely za účelem porovnání s manuálně segmentovaným modelem. Poloautomatickou segmentací se dosahuje méně přesných výsledků, ale z hlediska časové náročnosti je tato metoda vhodnější.
Čtecí zařízení mikroteček
Červinka, Luděk ; Honec, Peter (oponent) ; Horák, Karel (vedoucí práce)
Mikrotečky jsou velmi malé prvky, sloužíci k ochraně věcí. Tento projekt se zabývá detekci a analýzou mikroteček. Práce se skládá ze dvou hlavních části. První část popisuje konstrukci hardwaruvého zařízení, volby optiky a osvětlení. Ve druhé části projektu navrženo softvatvarové řešení pro analýzu obrazu.
Návrhové prvky turbo-okružních křižovatek
Smělý, Martin ; Bačová,, Katarína (oponent) ; Kocourek,, Josef (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Disertační práce popisuje novou metodu pro konstrukci turbo-okružních křižovatek aplikovatelnou v České republice. Inovativní je zejména přístup ke konstrukci jízdních pruhů a to zejména ve vztahu ke směrodatným vozidlům a rozšíření jízdních pruhů v závislosti na jejich rozměrech. Inovativní je i přistup k dopravnímu značení, kdy řeší sice detaily stávajících dopravních značek, ale tyto detaily jsou důležité pro chápání řidičů při průjezdu turbo-okružní křižovatkou. Disertační práce tedy vyplňuje legislativní, ale i technickou mezeru v konstrukci turbo-okružních křižovatek a věřím, že bude přínosem zejména pro projektanty těchto křižovatek.
Analýza obrazu pro korekci elektronových mikroskopů
Smital, Petr ; Schwarz, Daniel (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá fyzikální podstatou korekcí elektronového mikroskopu a matematickými metodami zpracování obrazu potřebnými pro jejich kompletní automatizaci. Jedná se o různé typy ostření, korekci astigmatismu, centrování elektronového svazku či stabilizaci obrazu. Mezi popsané matematické metody patří různé metody zjištění ostrosti a astigmatismu, jak s použitím Fourierovy transformace, tak bez ní, dále metody detekce hran, operace s histogramem a lícování snímků, tedy zjišťování prostorových transformací v obraze, včetně zmínky o optimalizačních metodách. Tato práce obsahuje podrobný popis matematických metod, jejich zhodnocení na základě testovací „offline“ aplikace, popis algoritmů jejich implementace do reálného elektronového mikroskopu a výsledek testu na reálném mikroskopu v podobě videozáznamu z obrazovky ovládacího počítače.
Experimentální stanovení vlnitosti arteriálního kolagenu
Vávra, Jan ; Man, Vojtěch (oponent) ; Polzer, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na experimentálním stanovení vlnitosti kolagenu v artérií. Cílem práce je z polarizovaných snímků získat orientaci vláken pomocí fázové korelace a analýzy obrazů v programu MATLAB. Následuje ověření získaných výsledků v programu Hyperfit pomocí stanovení příslušných koeficientů (popisujících vlnitost) konstitutivního modelu a srovnání modelu s dvouosými zkouškami vepřových aort.
Počítačová analýza obrazu z metody LBIC
Štencel, Jakub ; Křivík, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
V této práci se zabývám počítačovou analýzou obrazu, zejména zpracováním snímků pořízených metodou LBIC. V teoretické části jsou popsány jednotlivé defekty, jež se mohou vyskytovat na solárních článcích, včetně popisu jednotlivých metod sloužících pro tvorbu referenčního snímku. Následně je detailně rozebrána tvorba rozdílového snímku, s jehož pomocí jsou vyhodnocovány poruchy. Praktická část se zaobírá tvorbou algoritmů pro vyhledávání defektů a závěrem dojde k popisu aplikace k samotnému ovládání celého programu.
Měření aktuální rychlosti vozidla
Štencel, Jakub ; Petyovský, Petr (oponent) ; Horák, Karel (vedoucí práce)
V teoretické části této práce jsou shrnuty metody pro analýzu pohybu v obraze. Podrobněji jsou rozebrány metody, které slouží pro detekci pohybu v obrazových sekvencích. Praktická část je zaměřena na nalezení významných bodů v obraze (zaměřovacích terčíků na karoserii vozidla), díky kterým je následně vypočítána rychlost vozidla.
Obrazová analýza mitotických chromosomů
Jaroš, Luboš ; Vítek, Martin (oponent) ; Škutková, Helena (vedoucí práce)
Rozvoj moderní medicíny umožňuje studovat lidský genom a odhalovat predispozice pro odlišné nemoci. Jednou z takových technik je analýza lidského karyotypu, tedy souboru všech chromosomů. Nejdůležitějším krokem při analýze karyotypu je detekce chromosomů a jejich kategorizace. V práci jsem navrhl nový algoritmus pro detekci a kategorizaci chromosomů do sedmi skupin z mikroskopického snímku vzorku DNA. Implementace algoritmu byla provedena v prostředí Matlab. Pro ověření přesnosti segmentace a klasifikace chromosomů byl algoritmus testován na snímcích ze dvou databází (117 a 38 snímků). Sensitivita segmentace činí 88% a pozitivní prediktivní hodnota segmentace je 92%. Úspěšnost párování chromosomů je 77%.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.